Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1148 · Visa register
Förordning (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter
Departement: Landsbygdsdepartementet
Utfärdad: 1999-12-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:170
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:926
Upphävd: 2011-08-01
Allmänna bestämmelser 1 § I denna förordning ges föreskrifter för att den pris- och marknadsreglering som ingår i EG:s gemensamma jordbrukspolitik skall kunna genomföras i Sverige. Föreskrifter för reglering av mjölkproduktionen meddelas i förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter. Förordning (1999:1318). 2 § Uttrycket EG:s förordningar om jordbruksprodukter har i denna förordning samma betydelse som i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Nationell föreskrift om minsta kvantitet för intervention 3 § Minsta kvantitet spannmål som får lämnas för intervention är 200 ton. Nationella föreskrifter om arealersättning till jordbrukare 4 § I Sverige finns 1. en basareal för spannmål, proteingrödor, oljelin, oljeväxter, spånadslin och hampa, och 2. en basareal för gräsensilage. I båda basarealerna ingår jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion. Basarealerna är indelade i produktionsregioner. Förordning (2003:73). 5 § Indelningen i produktionsregioner anges i föreskrifter som meddelas av Statens jordbruksverk. Vid beräkning av arealersättningen skall produktionsregionerna delas in i sex olika grupper med hänsyn till den tillämpade avkastningen som anges i tabellen. Produktionsregion Historisk avkastning Tillämpad avkastning (kg/ha) (kg/ha) I 5 703 5 197 II 4 797 4 563 III 4 094 4 071 IV 3 224 3 462 V 2 497 2 953 VI 2 085 2 664 6 § För att ersättning skall lämnas måste en och samma gröda odlas på ett jordbruksskifte som är minst 0,1 hektar. 7 § De områden som avses i artikel 4.4 i rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor1 skall vara områdena 1-3 enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. 8 § Utöver vad som följer av artikel 19.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999 av den 22 oktober 1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor2 får följande områden tas ur produktion. 1. Skiften som är minst 0,1 hektar och minst 10 meter breda, 2. skiften som är minst 0,1 hektar och mindre än 10 meter breda i regioner där sådana skiften utgör en traditionell form av uppdelning, eller 3. skiften om minst 0,05 hektar som är minst 5 meter breda och ligger utmed permanenta vattendrag eller sjöar. Förordning (2004:641). 9 § En producent får, medräknat vad som krävs i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 1251/1999, ta ur produktion upp till 50 procent av den areal som omfattas av ansökan om arealersättning. En producent som med mark har deltagit i omställningsprogrammet och som därefter inte har återupptagit odlingen på den marken får under en period om 60 månader efter utträdet ur programmet fortsätta att ta den marken ur produktion även om producenten därmed tar en större andel av arealen ur produktion än den som anges i första stycket. En producent får ta en större andel av arealen ur produktion än den som anges i första stycket om 1. det på uttagen areal odlas grödor som anges i bilagorna I och II till kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999 av den 19 november 1999 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1251/1999 beträffande användningen av jordbruksmark som tagits ur bruk till produktion av råvaror för tillverkning inom gemenskapen av produkter som inte primärt är avsedda till livsmedel eller foder2 och om uttagen areal utan sådan odling motsvaras av en minst lika stor areal med odling av jordbruksgrödor, och 2. odlingen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999 uppfyller villkoren i den förordningen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att en större areal än den som anges i första stycket får tas ur produktion av miljöskäl eller andra särskilda skäl. Förordning (2001:135). 10 § Föreskrifter om hur jordbruksmark som tagits ur livsmedelsproduktion skall skötas på ett miljöanpassat sätt meddelas av Jordbruksverket. 11 § Enligt föreskrifter meddelade av Jordbruksverket skall arealersättningen helt eller delvis sättas ned om den stödberättigade inte har följt en föreskrift som har meddelats med stöd av 10 §. I en sådan föreskrift skall det anges hur stor nedsättningen skall vara för olika slag av överträdelser, varvid hänsyn skall tas till vilka konsekvenser överträdelsen kan antas få för miljön. 12 § Frågor om arealersättning prövas av länsstyrelsen. Beslut om ersättning eller underrättelse om ett sådant beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i 38 §. Ersättningen betalas ut av Jordbruksverket. 13 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om arealersättning till jordbrukare meddelas av Jordbruksverket. Nationella föreskrifter om djurbidrag 14 § Har upphävts genom förordning (2011:170). 15 § Har upphävts genom förordning (2011:170). 16 § En ansökan om am- och dikobidrag skall omfatta minst tre am- eller dikor eller två am- eller dikor och en kviga som är minst åtta månader gammal. En ansökan om bidrag för tackor skall omfatta minst tio tackor. Förordning (2002:12). 17 § Har upphävts genom förordning (2002:12). 18 § Den gräns på 120 000 kg för en producents leveranser av mjölk eller mjölkproduktion som avses i artikel 6.2 b i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 skall inte tillämpas. 18 a § Utbetalningar enligt artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare1 skall göras som ett tillägg till det mjölkbidrag som beviljas enligt artikel 95 i samma förordning. Förordning (2004:44). 19 § Den nationella reserven för bidragsrätter för am- och dikor samt för tackor handhas av Jordbruksverket. 20 § En överlåtelse av bidragsrätter utan samtidig överlåtelse av producentens företag skall inte ske via den nationella reserven utan direkt mellan producenterna. Vid en sådan överlåtelse av bidragsrätter för am- och dikor och för tackor skall 1 procent av bidragsrätterna, dock minst 0,1 bidragsrätter för am- och dikor och 1 bidragsrätt för tackor, överföras till den nationella reserven. Förordning (2000:1468). 21 § En överlåtelse eller upplåtelse av bidragsrätter skall anmälas till Jordbruksverket. 22 § Bidragsrätter för tackor fördelas inte ur den nationella reserven till producenter som vid tidpunkten för ansökan om bidragsrätter har färre än tio tackor. Förordning (2000:1468). 23 § Vid tilldelning ur den nationella reserven av bidragsrätter för tackor får företräde ges till producenter som inte tidigare har tilldelats bidragsrätter av Jordbruksverket. 24 § Vid tilldelning ur den nationella reserven av bidragsrätter för am- och dikor får, utöver de grupper som anges i artikel 9.3 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999, företräde ges till producenter som bedriver jordbruk inom område 1-3 enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 avses med 1. nystartare producenter som inte tidigare har tilldelats bidragsrätter av Jordbruksverket, 2. unga jordbrukare producenter som uppbär startstöd enligt någon av EG:s förordningar om sådant stöd. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ytterligare grupper av jordbrukare som bör ges företräde vid tilldelning av bidragsrätter ur den nationella reserven. 25 § En producent som har överlåtit sina bidragsrätter ges inte någon tilldelning ur den nationella reserven under tre år räknat från året för överlåtelsen. 26 § Ytterligare ersättning enligt artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 1254/1999 skall betalas som ett tilläggsbelopp till slaktbidraget. Av det sammanlagda ersättningsbeloppet skall upp till två tredjedelar tilldelas dem som fått slaktbidrag för kvigor. Resterande andel skall tilldelas dem som fått slaktbidrag för handjur. 26 a § Utbetalningar enligt artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött skall göras som ett tillägg till det bidrag som beviljas enligt artikel 5 i samma förordning. Förordning (2002:118). 27 § Frågor om bidrag, ersättning och bidragsrätter prövas av Jordbruksverket. Frågor om bidrag för tackor prövas dock av länsstyrelsen. Ansökan om bidrag för am- och dikor och extensifieringsbidrag skall göras hos länsstyrelsen, som efter föreskriven kontroll av ansökan skall överlämna ärendet till Jordbruksverket för prövning. Länsstyrelsens beslut om bidrag eller underrättelse om ett sådant beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i 38 §. Bidragen betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (2002:707). 28 § Föreskrifter i övrigt till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om djurbidrag meddelas av Jordbruksverket. Nationella föreskrifter om stöd till vicker, kikärter och linser 29 § Frågor om stöd till odling av vicker, kikärter och linser prövas av länsstyrelsen. Beslut om stöd eller underrättelse om ett sådant beslut skall innehålla en upplysning om innehållet i 38 §. Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (2001:135). Nationella föreskrifter om beredningsstöd för lin och hampa 29 a § Frågor om stöd till beredning av linstrå och hampstrå för fiberproduktion prövas av Jordbruksverket. Förordning (2003:73). Nationella föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd 30 § Föreskrifter om agromonetärt kompensationsstöd meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2001:318). Nationella föreskrifter i övrigt 31 § Jordbruksverket får till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om jordbruksprodukter meddela föreskrifter om 1. intervention och försäljning från interventionslager, 2. exportbidrag, exportlicenser, importlicenser, förutfastställelselicenser och säkerheter för jordbruksprodukter, 3. sockerkvoter, produktionsavgifter för socker, handel med sockerbetor samt om lagerersättning och lageravgift för socker, 4. stöd som avser - försäljning av smör till sänkta priser och användning av smör, koncentrerat smör (smörolja) och grädde vid framställning av konditorivaror, glass och andra livsmedel, - användning av skummjölk och skummjölkspulver vid beredning av foderblandningar, - denaturering av skummjölkspulver som används som foder till kalvar, - användning av skummjölk till foder, - odling av potatis för stärkelseproduktion, - produktion av potatisstärkelse, - tillverkning av kasein och kaseinater, - produktion av torkat foder, - teknisk användning av spannmål och ris, - denaturering av socker för foderändamål, - användning av socker i den kemiska industrin, - utsäde, - produktion av proteingrödor, - produktion av energigrödor, 5. stöd som avser - smör som avsätts till icke vinstdrivande institutioner och organisationer, - mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever, - koncentrerat smör (smörolja) för direkt konsumtion, - konsumtion av olivolja, 6. stöd till privat lagring av nötkött, kalvkött, fårkött, getkött, griskött, grädde, smör, ost och skummjölkspulver, 7. stöd till marknadsföring av nötkött, mjölk, mjölkprodukter, äpplen, citrusfrukter, levande växter och blomsterprodukter, 8. stöd till informationsåtgärder om märkning av nötkött, 9. godkännande av producentorganisationer för färska frukter och grönsaker och stöd till sådana organisationer, 10. återköp (återtagande) av färska frukter och grönsaker genom producentorganisationer, 11. kvalitetskontroll av färska frukter och grönsaker, 12. kvotering av stärkelse, 13. stöd till odling av vicker, kikärter och linser, 14. stöd till beredning av linstrå och hampstrå för fiberproduktion, 15. klassificering av druvsorter, 16. import av hampfrö, 17. avgifter för att täcka de kostnader som är förenade med systemet för identifiering och registrering av nötkreatur enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97. Jordbruksverket får även i övrigt meddela föreskrifter till komplettering och för verkställighet av avdelning 1 i förordning (EG) nr 1760/2000. Förordning (2004:44). Föreskrifter om handläggning 32 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Länsstyrelsen skall underrätta polismyndigheten om ansökningar som avser arealersättning för odling av hampa. Förordning (2003:73). Behörig myndighet för uppgifter enligt EG:s förordningar 33 § Regeringen ansöker om tillstånd att få bevilja agromonetära kompensationsstöd. 34 § Frågor om godkännande av branschorganisationer och om återkallelse av ett sådant godkännande enligt artikel 19.2 och 19.4 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker6 prövas av regeringen. Regeringen får enligt artikel 18.1 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 besluta att en producent som inte är medlem i en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer skall omfattas av en sådan organisations regler. Regeringen får enligt artikel 21.1 i rådets förordning (EG) nr 2200/96 besluta att den som inte är medlem i en branschorganisation skall omfattas av en sådan organisations avtal, beslut eller samordnade förfaranden. 35 § Om inte något annat följer av 12, 27, 29, 33, 34 eller 37§, skall Jordbruksverket utföra de uppgifter som enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat. Uppgiftsskyldighet 36 § Jordbruksverket får, om inte något annat följer av andra- fjärde styckena, meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med produkter som omfattas av EG:s förordningar om jordbruksprodukter att lämna uppgifter om 1. produktion, inköp, försäljning, import och export, 2. andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna. Statens folkhälsoinstitut får efter samråd med Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter i fråga om näringsidkare som tar befattning med sådana vinprodukter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin. Statens folkhälsoinstitut får efter samråd med Jordbruksverket meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 av den 30 december 2003 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 670/2003 om inrättande av särskilda åtgärder för marknaden för etanol som framställts av jordbruksprodukter att lämna uppgifter om produktion och befintliga lager hos etanolproducenterna. Läkemedelsverket får efter samråd med Jordbruksverket meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare som tar befattning med sådana produkter som avses i artikel 3 och 4 i kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003 att lämna uppgifter om avsättning. Förordning (2004:138). Tillsyn och kontroll 37 § Tillsyn och annan kontroll över efterlevnaden av reglerna i EG:s förordningar om jordbruksprodukter och av föreskrifter meddelade med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter utövas av Jordbruksverket, om inte något annat följer av andra-femte stycket. Jordbruksverket får efter samråd med Tullverket överlåta åt Tullverket att fullgöra viss tillsyn utöver den kontrollverksamhet som utövas enligt tullagstiftningen. Läkemedelsverket utövar tillsyn och annan kontroll över 1. hanteringen av den vinetanol som används för de ändamål som anges i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m., 2. de uppgifter om avsättning som skall lämnas enligt kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003. Statens folkhälsoinstitut utövar tillsyn och annan kontroll över 1. de åtgärder som föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001 av den 24 april 2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn, 2. de lager- och produktionsdeklarationer som skall lämnas till behörig myndighet enligt kommissionens förordning (EG) nr 1282/2001 av den 28 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om framtagning av uppgifter för produktinformation och marknadsuppföljning inom vinsektorn och om ändring av förordning (EG) nr 1623/2000, 3. de uppgifter om produktion och befintliga lager hos etanolproducenterna som skall lämnas enligt kommissionens förordning (EG) nr 2336/2003. Länsstyrelsen kontrollerar att 1. uppgifter som läggs till grund för arealersättning och djurbidrag stämmer överens med de faktiska förhållandena, 2. uppgifter som en djurhållare rapporterar till den centrala djurdatabasen för nötkreatur enligt rådets förordning (EG) nr 1760/2000 stämmer överens med de faktiska förhållandena, 3. villkoren för stöden uppfylls, 4. villkoren för mjölkbidrag uppfylls, 5. villkoren för stöd till odling av potatis för stärkelseproduktion och av energigrödor uppfylls, 6. villkoren för stöd till produktion av proteingrödor uppfylls. Länsstyrelsens kontroll omfattar inte slakterier. Förordning (2004:138). 37 a § Om arealersättning sökts för odling av hampa skall länsstyrelsen vid kontroll enligt 37 § femte stycket 1 ta och låta analysera nödvändiga prover av odlingen. Förordning (2003:73). 38 § Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna. Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller. 39 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur 1. sådan tillsyn och annan kontroll som avses i 37 § andra och tredje styckena skall bedrivas, och 2. sådan kontroll som avses i 37 § femte stycket skall bedrivas. Jordbruksverkets föreskrifter om Tullverkets tillsyn skall meddelas efter samråd med det verket. Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om att den som hanterar vinetanol som används för de ändamål som anges i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. skall utöva kontroll av verksamheten. Verket får också meddela föreskrifter om hur kontrollen skall utövas. Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om hantering av sådana följedokument och om sådana register som avses i 37 § fjärde stycket 1 samt om hantering av sådana lager- och produktionsdeklarationer som avses i 37 § fjärde stycket 2. Förordning (2002:118). 40 § Jordbruksverket, Läkemedelsverket och Statens folkhälsoinstitut får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen. Förordning (2001:318). 41 § Jordbruksverket får föreskriva att 1. den som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter skall föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter, 2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter skall bevaras under en viss tid. Återbetalningsskyldighet 42 § Den myndighet som fattar beslut om ett stöd får besluta att belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned. Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas. Upphävande av beslut 43 § Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller vilseledande uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får den myndighet som har fattat beslut om stödet omedelbart häva beslutet och helt eller delvis kräva tillbaka lämnat stöd inom tio år från det att beloppet betalades ut. Ränta 44 § Ränta skall betalas till staten på belopp enligt EG:s förordningar om jordbruksprodukter, om 1. beloppet betalas efter förfallodagen, 2. mottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka. Jordbruksverket får föreskriva 1. hur räntan skall beräknas, 2. hur räntan skall betalas, och 3. att små räntebelopp inte skall tas ut. Jordbruksverket och länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter som avses i andra stycket 1. Verkställighet av beslut 45 § Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken. Jordbruksverket och länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen skall gälla omedelbart även om det överklagas. Överklagande 46 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket. 47 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1999:1148 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet.