Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:739 · Visa register
Förordning (1998:739) med instruktion för Riksförsäkringsverket
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:273
Ikraft: 1998-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:1299
Upphävd: 2005-01-01
Uppgifter 1 § Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, om inte något annat är särskilt föreskrivet. 2 § Riksförsäkringsverket skall särskilt 1. verka för att socialförsäkrings- och bidragssystemen tillämpas likformigt och rättvist, 2. verka för att åtgärder vidtas för att förebygga och minska ohälsa i syfte att minska de långa sjukperioderna, 3. utöva tillsyn över de allmänna försäkringskassorna, 4. utöva tillsyn över att Premiepensionsmyndigheten tillämpar de bestämmelser om premiepension som inte avser kapitalförvaltning eller försäkringsteknisk verksamhet på ett likformigt och rättvist sätt i förhållande till enskilda, 5. meddela föreskrifter enligt förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter eller enligt bemyndiganden i andra författningar, 6. svara för utfärdande av de allmänna råd som fordras för tillämpning av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, 7. ansvara för ekonomistyrningen av försäkringskassorna, 8. vara ansvarig systemägare för Riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas gemensamma IT-system, 9. ha en stödjande och rådgivande funktion för den interna revisionen vid de allmänna försäkringskassorna och därvid samråda med Riksrevisionen i frågor av större vikt, 10. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, 11. ha ett övergripande ansvar för att allmänheten får en tillfredsställande information om socialförsäkringen, i de delar den ligger inom myndighetens verksamhetsområde, och anslutande bidragssystem samt om planerade förändringar inom området, 12. ha huvudansvaret för att samordna informationen till allmänheten om premiepensionen och den övriga ålderspensionen enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 13. ansvara för att utbildningsinsatser genomförs i samband med förändringar inom socialförsäkringen och anslutande bidragssystem, 14. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet, 15. ansvara för de uppgifter som ankommer på Riksförsäkringsverket enligt lagen (1998:1757) om förvaltning av vissa fonder inom socialförsäkringsområdet, 16. följa utvecklingen inom socialförsäkringen och anslutande bidragssystem samt utvärdera effekterna av dessa för individ och samhälle, 17. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och svara för prognoser för och analyser av utgifterna för de socialförsäkrings- och bidragssystem som administreras av Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna, 18. biträda Regeringskansliet inom sitt verksamhetsområde, 19. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, 20. verka för att dess verksamhet i alla delar tar hänsyn till effekterna för både kvinnor och män, 21. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter, 22. samverka med Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. Förordning (2003:273). 2 a § Föreskrifter om Riksförsäkringsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Härutöver skall Riksförsäkringsverket ansvara för att samordna och övervaka planläggningen av de allmänna försäkringskassornas beredskap. Förordning (2002:753). 3 § Inom sitt verksamhetsområde företräder Riksförsäkringsverket staten vid domstol, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Verket får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra verkets talan. Tjänsteexport 4 § Riksförsäkringsverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med verkets uppgifter i övrigt och på de villkor som tjänsteexportförordningen (1992:192) föreskriver. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Riksförsäkringsverket med undantag av 2, 17 och 32 §§. Förordning (2002:987). Myndighetens ledning 6 § Riksförsäkringsverkets generaldirektör är chef för myndigheten och ordförande i verkets styrelse. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2002:987). Organisation 7 § Riksförsäkringsverket bestämmer sin organisation, om inte annat följer av annan författning. Förordning (1998:1774). Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Riksförsäkringsverket. Styrelsens ansvar och uppgifter 9 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ i verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor: 1. framställning till regeringen i författningsfrågor som är av större vikt eller principiell betydelse, 2. gemensam årsredovisning och delårsrapport samt gemensamt budgetunderlag för Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna. Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som är av mindre vikt eller saknar principiell betydelse. Förordning (2001:736). Anställningar 10 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare längst till en viss tidpunkt. Andra anställningar beslutas av Riksförsäkringsverket. Förordning (2002:987).