Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1472 · Visa register
Förordning (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2000-12-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:429
Ikraft: 2001-02-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1182
Upphävd: 2011-01-01
Anställningar beslutade av forskningsråd 1 § Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap samt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (forskningsråd) får fatta beslut om anställning av professorer, forskare och forskarassistenter vid ett universitet eller en högskola för en begränsad tid. Innan ett sådant beslut fattas skall samråd ske med berört universitet respektive berörd högskola. Forskningsrådet får inte fatta ett beslut om anställning om universitetet eller högskolan motsätter sig detta. Av 3 § anställningsförordningen (1994:373) framgår vem som efter forskningsrådets anställningsbeslut prövar frågor om anställningen. Förordning (2004:384). Anställning som professor 2 § En professor får anställas för att främja forskning inom nya områden och samarbete mellan olika forskningsområden. En professor skall bedriva forskning och i övrigt ha hand om de uppgifter som forskningsrådet bestämmer efter samråd med det universitet eller den högskola där arbetet skall utföras. En professor skall anställas tills vidare, dock längst sex år. 3 § En professor anställs genom beslut av forskningsrådet. I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst två personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. Det skall finnas både kvinnor och män bland dessa personer, om inte synnerliga skäl talar emot detta. Bara den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet får anställas som professor. Vid anställningen skall i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 15-18 och 22 §§ högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar. Anställning som forskare 4 § Forskare bör anställas särskilt för att få till stånd forskning inom nya områden och för att bidra till att öka rekryteringen till forskarbanan. 5 § Den som är anställd som forskare har som främsta skyldighet att bedriva forskning. Vidare skall forskaren i sin vetenskap handleda doktorander som deltar i utbildning på forskarnivå, bedöma doktorandernas prestationer och undervisa främst inom utbildning på forskarnivå. Omfattningen av arbetsuppgifterna, med undantag av skyldigheten att bedriva forskning, fastställs av forskningsrådet i anställningsbeslutet. Det sker efter samråd med berört universitet respektive berörd högskola. Huvuddelen av dessa arbetsuppgifter skall avse handledning. Forskaren skall följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för forskarens arbete. Forskarens verksamhet skall anordnas på det sätt som är mest ändamålsenligt med hänsyn till de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen samt forskningens och utbildningens krav. Förordning (2007:429). 6 § Behörig att anställas som forskare är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, dels har visat pedagogisk skicklighet. 7 § Vid anställning av en forskare skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet. 8 § En forskare skall anställas genom beslut av forskningsrådet. I anställningsärendet skall rådet hämta in yttranden från minst två personer som är särskilt förtrogna med anställningens ämnesområde. Av dessa får högst en vara ledamot av rådet. Det skall finnas både kvinnor och män bland de personer som rådet hämtar in yttrande från, om inte synnerliga skäl talar emot detta. 9 § En forskare skall anställas tills vidare, dock längst tre år. Anställningen får förnyas av det forskningsråd som tidigare beslutat om anställningen utan att information lämnas om att den är ledig. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år eller, om det finns särskilda skäl, sju år. Förordning (2004:384). Anställning som forskarassistent 10 § För anställning som forskarassistent skall bestämmelserna om behörighet, bedömningsgrunder och tidsbegränsning av anställning i 4 kap. 10 och 17 §§ samt 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) gälla i tillämpliga delar. Förording (2007:429). Överklagande 11 § Ett forskningsråds beslut om anställning enligt denna förordning får överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter. Nämndens beslut i överklagade ärenden får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2000:1472 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001, då förordningen (1986:364) om anställningar vid forskningsråd skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som anställts före den 1 februari 2001. 2004:384 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som anställts före den 1 juli 2004. 2010:1182 1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för den som har anställts före den 1 januari 2011. 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om ett förfarande om anställning som har inletts före den 1 januari 2011, dock med undantag för den hänvisning i 3 § tredje stycket som görs till 4 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse den 31 december 2010. Den upphävda förordningen gäller även för den som har anställts enligt ett sådant förfarande.