Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:579 · Visa register
Förordning (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1998-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1818
Ikraft: 1998-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1424
Upphävd: 2000-01-01 överg.best.
Allmän bestämmelse 1 § Denna förordning kompletterar EG:s förordningar om strukturstöd för att genomföra program för strukturfondsmålen 2, 3, 4, 5 b och 6 samt gemenskapsinitiativ. Denna förordning skall inte tillämpas avseende gemenskaps- initiativet PESCA och inte heller om ett beslut om stöd fattas av något annat organ än en svensk myndighet. Förfarandet i stödärenden 2 § Med stödmyndighet avses en myndighet som beslutar om stöd från EG:s strukturfonder. Med utbetalningsmyndighet avses en myndighet som enligt 3 § betalar ut stöd. 3 § Stöd från EG:s strukturfonder betalas ut av 1. Närings- och teknikutvecklingsverket för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, 2. Arbetsmarknadsstyrelsen för stöd från Europeiska socialfonden, 3. Statens jordbruksverk för stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Utan hinder av första stycket betalas stöd som har beslutats inom gemenskapsinitiativet Interreg II A ut av 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län för stöd från det operativa programmet Bohuslän/Dalsland-Östfold, 2. Länsstyrelsen i Värmlands län för stöd från det operativa programmet Värmland/Dalarna-Hedmark/Östfold, 3. Länsstyrelsen i Jämtlands län för stöd från det operativa programmet Jämtland-Tröndelag. 4 § Utbetalningsmyndigheterna får efter samråd med respektive stödmyndighet meddela föreskrifter om stödmyndigheternas handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Utbetalningsmyndigheterna får även föreskriva om vilka allmänna villkor för utbetalning, rapportering, uppföljning och återkrav som stödmyndigheten skall meddela i samband med beslutet om stöd. 5 § Stödmyndigheten skall i beslut om stöd upplysa om att beslutet kan komma att återkallas om utbetalningsmyndigheten finner att stödet inte är förenligt med gemenskapsreglerna eller inte stämmer överens med det program på vilket stödbeslutet grundas. 6 § Innan stödet betalas ut skall utbetalningsmyndigheten kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna samt stämmer överens med det program på vilket stödbeslutet grundas. Om kontrollen visar att utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna eller inte stämmer överens med det program på vilket stödbeslutet grundas, skall den utbetalningsmyndigheten, med angivande av skälen, besluta att inte betala ut stödet. Utbetalningsmyndigheten skall därefter sända tillbaka stödärendet till stödmyndigheten. Stödmyndigheten skall därvid ompröva sitt beslut om stöd. Tillsyn och kontroll 7 § Tillsynen och kontrollen över efterlevnaden av gemenskapsreglerna om stöd från EG:s strukturfonder och de program på vilka besluten om stöd grundas utövas av utbetalningsmyndigheten. Bestämmelser om tillsyn finns i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd. 8 § Utbetalningsmyndigheten får överlämna till en annan myndighet att utöva tillsyn och kontroll enligt 7 § samt därvid meddela föreskrifter om hur tillsynen skall ske. Återbetalningsskyldighet 9 § En mottagare av stöd enligt stödmyndighetens beslut är återbetalningsskyldig för belopp som mottagaren har fått i strid med de gemenskapsregler och det program som gäller för beslutet. Om det är oskäligt att återkräva hela beloppet, får stödmyndigheten sätta ned beloppet. Upphävande av beslut 10 § Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från sökanden eller om denne brutit mot de villkor som gäller för stödet, får stödmyndigheten häva beslutet helt eller delvis. Om stödbeslut upphävs och stöd redan betalats ut till följd av beslutet får stödmyndigheten kräva att stödet betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning skall krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut. Ränta 11 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall återbetalas, utgår ränta enligt räntelagen (1975:635). Den stödmyndighet som har beslutat om återkrav får sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl. Överklagande 12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1818). Övergångsbestämmelser 1998:1818 Denna förordning träder i kraft den 19 januari 1999. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 1999:1424 De upphävda bestämmelserna gäller dock fortfarande för att avsluta programperioden 1995--1999 med de ändringar som anges i 3 och 4.