Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:314 · Visa register
Förordning (1998:314) om allmän kameraövervakning
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1998-05-25
Ikraft: 1998-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:463
Upphävd: 2013-07-01
1 § Avgift enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning tas ut enligt denna förordning för anmälan och prövning av ärenden om allmän kameraövervakning i de fall som följer av 2 och 3 §§. 2 § Avgiften för anmälan om allmän kameraövervakning är 700 kronor. 3 § För avgiftens storlek i övriga fall gäller bestämmelsen i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser skall tillämpas: Ärendeslag Avgiftsklass Tillstånd till allmän kameraövervakning 5 Förlängning av tillstånd 3 Tillstånd till utvidgning av pågående övervakning 4 Undantag från upplysnings- plikten 3 4 § För ansökningsavgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11- 14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Det som där sägs om avgift för ansökan skall i tillämpliga delar gälla även avgiften för anmälan. 5 § Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan avser skall behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett övervakningsområde avses en lokal, en byggnad, en fastighet eller något annat avgränsat område. 6 § När ett beslut enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning expedieras, skall en kopia av beslutet överlämnas till Justitiekanslern. I fråga om ärenden av mindre vikt får Justitiekanslern föreskriva att kopia av beslutet inte behöver överlämnas.