Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:78 · Visa register
Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 1998-02-19
Ikraft: 1998-04-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1100
Upphävd: 2008-01-01
1 § Denna förordning gäller tekniska beskrivningar enligt 1 kap. 12-14 och 16 §§ samt 4 kap. 15 a, 15 b och 15 d §§ lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 2 § En teknisk beskrivning skall ange samtliga de krav som framgår av förfrågningsunderlaget i fråga om arbete, material, produkt eller vara. Den tekniska beskrivningen skall göra det möjligt att bedöma om arbetet, materialet, produkten eller varan uppfyller det av den upphandlande enheten avsedda ändamålet. Kraven skall omfatta kvalitet, prestanda, säkerhet eller dimensioner inklusive kraven på material, produkter eller vara i fråga om kvalitetssäkring, terminologi, provning och provningsmetoder, symboler, emballage och märkning. De tekniska kraven skall också omfatta regler för utformning och kostnads- beräkning, provning, kontroll och godkännande av arbeten, metoder och konstruktionsteknik, liksom för alla andra tekniska villkor som en upphandlande enhet kan föreskriva med hänvisning till allmänna eller särskilda bestämmelser som gäller avslutade arbeten och de material eller delar som dessa medför. 3 § Vid utformningen av en teknisk beskrivning avses med europeisk standard i 1 kap. 12 § första stycket 1 lagen om offentlig upphandling en teknisk specifikation som godkänts av 1. den europeiska organisationen för standardisering (CEN), 2. den europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC), som ''europastandard (EN)'' eller ''harmoniseringsdokument (HD)'', 3. den europeiska organisationen för standardisering på telekommunikationsområdet (ETSI), som ''europeisk telekommunikationsstandard (ETS)'', eller 4. något annat erkänt standardiseringsorgan. Övergångsbestämmelser 2007:1100 Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007: 1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling, 2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling, 3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling, och 4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling. Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före utgången av år 2007.