Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:902 · Visa register
Renhållningsförordning (1998:902)
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:745
Övrigt: Rättelseblad 2001:514 har iakttagits.
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:1063
Upphävd: 2002-01-01
Definitioner 1 § Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över avfall som hör till kategorierna finns som bilaga 2 till denna förordning. 2 § Med insamling av avfall avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport. Med återvinning av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 3 till denna förordning. Med bortskaffande av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning. 3 § Med deponering avses ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi. Med deponi avses en upplagsplats för avfall. Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall 1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas, 2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller 3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år. 4 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning produkter, utrustning och material enligt vad som framgår av 21-23 §§. 5 § Med brännbart avfall avses i denna förordning sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat. Med organiskt avfall avses i denna förordning sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall. Undantag 5 a § Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:619). Den kommunala renhållningsskyldigheten 6 § Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall. 7 § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl får kommunfullmäktige i fråga om annat avfall än hushållsavfall meddela föreskrifter om 1. att avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg, 2. att kommunen skall se till att avfall återvinns eller bortskaffas. Från och med den 1 januari 2000 gäller första stycket endast farligt avfall som inte är hushållsavfall. Första stycket gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar. 8 § Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för särskilda fall medge dispens från vad som med stöd av 7 § har föreskrivits i fråga om att transportera bort avfall. 9 § Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall transporteras bort genom kommunens försorg. Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt. 10 § Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Vad som nu har sagts gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel. I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer. I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn. Förordning (2000:1173). Kommunal renhållningsordning 11 § Varje kommun skall besluta om renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken. 12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt 15 kap. 11 § andra stycket miljöbalken om innehållet i en avfallsplan. 12 a § I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall. Förordning (1999:191). 13 § Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen. Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfalls- planerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen skall utformas. 14 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen. 15 § Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. Allmänna bestämmelser om hantering av avfall 16 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen. Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras. 17 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall som skall transporteras bort, skall lämna avfallet till den som enligt denna förordning eller bestämmelser som meddelats med stöd av förordningen har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt. 18 § Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas. 19 § Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl. 20 § Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar. Bestämmelsen i 18 § gäller inte heller i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar. Förordning (2000:1173). Hantering och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter 21 § Med elektriska och elektroniska produkter avses 1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, 2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, 3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2. 22 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi. Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter. 23 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. 24 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter kan ske på ett från hälso- och miljösynpunkt lämpligt sätt. 25 § Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får deponeras, förbrännas eller fragmenteras endast om 1. de elektriska eller elektroniska produkterna förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och 2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Certifieringen skall avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §. Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från kravet på certifiering. Förordning (2001:13). Bortskaffande av brännbart och organiskt avfall 26 § Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket. Förordning (2001:745). 27 § Bestämmelser med förbud mot att deponera organiskt avfall och utsorterat brännbart avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2001:514). 28 § har upphävts genom förordning (2001:514). Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall 29 § Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd. Tillstånd krävs dock inte för transport av avfall för återanvändning. I fråga om tillstånd att transportera farligt avfall gäller i stället bestämmelserna i förordningen (1996:971) om farligt avfall. Förordning (2000:746). 30 § Frågor om tillstånd enligt 29 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd enligt 29 § av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas. 31 § Tillstånd som anges i 29 § får beviljas endast sådana transportörer som visar att de har personella, tekniska och ekonomiska resurser för att på ett riktigt sätt kunna hantera avfallet. 32 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 29 §. 33 § Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd. 34 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att en anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 29 §. Med anmälningsplikt avses en skyldighet för transportören att till länsstyrelsen anmäla sin verksamhet. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt. Anmälningsplikt för annan hantering av avfall 35 § Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen. Anmälningsplikt enligt första stycket gäller dock inte den som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§ denna förordning eller enligt 9 kap. miljöbalken. Anmälningsplikten gäller inte heller den som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 34 § denna förordning, har undantagits från anmälningsplikt Skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering 36 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall samt den som yrkesmässigt omhändertar sådant avfall, skall, om avfallet lämnas till avfallsförbränningsanläggning eller för deponering, lämna uppgift om 1. avfallets art, sammansättning och mängd, 2. varifrån avfallet kommer, och 3. var avfallet lämnas. Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller även den som yrkesmässigt transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§. Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas. Bemyndigande att meddela föreskrifter för försvaret 37 § Generalläkaren får efter samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap. miljöbalken i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Dumpning 38 § Frågor om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken prövas av Naturvårdsverket efter samråd med Fiskeriverket. En sådan dispens skall avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen. 39 § Föreskrifter angående ansökan om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket. 40 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 15 kap. 31- 33 §§ miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (1999:559). Föreskrifters tillämplighet 41 § Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6, 7, 18 och 19 §§ gäller inte avfall som omfattas av motsvarande föreskrifter som meddelats med stöd av 10 §. Tillsyn och avgifter 42 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Överklagande 43 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Straff och förverkande 44 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Övergångsbestämmelser 1998:902 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 25 § den dag som regeringen bestämmer, i fråga om 26 och 27 §§ den 1 januari 2002 och i fråga om 28 § den 1 januari 2005, och i övrigt den 1 januari 1999, då renhållningsförordningen (1990:984) och dumpningskungörelsen (1971:1156) skall upphöra att gälla. Bilaga 1 AVFALLSKATEGORIER Q 1 Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras närmare nedan. Q 2 Produkter som inte uppfyller uppställda krav. Q 3 Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut. Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen. Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare). Q 6 Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända katalysatorer). Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter). Q 8 Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder). Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter). Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv- och frässpån). Q 11 Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror (t.ex. gruvslagg, slopoljor). Q 12 Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja förorenad av PCB). Q 13 Varje material, ämne eller produkt vars användning har förbjudits i lag eller andra föreskrifter. Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet). Q 15 Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som resultat av marksanering. Q 16 Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier. Bilaga 2 FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01 00 00 Avfall från prospektering, brytning, bearbetning och vidare behandling av mineral 02 00 00 Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk, trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt från bearbetning och beredning av livsmedel 03 00 00 Avfall från träförädling och tillverkning av papper, papp, pappersmassa, plattor och möbler 04 00 00 Avfall från läder- och textilindustri 05 00 00 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys 06 00 00 Avfall från oorganisk-kemiska processer 07 00 00 Avfall från organisk-kemiska processer 08 00 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim, fogmassa och tryckfärg 09 00 00 Avfall från fotografisk industri 10 00 00 Oorganiskt avfall från termiska processer 11 00 00 Oorganiskt avfall som innehåller metaller från metallbehandling och metallisering av metaller samt från hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller 12 00 00 Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster 13 00 00 Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 00 00 och 12 00 00) 14 00 00 Avfall bestående av organiska ämnen använda som lösningsmedel (utom 07 00 00 och 08 00 00) 15 00 00 Förpackningar, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial, skyddskläder o.d. 16 00 00 Avfall som inte specificeras på annat sätt i katalogen 17 00 00 Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen) 18 00 00 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling) 19 00 00 Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa avloppsreningsverk och vattenverk 20 00 00 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall, även separat insamlade fraktioner 01 00 00 AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, BRYTNING, BEARBETNING OCH VIDARE BEHANDLING AV MINERAL 01 01 00 Avfall från mineralbrytning 01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltig mineral 01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltig mineral 01 02 00 Avfall från behandling av mineral 01 02 01 Avfall från anrikning av metallhaltig mineral 01 02 02 Avfall från anrikning av icke-metallhaltig mineral 01 03 00 Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltig mineral 01 03 01 Fast och flytande gruvavfall 01 03 02 Stoft- och partikelformat avfall 01 03 03 Rödslam från aluminiumoxidproduktion 01 03 99 Annat avfall 01 04 00 Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling av ickemetallhaltig mineral 01 04 01 Kasserat grus och krossat bergartsmaterial 01 04 02 Kasserad sand och lera 01 04 03 Stoft- och partikelformat avfall 01 04 04 Avfall från tillverkning av pottaska och stensalt 01 04 05 Avfall från tvättning och rensning av mineral 01 04 06 Avfall från stenhuggning och stensågning 01 04 99 Annat avfall 01 05 00 Borrslam och annat borravfall 01 05 01 Oljehaltigt borrslam och annat borravfall 01 05 02 Barythaltigt borrslam och annat borravfall 01 05 03 Kloridhaltigt borrslam och annat borravfall 01 05 04 Avfall från borrning efter sötvatten 01 05 99 Annat avfall 02 00 00 AVFALL FRÅN RÅVARUPRODUKTION INOM JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, JAKT, FISKE OCH VATTENBRUK SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL 02 01 00 Avfall från råvaruproduktion 02 01 01 Avfall från tvättning och rengöring 02 01 02 Animaliska vävnadsdelar 02 01 03 Växtdelar 02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar) 02 01 05 Avfall som innehåller jordbrukskemikalier 02 01 06 Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel (även använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats separat och behandlats utanför produktionsstället 02 01 07 Skogsbruksavfall 02 01 99 Annat avfall 02 02 00 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung 02 02 01 Slam från tvättning och rengöring 02 02 02 Animaliska vävnadsdelar 02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 02 02 04 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället 02 02 99 Annat avfall 02 03 00 Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, tobak och konserver 02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering 02 03 02 Konserveringsmedelsavfall 02 03 03 Avfall från vätskeextraktion 02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 02 03 05 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället 02 03 99 Annat avfall 02 04 00 Avfall från sockertillverkning 02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor 02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav 02 04 03 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället 02 04 99 Annat avfall 02 05 00 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter 02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 02 05 02 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället 02 05 99 Annat avfall 02 06 00 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker 02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 02 06 02 Konserveringsmedelsavfall 02 06 03 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället 02 06 99 Annat avfall 02 07 00 Avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao) 02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk sönderdelning av råvaror 02 07 02 Avfall från spritdestillation 02 07 03 Avfall från kemisk behandling 02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 02 07 05 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället 02 07 99 Annat avfall 03 00 00 AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PAPPER, PAPP, PAPPERSMASSA, PLATTOR OCH MÖBLER 03 01 00 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler 03 01 01 Bark- och korkavfall 03 01 02 Sågspån 03 01 03 Spån, spill, timmer, spånskivor eller fanér som förstörts 03 01 99 Annat avfall 03 02 00 Avfall från träskyddsbehandling 03 02 01 Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel 03 02 02 Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar 03 02 03 Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar 03 02 04 Oorganiska träskyddsmedel 03 03 00 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp 03 03 01 Bark 03 03 02 Sodaslam och grönlutslam (från behandling med svartlut) 03 03 03 Slam från blekning med hypoklorit och klorgas 03 03 04 Slam från andra blekningsprocesser 03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper 03 03 06 Fiber- och pappersslam 03 03 07 Kasserat material från pappers- och pappåtervinning 03 03 99 Annat avfall 04 00 00 AVFALL FRÅN LÄDER- OCH TEXTILINDUSTRI 04 01 00 Avfall från läderindustri 04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk 04 01 02 Avfall från kalkbehandling 04 01 03 Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas 04 01 04 Kromhaltiga garvmedel 04 01 05 Kromfria garvmedel 04 01 06 Slam som innehåller krom 04 01 07 Slam som inte innehåller krom 04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom 04 01 09 Avfall från beredning och efterbehandling 04 01 99 Annat avfall 04 02 00 Avfall från textilindustri 04 02 01 Oförädlade textilfibrer och andra naturfibrer, huvudsakligen från växtriket 04 02 02 Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket 04 02 03 Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material 04 02 04 Oförädlade blandade textilfibrer som inte spunnits eller vävts 04 02 05 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från växtriket 04 02 06 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket 04 02 07 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material 04 02 08 Förädlade blandade textilfibrer 04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer) 04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax) 04 02 11 Halogenerat avfall från appretering och efterbehandling 04 02 12 Icke-halogenerat avfall från appretering och efterbehandling 04 02 13 Färgämnen och pigment 04 02 99 Annat avfall 05 00 00 AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS 05 01 00 Oljeslam och fast oljeavfall 05 01 01 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 05 01 02 Slam från avsaltning 05 01 03 Bottenslam från tankar 05 01 04 Surt alkylslam 05 01 05 Oljespill 05 01 06 Slam från underhåll av anläggning och utrustning 05 01 07 Sur tjära 05 01 08 Andra former av tjära 05 01 99 Annat avfall 05 02 00 Icke-oljehaltigt slam och fast avfall 05 02 01 Slam från matarvatten 05 02 02 Avfall från kyltorn 05 02 99 Annat avfall 05 03 00 Förbrukade katalysatorer 05 03 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 05 03 02 Andra förbrukade katalysatorer 05 04 00 Förbrukad filterlera 05 04 01 Förbrukad filterlera 05 05 00 Avfall från oljeavsvavling 05 05 01 Svavelhaltigt avfall 05 05 99 Annat avfall 05 06 00 Avfall från kolpyrolys 05 06 01 Sur tjära 05 06 02 Asfalt 05 06 03 Andra former av tjära 05 06 04 Avfall från kyltorn 05 06 99 Annat avfall 05 07 00 Avfall från naturgasrening 05 07 01 Kvicksilverhaltigt slam 05 07 02 Svavelhaltigt avfall 05 07 99 Annat avfall 05 08 00 Avfall från oljeregenerering 05 08 01 Använd filterlera 05 08 02 Sur tjära 05 08 03 Andra former av tjära 05 08 04 Vattenfasen från oljeregenerering 05 08 99 Annat avfall 06 00 00 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER 06 01 00 Avfall som utgörs av sura lösningar 06 01 01 Svavelsyra och svavelsyrlighet 06 01 02 Saltsyra 06 01 03 Fluorvätesyra 06 01 04 Fosforsyra och fosforsyrlighet 06 01 05 Salpetersyra och salpetersyrlighet 06 01 99 Annat avfall 06 02 00 Avfall som utgörs av alkaliska lösningar 06 02 01 Kalciumhydroxid 06 02 02 Natriumkarbonat 06 02 03 Ammoniak 06 02 99 Annat avfall 06 03 00 Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter 06 03 01 Karbonater (utom 02 04 02 och 19 10 03) 06 03 02 Saltlösningar som innehåller sulfater, sulfiter och sulfider 06 03 03 Salter i fast form som innehåller sulfater, sulfiter och sulfider 06 03 04 Saltlösningar som innehåller klorider, fluorider och halogenider 06 03 05 Salter i fast form som innehåller klorider, fluorider och andra halogenhaltiga salter i fast form 06 03 06 Saltlösningar som innehåller fosfater och besläktade salter i fast form 06 03 07 Fosfater och besläktade salter i fast form 06 03 08 Saltlösningar som innehåller nitrater och besläktade föreningar 06 03 09 Salter i fast form som innehåller nitriter (nitrometallföreningar) 06 03 10 Salter i fast form som innehåller ammonium 06 03 11 Salter och saltlösningar som innehåller cyanider 06 03 12 Salter och saltlösningar som innehåller organiska föreningar 06 03 99 Annat avfall 06 04 00 Metallhaltigt avfall 06 04 01 Metalloxider 06 04 02 Metallsalter (utom 06 03 00) 06 04 03 Arsenikhaltigt avfall 06 04 04 Kvicksilverhaltigt avfall 06 04 05 Avfall som innehåller andra tungmetaller 06 04 99 Annat avfall 06 05 00 Avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället 06 05 01 Slam från avloppsbehandling 06 06 00 Avfall från kemiska processer där svavelföreningar ingår (produktion och omvandling) samt från avsvavlingsprocesser 06 06 01 Svavelhaltigt avfall 06 06 99 Annat avfall 06 07 00 Avfall från kemiska processer där halogenföreningar ingår 06 07 01 Asbesthaltigt avfall från elektrolys 06 07 02 Aktivt kol från klorproduktion 06 07 99 Annat avfall 06 08 00 Avfall från produktion av kisel och kiselderivat 06 08 01 Avfall från produktion av kisel och kiselderivat 06 09 00 Avfall från kemiska processer där fosfor ingår 06 09 01 Fosfatgips 06 09 02 Fosforslagg 06 09 99 Annat avfall 06 10 00 Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt avfall från tillverkning av gödningsmedel 06 10 01 Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt avfall från tillverkning av gödningsmedel 06 11 00 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel 06 11 01 Gips från tillverkning av titanoxid 06 11 99 Annat avfall 06 12 00 Avfall från tillverkning, användning och regenerering av katalysatorer 06 12 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 06 12 02 Andra förbrukade katalysatorer 06 13 00 Avfall från andra oorganiska kemiska processer 06 13 01 Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel 06 13 02 Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02) 06 13 03 Kimrök 06 13 99 Annat avfall 07 00 00 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER 07 01 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier 07 01 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 01 02 Slam från avloppsrening vid produktionsstället 07 01 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 01 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 01 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 07 01 06 Andra förbrukade katalysatorer 07 01 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 01 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 01 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 01 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 01 99 Annat avfall 07 02 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer 07 02 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 02 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället 07 02 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 02 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 02 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 07 02 06 Andra förbrukade katalysatorer 07 02 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 02 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 02 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 02 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 02 99 Annat avfall 07 03 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11 00) 07 03 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 03 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället 07 03 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 03 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 03 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 07 03 06 Andra förbrukade katalysatorer 07 03 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 03 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 03 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 03 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 03 99 Annat avfall 07 04 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska bekämpningsmedel (utom 02 01 05) 07 04 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 04 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället 07 04 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 04 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 04 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 07 04 06 Andra förbrukade katalysatorer 07 04 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 04 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 04 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 04 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 04 99 Annat avfall 07 05 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter 07 05 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 05 02 Slam från avloppsrening vid produktionsstället 07 05 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 05 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 05 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 07 05 06 Andra förbrukade katalysatorer 07 05 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 05 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 05 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 05 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 05 99 Annat avfall 07 06 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika 07 06 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 06 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället 07 06 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 06 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 06 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 07 06 06 Andra förbrukade katalysatorer 07 06 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 06 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 06 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 06 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 06 99 Annat avfall 07 07 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter 07 07 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 07 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället 07 07 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 07 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 07 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller 07 07 06 Andra förbrukade katalysatorer 07 07 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 07 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 07 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 07 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 07 99 Annat avfall 08 00 00 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK,PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG 08 01 00 Avfall från tillverkning, formulering distribution och användning av färg och lack 08 01 01 Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 01 02 Färg- och lackavfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 08 01 03 Avfall från vattenbaserade färger och lacker 08 01 04 Pulverfärg 08 01 05 Torkad färg och torkat lack 08 01 06 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning 08 01 07 Slam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning 08 01 08 Vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack 08 01 09 Avfall från färg- och lackborttagning (utom 08 01 05 och 08 01 06) 08 01 10 Vattenlösningar som innehåller färg eller lack 08 01 99 Annat avfall 08 02 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material) 08 02 01 Pulverbeläggningsmaterial 08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material 08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material 08 02 99 Annat avfall 08 03 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg 08 03 01 Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 03 02 Tryckfärgsavfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 08 03 03 Avfall från vattenbaserad tryckfärg 08 03 04 Torkad tryckfärg 08 03 05 Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 03 06 Tryckfärgsslam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg 08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg 08 03 09 Kasserad toner (även kassetter) 08 03 99 Annat avfall 08 04 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel) 08 04 01 Lim och fogmassa som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 04 02 Lim och fogmassa som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 08 04 03 Vattenbaserat lim eller vattenbaserad fogmassa 08 04 04 Torkat lim och torkad fogmassa 08 04 05 Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 04 06 Lim- och fogmasseslam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 08 04 07 Vattenhaltigt slam som innehåller lim och fogmassa 08 04 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim och fogmassa 08 04 99 Annat avfall 09 00 00 AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI 09 01 00 Avfall från fotografisk industri 09 01 01 Vattenbaserad framkallare och aktivator 09 01 02 Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar 09 01 03 Lösningsmedelsbaserad framkallare 09 01 04 Fixerbad 09 01 05 Blekbad och blekfixerbad 09 01 06 Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall vid produktionsstället 09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar 09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar 09 01 09 Engångskameror med batterier 09 01 10 Engångskameror utan batterier 09 01 99 Annat avfall 10 00 00 OORGANISKT AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER 10 01 00 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19 00 00) 10 01 01 Bottenaska 10 01 02 Flygaska från kolförbränning 10 01 03 Flygaska från torvförbränning 10 01 04 Flygaska från oljeförbränning 10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling 10 01 06 Annat fast avfall från rökgasrening 10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling 10 01 08 Annat slam från rökgasrening 10 01 09 Svavelsyra 10 01 10 Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening 10 01 11 Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor 10 01 12 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 01 99 Annat avfall 10 02 00 Avfall från järn- och stålindustri 10 02 01 Avfall från slaggbehandling 10 02 02 Obehandlat slagg 10 02 03 Fast avfall från rökgasrening 10 02 04 Slam från rökgasrening 10 02 05 Annat slam 10 02 06 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 02 99 Annat avfall 10 03 00 Avfall från aluminiumsmältverk 10 03 01 Tjära och annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning 10 03 02 Anodrester 10 03 03 Avskummat material 10 03 04 Slagg från primär smältning/vitt slagg 10 03 05 Aluminiumstoft 10 03 06 Använda kolstavar och eldfasta material från elektrolys 10 03 07 Förbrukad behållarinfodring 10 03 08 Saltslagg från sekundär smältning 10 03 09 Svart slagg från sekundär smältning 10 03 10 Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg 10 03 11 Stoft från rökgasrening 10 03 12 Annat partikelformat material och stoft (även stoft från kulkvarnar) 10 03 13 Fast avfall från rökgasrening 10 03 14 Slam från rökgasrening 10 03 99 Annat avfall 10 04 00 Avfall från blysmältverk 10 04 01 Slagg (från första och andra smältningen) 10 04 02 Slagg och avskummat material (första och andra smältningen) 10 04 03 Kalciumarsenat 10 04 04 Stoft från rökgasrening 10 04 05 Annat partikelformat material och stoft 10 04 06 Fast avfall från rökgasrening 10 04 07 Slam från rökgasrening 10 04 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 04 99 Annat avfall 10 05 00 Avfall från zinksmältverk 10 05 01 Slagg (första och andra smältningen) 10 05 02 Slagg och avskummat material (första och andra smältningen) 10 05 03 Stoft från rökgasrening 10 05 04 Annat partikelformat material och stoft 10 05 05 Fast avfall från rökgasrening 10 05 06 Slam från rökgasrening 10 05 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 05 99 Annat avfall 10 06 00 Avfall från kopparsmältverk 10 06 01 Slagg (första och andra smältningen) 10 06 02 Slagg och avskummat material (första och andra smältningen) 10 06 03 Stoft från rökgasrening 10 06 04 Annat partikelformat material och stoft 10 06 05 Avfall från elektrolytisk raffinering 10 06 06 Fast avfall från rökgasrening 10 06 07 Slam från rökgasrening 10 06 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 06 99 Annat avfall 10 07 00 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk 10 07 01 Slagg (första och andra smältningen) 10 07 02 Slagg och avskummat material (första och andra smältningen) 10 07 03 Fast avfall från rökgasrening 10 07 04 Annat partikelformat material och stoft 10 07 05 Slam från rökgasrening 10 07 06 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 07 99 Annat avfall 10 08 00 Avfall från andra metallsmältverk än järnverk 10 08 01 Slagg (första och andra smältningen) 10 08 02 Slagg och avskummat material (första och andra smältningen) 10 08 03 Stoft från rökgasrening 10 08 04 Annat partikelformat material och stoft 10 08 05 Fast avfall från rökgasrening 10 08 06 Slam från rökgasrening 10 08 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 08 99 Annat avfall 10 09 00 Avfall från järngjuterier 10 09 01 Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel 10 09 02 Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel 10 09 03 Ugnsslagg 10 09 04 Ugnsstoft 10 09 99 Annat avfall 10 10 00 Avfall från metallgjuterier 10 10 01 Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel 10 10 02 Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel 10 10 03 Ugnsslagg 10 10 04 Ugnsstoft 10 10 99 Annat avfall 10 11 00 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter 10 11 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt 10 11 02 Avfallsglas 10 11 03 Glasfiberavfall 10 11 04 Stoft från rökgasrening 10 11 05 Annat partikelformat material och stoft 10 11 06 Fast avfall från rökgasrening 10 11 07 Slam från rökgasrening 10 11 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 11 99 Annat avfall 10 12 00 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial 10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt 10 12 02 Stoft från rökgasrening 10 12 03 Annat partikelformat material och stoft 10 12 04 Fast avfall från rökgasrening 10 12 05 Slam från rökgasrening 10 12 06 Kasserade formar 10 12 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 12 99 Annat avfall 10 13 00 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa 10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt 10 13 02 Avfall från tillverkning av asbestcement 10 13 03 Andra cementbaserade kompositmaterial 10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk 10 13 05 Fast avfall från rökgasrening 10 13 06 Annat partikelformat material och stoft 10 13 07 Slam från rökgasrening 10 13 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material 10 13 99 Annat avfall 11 00 00 OORGANISKT AVFALL SOM INNEHÅLLER METALLER FRÅN METALLBEHANDLING OCH METALLISERING AV METALLER SAMT FRÅN HYDROMETALLURGISKA PROCESSER,EXKLUSIVE JÄRNMETALLER 11 01 00 Flytande avfall och slam från metallbehandling och metallisering av metaller (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering och alkalisk avfettning) 11 01 01 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller andra tungmetaller än krom 11 01 02 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller andra tungmetaller 11 01 03 Cyanidfritt avfall som innehåller krom 11 01 04 Cyanidfritt avfall som inte innehåller krom 11 01 05 Sura betbad 11 01 06 Syror 11 01 07 Alkalier 11 01 08 Fosfateringsbad 11 02 00 Avfall och slam från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår 11 02 01 Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska processer 11 02 02 Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, göthrit) 11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer 11 02 99 Annat slam 11 03 00 Slam och fast avfall från härdning 11 03 01 Cyanidhaltigt avfall 11 03 99 Annat avfall 11 04 00 Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller 11 04 01 Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller 12 00 00 AVFALL FRÅN FORMNING OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER 12 01 00 Avfall från formning (smidning, svetsning, pressning, dragning, svarvning, skärning, filning) 12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall 12 01 02 Andra järnpartiklar 12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn 12 01 04 Partiklar av andra metaller än järn 12 01 05 Plastpartiklar 12 01 06 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte emulsioner) 12 01 07 Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) 12 01 08 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner 12 01 09 Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner 12 01 10 Syntetiska bearbetningsoljor 12 01 11 Slam från bearbetningsprocesser 12 01 12 Använda vaxer och fetter 12 01 13 Svetsavfall 12 01 99 Annat avfall 12 02 00 Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring, slipning, polering, putsning) 12 02 01 Använd blästringssand 12 02 02 Slam från slipning och polering 12 02 03 Putsslam 12 02 99 Annat avfall 12 03 00 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11 00 00) 12 03 01 Vattenbaserad tvättvätska 12 03 02 Avfall från ångavfettning 13 00 00 OLJEAVFALL (utom ätliga oljor, 05 00 00 och 12 00 00) 13 01 00 Hydraulolje- och bromsvätskeavfall 13 01 01 Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT 13 01 02 Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner) 13 01 03 Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner) 13 01 04 Klorerade emulsioner 13 01 05 Icke-klorerade emulsioner 13 01 06 Hydrauloljor som innehåller mineralolja 13 01 07 Andra hydrauloljor 13 01 08 Bromsvätskor 13 02 00 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall 13 02 01 Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 13 02 02 Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 13 02 03 Andra motor-, transmissions- och smörjoljor 13 03 00 Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra vätskor 13 03 01 Isoler- eller värmeöverföringssoljor och andra vätskor som innehåller PCB eller PCT 13 03 02 Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor 13 03 03 Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor 13 03 04 Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor 13 03 05 Mineraloljebaserade isoler- och värmeöverföringsoljor 13 04 00 Maskinrumsolja 13 04 01 Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar 13 04 02 Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja 13 04 03 Maskinrumsolja från annan sjöfart 13 05 00 Material från oljeavskiljare 13 05 01 Fast avfall från oljeavskiljare 13 05 02 Slam från oljeavskiljare 13 05 03 Slam från slamavskiljare 13 05 04 Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner 13 05 05 Andra emulsioner 13 06 00 Annat oljeavfall 13 06 01 Annat oljeavfall 14 00 00 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA ÄMNEN ANVÄNDA SOM LÖSNINGSMEDEL (utom 07 00 00 och 08 00 00) 14 01 00 Avfall från avfettning av metaller och från maskinunderhåll 14 01 01 Klorfluorkarboner 14 01 02 Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 01 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 01 04 Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar 14 01 05 Vattenhaltiga icke-halogenerade lösningsmedelsblandningar 14 01 06 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 01 07 Slam och fast avfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 14 02 00 Avfall från rengöring av textilier och från avfettning av naturprodukter 14 02 01 Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 02 02 Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska vätskor som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 14 02 03 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 02 04 Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 14 03 00 Avfall från elektronikindustri 14 03 01 Klorfluorkarboner 14 03 02 Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 03 03 Icke-halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 03 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 03 05 Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 14 04 00 Avfall bestående av kylmedel, skum- eller aerosoldrivmedel 14 04 01 Klorfluorkarboner 14 04 02 Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 04 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 04 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 04 05 Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 14 05 00 Avfall från återanvändning av lösningsmedel och kylmedel (destillationsrester) 14 05 01 Klorfluorkarboner 14 05 02 Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 05 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 05 04 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 05 05 Slam som innehåller andra lösningsmedel 15 00 00 FÖRPACKNINGAR, ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL SKYDDSKLÄDER O.D. 15 01 00 Förpackningar 15 01 01 Papper och papp 15 01 02 Plast 15 01 03 Trä 15 01 04 Metall 15 01 05 Sammansatta förpackningar 15 01 06 Blandat 15 02 00 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder 15 02 01 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder 16 00 00 AVFALL SOM INTE SPECIFICERATS PÅ ANNAT SÄTT I KATALOGEN 16 01 00 Uttjänade fordon 16 01 01 Avmonterade fordonskatalysatorer som innehåller ädelmetaller 16 01 02 Andra avmonterade fordonskatalysatorer 16 01 03 Kasserade däck 16 01 04 Kasserade fordon 16 01 05 Lättfraktioner från bilfragmentering 16 01 99 Annat avfall 16 02 00 Kasserad utrustning och fragmenteringsrester 16 02 01 Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT 16 02 02 Annan kasserad elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort) 16 02 03 Utrustning som innehåller klorfluorkarboner 16 02 04 Kasserad utrustning som innehåller fri asbest 16 02 05 Annan kasserad utrustning 16 02 06 Avfall från asbestbearbetningsindustri 16 02 07 Avfall från plastförädlingsindustri 16 02 07 Avfall från fragmentering 16 03 00 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav 16 03 01 Oorganiska produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav 16 03 02 Organiska produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav 16 04 00 Kasserade sprängämnen 16 04 01 Kasserad ammunition 16 04 02 Kasserade fyrverkeripjäser 16 04 03 Andra kasserade sprängämnen 16 05 00 Kemikalier och gaser i behållare 16 05 01 Industrigaser (även flytande) i tryckbehållare, gasolflaskor och industriella aerosolbehållare (även haloner) 16 05 02 Annat avfall som innehåller oorganiska kemikalier, t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier, brandsläckningspulver 16 05 03 Annat avfall som innehåller organiska kemikalier, t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier 16 06 00 Batterier och ackumulatorer 16 06 01 Blybatterier 16 06 02 Nickel-kadmiumbatterier 16 06 03 Kvicksilverhaltiga torrbatterier 16 06 04 Alkaliska batterier 16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer 16 06 06 Elektrolyt från batterier och ackumulatorer 16 07 00 Avfall från rengöring av transport- och lagertankar (utom 05 00 00 och 12 00 00) 16 07 01 Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport 16 07 02 Oljeavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport 16 07 03 Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport 16 07 04 Kemikalieavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport 16 07 05 Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar 16 07 06 Oljeavfall från rengöring av lagertankar 16 07 07 Fast avfall från fartygslaster 16 07 99 Annat avfall 17 00 00 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN FRÅN VÄGBYGGEN) 17 01 00 Betong, tegel, klinker, keramik samt gipsbaserade material 17 01 01 Betong 17 01 02 Tegel 17 01 03 Klinker och keramik 17 01 04 Gipsbaserade byggmaterial 17 01 05 Asbestbaserade byggmaterial 17 02 00 Trä, glas och plast 17 02 01 Trä 17 02 02 Glas 17 02 03 Plast 17 03 00 Asfalt, tjära och tjärprodukter 17 03 01 Asfalt som innehåller tjära 17 03 02 Asfalt som inte innehåller tjära 17 03 03 Tjära och tjärprodukter 17 04 00 Metaller (även legeringar av dessa) 17 04 01 Koppar, brons, mässing 17 04 02 Aluminium 17 04 03 Bly 17 04 04 Zink 17 04 05 Järn och stål 17 04 06 Tenn 17 04 07 Blandade metaller 17 04 08 Kablar 17 05 00 Jord- och muddermassor 17 05 01 Jord och sten 17 05 02 Muddermassor 17 06 00 Isolermaterial 17 06 01 Isolermaterial som innehåller asbest 17 06 02 Annat isolermaterial 17 07 00 Blandat bygg- och rivningsavfall 17 07 01 Blandat bygg- och rivningsavfall 18 00 00 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD, VETERINÄRVERKSAMHET ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling) 18 01 00 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor 18 01 01 Skärande och stickande avfall 18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat) 18 01 03 Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara 18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor) 18 01 05 Kasserade kemikalier och medicin 18 02 00 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar 18 02 01 Skärande och stickande avfall 18 02 02 Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara 18 02 03 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara 18 02 04 Kasserade kemikalier 19 00 00 AVFALL FRÅN AVFALLSBEHANDLINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH VATTENVERK 19 01 00 Avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall 19 01 01 Bottenaska och slagg 19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan 19 01 03 Flygaska 19 01 04 Pannaska 19 01 05 Filterkaka från rökgasrening 19 01 06 Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall 19 01 07 Fast avfall från rökgasrening 19 01 08 Avfall från pyrolys 19 01 09 Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening 19 01 10 Förbrukat aktivt kol från rökgasrening 19 01 99 Annat avfall 19 02 00 Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering) 19 02 01 Metallhydroxidslam och annat slam från metallfällning 19 02 02 Avfall som blandats för slutdeponering 19 03 00 Stabiliserat eller stelnat avfall 19 03 01 Avfall som stabiliserats eller solidifierats med hydrauliska bindemedel 19 03 02 Avfall som stabiliserats eller solidifierats med organiska bindemedel 19 03 03 Avfall som stabiliserats genom biologisk behandling 19 04 00 Förglasat avfall och avfall från förglasning 19 04 01 Förglasat avfall 19 04 02 Flygaska och annat avfall från rökgasrening 19 04 03 Icke-förglasad fast fas 19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall 19 05 00 Avfall från aerob behandling av fast avfall 19 05 01 Icke-komposterad fraktion av hushållsavfall och liknande avfall 19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall 19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav 19 05 99 Annat avfall 19 06 00 Avfall från anaerob behandling av avfall 19 06 01 Slam från anaerob behandling av hushållsavfall och liknande avfall 19 06 02 Slam från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall 19 06 99 Annat avfall 19 07 00 Lakvatten från avfallsupplag 19 07 01 Lakvatten från avfallsupplag 19 08 00 Avfall från vattenreningsverk 19 08 01 Rens 19 08 02 Avfall från sandfång 19 08 03 Fett och oljeblandning från oljeavskiljare 19 08 04 Slam från behandling av industriavloppsvatten 19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten 19 08 06 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser 19 08 07 Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare 19 08 99 Annat avfall 19 09 00 Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål 19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning 19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten 19 09 03 Slam från avkalkning 19 09 04 Förbrukat aktivt kol 19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser 19 09 06 Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare 19 09 99 Annat avfall 20 00 00 HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH INSTITUTIONSAVFALL, ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER 20 01 00 Separat insamlade fraktioner 20 01 01 Papper och papp 20 01 02 Glas 20 01 03 Småplast 20 01 04 Annan plast 20 01 05 Småmetall (konservburkar m.m.) 20 01 06 Annan metall 20 01 07 Trä 20 01 08 Organiskt, komposterbart köksavfall (även stekolja och köksavfall från storkök och restauranger) 20 01 09 Olja och fett 20 01 10 Kläder 20 01 11 Textilier 20 01 12 Färg, tryckfärg, lim och hartser 20 01 13 Lösningsmedel 20 01 14 Syror 20 01 15 Basiskt avfall 20 01 16 Rengöringsmedel 20 01 17 Fotokemikalier 20 01 18 Medicinrester 20 01 19 Bekämpningsmedel 20 01 20 Batterier 20 01 21 Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall 20 01 22 Aerosoler 20 01 23 Utrustning som innehåller klorfluorkarboner 20 01 24 Elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort) 20 02 00 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser) 20 02 01 Komposterbart avfall 20 02 02 Jord och sten 20 02 03 Annat icke-komposterbart avfall 20 03 00 Annat hushållsavfall 20 03 01 Blandat hushållsavfall 20 03 02 Avfall från torghandel 20 03 03 Avfall från gaturenhållning 20 03 04 Slam från septiska tankar 20 03 05 Uttjänade fordon Bilaga 3 ÅTERVINNINGSÅTGÄRDER R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling) R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material R 6 Regenerering av syror eller baser R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10 R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11 R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1- R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras) Bilaga 4 BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN D 1 Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag) D 2 Jordförbättring (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord) D 3 Djupinjektering (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin) D 4 Fyllnadsmassor (t.ex. användningar av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger) D 5 Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön) D 6 Utsläpp till andra vatten än hav/oceaner D 7 Utsläpp till hav/oceaner, inklusive deponering under havsbotten D 8 Biologisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som tas om hand med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-7 och D 9-12 D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som omhändertas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-8 och D 10-12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering) D 10 Förbränning på mark D 11 Förbränning till havs D 12 Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva) D 13 Sammansmältning eller blandning före omhändertagandet med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12 D 14 Omförpackning före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 13 D 15 Lagring före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 14 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)