Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:241 · Visa register
Förordning (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden
Departement: Statsrådsberedningen
Utfärdad: 1999-04-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1106
Ikraft: 1999-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1227
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Harpsundsnämnden har till uppgift att leda driften av jordbruket och skogsbruket samt skötseln av trädgård och park vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för underhåll av huvudbyggnaden och tillhörande flygelbyggnader. Sammansättning 2 § Nämnden består av lägst tre och högst fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Verksförordningens tillämpning 3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden: 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, och 18 § om interna föreskrifter. 4 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Ärendenas handläggning 5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt avgörs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 6 § Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av sådan mindre vikt att de inte behöver prövas av nämnden. Förordnande av ledamöter 7 § Regeringen utser ordförande, vice ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Ekonomiskt resultat 8 § Om verksamheten resulterat i ett överskott, skall nämnden, efter eventuell avsättning för investeringar, betala in överskottet till Statens fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Undantag från andra bestämmelser 9 § Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) och förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning skall inte tillämpas på nämnden. Förordning (2006:1106). Överklagande 10 § Nämndens beslut får inte överklagas.