Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1440 · Visa register
Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2000-12-18
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2003-01-01
1 § Genom denna lag inskränks landstingens rätt enligt 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstingen ansvarar för enligt den lagen. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommun som inte ingår i ett landsting. 2 § Uppgiften att ansvara för driften av ett akutsjukhus får inte efter upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling eller på annat sätt överlämnas till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent. Med akutsjukhus förstås vårdinrättning som är inrättad för sluten vård och som har särskild akutmottagning för den som behöver omedelbar hälso- och sjukvård. Övergångsbestämmelser 2000:1440 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av år 2002. Lagen gäller inte akutsjukhus som vid ikraftträdandet drivs enligt avtal med landstinget.