Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:18 · Visa register
Förordning (1999:18) om tillämpningen av lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1999-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1417
Ikraft: 1999-03-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2003-01-01
1 § I denna förordning ges vissa tillämpningsföreskrifter om bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. 2 § En kommun som beslutar att med egna medel lämna bostadstillägg utöver vad som anges i 4 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer skall anmäla detta till den allmänna försäkringskassan. Anmälan skall innehålla uppgift om procentsatsen samt beloppsgränserna för det kompletterande bostadstillägg kommunen beslutat att lämna. Avser inte anmälan samtliga bostadstilläggsberättigade i kommunen skall kommunen klart ange under vilka förutsättningar kompletterande bostadstillägg enligt kommunens beslut skall utges. 3 § Anmälan enligt 2 § skall ha kommit in till försäkringskassan senast den 30 november året före det att kompletterande bostadstillägg skall utbetalas. Om anmälan kommer in senare tillämpas kommunens beslut om sådant bostadstillägg först från och med andra månaden efter den månad anmälan kommit in till försäkringskassan. 4 § Riksförsäkringsverket skall senast den 10 varje månad debitera en kommun den kommunala kompletterande del som utbetalas samma månad. Utbetalas kompletterande bostadstillägg retroaktivt debiteras kommunen hela beloppet den månad utbetalning sker. Betalning skall ha kommit in till Riksförsäkringsverket senast den 18 i utbetalningsmånaden. Vid för sen betalning har Riksförsäkringsverket rätt att debitera dröjsmålsränta. 5 § Riksförsäkringsverket skall årligen på grundval av Socialstyrelsens allmänna råd publicera belopp till ledning för bedömning av skälig bostadskostnad och skälig levnadsnivå vid beräkning av särskilt bostadstillägg enligt 7 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. Skälig levnadsnivå skall alltid anses utgöra lägst 1,22 gånger prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring för den som är ogift och lägst 1,01 gånger prisbasbeloppet för den som är gift. 6 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i fråga om 2-4 §§. Övergångsbestämmelser 1999:18 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999 och gäller till utgången av år 2000. I fråga om tiden januari-februari 1999 skall Riksförsäkringsverket senast den 10 mars 1999 debitera en kommun den kommunala kompletterande del som betalats ut under denna tid.