Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1074 · Visa register
Förordning (2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2000-11-23
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1234
Ikraft: 2001-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:861
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning och internationell säkerhet. Myndigheten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete. Verksamheten skall bedrivas med beaktande av krav på relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och effektivitet. Av förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Forskningsinstitutet skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet. Uppgiften skall fullgöras genom analyser av information som inhämtats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare. Forskningsinstitutet skall följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och bygga upp kunskaper och kompetens för att tillgodose framtida behov. 2 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall verka för att försvarsforskningen nyttiggörs även utanför totalförsvaret. Myndigheten skall särskilt verka för samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning. Forskningsinstitutet skall, inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. 3 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall bistå regeringen vid Sveriges deltagande i samarbetet inom Europeiska unionen. I 16 § verksförordningen (1995:1322) finns föreskrifter om medverkan i sådan verksamhet. 4 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda regeringsbeslut. 5 § Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 6 § Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek fastställs av myndigheten. 7 § Totalförsvarets forskningsinstitut skall, samtidigt som det lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som institutet ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2001:250). Verksförordningens tillämpning 8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Totalförsvarets forskningsinstitut med undantag av 3, 6, 12 och 30 §§. Vad som sägs i 7 § andra stycket 3 och 9 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Internrevision 8 a § Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1234). Myndighetens ledning 9 § Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Forskningsinstitutets generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för och leder myndigheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Vid myndigheten finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Personalföreträdare 10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten. Anställning m.m. 11 § Behörig för anställning som forskningschef och som laborator är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att lösa arbetsuppgifterna väl. Innan Totalförsvarets forskningsinstitut beslutar om anställning som forskningschef och laborator skall utlåtande över sökandenas vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som myndigheten utser. 12 § I fråga om anställning vid Forskningsinstitutet av den som är yrkesofficer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2004:153).