Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:489 · Visa register
Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1998-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1581
Ikraft: 1999-02-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2012-01-01
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med villkorlig återkallelse av körkort under en villkorstid. Lagen är tillämplig för sådana körkortshavare med förarbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE som är folkbokförda i Sverige och vilkas körkort skall återkallas med stöd av 5 kap. 3 § 1 körkortslagen (1998:488) på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring. Lag (2003:217). 2 § Med villkorlig körkortsåterkallelse förstås att rätten att köra ett körkortspliktigt fordon, för vilket krävs körkortsbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE, under viss angiven tid (villkorstid) är begränsad till att gälla inom svenskt territorium och att därvid särskilda villkor skall gälla för förare och fordon. Begränsningarna skall anges på körkortet. Med alkolås förstås en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften. Lag (2003:217). 3 § Deltagande i försöksverksamheten prövas efter ansökan av körkortshavaren i ett ärende om körkortsingripande. 4 § Till ansökan skall fogas, 1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär 2. ett avtal om leverans, inmontering av alkolås och hyra av alkolås, samt 3. en förklaring i vilken sökanden förklarar sig villig att följa de särskilda villkor för fortsatt innehav av förarbehörighet som gäller enligt denna lag. Lag (2003:217). 5 § Ansökan om villkorlig återkallelse får inte bifallas om körkortshavaren med hänsyn till sina personliga eller medicinska förhållanden bedöms olämplig att delta i försöksverksamheten. Härvid skall det särskilt beaktas om sökanden har förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller trafiksäkerheten samt omfattningen av sökandens bruk av alkohol eller av andra droger. Ansökan får inte heller bifallas om prövotid enligt 3 kap. 18 § körkortslagen (1998:488) löpte för sökanden vid tidpunkten för överträdelsen. 6 § Bifalls en ansökan gäller en villkorstid om två år. Körkortshavaren skall under denna tid 1. iaktta villkoret att inte köra andra körkortspliktiga fordon än sådana som är utrustade med ett godkänt alkolås, 2. iaktta meddelade föreskrifter om installation, användning och kontroller av alkolås, 3. genom läkarintyg regelbundet styrka nyktert levnadssätt och 4. iaktta föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag och de krav som i övrigt gäller för ett fortsatt körkortsinnehav. Villkorstiden räknas från den dag då beslut om villkorlig återkallelse meddelas. Lag (2003:217). 7 § Den som ansöker om eller fått villkorlig återkallelse är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för prövning enligt denna lag. 8 § Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över deltagarna i försöksverksamheten. Om körkortshavaren bryter mot 6 § ska den villkorliga återkallelsen undanröjas och frågan om körkortsingripande tas upp till förnyad prövning. När spärrtid bestäms med anledning av ett körkortsingripande ska villkorstid då körkortet varit återkallat villkorligt inte räknas av. Detsamma gäller om körkortshavaren själv vill avbryta deltagandet i försöksverksamheten. Förnyad prövning får inte inledas efter villkorstidens utgång. Lag (2009:1354). 9 § Transportstyrelsen prövar frågor enligt denna lag. Beslut gäller omedelbart, om inte annat förordnas. Lag (2009:1354). 10 § Transportstyrelsens beslut att vägra villkorlig återkallelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om att undanröja villkorlig återkallelse får överklagas endast i samband med talan mot det beslut varigenom frågan om körkortsingripande avgörs. Beslut om begränsningar för förarbehörigheten får inte överklagas. Transportstyrelsens beslut enligt första stycket eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av tillämplig förordning, överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets klaganden är folkbokförd. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1355). 11 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för deltagande i försöksverksamheten och de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag. Övergångsbestämmelser 1998:489 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999 och upphör att gälla den 1 januari 2012. Lag (2011:1581). 2. För en körkortshavare som fått ansökan beviljad enligt 6 § och för vilken villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, ska dock dels bestämmelserna i lagen fortsätta att tillämpas, dels 5 kap. 25 a § körkortslagen (1998:488) från och med den 1 februari 2012 ha motsvarande tillämpning. Lag (2011:1581). 2003:217 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003. 2. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och för vilken villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet, skall de äldre bestämmelserna fortsätta att tillämpas. Den för vilken villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet kan dock ansöka om villkorlig körkortsåterkallelse enligt de nya bestämmelserna. Villkorstiden skall i ett sådant fall räknas från den dag då det första beslutet om villkorlig återkallelse meddelades. 2009:1354 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.