Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:105 · Visa register
Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1999-03-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1200
Ikraft: 1999-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:458
Upphävd: 2017-07-01
1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Förordning (2003:1005). Förhandskontroll 2 § Automatiserad behandling av personuppgifter som ger upplysning om att en person är dömd eller misstänkt för brott skall anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen tre veckor innan behandlingen påbörjas. Första stycket gäller inte om behandlingen utförs 1. i Skatteverkets diarium över inkomna ärenden, 2. till följd av Skatteverkets skyldighet enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen att lämna ut en allmän handling, 3. till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller arkivförordningen (1991:446), 4. i en förundersökning, i en särskild undersökning i underrättelseverksamhet eller i underrättelseregister, 5. för hantering av ärenden i samband med förundersökning och förenklad brottsutredning, 6. i ett ärende som rör en enskild person hos Skatteverket, eller 7. i löpande text och endast avser enstaka personuppgifter. Förordning (2003:1005). Behandling av uppgifter om kvarstående brottsmisstankar 3 § Om uppgifter om kvarstående brottsmisstankar skall behandlas enligt 13 eller 14 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, skall den personuppgiftsansvarige särskilt besluta om vem som får ha direkt åtkomst till uppgifterna. Förordning (2003:1005). Underrättelseverksamhet 4 § Har upphävts genom förordning (2003:1005). 5 § En förteckning som förs enligt 12 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar får inte innehålla uppgifter om namn eller personnummer. Förordning (2003:1005). Särskilda undersökningar 6 § Ett beslut enligt 12 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar om behandling av personuppgifter i en särskild undersökning skall fattas av verkets chef eller efter chefens förordnande någon annan vid verket. Förordning (2003:1005). 7 § Endast de personer som arbetar med en särskild undersökning får ha direkt åtkomst till de uppgifter som behandlas automatiserat i undersökningen. Andra personer vid Skatteverket får ta del av sådana uppgifter endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1005). 8 § Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild undersökning får lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2014:1200). Underrättelseregister 9 § Skatteverket får ha direktåtkomst till underrättelseregistren. Endast de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till information om sådana uppgifter som behandlas i underrättelseregistren får ha tillgång till dem. Förordning (2003:1005). 10 § Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2014:1200). Förundersökning 10 a § Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en konkursutredning får uppgiften lämnas till konkursförvaltaren. Förordning (2003:91). Undantag från gallring 11 § Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om att personuppgifter som skall gallras enligt 15 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar får bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Förordning (2003:1005). Verkställighetsföreskrifter 12 § Skatteverket får, efter samråd med Datainspektionen, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar och denna förordning. Förordning (2003:1005). Övergångsbestämmelser 2003:1005 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2 § andra stycket 1 i sin äldre lydelse gäller fortfarande för behandling som utförs i en skattemyndighets diarium över inkomna ärenden.