Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:371 · Visa register
Förordning (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1999-05-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:967
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:338
Upphävd: 2011-05-02
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller kontroll av vissa motordrivna anordningar i byggnadsverk när det gäller skydd för säkerhet och hälsa. De anordningar som avses är 1. hissar med tillhörande säkerhetskomponenter och andra anordningar, som är avsedda för transport av personer eller gods, med undantag för sådana anordningar som avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617), 2. portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar, som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon, 3. anordningar som är avsedda att ta hand om och forsla bort avfall från byggnader som har försetts med anordningen. 2 § Anordningar som är avsedda att användas yrkesmässigt av särskilt instruerad personal är undantagna från tillämpningen av denna förordning. Detta gäller gruvhissar eller sådana anordningar som ingår i maskinanläggningar eller annars utgör skydd mot tillträde till anordningarna. Bemyndigande 3 § Boverket får meddela verkställighetsföreskrifter och övriga föreskrifter om 1. besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 5 §, 2. kompetenskrav för att utföra besiktning eller annan teknisk kontroll enligt 5 §, och 3. tillämpningen av 9 §. Boverket får meddela närmare föreskrifter om vilka hissar och säkerhetskomponenter som avses i 1 § andra stycket 1. 4 § När Boverket bedömer om det behövs föreskrifter enligt 3 § och när verket meddelar sådana föreskrifter skall det utgå från kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Vid utformningen av föreskrifterna skall Boverket också beakta anordningarnas konstruktion och utförande samt den tillsyn och kontroll av anordningarna som ändå bedrivs. I föreskrifterna skall det närmare anges 1. vilka slag av brister som har omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på skydd för säkerhet och hälsa, 2. vilka brister som i övrigt kan ha betydelse med hänsyn till kraven på skydd för säkerhet och hälsa. När Boverket utformar föreskrifterna skall verket samråda med Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket i den omfattning som behövs. Förordning (2000:967). Besiktningar och annan teknisk kontroll 5 § Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som avses i 1 § kan genom en föreskrift enligt 3 § åläggas att låta undersöka anordningen genom besiktning eller annan teknisk kontroll. Ett sådant åläggande kan avse 1. undersökning innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning eller kontroll), 2. undersökning med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkommande besiktning eller kontroll), eller 3. undersökning innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats (revisionsbesiktning eller revisionskontroll). 6 § Den som äger eller annars ansvarar för en anordning som avses i 1 § kan genom beslut i ett särskilt fall av en tillsynsmyndighet åläggas att låta undersöka anordningen genom besiktning eller annan teknisk kontroll (särskild besiktning). Myndigheten skall i beslutet ange vad som skall undersökas. 7 § Besiktningar enligt 5 och 6 §§ skall på uppdrag av den som har ålagts en sådan utföras av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. 8 § Vid besiktning eller kontroll enligt 5 § skall det undersökas om anordningen uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. Vid besiktning enligt 6 § skall anordningen undersökas enligt vad som anges i beslutet. 9 § Det undersökande organet skall utfärda bevis om sin undersökning enligt 5 eller 6 §. Av beviset skall framgå om anordningen har brister som avses i 4 § andra stycket 1 eller 2. Det undersökande organet skall överlämna ett exemplar av beviset om undersökning till den som äger eller annars ansvarar för anordningen. Har anordningen sådana brister som avses i 4 § andra stycket 1 skall det undersökande organet omedelbart underrätta den som äger eller annars ansvarar för anordningen om detta. I sådant fall skall det undersökande organet också sända ett exemplar av beviset till den nämnd som utövar tillsyn enligt 11 § första stycket. Användning 10 § En anordning som avses i 1 § får användas endast för det ändamål och med den belastning och hastighet som den är avsedd för och endast om anordningen uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. En anordning som skall besiktas eller kontrolleras enligt 5 eller 6 § får användas endast om den har besiktigats eller kontrollerats inom föreskriven tid. Om anordningen enligt bevis enligt 9 § har sådana brister som avses i 4 § andra stycket 1 får anordningen inte vidare användas innan bristerna avhjälpts. Om det vid användning av en anordning inträffat ett olycksfall eller tillbud, får anordningen inte vidare användas innan nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits. Anläggningens ägare skall omedelbart rapportera om olycksfallet eller tillbudet till tillsynsmyndigheten. Tillsyn 11 § Tillsyn över att denna förordning liksom de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs utövas av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Bestämmelser om en sådan nämnds befogenheter finns i 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10). 12 § I den mån en anordning omfattas av tillsyn enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) utövar Arbetsmiljöverket tillsyn även över att denna förordning följs liksom de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Tillsynsmyndigheterna skall i den utsträckning som behövs samråda och informera varandra. Förordning (2000:967). 13 § Tillsyn i särskilda avseenden som omfattas av denna förordning kan utövas även enligt annan författning. Ansvar 14 § Om en anordning används i strid mot 10 §, skall ägaren eller den som annars svarar för användningen dömas till böter. Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vitesförbud som meddelats med stöd av annan författning, skall inte dömas till ansvar enligt första stycket för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Övergångsbestämmelser 1999:371 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999 då förordningen (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar upphävs. 2. En anordning som besiktigats enligt äldre bestämmelser får även efter ikraftträdandet användas under den tid och på de villkor som följer av besiktningsbeslutet. 3. Föreskrifter som en myndighet utfärdat med stöd av den upphävda förordningen gäller tills de upphävs eller ersätts med föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.