Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1306 · Visa register
Tullförordning (2000:1306)
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2000-12-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1203
Övrigt: Rättelseblad 2006:913 har iakttagits.
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:287
Upphävd: 2016-05-01
Inledande bestämmelser 1 § Vad som föreskrivs i denna förordning om tull gäller även annan skatt än tull som skall tas ut för varor vid import och som skall betalas till Tullverket, om inte annat uttryckligen anges. 2 § Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen1 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen2 samt i tullagen (2000:1281). 3 § Med behörig myndighet och tullmyndighet i förordningen (EEG) nr 2913/92 och förordningen (EEG) nr 2454/93 avses Tullverket såvitt inget annat uttryckligen föreskrivits i lag eller förordning. Förordning (2010:112). 3 a § I ärenden och mål som avses i 1 kap. 8 § tullagen (2000:1281) gäller bestämmelserna om bevissäkring och betalningssäkring i 11 kap., 16 kap. 1 och 2 §§, 17 kap. 7 och 8 §§, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska det som sägs i skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i stället gälla Tullverket. Vidare ska det som sägs om Kronofogdemyndigheten i 17 kap. 7 § skatteförfarandeförordningen i stället gälla Tullverket. Förordning (2012:166). Bindande klassificerings- och ursprungsbesked 4 § Bindande besked om en varas klassificering enligt en tullnomenklatur som ingår i EU-rätten (bindande klassificeringsbesked) och bindande besked om en varas ursprung som avses i artiklarna 22 och 27 i förordningen (EEG) nr 2913/92 (bindande ursprungsbesked) meddelas av Tullverket. Förordning (2011:389). 5 § Anlitas sakkunnig för att utreda en varas beskaffenhet vid handläggningen av ett ärende om bindande klassificeringsbesked eller bindande ursprungsbesked, skall sökanden enligt beslut av Tullverket ersätta kostnaden för detta, om inte verket i ett särskilt ärende beslutar annat. En ansökan om bindande klassificeringsbesked eller bindande ursprungsbesked skall avvisas, om Tullverket med hänsyn till innehållet i ansökan, utredningens beskaffenhet eller andra omständigheter finner att besked inte bör meddelas. Förmedling av elektroniska dokument till och från tulldatasystemet 6 § Tullverket får överlämna åt annan (mottagningsfunktionen) att förmedla uppgifter i elektroniska dokument som avses i 2 kap. 2 § tullagen (2000:1281) till och från tulldatasystemet. Förordning (2009:1067). 7 § De händelser som inträffar under driften av mottagningsfunktionen skall registreras. 8 § Mottagningsfunktionen skall, på det sätt som Tullverket bestämmer, kontrollera att mottagna elektroniska dokument överförs i fullständigt och oförvanskat skick. Ofullständiga eller förvanskade elektroniska dokument skall inte förmedlas vidare. Avsändaren skall underrättas om felet. 9 § Tullverket får hos mottagningsfunktionen ta del av de uppgifter som behandlas där endast om det behövs 1. till följd av att fel eller hinder uppkommit i överföringen, 2. vid utredning på grund av misstanke om brott eller 3. vid revision hos mottagningsfunktionen. 10 § Uppgifter som har registrerats hos mottagningsfunktionen skall överlämnas till Tullverket för arkivering efter den tid som verket bestämmer. Godkänd ekonomisk aktör 10 a § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av de bestämmelser om godkänd ekonomisk aktör som anges i 1 kap. 5 a § tullagen (2000:1281). Förordning (2007:1272). Riskhantering 10 b § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av de bestämmelser om riskhantering som anges i 1 kap. 5 b § tullagen (2000:1281). Förordning (2007:1272). Införsel av varor m.m. 11 § Anmälan enligt artikel 40 i förordningen (EEG) nr 2913/92 får göras muntligt eller på annat lämpligt sätt. Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av de bestämmelser som anges i 3 kap. 1 § första stycket tullagen (2000:1281). 12 § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. 3 § första och andra styckena tullagen (2000:1281). 13 § Tullverket får, i den utsträckning EU-rätten medger det, meddela föreskrifter om de platser där varor får deklareras för övergång till fri omsättning eller anmälas till någon annan godkänd tullbehandling. Förordning (2011:389). Tillfälliga lager 14 § Tillstånd att inrätta tillfälligt lager får efter ansökan ges till den som bedriver sin verksamhet så att Tullverket kan utöva tillsyn över verksamheten på lagret. Tillståndet ges för viss tid eller tills vidare eller för särskilt fall. Innan Tullverket avgör ett ärende om tillstånd att inrätta tillfälligt lager, bör verket i förekommande fall bereda hamn- eller flygplatsinnehavare tillfälle att yttra sig. 15 § Tullverket får ställa som villkor för tillstånd att inrätta tillfälligt lager att innehavaren ställer de lokaler och anordningar som behövs för tullklarering och tullkontroll på lagret till Tullverkets förfogande utan kostnad för verket. På ett tillfälligt lager där tullpersonal tjänstgör stadigvarande får dock innehavaren ta ut skälig hyra för lokaler som är avsedda enbart för tullpersonalen. 16 § Tullverket får meddela föreskrifter om att unionsvaror som står under tullövervakning ska förvaras på tillfälligt lager och att unionsvaror även i övrigt får förvaras på tillfälligt lager. Förordning (2011:389). 17 § Innehavaren av ett tillfälligt lager ska 1. svara för att icke-unionsvaror inte tas ut från lagret i strid mot någon inskränkning i rätten att förfoga över sådana varor eller annars behandlas i strid mot någon sådan inskränkning, 2. föra de anteckningar och lämna de uppgifter om näringsverksamheten som Tullverket föreskriver samt 3. lämna Tullverket den hjälp som behövs för tillsynen över verksamheten på lagret och för undersökning av de varor som förvaras där. Förordning (2011:389). 18 § Tillfälligt lager kan inrättas av Tullverket. Den som lägger upp en vara på tillfälligt lager som innehas av Tullverket skall betala en avgift till verket enligt en taxa som fastställs av Tullverket. Fastställelse eller ändring av taxan träder i kraft tidigast en månad efter det att den har kungjorts. Tullverket får föreskriva att varan skall utgöra säkerhet för avgift som avses i andra stycket. 19 § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tilllämpningen av de bestämmelser om tillfälliga lager som anges i 3 kap. 6 § tullagen (2000:1281). Resandes bagage 20 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen om internationella unionsflygplatser som föreskrivs i artikel 197 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Förordning (2011:389). Tulldeklarationer m.m. 21 § Tullverket får, i den utsträckning EU-rätten medger det, meddela föreskrifter om 1. vilka uppgifter som ska lämnas i en tulldeklaration när varor hänförs till ett tullförfarande eller i en anmälan till någon annan godkänd tullbehandling och därvid medge lättnader i uppgiftsplikten i fråga om varor vars värde understiger visst tröskelvärde eller om det finns andra särskilda skäl, 2. vilka uppgifter en deklarant ska lämna för kontroll av att en vara får föras in eller ut, 3. användningen och tryckningen av enhetsdokumentet, 4. vilka handlingar deklaranten ska lämna samtidigt med tulldeklarationen, 5. i vilken mån handlingar som lämnats för att styrka uppgifterna i en tulldeklaration ska behållas av Tullverket, 6. det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om förfarandet i övrigt när uppgifter lämnas genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet eller på annat sätt med hjälp av automatisk databehandling och 7. villkor och inskränkningar i fråga om användning av ombud. Förordning (2011:389). Särskilda bestämmelser om varor som befordras på järnväg, med post eller med luftfartyg 22 § Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag är i den egna verksamheten att anse som deklarant och i förekommande fall gäldenär i enlighet med vad som anges i 4 kap. 4 § tullagen (2000:1281). Tullverket får efter samråd med Transportstyrelsen och Posten AB (publ) meddela föreskrifter om hur varor som befordras på järnväg, med post eller med luftfartyg ska anmälas till en godkänd tullbehandling. Därvid får föreskrivas att deklaration för övergång till fri omsättning av en vara får återkallas, så länge varan förvaras hos järnvägsföretaget, Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag eller lufttrafikföretag. För Tullverkets räkning utövas tullkontroll av järnvägsföretaget i fråga om varor som befordras på järnväg och av Posten AB (publ) eller något av dess dotterbolag i fråga om varor som befordras med post. Vid sådan kontrollverksamhet tillämpas 3 kap. 8 § första stycket och 6 kap. 21 § första stycket tullagen. Förordning (2008:1188). Förenklade förfaranden vid övergång till fri omsättning 23 § Tullverket får efter ansökan ge en importör eller ett ombud tillstånd att använda det förenklade deklarationsförfarandet eller det lokala klareringsförfarandet vid övergång till fri omsättning, om sökanden har beviljats betalningsanstånd enligt 5 kap. 8 § tullagen (2000:1281). Tullverket får i ett ombuds tillstånd till det lokala klareringsförfarandet medge att en viss angiven huvudmans betalningsanstånd får användas i stället för ombudets, om huvudmannen lämnat sitt godkännande. Den som är direkt ombud enligt artikel 5.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 får utnyttja ett eget tillstånd enligt denna paragraf endast om ombudet åtagit sig att fullgöra gäldenärens betalningsskyldighet, utom i de fall då huvudmannens betalningsanstånd används vid lokalt klareringsförfarande efter Tullverkets medgivande enligt första stycket. Förordning (2010:112). 24 § Tullverket får meddela föreskrifter om inlämnande av kompletterande tulldeklaration enligt artikel 76.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt de ytterligare förskrifter som behövs för tillämpningen av de bestämmelser som anges i 4 kap. 2 § första stycket tullagen (2000:1281). Enhetstillstånd 24 a § Har upphävts genom förordning (2010:112). 24 b § En tillståndshavare får inte anmäla en vara till övergång till fri omsättning med stöd av ett enhetstillstånd om det i det land där varan ska frigöras finns ett särskilt föreskrivet villkor för införsel som inte är uppfyllt eller ett förbud mot införseln. En tillståndshavare får inte heller anmäla en vara till export eller återexport med stöd av ett enhetstillstånd om det i det land från vilket varan ska föras ut finns ett särskilt föreskrivet villkor för utförsel som inte är uppfyllt eller ett förbud mot utförseln. Förordning (2010:112). 24 c § Deklaration som avses i 3 kap. 3 a § tullagen (2000:1281) ska lämnas i ett elektroniskt dokument på det sätt som Tullverket fastställer. Om särskilda skäl föreligger får deklarationen ges in i annan form. Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3 kap. 3 a § tullagen (2000:1281). Förordning (2010:112). 24 d § Vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter enligt 4 kap. 30 § första stycket tullagen (2000:1281) ska Tullverket ange vilka åtgärder som den utländska myndigheten ges befogenhet att vidta. Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om förfarandet vid sådan överlåtelse. Förordning (2010:112). 24 e § Har upphävts genom förordning (2010:112). Varors tullstatus 24 f § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmelserna om varors tullstatus i artiklarna 313-336 i förordningen (EEG) nr 2454/931. Förordning (2004:212). Transitering 25 § Tullverket får föreskriva att transitering med fordon eller container får ske endast om fordonet eller containern har godkänts för internationell godsbefordran under tullförsegling och alltjämt är i behörigt skick. 26 § Varor som transiteras med tillämpning av det externa transiteringsförfarandet enligt artikel 91 i förordningen (EEG) nr 2913/922 och varor som transiteras med tillämpning av det interna transiteringsförfarandet enligt artikel 340c.1 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall, sedan transiteringen avslutats, anses som varor i tillfällig förvaring, om de inte hänförs till en ny godkänd tullbehandling. Om varorna inte hänförs till en ny godkänd tullbehandling skall 3 kap. 7 § tullagen (2000:1281) tillämpas. Bestämmelserna i första stycket gäller även varor som transiteras med tilllämpning av artikel 2.3 b i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande, när transiteringsdokumentet visar att varorna tidigare exporterats. Förordning (2001:818). 27 § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs till komplettering av de bestämmelser om transitering som anges i 4 kap. 7 § första stycket tullagen (2000:1281). Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen om vissa förhållanden rörande transitering som föreskrivs i artikel 97.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92, artikel 343 i förordningen (EEG) nr 2454/93 samt artikel 9 i bilaga I till konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande. Förordning (2011:389). 28 § Tullverket får föreskriva om förenklade förfaranden för transitering rörande vissa typer av trafik eller vissa företag enligt överenskommelser som ingåtts med en eller flera andra medlemsstater i Europeiska unionen eller med ett eller flera länder som biträtt konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande. Detsamma gäller i fråga om transitering som inte berör annan medlemsstats område. 29 § Tullkonventionen den 14 november 1975 om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) gäller i Sverige. Grundbestämmelserna i TIR-konventionen är publicerade i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ) 1976:133. En ändring av artikel 18 i konventionen har publicerats i SÖ 1989:76. Konventionens bilagor samt andra ändringar i konventionen finns publicerade i Tullverkets författningssamling (TFS). 30 § Frågor om godkännande av fordon eller containrar enligt bilaga 3 eller del II av bilaga 7 till TIR-konventionen prövas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Prövningen ska ske efter samråd med Tullverket. Sådant samråd behövs dock inte i fråga om prövning som avser förnyelse av tidigare lämnat godkännande. Om det blir nödvändigt på grund av olyckshändelse att göra omlastning till ett fordon eller en container som inte har godkänts, får frågan om medgivande enligt bilaga 1 till TIR- konventionen till fortsatt transport i fordonet eller containrarna prövas av Tullverket. Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om godkännande av fordon eller containrar enligt TIR- konventionen och ska därvid samråda med Transportstyrelsen i frågor av betydelse för trafiksäkerheten. Förordning (2008:1188). 31 § Tullverket får besluta att en sammanslutning har rätt att utfärda TIR-carneter och uppträda som garant i enlighet med bestämmelserna i TIR-konventionen under villkor att sammanslutningen uppfyller de minimivillkor och minimikrav som anges i bilaga 9, del I till konventionen. Tullverket får besluta att en person har rätt att använda TIR- carneter i enlighet med bestämmelserna i TIR-konventionen under villkor att personen uppfyller de minimivillkor och minimikrav som anges i bilaga 9, del II till konventionen. Tullverket bestämmer det högsta belopp per TIR-carnet som kan krävas av en garanterande sammanslutning på grundval av bestämmelserna i TIR-konventionen. Tullager 32 § Tullverket får meddela de föreskrifter som behövs till komplettering av de bestämmelser om tullager som anges i 4 kap. 8 § första stycket tullagen (2000:1281). Bestämmelserna i 18 § andra och tredje styckena tillämpas även i fråga om tullager som innehas av Tullverket. Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen om tillämpningen av tullförfarandet lagring i tullager som föreskrivs i artikel 548 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Förordning (2011:389). Export och återexport 33 § Tullverket får meddela föreskrifter till komplettering av de bestämmelser om export och annan utförsel av varor från EU:s tullområde som anges i 4 kap. 12 § första stycket tullagen (2000:1281). Förordning (2011:389). Frizoner och frilager 34 § Gränser för frizonsområde bestäms av Tullverket. Detsamma gäller belägenheten av infarter och utfarter och andra övergångar till eller från en frizon. Innehavaren av en frizon skall utan kostnad för staten uppföra och underhålla stängsel och andra avspärrningar som enligt Tullverkets bedömning behövs för bevakningen. 35 § Tullverket får bestämma vid vilka övergångar och vid vilka tidpunkter frizonsgränsen får passeras i olika slags trafik. Den som för en vara till eller från en frizon skall anmäla detta till Tullverket och lämna uppgifter till verket i enlighet med vad verket föreskriver. Tullverket kan också föreskriva att förare av fordon som anländer till en frizonsutgång utan anmaning skall stanna och invänta medgivande av tulltjänsteman eller befattningshavare hos frizons- förvaltningen att fortsätta färden. 36 § I en frizon får det inte förekomma detaljhandel med icke- unionsvaror eller sådana unionsvaror som avses i artikel 166 b i förordningen (EEG) nr 2913/92. För detaljhandel med andra varor krävs medgivande av Tullverket. Förordning (2011:389). 37 § Innehavaren av en frizon skall lämna Tullverket den hjälp som behövs för tillsynen över verksamheten i frizonen och för undersökning av de varor som förvaras där. 38 § Innehavaren av en frizon skall utse en föreståndare för frizonen. Föreståndaren skall godkännas av Tullverket. Föreståndaren för en frizon får handla på frizonens vägnar i förhållande till tredje man och företräda frizonen inför domstolar och andra myndigheter. Föreståndaren är skyldig att se till att de föreskrifter som gäller för frizonen följs. 39 § Vad som föreskrivs om frizon i 35-38 §§ gäller även frilager. 40 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att informera Europeiska kommissionen om vissa förhållanden rörande frizoner och frilager som föreskrivs i artikel 840 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Förordning (2011:389). 41 § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tilllämpningen av de bestämmelser om frizoner och frilager som anges i 4 kap. 13 § tullagen (2000:1281). Förstöring eller överlåtelse till staten av varor 42 § Den som vill låta förstöra en icke-unionsvara eller överlåta sådan vara till staten enligt 4 kap. 22 § tullagen (2000:1281) ska anmäla detta till Tullverket och lämna uppgifter om varan i enlighet med vad Tullverket föreskriver. Förordning (2011:389). 43 § En vara som har överlåtits till staten skall säljas så snart det kan ske. Härvid gäller bestämmelserna i 4 kap. 19 § samt 5 kap. 26-28 §§ tullagen (2000:1281). Att tull skall tas ut för varan om den släpps ut i fri omsättning framgår av artikel 867a i förordningen (EEG) nr 2454/93. Om en vara har förstörts med stöd av artikel 182 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall förstöringen bekostas av den som begärt den. Andra tullförfaranden 44 § Bestämmelser om tullförfarandena aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv förädling finns i förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. Uppbörd av tull 45 § Tullverket meddelar föreskrifter om utfärdande av tullräkning och tidsfrister för betalning av tull. 46 § Tullverket får fatta sådana beslut som avses i 5 kap. 13 § fjärde stycket och 19 § tullagen (2000:1281). Förordning (2011:1267). 47 § Har upphävts genom förordning (2011:783). 48 § Tullverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tilllämpningen av de bestämmelser om uppbörd av tull som anges i 5 kap. 7 § första stycket och 9 § första stycket tullagen (2000:1281). Tullauktion 49 § Kungörelse om tullauktion skall enligt vad Tullverket bestämmer införas i en eller flera ortstidningar senast en vecka före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl för ett senare införande. Tullauktion bör kungöras även i en eller flera riks- eller facktidningar eller på annat sätt, om det är lämpligt med hänsyn till varans beskaffenhet eller någon annan omständighet. 50 § Underrättelse enligt 5 kap. 27 § andra stycket tullagen (2000:1281) skall innehålla uppgifter om tid och plats för auktionen och sändas senast två veckor före auktionsdagen. Om den som kan antas vara ägare eller ha särskild rätt till varan blir känd först därefter, skall underrättelse sändas genast. Övervaknings- och kontrollverksamhet 51 § Tullverket får meddela föreskrifter om sådana skyldigheter och begränsningar som avses i 6 kap. 5 §, 8 § andra stycket och 16 § tullagen (2000:1281). 52 § Med bokningsuppgifter avses uppgifter som förekommer i samband med bokning av varu-, fordons- eller passagerartransport med de begränsningar avseende passagerare som följer av 6 kap. 23 § tullagen (2000:1281). 53 § Tullverket får träffa överenskommelse med ett transportföretag om terminalåtkomst till företagets bokningsuppgifter under de förutsättningar som anges i 6 kap. 23 och 24 §§ tullagen (2000:1281). 54 § Beslut att begära bokningsuppgifter från ett transportföretag får fattas endast av Tullverkets chef eller, efter chefens förordnande, av någon annan tjänsteman inom verkets brottsbekämpande verksamhet. Transportföretaget skall underrättas om vilka tjänstemän som har behörighet att begära sådana uppgifter. Förordning (2004:212). 55 § Tullverkets chef eller chefstjänsteman som chefen bestämmer beslutar om vilka tjänstemän som skall ha behörighet att ta del av bokningsuppgifter som lämnats från ett transportföretag samt vilka som har behörighet att genom terminalåtkomst ta del av sådana uppgifter. Behörighet skall endast ges till en tulltjänsteman som har nödvändig utbildning och som behöver sådan information för sina arbetsuppgifter inom verkets brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2004:212). 56 § Terminalutrustning som ger Tullverket tillgång till ett transportföretags bokningsuppgifter samt handlingar med sådana uppgifter skall hanteras på sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. 57 § Upplysning om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter får lämnas till en tulltjänsteman, en annan enhet i Tullverket, Polismyndigheten eller Kustbevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har förekommit, pågår eller planeras. Upplysning enligt första stycket får också lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige har träffat. Förordning (2014:1203). 58 § Tullverket skall utfärda en förteckning över tullplatserna. I förteckningen skall verket ange de begränsningar beträffande rätt att föra transportmedel och varor till och från tullplats som verket föreskriver med stöd av 51 §. Förteckningen skall vidare innehålla upplysningar om tullkontorens öppethållande och om tid som avses i 73 §. Tullverket meddelar föreskrifter om de områden inom tullplatserna dit varor och transportmedel skall föras samt för trafiken till och från områdena. 59 § Anmaning till förare att stanna fordon enligt 6 kap. 7 § första stycket tullagen (2000:1281) får ges när 1. fordonet befinner sig i trakterna invid Sveriges landgräns mot tredje land eller kuster eller i närheten av eller inom tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller flygplats eller annat område som har trafikförbindelse med tredje land, 2. tulltjänstemannen annars har anledning att anta att varor som står under tullövervakning befordras med fordonet, eller 3. fordonet är försett med export- eller turistvagnsskylt eller registreringsskylt från tredje land. Anmaning att stanna enligt 6 kap. 7 § andra stycket tullagen får riktas mot person som anträffas på plats som anges i första stycket 1. 60 § Om tullkontrollen oundgängligen kräver det, får Tullverket uppehålla tåg på järnvägsstation vid gräns mot tredje land samt på tågets slutstation inom Sverige. I 8 kap. 7 § luftfartsförordningen (2010:770) finns föreskrifter om befogenhet för tulltjänsteman att begära att luftfartyg hindras att avgå eller uppmanas att landa. Förordning (2010:1044). 61 § Polismyndigheten ska på begäran bistå Tullverket, om det behövs för att Tullverket ska kunna vidta en avsedd tullkontrollåtgärd, och medverka vid Tullverkets kontroll av utrikes flygtrafik. Förordning (2014:1203). 62 § Kustbevakningen skall medverka i Tullverkets kontrollverksamhet genom att utöva tullkontroll av sjötrafiken. Kustbevakningen skall vidare på begäran bistå Tullverket, om det behövs för att Tullverket skall kunna vidta en avsedd tullkontrollåtgärd. 63 § En polisman som får kännedom om att ett luftfartyg har landat i strid mot förbud som meddelats med stöd av 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281) ska skyndsamt underrätta Tullverket och, om det kan göras utan att annan polisverksamhet hindras, hålla kvar luftfartyget och vidta de andra åtgärder som behövs för tullkontrollen. Motsvarande gäller om en polisman får kännedom om att en svensk eller utländsk tullförsegling har skadats eller tagits bort vid transitering eller att ett fordon har använts i strid mot bestämmelserna om temporär import. Förordning (2014:1203). 64 § Anmälan enligt 6 kap. 19 § första stycket tullagen (2000:1281) får göras till en polisman i fråga om fordon och luftfartyg och till en tjänsteman vid Kustbevakningen i fråga om fartyg. Polismannen eller tjänstemannen vid Kustbevakningen ska underrätta Tullverket om anmälan. Vid tillämpningen av 6 kap. 19 § andra stycket tullagen får handlingen lämnas till en tjänsteman vid Kustbevakningen, om transportmedlet är ett fartyg. Handlingen ska då överlämnas till Tullverket. Förordning (2014:1203). 65 § Tullverket får föreskriva om lättnader i tullkontrollen i fråga om statsfartyg, fiskefartyg och fritidsfartyg samt även i andra fall, om det kan ske utan risk för att föreskrifter som gäller för import och export åsidosätts. Övervakning beträffande regler om produktsäkerhet 66 § Av artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 framgår att myndigheter som ansvarar för yttre gränskontroll under vissa förutsättningar ska skjuta upp övergången till fri omsättning av vissa produkter och omgående informera marknadskontrollmyndigheterna när en sådan åtgärd har vidtagits. Tullverket ska utföra de uppgifter som enligt artiklarna 27–29 i förordning (EG) nr 765/2008 ankommer på de myndigheter som ansvarar för yttre gränskontroll. Tullverket och myndigheter med ansvar för marknadskontroll ska tillsammans verka för att varor som förs in från tredjeland uppfyller föreskrivna krav. Om det uppkommer kostnader för Tullverket för förvaring, hantering och liknande på grund av kvarhållande av varor som omfattas av regler som avses i första stycket, ska den berörda marknadskontrollerande myndigheten ersätta Tullverket för dessa kostnader. Förordning (2014:1052). 66 a § Tullverket får, efter samråd med de marknadskontrollerande myndigheterna enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008 och som rör Tullverkets verksamhet. Förordning (2014:1052). Tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella rättigheter 67 § Tullverket ska fullgöra den skyldighet att lämna uppgifter till Europeiska kommissionen om behörig tullenhet som föreskrivs i artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003. Förordning (2014:343). 68 § När Tullverket har fått en underrättelse från innehavaren av ett beslut om att ett förfarande har inletts vid behörig domstol för att fastställa om ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet, ska verket underrätta domstolen om sitt ingripande beträffande de varor som misstänks göra intrång. Förordning (2014:343). 69 § Den domstol som har fått en underrättelse enligt 68 § ska informera Tullverket om sina beslut i frågan samt om besluten har överklagats eller vunnit laga kraft. Första stycket gäller också den domstol som ska pröva ett överklagande. Förordning (2014:343). 70 § Tullverket får meddela föreskrifter som avses i 7 kap. 8 § tullagen (2000:1281). Förordning (2006:913). Tullkontroll av kontanta medel 70 a § Tullverket får meddela föreskrifter som avses i 7 a kap. 6 § tullagen (2000:1281). Förordning (2007:354). 70 b § Har Polismyndigheten eller Kustbevakningen vid genomförandet av en tullkontrollåtgärd enligt 61 eller 62 § funnit sådana omständigheter som utgör grund för registrering och bearbetning av information enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska dessa uppgifter lämnas ut till Tullverket. Förordning (2014:1203). Statistik 71 § Tullverket får, efter samråd med Kommerskollegium, Statistiska centralbyrån och annan berörd myndighet, utfärda en statistisk varuförteckning i anslutning till tull- och statistiknomenklaturen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om gemensamma tulltaxan5. 72 § Den som för ett transportmedel till eller från ett tredje land skall för statistiska ändamål lämna de uppgifter om transportmedlet som Tullverket föreskriver efter samråd med Statistiska centralbyrån och annan berörd myndighet. Avgifter för tullförrättning m.m. 73 § Tullverket föreskriver om de områden och tider på vilka tullförrättning sker utan kostnad för allmänheten. Verket föreskriver efter samråd med Kommerskollegium i vilken utsträckning tullförrättning som sker i samband med trafik av särskild beskaffenhet eller någon annan tullförrättning skall ske utan kostnad för allmänheten. 74 § Tullverket fastställer taxa för förrättningsavgift. Fastställelse eller ändring av taxan träder i kraft tidigast en månad efter det att den har kungjorts. Förrättningsavgift skall betalas till Tullverket. 75 § Tullverket får meddela föreskrifter om att avgift ska tas ut för ansökan om medgivande enligt 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281), om ansökan avser tillstånd att föra transportmedlet till eller avgå med det från någon annan plats än tullplats. För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 4 tillämpas om ansökan avser ett nytt medgivande och avgiftsklass 1 tillämpas om ansökan avser ett förnyat medgivande. Förordning (2007:1272). 76 § Avgift tas ut för bevis, innefattande uppgifter om importerade eller exporterade varor, som Tullverket utfärdar efter särskild begäran. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass B tillämpas. Förordning (2007:1272). 77 § Har upphävts genom förordning (2006:913). 78 § Obetalda avgifter enligt 74–76 §§ ska på begäran av Tullverket drivas in på det sätt som anges i 5 kap. 23 § tullagen (2000:1281). Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Tullverket får medge nedsättning av eller befrielse från avgifter enligt 74 §, om det finns särskilda skäl. Förordning (2011:783). Ytterligare föreskrifter 79 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av tullagen (2000:1281) och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Tullverket. Övergångsbestämmelser 2000:1306 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 då tullförordningen (1994:1558) samt förordningen (1994:1559) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m. skall upphöra att gälla. De upphävda förordningarna skall dock fortfarande tillämpas i fråga om 1. varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet och 2. ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94 som inkommit till Tullverket före ikraftträdandet. 2016:287 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016. 2. Genom förordningen upphävs tullförordningen (2000:1306) och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. 3. Den upphävda tullförordningen gäller dock fortfarande i fråga om a) avgifter som avser tullförrättning som inletts före ikraftträdandet och ansökan om medgivande enligt 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281) som ingivits före ikraftträdandet och begäran om bevis som ingivits före ikraftträdandet, b) betalning, återbetalning och eftergift av tull och annan skatt än tull som ska tas ut vid import avseende varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet, c) ränta som hänför sig till tid före ikraftträdandet, och d) tullkontroller som inletts före ikraftträdandet.