Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1827 · Visa register
Förordning (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1998-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:458
Ikraft: 1999-02-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2004:526
Upphävd: 2004-07-01
1 § För trafik på statens spåranläggningar samt på spåranläggningarna på sträckan mellan Fosie by (291 km+148 m) och nationsgränsen mot Danmark på den fasta förbindelsen över Öresund skall trafikavgifter betalas till Banverket enligt vad som föreskrivs i denna förordning. Trafikavgifter skall inte betalas för arbetsfordon som används för tillsyn och underhåll av de spåranläggningar som avses i första stycket. Förordning (2000:457). 2 § Trafikavgifterna på stom- och länsjärnvägarna samt på spåranläggningarna på sträckan mellan Fosie by (291 km+148 m) och nationsgränsen mot Danmark på den fasta förbindelsen över Öresund är rörliga och består av spår-, trafikantinformations-, rangerbangårds-, olycks- och dieselavgifter. På spåranläggningen på den svenska delen av den fasta förbindelsen över Öresund är dock trafikavgiften för godståg i stället en fast avgift om 2 325 kronor per tåg och passage. Förordning (2000:457). 2 a § Spåravgift skall betalas för persontåg med 0,86 öre per bruttoton och avverkad kilometer samt för godståg med 0,28 öre per bruttoton och avverkad kilometer. Förordning (2000:458). 2 b Trafikantinformationsavgift skall betalas för persontåg med 0,2 öre per bruttoton och avverkad kilometer. Förordning (2000:458). 2 c § Rangerbangårdsavgift skall betalas med 4 kronor per rangerad vagn. Förordning (2000:457). 3 § Olycksavgift skall betalas för persontåg i linjetrafik med 1 kr 10 öre per kilometer och tåg samt för godståg i linjetrafik med 55 öre per kilometer och tåg. 4 § Dieselavgift skall betalas för dieseldrivna tåg med 31 öre per liter förbrukat bränsle. Halv dieselavgift betalas för tåg med viss avgasrening enligt vad Banverket föreskriver. 5 § Trafikavgifterna på övriga järnvägar motsvarar 30 procent av drifts- och underhållskostnaderna för dessa järnvägar. Banverket meddelar senast den 30 juni varje år föreskrifter om avgifter för övriga järnvägar för påföljande kalenderår. 6 § Trafikavgifterna skall betalas av trafikutövaren om inte Banverket medger att någon annan skall ansvara för betalningen. 7 § Trafikavgifterna skall betalas kvartalsvis på grundval av utförd trafik. 8 § Ytterligare föreskrifter om trafikavgifter får meddelas av Banverket. 9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Övergångsbestämmelser 1998:1827 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. Bestämmelserna i förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om trafikavgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 1999. 2000:457 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000, då tidigare meddelade föreskrifter om spår- och rangerbangårdsavgifter upphör att gälla. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet. 2000:458 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.