Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:178 · Visa register
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott
Departement: Riksåklagaren
Utfärdad: 1999-03-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:119
Övrigt: Bilagorna finns inte med. Bilaga 1 senast ändrad genom SFS 2021:119. Bilaga 2 senast ändrad genom SFS 2020:416. Ny Bilaga 3 genom SFS 2011:778. Bilaga 4.1 senast ändrad genom SFS 2020:72. Bilaga 4.2 senast ändrad genom SFS 2019:622. Bilaga 5 senast ändrad genom SFS 2011:949. Bilaga 7 senast ändrad genom SFS 2018:520. Bilaga 8 senast ändrad genom SFS 2013:172. Bilaga 9 senast ändrad genom SFS 2018:2. Bilaga 10 senast ändrad genom SFS 2019:622. Bilaga 11 senast ändrad genom SFS 2012:604. Bilaga 13 senast ändrad genom SFS 2015:631. Bilaga 14 senast ändrad genom SFS 2015:631. Bilaga 16 senast ändrad genom SFS 2019:622. Bilaga 17 senast ändrad genom SFS 2016:1002. Bilaga 19 senast ändrad genom SFS 2016:378. Bilaga 20 har upphävts genom SFS 2018:1557. Bilaga 21 har upphävts genom SFS 2018:1557. Bilaga 22 har upphävts genom SFS 2009:1109. Ny bilaga 22 genom SFS 2012:604. Ny bilaga 23 genom SFS 2011:949. Bilaga 24 senast ändrad genom SFS 2012:262. Bilaga 25 senast ändrad genom SFS 2012:262. Ny bilaga 26 genom SFS 2021:28. Rättelseblad 2007:678, 2010:114 och 2011:949 har iakttagits.
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § 2 och 3 st. rättegångsbalken följande. 1 § Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande de brott som upptas i bilagorna till denna författning. Riksåklagarens föreskrifter (2002:729). 2 § Ett föreläggande skall uppta ordningsbot med det belopp som anges i anslutning till respektive brott. 3 § Om ordningsbot skall fastställas gemensamt för flera brott, skall den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brott. 4 § De belopp som anges i bilagorna avser gärningar som kan betecknas som normalfall och som bör lagföras genom föreläggande av ordningsbot. Föreligger särskilda skäl skall ärendet överlämnas till åklagare. Riksåklagarens föreskrifter (2002:729). Övergångsbestämmelser 1999:178 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1999 utom såvitt avser 3 kap. 61 § i bilaga 1 och bilagorna 7-11 samt 19. Föreskrifterna i dessa delar träder i kraft den 1 juli 2000. Genom författningen upphävs Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott. Det upphävda beslutet skall dock gälla till och med den 30 april 2000 såvitt avser bestämmelsen i 83 § vägtrafikkungörelsen (1972:603). 1999:885 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 1999 utom såvitt avser brott mot 3 kap. 61 § trafikförordningen (1998:1276) i bilaga 1 och de brott som anges i bilagorna 7-11 samt 19. 2. Föreskrifterna beträffande brott mot 3 kap. 61 § trafikförordningen (1998:1276) i bilaga 1 träder i kraft den 1 maj 2000. För de brott som anges i bilagorna 7-11 och 19 träder föreskrifterna i kraft den 1 juli 2000. 3. Riksåklagarens beslut (1991:2047) om ordningsbot för vissa brott upphör att gälla den 1 oktober 1999. Det upphävda beslutet skall dock tillämpas till och med den 30 april 2000 såvitt avser bestämmelsen i 83 § vägtrafikkungörelsen (1972:603). Riksåklagarens föreskrifter (1999:885).