Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:213 · Visa register
Förordning (1998:213) om foder
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1998-05-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:750
Ikraft: 1998-06-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:814
Upphävd: 2006-07-01
1 § Termer och begrepp som används i lagen (1985:295) om foder har samma betydelse i denna förordning. 2 § Foder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutiska medel eller andra läkemedel får överlåtas eller användas endast efter förskrivning av veterinär i varje särskilt fall. Första stycket gäller inte sådana medel som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser enligt rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/19/EG. Förordning (1999:2). 2 a § Jordbruksverket får efter ansökan godkänna användning av animaliska biprodukter enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel och skall även i övrigt utföra de uppgifter som skall utföras av medlemsstaterna enligt artikel 23.2-4 samma förordning. Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden. Förordning (2005:750). 3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan överlåtelse, användning eller hantering i övrigt av foder eller ett visst parti av ett foder. Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 2 a § lagen (1985:295) om foder. Jordbruksverket får godkänna införsel från andra EU- medlemsstater av bearbetat animaliskt protein i enlighet med artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2004:137). 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser. 5 § Föreskrifter om avgifter som avses i 16 § lagen (1985:295) om foder meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:457). 6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1113). 7 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter 1. som behövs som komplettering av de EG-bestämmelser som avses i 2 a § lagen (1985:295) om foder, 2. för verkställigheten av lagen om foder och denna förordning. Förordning (2003:102). 8 § Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG- förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder ankommer på en behörig myndighet. Förordning (2003:102). Övergångsbestämmelser 1998:213 Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998, då förordningen (1985:879) om foder skall upphöra att gälla. Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har meddelats med stöd av den äldre förordningen får återkallas, om beslutet är oförenligt med den nya förordningen.