Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:179 · Visa register
Artskyddsförordning (1998:179)
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1998-04-19
Omtryck: SFS 1998:1305
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1017
Övrigt: Rättelseblad 2002:241 har iakttagits.
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:845
Upphävd: 2008-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fångst, dödande, tagande i naturen, handel och andra åtgärder med exemplar av djur- och växtarter som behöver skydd eller kan utgöra hot mot levande exemplar av sådana arter. I förordningen avses med 1. fågeldirektivet: rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar, senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 807/2003, 2. habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003, 3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, 4. kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001: kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem. Denna förordning kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001. Bestämmelser om skydd av arter finns även i jaktlagen (1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar. Förordning (2006:1017). Fridlysning 1 a § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att 1. avsiktligt fånga eller döda djur, 2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, 4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Förordning (2001:447). 1 b § I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i rörelse eller från flygplan. Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller däggdjur. I fråga om medel och metoder för fångst eller dödande av sådana djur finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Förordning (2001:447). 1 c § I fråga om sådana växtarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N är det inte tillåtet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen. Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447). 1 d § I fråga om andra arter än de som avses i 1 a och 1 c §§ får föreskrifter om sådana förbud som anges i 8 kap. 1 och 2 §§ miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket, om förbudet avses gälla i hela landet, och av länsstyrelsen, om förbudet avses gälla endast i länet eller del av länet. Naturvårdsverket skall underrätta Skogsstyrelsen om de förbud som föreskrivs av verket. Länsstyrelsen skall underrätta Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om de förbud som föreskrivs av länsstyrelsen. Förordning (2005:1150). 1 e § Ett förbud som avses i 1 d § får inte hindra att marken utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, om inte annat föreskrivs när förbudet meddelas. Har en sådan föreskrift inte meddelats, skall förbudet kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Om ett förbud hindrar att marken utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, skall 24 och 27 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. tillämpas. Förordning (2001:447). Undantag från förbuden 1 f § Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från förbuden i 1 a-1 c §§. Ett undantag får föreskrivas endast under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning, att undantaget inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde och att undantaget behövs 1. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter, 2. för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, 3. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, 4. för forsknings- eller utbildningsändamål, 5. för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller 6. för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i en begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en begränsad mängd. I det enskilda fallet får en länsstyrelse under samma förutsättningar besluta om dispens som bara avser ett län eller en viss del av ett län. Förordning (2001:447). 1 g § Från förbud som har meddelats med stöd av 1 d § får en länsstyrelse i det enskilda fallet besluta om dispens som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och en dispens inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Förordning (2001:447). Import, export och reexport 2 § Med import avses i denna förordning införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska unionen. Med export avses utförsel och med reexport avses återutförsel från Sverige till en plats utanför Europeiska unionen. 3 § Utöver vad som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 är det förbjudet att importera, exportera eller återexportera 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium, 2. levande djur och växter av arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n. Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en bestämmelse i jaktlagen (1987:259). Förordning (2001:447). 4 § Det är inte tillåtet att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte importera skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlandicus) eller klappmyts (Cystophora cristata). Förbudet gäller oberedda pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn samt produkter av sådana skinn. 5 § Import, export samt reexport av sådana exemplar av djur- och växtarter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller exemplar av djur, växter, ägg eller delar som omfattas av 3 § denna förordning, får endast ske vid de tullkontor som Statens jordbruksverk bestämmer efter samråd med Tullverket. Förordning (1999:550). 6 § I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får importeras på grund av denna förordning gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Återutförsel av varor enligt 2 § första stycket 5 den lagen får ske endast till exportlandet. Om det behövs för att skydda vilt levande djur- och växtarter, får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om ytterligare begränsning av rätten att hantera sådana oförtullade varor som avses i första stycket. Förordning (2000:1317). Förbud mot förvaring av levande djur och växter 7 § Det är inte tillåtet att förvara eller transportera 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium, 2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447). 8 § Vad som sägs i 7 § gäller inte - djur och ägg, om det visas att exemplaret har tagits från naturen i enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259), - växter och djur utom fåglar, om det visas att varken djuret eller växten eller föräldragenerationen levt vilt, - växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999, - vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97, - tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård och behandling på grund av sjukdom eller skada. Förordning (1998:1305). Förbud mot försäljning m.m. 9 § Det är inte tillåtet att förvara för försäljning eller bjuda ut till försäljning, sälja, köpa eller byta levande eller döda 1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium, 2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n. Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter. Detsamma gäller också andra varor där det i åtföljande dokument, på förpackning eller i märkning anges att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter eller där någon annan omständighet föreligger som är ägnad att ge intrycket att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas biologiska cykel. Förordning (2001:447). 10 § Vad som sägs i 9 § gäller inte - handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats eller, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med bestämmelse i jaktlagen (1987:259), om inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905), - döda djur och ägg respektive del eller vara av djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999, - levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999, - levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken exemplaret eller föräldragenerationen levt vilt, - handel med döda djur som utgör ett naturligt led i prepareringsverksamhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 15 §, - djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella aktiviteter i rådets förordning (EG) nr 338/97. Förordning (1998:1305). 11 § När hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det inte tillåtet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hunden har särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande beteende eller utseende. Förbud mot införsel, förvaring och transport av levande sötvattenskräftor 11 a § Det är förbjudet att till Sverige föra in levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier. Förordning (2003:434). 11 b § Det är förbjudet att förvara och att transportera levande sötvattenskräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier. Förbudet gäller inte flodkräftor (Astacus astacus) eller signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) som fångats eller odlats i Sverige. Förordning (2003:434). Undantag från 3 och 7-11 b §§ 12 § Statens jordbruksverk får medge undantag från bestämmelserna i 3, 7, 8 och 11 a §§. Naturvårdsverket får medge undantag från bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§. Fiskeriverket får medge undantag från bestämmelserna i 11 b § första stycket. Verken skall vid behov samråda med varandra. Undantag får beslutas i det enskilda fallet eller meddelas som föreskrift och skall avse naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål. Undantag får medges endast om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer. Innan Naturvårdsverket medger undantag från 9 § 1 när det gäller arter som i bilagan till denna förordning har markerats med Hs, skall verket samråda med Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (2003:434). 12 a § I föreskrifter eller beslut om undantag skall det anges 1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som undantaget avser, 2. vilka medel och metoder som får användas, 3. vilken tid och vilket område som avses, 4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och förvaring av djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs för att en förvaring inte skall innebära ett hot mot vilt levande djur- och växtarter, 5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika skador eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, 6. vilka åtgärder som skall eller kommer att vidtas för att kontrollera att de angivna villkoren uppfylls. Förordning (2001:447). 13 § Statens jordbruksverk får medge undantag från förbudet enligt 4 § om den som ansöker om undantag kan visa att skinnet kommer från sälar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt. 14 § Förvar och handel med fasan, rapphöna och gräsand omfattas inte av bestämmelserna i 7, 9 och 17 §§. Minkfarmar 14 a § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur minkfarmar eller liknande anläggningar skall vara inhägnade samt om kontroll över efterlevnaden av sådana föreskrifter. Förordning (1998:1305). Viss preparering och handel 15 § Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte preparera hela eller delar av 1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium, 2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige, 3. djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n. 4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97. Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar, enstaka skelettdelar, horn eller odlade växter. Förordning (2001:447). 16 § Tillståndskravet enligt 15 § gäller inte verksamhet som bedrivs vid statliga museer och statliga forskningsinstitutioner. Naturvårdsverket får efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet föreskriva att tillståndskravet inte heller skall gälla verksamhet som bedrivs vid andra institutioner. Förteckning enligt 21 § skall dock föras av dessa institutioner om inte annat föreskrivs av Naturvårdsverket. Förordning (1998:906). 17 § Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriva handel med 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium, 2. levande djur och växter av de arter som i bilagan till denna förordning har markerats med N eller n, 3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97. Första stycket gäller inte handel med odlade växter. Förordning (2001:447). Djurparker och annan förevisning av djur 18 § Det krävs tillstånd för att i en djurpark förevisa djur av vilda arter. Med djurpark avses i denna förordning permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Cirkusar och djuraffärer anses inte som djurparker. Naturvårdsverket får i det enskilda fallet eller genom föreskrifter meddela undantag från kravet på tillstånd, om undantaget inte motverkar skyddet av vilda djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. Ett undantag får endast avse anläggningar som inte förevisar ett betydande antal djur eller arter. Förordning (2002:241). 18 a § En djurpark som är tillståndspliktig enligt 18 § och som bedrivs utan tillstånd skall stängas för allmänheten. Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har återkallats, skall djurparken stängas för allmänheten i de delar för vilka tillståndet återkallats. Förordning (2002:241). 18 b § När en djurpark stängs helt eller delvis skall de berörda djuren behandlas eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt med bevarandet av den biologiska mångfalden. Förordning (2002:241). 18 c § Det krävs anmälan till länsstyrelsen för att mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa 1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium, 2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige, 3. levande djur av de arter som i bilagan till denna förordning markerats med N eller n, 4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97. En anmälan enligt första stycket skall göras minst fyra veckor innan förevisningen påbörjas. Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på tillstånd enligt 18 §. Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. I djurskyddsförordningen (1988:539) finns bestämmelser om förbud mot att föra omkring och förevisa djur. Förordning (2002:241). Tillståndsprövningen 19 § Tillstånd som avses i 15 och 17 §§ meddelas av länsstyrelsen efter ansökan. Tillståndet skall vara personligt och får endast beviljas den som är lämplig att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt för art- eller djurskyddet. Vid tillståndsprövningen skall också särskilt beaktas om den sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten. Förordning (2002:241). 19 a § Tillstånd som avses i 18 § meddelas av länsstyrelsen efter ansökan. Tillståndet skall avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid tillståndsprövningen skall de omständigheter som anges i 19 § första stycket särskilt beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den juridiska personens styrelseledamöter och verkställande direktör. I en ansökan om ett tillstånd som avses i 18 § skall sökanden redovisa på vilket sätt sådana villkor som skall meddelas enligt 20 a § kan uppfyllas. Förordning (2002:241). 20 § I ett tillstånd som avses i 15, 17 och 18 §§ och i en anmälan enligt 18 c § skall anges den lokal eller den plats där verksamheten skall bedrivas. Ett tillstånd skall innehålla de villkor som behövs för att identifiera de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241). 20 a § För sådana tillstånd som avses i 18 § gäller förutom vad som anges i 19-–20 §§ följande. Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig förevisning av djur enligt djurskyddsförordningen (1988:539). Tillståndet skall innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att 1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd, 2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer, 3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt, 4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls, 5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt näringstillförsel, 6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, samt 7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs. Innan länsstyrelsen enligt andra stycket 1 beslutar ett villkor som innebär att en djurpark skall delta i en verksamhet som syftar till återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från Naturvårdsverket. Förordning (2002:241). 20 b § Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om tillstånd enligt 18 §, skall länsstyrelsen inspektera djurparken. Vid inspektionen skall det bedömas om de villkor som länsstyrelsen avser att meddela enligt 20 och 20 a §§ kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av villkor i ett tillstånd. Vid omprövning skall även kontrolleras om de gällande villkoren i tillståndet uppfylls. Förordning (2002:241). Skyldighet att föra förteckning m.m. 21 § Den som har tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § skall fortlöpande föra en förteckning över de djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras eller ingår i verksamheten och som omfattas av kravet på tillstånd. Förordning (2002:241). 22 § I förteckningen skall platsen för förvar eller preparering anges om den är annan än som angetts i tillståndsansökan. Förteckningen skall innefatta uppgift om identifiering av exemplar om detta har föreskrivits av tillsynsmyndigheten. För sådana arter som inte erfordrar identifiering enligt första stycket men som kräver tillstånd enligt denna förordning, skall fortlöpande antalet exemplar som hanteras i verksamheten antecknas av tillståndshavaren. Förteckningen skall förvaras åtkomlig för inspektion av tillsynsmyndigheten. 23 § Den som har tillstånd enligt 15, 17 eller 18 § skall årligen till länsstyrelsen lämna uppgifter om de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten. Förordning (2002:241). 23 a § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att föra en förteckning enligt 21 § och skyldigheten att lämna uppgifter enligt 23 §. Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om undantag från 21-–23 §§. Förordning (2002:241). Återkallelse av tillstånd 24 § Bryter den som har ett tillstånd som avses i 15, 17 eller 18 § mot en för art- eller djurskyddet väsentlig föreskrift, får länsstyrelsen återkalla tillståndet om detta inte är uppenbart oskäligt. Förordning (2002:241). 25 § Hanteras levande djur eller växter eller avkomma av dessa i strid mot ett för art- eller djurskyddet väsentligt villkor som Naturvårdsverket eller Statens jordbruksverk ställt i ett beslut om undantag enligt 12 § eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, får respektive verk återkalla beslutet om detta inte är uppenbart oskäligt. Förordning (1998:906). 25 a § Om den som har ett tillstånd enligt 18 § inte inom högst två år har följt ett föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddelat för att tillståndet skall uppfyllas, skall länsstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Förordning (2002:241). Tillsyn 26 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn. Förordning (1998:906). 27 § Tillsynsmyndigheten skall regelbundet inspektera djurparker som avses i 18 § för att kontrollera efterlevnaden av villkoren i tillståndet för verksamheten. Förordning (2002:241). 28 § har upphävts genom förordning (1998:906). Beslag och förverkande 29 § Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, skall Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott mot 29 kap. miljöbalken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling. Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift enligt första stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket, Tullverket och Rikspolisstyrelsen. Förordning (1999:550). 29 § Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, skall Statens jordbruksverk meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och växter som har beslagtagits vid misstanke om brott mot 29 kap. miljöbalken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning (EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift enligt första stycket skall verket samråda med Naturvårdsverket, Tullverket och Rikspolisstyrelsen. Förordning (2000:1317). 30 § Har djur eller växter tagits i beslag enligt bestämmelser som avses i 29 § skall Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket underrättas om detta. Gäller beslaget levande djur eller växter skall underrättelse ske utan dröjsmål. Förordning (1998:906). 31 § Levande exemplar av djur eller växter som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket placeras hos innehavare av tillstånd enligt 18 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsknings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering skall verket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet förordna om hur exemplaret skall hanteras sedan det dött. Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhistoriska riksmuseet eller annan institution för forskning eller utbildning. Det förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan för att användas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyddet. Innan Naturvårdsverket beslutar om överlämnande eller placering skall verket samråda med Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det förverkade inte är av intresse för forskning eller utbildning. Förordning (2002:241). Artbestämning 32 § Statens jordbruksverk skall, i den omfattning det behövs, utse artbestämmare för biträde i samband med tillämpning av artskyddslagstiftning. Artbestämmare skall ha mycket goda artkunskaper och får inte ha sådana ekonomiska intressen i handel eller förevisning med eller preparering av djur eller växter att deras objektivitet kan ifrågasättas. Innan Jordbruksverket fattar beslut om artbestämmare skall verket samråda med Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet. Förordning (1998:906). 33 § Statens jordbruksverk skall efter samråd med Tullverket meddela närmare föreskrifter för artbestämningen i samband med import och export. Förordning (1999:550). 33 a § Naturvårdsverket skall med biträde av Naturhistoriska riksmuseet se till att det finns ett nationellt system för rapportering av oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande av de djurarter som i bilagan till denna förordning har markerats med N. Naturvårdsverket skall ta initiativ till att de forsknings- eller bevarandeåtgärder vidtas som behövs för att säkerställa att oavsiktlig fångst och oavsiktligt dödande inte får betydande negativa följder för de berörda arterna. Förordning (2001:447). Avgifter 34 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter. Förordning (1998:906). 35 § har upphävts genom förordning (1998:906). 36 § har upphävts genom förordning (1998:906). Verkställighetsföreskrifter 37 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning, rå- dets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 meddelas av Statens jordbruksverk. Innan Jordbruksverket fattar beslut om föreskrift som berör en annan myndighets verksamhetsområde skall verket samråda med denna myndighet. Förordning (2002:241). Administrativ och vetenskaplig myndighet 38 § Vad som sägs i konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter och i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 om administrativa myndigheter, avser för Sveriges del Statens jordbruksverk och vad som där sägs om vetenskapliga myndigheter avser för Sveriges del Naturvårdsverket. Naturhistoriska riksmuseet kan biträda Naturvårdsverket som vetenskaplig myndighet efter överenskommelse mellan museet och Naturvårdsverket. Förordning (2002:241). Registrering 39 § Statens jordbruksverk skall besluta i frågor som rör sådan registrering av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i konventionen den 3 mars 1973. Statens jordbruksverk skall också föra det register som avses i artikel VIII 6 i konventionen. Samråd mellan myndigheter 40 § Har upphävts genom förordning (2006:1017). 41 § Statens jordbruksverk skall vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av konventionen den 3 mars 1973 om tolkningen eller tilllämpningen av konventionen samråda med den administrativa myndighet som enligt konventionen har utsetts i den andra staten, om inte annat framgår av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001. Förordning (2002:241). Rapportering 42 § Statens jordbruksverk skall till Europeiska gemenskapernas kommission och i förekommande fall även till det sekretariat som upprättats i enlighet med konventionen den 3 mars 1973 lämna de upplysningar som avses i artiklarna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97. Överklagande 43 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos miljödomstol. Förordning (1998:906). Straff och förverkande 44 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:906). Övergångsbestämmelser 1998:179 1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 1-6, 11-13 och 25-42 §§ den 1 juli 1998 och i övrigt den 1 januari 1999. 2. Genom denna förordning upphävs den 1 juli 1998 förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter. 3. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning. 4. Tillstånd och intyg som utfärdats enligt förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller förordningen (1975:542) om tillämpningen av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter gäller till dess den giltighetstid som är angiven i handlingen har gått ut. 5. Ett tillstånd till prepareringsverksamhet som meddelats med stöd av 43 § jaktförordningen (1987:905) gäller till giltighetstidens utgång men längst till och med den 31 december 1999 som tillstånd enligt 15 §. 2002:241 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002. 2. En djurpark som har öppnats för allmänheten före den 1 juni 2002 och som har tillstånd enligt 18 § i dess äldre lydelse får bedrivas till den 1 april 2003 utan tillstånd enligt 18 § i dess nya lydelse. Bilaga Förteckning över vissa djur- och växtarter I denna förteckning återfinns samtliga arter som anges i bilagorna 1-3 till fågeldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5 till habitatdirektivet. I förteckningen anges också några arter som inte finns i de nämnda direktivens bilagor. Framför artens namn eller den angivna familje- eller släkttillhörigheten har angivna bokstavsmarkeringar följande innebörd. S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om andra arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt tillfällig. B: Arten har enligt fågeldirektivet eller habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevarandeområden (habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till habitatdirektivet. J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller del 2 med angivande att arten får jagas i Sverige. x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater i enlighet med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 2 med angivande att arten inte får jagas i Sverige. Ht: Enligt fågeldirektivet skall handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten vara tillåten under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1. Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av dödade eller fångade exemplar av arten tillåtas med vissa begränsningar under förutsättning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd först har skett med Europeiska gemenskapernas kommission. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 2. P: Arten är en prioriterad art enligt habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 2 till habitatdirektivet. N: Arten kräver noggrant skydd enligt habitatdirektivet. Arten finns upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet. n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet. F: Arten har enligt habitatdirektivet ett sådant gemenskapsintresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 till habitatdirektivet. M: Arten anges i habitatdirektivet som en makaronesisk art. DJUR Ryggradsdjur Fåglar S B - - Gavia stellata smålom S B - - Gavia arctica storlom - B - - Gavia immer svartnäbbad islom S B - - Podiceps auritus svarthakedopping - B - - Pterodroma feae atlantpetrell - B - - Pterodroma madeira madeirapetrell - B - - Bulweria bulwerii spetsstjärtad petrell - B - - Calonectris diomedea gulnäbbad lira - B - - Puffinus puffinus mauretanicus balearisk lira (Puffinus mauretanicus) - B - - Puffinus yelkouan medelhavslira - B - - Puffinus assimilis dvärglira - B - - Pelagodroma marina fregattstormsvala - B - - Hydrobates pelagicus stormsvala - B - - Oceanodroma leucorha klykstjärtad stormsvala - B - - Oceanodroma castro oceanlöpare - B - - Phalacrocorax aristotelis toppskarv (underart från desmarestii Medelhavet) - B - - Phalacrocorax pygmeus dvärgskarv - B - - Pelacanus onocrotalus vit pelikan - B - - Pelacanus crispus krushuvad pelikan S B - - Botaurus stellaris rördrom - B - - Ixobrychus minutus dvärgrördrom - B - - Nycticorax nycticorax natthäger - B - - Ardeola ralloides rallhäger - B - - Egretta garzetta silkeshäger - B - - Egretta alba ägretthäger - B - - Ardea purpurea purpurhäger - B - - Ciconia nigra svart stork S B - - Ciconia ciconia vit stork - B - - Plegadis falcinellus bronsibis - B - - Platalea leucorodia skedstork - B - - Phoenicopterus ruber flamingo S - x - Cygnus olor knölsvan S B - - Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) mindre sångsvan S B - - Cygnus cygnus sångsvan S - J - Anser fabalis sädgås S - x - Anser brachyrhynchus spetsbergsgås S - J Hs Anser albifrons albifrons bläsgås (kontinental underart) - B - - Anser albifrons flavirostris bläsgås (grönländsk underart) S B - - Anser erythropus fjällgås S - J Hs Anser anser grågås S - J - Branta canadensis kanadagås S B - - Branta leucopsis vitkindad gås S - x - Branta bernicla prutgås - B - - Branta ruficollis rödhalsad gås - B - - Tadorna ferruginea rostand S - J Hs Anas penelope bläsand S - J - Anas strepera snatterand S - J Hs Anas crecca kricka S - J Ht Anas platyrhynchos gräsand S - J Hs Anas acuta stjärtand S - J - Anas querquedula årta S - J Hs Anas clypeata skedand - B - - Marmaronetta angustirostris marmorand - - x - Netta rufina rödhuvad dykand S - J Hs Aythia ferina brunand - B - - Aythya nyroca vitögd dykand S - J Hs Aythia fuligula vigg S - x Hs Aythia marila bergand - B - - Polysticta stelleri alförrädare S - J Hs Somateria mollissima ejder S - J - Clangula hyemalis alfågel S - J Hs Melanitta nigra sjöorre S - J - Melanitta fusca svärta S - J - Bucephala clangula knipa S B - - Mergus albellus salskrake S - J - Mergus serrator småskrake S - J - Mergus merganser storskrake - B - - Oxyura leucocephala kopparand S B - - Pernis apivorus bivråk - B - - Elanus caeruleus svartvingad glada - B - - Milvus migrans brun glada S B - - Milvus milvus rödglada S B - - Haliaeetus albicilla havsörn - B - - Gypaetus barbatus lammgam - B - - Neophron percnopterus smutsgam - B - - Gyps fulvus gåsgam - B - - Aegypius monachus grågam - B - - Circaetus gallicus ormörn S B - - Circus aeruginosus brun kärrhök S B - - Circus cyaneus blå kärrhök - B - - Circus macrourus stäpphök S B - - Circus pygargus ängshök - B - - Accipiter gentilis arrigonii duvhök (underart från Korsika och Sardinien) - B - - Accipiter nisus granti sparvhök (underart från Kanarieöarna och Madeira) - B - - Accipiter brevipes balkanhök - B - - Buteo rufinus örnvråk S B - - Aquila chrysaetos kungsörn - B - - Aquila pomarina mindre skrikörn - B - - Aquila clanga större skrikörn - B - - Aquila heliaca kejsarörn - B - - Aquila adalberti spansk kejsarörn - B - - Hieraateus pennatus dvärgörn - B - - Hieraateus fasciatus hökörn S B - - Pandion haliaetus fiskgjuse - B - - Falco naumanni rödfalk - B - - Falco vespertinus aftonfalk S B - - Falco columbarius stenfalk - B - - Falco eleonorae eleonorafalk - B - - Falco biarmicus slagfalk - B - - Falco cherrug tatarfalk S B - - Falco rusticolus jaktfalk S B - - Falco peregrinus pilgrimsfalk S B J - Bonasa bonasia järpe S - J Ht Lagopus lagopus lagopus dalripa (nominatras) - - J Ht Lagopus lagopus scoticus dalripa (underart från Skottland) - - J Ht Lagopus lagopus hibernicus dalripa (underart från Irland) S - J Hs Lagopus mutus mutus fjällripa (nominatras) - B - - Lagopus mutus pyrenaicus fjällripa (underart från Pyrenéerna) - B - - Lagopus mutus helveticus fjällripa (underart från Alperna) S B J - Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus tetrix) orre (nominatras) - - - Hs Tetrao tetrix britannicus orre (brittisk underart) S B J Hs Tetrao urogallus tjäder - - x - Alectoris chukar berghöna - - J - Alectoris graeca stenhöna - B - - Alectoris graeca saxatilis stenhöna (underart från Alperna) - B - - Alectoris graeca whitakeri stenhöna (underart från Sicilien) - - J Ht Alectoris rufa rödhöna - B x Ht Alectoris barbara klipphöna S - J Ht Perdix perdix rapphöna - B - - Perdix perdix italica rapphöna (italiensk underart) - B - - Perdix perdix hispaniensis rapphöna (underart från iberiska halvön) S - x - Coturnix coturnix vaktel S - J Ht Phasianus colchicus fasan - - x - Meleagris gallopavo vildkalkon - B - - Turnix sylvatica springhöna S - x - Rallus aquaticus vattenrall S B - - Porzana porzana småfläckig sumphöna - B - - Porzana parva mindre sumphöna - B - - Porzana pusilla dvärgsumphöna S B - - Crex crex kornknarr S - x - Gallinula chloropus rörhöna - B - - Porphyrio porphyrio purpurhöna S - J Hs Fulica atra sothöna - B - - Fulica cristata kamsothöna S B - - Grus grus trana - B - - Tetrax tetrax småtrapp - B - - Chlamydotis undulata kragtrapp - B - - Otis tarda stortrapp S - x - Haematopus ostralegus strandskata - B - - Himantopus himantopus styltlöpare S B - - Recurvirostra avosetta skärfläcka - B - - Burhinus oedicnemus tjockfot - B - - Cursorius cursor ökenlöpare - B - - Glareola pratincola rödvingad vadarsvala S B - - Charadrius alexandrinus svartbent strandpipare S B - - Charadrius morinellus fjällpipare (Eudromias morinellus) S B x Hs Pluvialis apricaria ljungpipare S - x - Pluvialis squatarola kustpipare - B - - Vanellus spinosus sporrvipa (Hoplopterus spinosus) S - x - Vanellus vanellus tofsvipa S B - - Calidris alpina schinzii kärrsnäppa (sydlig underart) S - x - Calidris canutus kustsnäppa S B x - Philomachus pugnax brushane S - J Hs Lymnocryptes minimus dvärgbeckasin S - J Hs Gallinago gallinago enkelbeckasin S B - - Gallinago media dubbelbeckasin S - J Hs Scolopax rusticola morkulla S - x - Limosa limosa rödspov S B x - Limosa lapponica myrspov S - x - Numenius phaeopus småspov - B - - Numenius tenuirostris smalnäbbad spov S - x - Numenius arquata storspov S - x - Tringa erythropus svartsnäppa S - x - Tringa totanus rödbena S - x - Tringa nebularia gluttsnäppa S B - - Tringa glareola grönbena - B - - Xenus cinereus tereksnäppa S B - - Phalaropus lobatus smalnäbbad simsnäppa - B - - Larus melanocephalus svarthuvad mås S - J - Larus ridibundus skrattmås S B - - Larus minutus dvärgmås - B - - Larus genei långnäbbad mås - B - - Larus audouinii rödnäbbad trut S - J - Larus canus fiskmås S - x - Larus fuscus silltrut S - J - Larus argentatus gråtrut - - x - Larus cachinnans kaspisk trut S - J - Larus marinus havstrut - B - - Sterna nilotica (Gelochelidon sandtärna nilotica) S B - - Sterna caspia skräntärna S B - - Sterna sandvicensis kentsk tärna - B - - Sterna dougallii rosentärna S B - - Sterna hirundo fisktärna S B - - Sterna paradisaea silvertärna S B - - Sterna albifrons småtärna - B - - Chlidonias hybridus skäggtärna S B - - Chlidonias niger svarttärna - B - - Uria aalge ibericus sillgrissla (underart från Iberiska halvön) - B - - Pterocles orientalis svartbukig flyghöna - B - - Pterocles alchata vitbukig flyghöna S - J - Columba livia klippduva, tamduva S - x - Columba oenas skogsduva S - J Ht Columba palumbus ringduva - B - - Columba palumbus azorica ringduva (underart från Azorerna) - B - - Columba trocaz madeiraduva - B - - Columba bollii kanarieduva - B - - Columba junoniae lagerduva S - x - Streptopelia decaocto turkduva - - x - Streptopelia turtur turturduva S B - - Bubo bubo berguv S B - - Nyctea scandiaca fjälluggla S B - - Surnia ulula hökuggla S B - - Glaucidium passerinum sparvuggla S B - - Strix uralensis slaguggla S B - - Strix nebulosa lappuggla S B - - Asio flammeus jorduggla S B - - Aegolius funereus pärluggla S B - - Caprimulgus europaeus nattskärra - B - - Apus caffer kafferseglare S B - - Alcedo atthis kungsfiskare - B - - Coracias garrulus blåkråka S B - - Picus canus gråspett S B - - Dryocopus martius spillkråka - B - - Dendrocopos major canariensis större hackspett (underart från Teneriffa) - B - - Dendrocopos major thanneri större hackspett (underartfrån Gran Canaria) - B - - Dendrocopos syriacus balkanspett - B - - Dendrocopos medius mellanspett S B - - Dendrocopos leucotos vitryggig hackspett S B - - Picoides tridactylus tretåig hackspett - B - - Chersophilus duponti dupontlärka - B - - Melanocorypha calandra kalenderlärka - B - - Calandrella brachydactyla korttålärka - B - - Galerida theklae lagerlärka S B - - Lullula arborea trädlärka S - x - Alauda arvensis sånglärka S B - - Anthus campestris fältpiplärka - B - - Troglodytes troglodytes gärdsmyg (underart fridariensis från Isle) S B - - Luscinia svecica blåhake - B - - Saxicola dacotiae kanariebuskskvätta - B - - Oenanthe cypriaca cypernstenskvätta - B - - Oenanthe leucura svart stenskvätta - B - - Oenanthe pleschanka nunnestenskvätta S - J - Turdus merula koltrast S - J - Turdus pilaris snöskata, björktrast S - x - Turdus philomelos taltrast S - x - Turdus iliacus rödvingetrast S - x - Turdus viscivorus dubbeltrast - B - - Acrocephalus melanopogon kaveldunsångare - B - - Acrocephalus paludicola vattensångare - B - - Hippolais olivetorum olivsångare - B - - Sylvia sarda sardinsk sångare - B - - Sylvia undata provencesångare - B - - Sylvia melanothorax cypernsångare - B - - Sylvia rueppelli svarthakad sångare S B - - Sylvia nisoria höksångare S B - - Ficedula parva mindre flugsnappare - B - - Ficedula semitorquata balkanflugsnappare S B - - Ficedula albicollis halsbandsflugsnappare - B - - Sitta krueperi Krüpers nötväcka - B - - Sitta whiteheadi korsikansk nötväcka S B - - Lanius collurio törnskata - B - - Lanius minor svartpannad törnskata - B - - Lanius nubicus masktörnskata S - J - Garrulus glandarius nötskrika S - J - Pica pica skata - B - - Pyrrhocorax pyrrhocorax alpkråka S - J - Corvus monedula kaja S - J - Corvus frugilegus råka S - J - Corvus corone kråka S - x - Sturnus vulgaris stare - B - - Fringilla coelebs ombriosa bofink (underart från Hierro) - B - - Fringilla teydea blå bofink - B - - Loxia scotica skotsk korsnäbb - B - - Bucanetes githagineus ökentrumpetare - B - - Pyrrhula pyrrhula murina domherre (underart från Azorerna) - B - - Emberiza cineracea gulgrå sparv S B - - Emberiza hortulana ortolansparv - B - - Emberiza caesia rostsparv - B - - Parus ater cypriotes svartmes (cypriotisk underart) - B - - Certhia brachydactyla trädgårdsträdkrypare dorotheae (cypriotisk underart) Däggdjur INSECTIVORA Erinaceidae - - - N - Erinaceus algirus (Atelerix spansk igelkott algirus) (nordafrikansk igelkott) Soricidae - - - N - Crocidura canariensis kanarisk näbbmus (kanarienäbbmus) - - - N - Crocidura sicula siciliansk näbbmus Talpidae - B - N - Galemys pyrenaicus bisamnäbbmus CHIROPTERA MICROCHIROPTERA Molossidae - - - N - Tadarida teniotis europeisk veckläppsfladdermus (veckläppad fladdermus) Rhinolophidae - B - N - Rhinolophus blasii Blasius hästskonäsa - B - N - Rhinolophus euryale mellanhästskonäsa - B - N - Rhinolophus ferrumequinum stor hästskonäsa - B - N - Rhinolophus hipposideros dvärghästskonäsa - B - N - Rhinolophus mehelyi Mehelys hästskonäsa Vespertilionidae S B - N - Barbastella barbastellus barbastell - - - N - Eptesicus bottae Bottas fladdermus S - - N - Eptesicus nilssonii nordisk fladdermus S - - N - Eptesicus serotinus sydfladdermus - - - N - Hypsugo savii (Pipistrellus alpfladdermus savii) - B - N - Miniopterus schreibersii Schreibers fladdermus - - - N - Myotis alcathoe nymffladdermus S B - N - Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus - B - N - Myotis blythii mindre musöra S - - N - Myotis brandtii Brandts fladdermus - B - N - Myotis capaccinii Capaccinis fladdermus S B - N - Myotis dasycneme dammfladdermus S - - N - Myotis daubentonii (inkl. M. vattenfladdermus nathalinae) - B - N - Myotis emarginatus Geoffroys fladdermus - B - N - Myotis myotis större musöra S - - N - Myotis mystacinus (inkl. M. mustaschfladdermus aurascens) S - - N - Myotis nattereri fransfladdermus - - - N - Myotis oxygnathus (M. blythii oxygnathus) - - - N - Myotis punicus - - - N - Nyctalus azoreum Azorernas fladdermus - - - N - Nyctalus lasiopterus jättefladdermus S - - N - Nyctalus leisleri Leislers fladdermus S - - N - Nyctalus noctula stor fladdermus - - - N - Pipistrellus kuhlii Kuhls fladdermus (Kuhls pipistrell) - - - N - Pipistrellus maderensis madeirapipistrell S - - N - Pipistrellus nathusii trollfladdermus S - - N - Pipistrellus pipistrellus pipistrell S - - N - Pipistrellus pygmaeus dvärgfladdermus - - - N - Plecotus macrobullaris (inkl. P. microdontus och P. alpinus) S - - N - Plecotus auritus långörad fladdermus S - - N - Plecotus austriacus grå långörad fladdermus - - - N - Plecotus kolombatovici - - - N - Plectus sardus - - - N - Plecotus teneriffae Kanariöarnas långörade fladdermus S - - N - Vespertilio murinus gråskimlig fladdermus - - - N - samtliga övriga arter samtliga övriga arter Microchiroptera småfladdermöss MEGACHIROPTERA Pteropodidae - B - N - Rousettus aegyptiacus egyptisk grottflyghund (egyptisk flyghund, nilflyghund) RODENTIA Castoridae S - - - F Castor fiber europeisk bäver (svenska, finska, lettiska, litauiska, estniska och polska populationer) - B - N - Castor fiber (populationer utanför Sverige, Finland, Lettland, Litauen, Estland och Polen) Cricetidae - - - N - Cricetus europeisk hamster cricetus (populationer utanför Ungern) - - - - F Cricetus cricetus (ungerska populationer) Gliridae S - - N - Muscardinus avellanarius hasselmus - - - N - samtliga samtliga övriga övriga arter arter sovmöss sovmöss utom sjusovare och utom Glis glis trädgårdssovare och Eliomys quercinus Hystricidae - - - N - Hystrix cristata vanligt piggsvin Microtidae - B - N - Microtus cabrerae västlig medelhavssork (spansk sork) - B P N - Microtus oeconomus mellansork (underart arenicola från Nederländerna) - B P N- Microtus oeconomus mehelyi mellansork (underart från Ungern etc.) - B - N - Microtus tatricus tatragransork Sciuridae - B P N - Marmota marmota latirostris alpmurmeldjur (underart från Höga Tatrabergen) - B P N - Pteromys volans eurasiatisk flygekorre (Sciuropterus russicus) - B - N - Spermophilus citellus västlig sisel (Citellus citellus) - B P N - Spermophilus suslicus pärlsisel (Citellus suslicus) - - - N - Sciurus anomalus persisk ekorre (kaukasisk ekorre) Zapodidae S - - N - Sicista betulina buskmus (björkmus) - B - N - Sicista subtilis stäppmus (sydlig buskmus) CARNIVORA Canidae S B P N - Alopex lagopus fjällräv (Vulpes lagopus) - - - - F Canis aureus schakal (guldschakal) S B P - - Canis lupus varg (grekiska populationer söder om 39:e breddgraden; spanska populationer söder om Duero; alla populationer i övriga medlemsstater utom Estland, Lettland, Litauen och Finland) S - - N - Canis lupus (finska populationer utanför renskötselområden; grekiska populationer söder om 39:e breddgraden; spanska populationer söder om Duero; alla populationer i övriga medlemsstater utom Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien) - - - - F Canis lupus (finska populationer inom renskötselområden; grekiska populationer norr om 39:e breddgraden; spanska populationer norr om Duero; populationer i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien) Ursidae S - - N - Ursus arctos brunbjörn - B P - - Ursus arctos (populationer utanför Sverige, Finland och Estland) Mustelidae S B P n - Gulo gulo järv S B - N - Lutra lutra utter S - - - F Martes martes skogsmård - B - N - Mustela eversmanii stäppiller - B P N - Mustela lutreola flodiller S - - - F Mustela putorius iller Felidae - - - N - Felis silvestris vildkatt S B - - Lynx lynx lodjur (lo) (populationer utanför Estland, Lettland och Finland) S - - N - Lynx lynx (populationer utanför Estland) - - - - F Lynx lynx (populationer i Estland) - B P N - Lynx pardinus spansk lo (panterlo) Phocidae S B - - F Halichoerus grypus gråsäl - B P N - Monachus monachus munksäl (havsmunk) S B - - F Phoca hispida bottnisk vikare bottnica (Pusa hispida bottnica) - B P N - Phoca hispida saimasäl saimensis (Pusa hispida saimensis) S B - - F Phoca vitulina knubbsäl S - - - F övriga arter sälar Viverridae - - - - F Genetta genetta europeisk genett - - - - F Herpestes ichneumon egyptisk mungo (faraoråtta) DUPLICIDENTATA Leporidae S - - - F Lepus timidus skogshare ARTIODACTYLA Cervidae - B P N - Cervus elaphus corsicanus korsikansk kronhjort - B - - - Rangifer tarandus fennicus skogsren Bovidae - B P N - Bison bonasus visent - B - N - Capra aegagrus (C. hircus) besoarget (naturliga (vildget) populationer) - - - - F Capra ibex alpstenbock - B P N- Capra pyrenaica pyrenaica pyreneisk stenbock - - - - F Capra pyrenaica (övriga underarter) iberisk stenbock S - - n - Ovibos moschatus myskoxe - B - N - Ovis gmelini europeisk mufflon musimon (O. ammon musimon, O. aries musimon O. orientalis musimon och O. musimon) (naturliga populationer på Korsika och Sardinien) - B - N - Ovis gmelini cypriotisk mufflon ophion (O. ammon ophion, O. aries ophion och O. orientalis ophion) - B P N - Rupicapra pyrenaica ornata abruzzergems - B - N - Rupicapra rupicapra balcanica balkangems - B P N - Rupicapra rupicapra tatrica tatragems - - - - F Rupicapra gems rupicapra (övriga underarter) CETACEA S B - N - Phocoena phocoena tumlare - B - N - Tursiops truncatus flasknosdelfin (öresvin) - - - N - övriga arter valar Reptiler CHELONIA (TESTUDINES) Testudinidae - B - N - Testudo graeca morisk sköldpadda - B - N - Testudo hermanni grekisk sköldpadda - B - N - Testudo marginata svart landsköldpadda Cheloniidae - B P N - Caretta caretta oäkta/falsk karettsköldpadda - B P N - Chelonia mydas soppsköldpadda - - - N - Lepidochelys kempii atlantisk bastardsköldpadda - - - N - Eretmochelys imbricata karettsköldpadda Dermocelyidae - - - N - Dermochelys coriacea havslädersköldpadda Emydidae - B - N - Emys orbicularis europeisk kärrsköldpadda - B - N - Mauremys caspica kaspisk bäcksköldpadda - B - N - Mauremys leprosa iberisk bäcksköldpadda SAURIA Lacertidae - - - N - Algyroides fitzingeri dvärgkölödla - - - N - Algyroides marchi spansk kölödla - - - N - Algyroides moreoticus grekisk kölödla - - - N - Algyroides nigropunctatus dalmatisk kölödla - - - N - Gallotia atlantica atlantisk kanarieödla - - - N - Gallotia galloti blåkindad kanarieödla - B - N - Gallotia galloti insulanagae - B P N - Gallotia simonyi jättekanarieödla - - - N - Gallotia stehlini S - - N - Lacerta agilis sandödla - - - N - Lacerta bedriagae tyrrensk bergsödla - B - N - Lacerta iberisk bergsödla bonnali (Lacerta monticola) - - - N - Lacerta danfordi anatolisk bergsödla - - - N - Lacerta dugesi madeiramurödla - - - N - Lacerta graeca grekisk spetshuvudödla - - - N - Lacerta horvathi kroatisk bergsödla - B - N - Lacerta schreiberi iberisk smaragdödla - - - N - Lacerta trilineata jättesmaragdödla - - - N - Lacerta viridis smaragdödla - - - N - Lacerta vivipara pannonica skogsödla - - - N - Ophisops elegans ormögonödla - - - N - Podarcis erhardii kykladisk ödla - - - N - Podarcis filfolensis maltesisk murödla - - - N - Podarcis hispanica atrata spansk murödla - B - N - Podarcis lilfordi balearödla - - - N - Podarcis melisellensis adriatisk ödla - - - N - Podarcis milensis milosödla - - - N - Podarcis muralis murödla - - - N - Podarcis peloponnesiaca peloponnesisk ödla - B - N - Podarcis pityusensis pityusisk murödla - - - N - Podarcis sicula ruinödla - - - N - Podarcis taurica taurisk ödla - - - N - Podarcis tiliguerta tyrrensk murödla - - - N - Podarcis wagleriana siciliansk murödla Scincidae - - - N - Ablepharus kitaibelli johannesödla, -skink - - - N - Chalcides bedriagai spansk valsskink - - - N - Chalcides occidentalis ögonvalsskink - - - N - Chalcides ocellatus fläckig valsskink - - - N - Chalcides sexlineatus sexlinjevalsskink - B - - - Chalcides simonyi - - - N - Chalcides viridianus kanarisk valsskink - - - N - Ophiomorus punctatissimus ormskink Gekkonidae - - - N - Cyrtopodion kotschyi egeisk nakenfingergecko - B - N - Phyllodactylus europaeus europeisk bladfingergecko - - - N - Tarentola angustimentalis kanarisk murgecko - - - N - Tarentola boettgeri Boettgers murgecko - - - N - Tarentola delalandii teneriffamurgecko - - - N - Tarentola gomerensis gomeromurgecko Agamidae - - - N - Stellio stellio taggsvansagam Chamaeleontidae - - - N - Chamaeleo chamaeleon vanlig kameleont Anguidae - - - N - Ophisaurus apodus scheltopusik OPHIDIA (SERPENTES) Colubridae - - - N - Coluber caspius kaspisk bjälksnok - B P N - Coluber cypriensis - - - N - Coluber hippocrepis hästskosnok - - - N - Coluber jugularis bjälksnok - - - N - Coluber laurenti pilsnok - - - N - Coluber najadum Dahls snok, dahlsnok - - - N - Coluber nummifer asiatisk racer - - - N - Coluber viridiflavus gulgrön pisksnok S - - N - Coronella austriaca hasselsnok - - - N - Eirenis modesta dvärgsnok - - - N - Elaphe longissima eskulapsnok - B - N - Elaphe quatuorlineata fyrlinjesnok - B - N - Elaphe situla leopardsnok - - - N - Natrix natrix cetti sardinsk snok - - - N - Natrix natrix corsa korsikansk snok - B P N - Natrix natrix cypriaca - - - N - Natrix tessellata rutsnok - - - N - Telescopus falax kattorm Viperidae - - - N - Vipera ammodytes sandhuggorm - B P N - Macrovipera schweizeri miloshuggorm (Vipera lebetina schweizeri) - - - N - Vipera portugisisk seoanni huggorm (utom spanska populationer) - B P N - Vipera ursinii rakosiensis - B - N - Vipera ursinii ängshuggorm (utom Vipera ursinii rakosiensis) - - - N - Vipera xanthina kusthuggorm Boidae - - - N - Eryx jaculus europeisk sandboa Groddjur CAUDATA Salamandridae - B - N - Chioglossa lusitanica guldstrimlig salamander - - - N - Euproctus asper pyreneisk bergsalamander - - - N - Euproctus montanus korsikansk bergsalamander - - - N - Euproctus platycephalus sardinsk bergsalamander - - - N - Salamandra atra alpsalamander - - - N - Salamandra aurorare gulbandad salamander - B P - - Salamandra atra aurorare - - - N - Salamandra lanzai Lanzas grottsalamander - B - N - Salamandra luschani lykisk (Mertensiella salamander luschani) - B - N - Salamandrina terdigata glasögonsalamander - B - N - Triturus carnifex alpin större vattensalamander S B - N - Triturus cristatus större vattensalamander - B - - - Triturus dobrogicus - - - N - Triturus italicus italiensk större vattensalamander - B - N - Triturus karelinii - - - N - Triturus marmoratus marmorsalamander - B - N - Triturus montandoni Proteidae - B P N - Proteus anguinus europeisk olm Plethodontidae - B - N - Speleomantes ambrosii emiliansk grottsalamander - B - N - Speleomantes flavus olbisk grottsalamander - B - N - Speleomantes genei sardinsk grottsalamander - B - N - Speleomantes imperialis kejserlig grottsalamander - - - N - Speleomantes italicus italiensk grottsalamander - B - - - Speleomantes strinatii - B - N - Speleomantes supramontes östlig grottsalamander ANURA Discoglossidae - - - N - Alytes cisternasii iberisk barnmorskegroda - B P N - Alytes muletensis balearisk barnmorskegroda - - - N - Alytes obstetricans barnmorskegroda S B - N - Bombina bombina klockgroda - B - N - Bombina variegata gulbukig klockgroda - B - N - Discoglossus galganoi portugisisk skivtungegroda - B - N - Discoglossus jeanneae spansk skivtungegroda - B - N - Discoglossus montalentii korsikansk skivtungegroda - - - N - Discoglossus pictus skivtungegroda - B - N - Discoglossus sardus tyrrensk skivtungegroda Ranidae S - - N - Rana arvalis åkergroda S - - N - Rana dalmatina långbensgroda S - - - F Rana esculenta ätlig groda - - - N - Rana graeca grekisk groda - - - N - Rana iberica iberisk groda - - - N - Rana italica italiensk groda - B - N - Rana latastei italiensk långbensgroda S - - N - Rana lessonae gölgroda - - - - F Rana perezi - - - - F Rana ridibunda S - - - F Rana temporaria vanlig groda Pelobatidae - - - N - Pelobates cultripes spansk lökgroda S - - N - Pelobates fuscus lökgroda - B P - - Pelobates fuscus insubricus - - - N - Pelobates syriacus östlig lökgroda Bufonidae S - - N - Bufo calamita stinkpadda S - - N - Bufo viridis grönfläckig padda Hylidae S - - N - Hyla arborea lövgroda - - - N - Hyla meridionalis västlig lövgroda - - - N - Hyla sarda sardinsk lövgroda Fiskar ACIPENSERIFORMES Acipenseridae - B P N - Acipenser naccarii adriatisk stör - B P N - Acipenser sturio stör - - - - F samtliga övriga arter ATHERINIFORMES Cyprinodontidae - B - - - Alphanius fasciatus - B - - - Alphanius iberus Valenciidae - B P N - Valencia hispanica valenciatandkarp - B P - - Valencia letourneuxi CLUPEIFORMES Clupeidae S B - - F Alosa alosa majsill S B - - F Alosa fallax staksill - B - - F Alosa (alla övriga arter) CYPRINIFORMES Cobitidae - B - - - Cobitis elongata S B - - - Cobitis nissöga taenia (ej finska populationer) - B - - - Cobitis triconica - B - - - Misgurnus fossilis slampiskare - B - - - Sabanejewia aurata - B - - - Sabanejewia larvata (Cobitis larvata och Cobitis conspersa) Cyprinidae - B - - - Alburnus albidus (Alburnus vulturius) - B - N - Anaecypris hispanica S B - - F Aspius aspius asp (ej finska populationer) - - - - F Aspius aspius (finska populationer) - B - - F Barbus comiza - B - - F Barbus meridionalis - B - - F Barbus plebejus - - - - F Barbus (alla övriga arter) - B - - - Chalcalburnus chalcoides - B - - - Chondrostoma genei - B - - - Chondrostoma lusitanicum - B - - - Chondrostoma polylepsis (innehåller C. willkommi) - B - - - Chondrostoma soetta - B - - - Chondrostoma toxostoma - B - - - Gobio albipinnatus - B - - - Gobio Kessleri kesslersandkrypare - B - - - Gobio uranoscopus stenkrypare - B - - - Iberocypris palaciosi - B P - - Ladigesocypris ghigii - B - - - Leuciscus lucumonis - B - - - Leuciscus souffia - B - - F Pelecus cultratus skärkniv - B - - - Phoxinellus (alla arter) - B P N - Phoxinus percnurus sumpelritsa - B - - - Rhodeus sericeus amarus - B - - - Rutilus alburnidoes - B - - - Rutilus arcasii - - - - F Rutilus friesii meidingeri - B - - - Rutilus frisii meidingeri - B - - - Rutilus lemmingii - B - - - Rutilus macrolepidotus - B - - F Rutilus pigus flickfisk - B - - - Rutilus rubilio - B - - - Sardinius graecus PERCIFORMES Gobiidae - B - - - Knipowitschia (Padogobius) panizzae - B - - - Padogobius nigricans - B - - - Pomatoschistus canestrini Percidae - B - N - Gymnocephalus baloni - B - - F Gymnocephalus schraetzer - B - - - Zingel (alla arter utom Zingel asper och Zingel zingel) - - - N - Zingel asper - - - - F Zingel zingel PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae - B - - - Eudontomyzon (alla arter) S - - - F Lampetra flodnejonöga fluviatilis - B - - F Lampetra flodnejonöga fluviatilis (ej svenska och finska populationer) - B - - - Lampetra bäcknejonöga planeri (ej svenska, finska och estniska populationer) - B - - F Lethenteron zanandreai - B - - - Petromyzon havsnejonöga marinus (ej svenska popoulationer) SALMONIFORMES Coregonidae - B P - - Coregonus oxyrhynchus nordsjösik (anadroma populationer i vissa delar av Nordsjön) - - - N - Coregonus oxyrhynchus nordsjösik (ej finska populationer) S - - - F Coregonus (övriga arter) sikar, siklöjor Salmonidae - B - - F Hucho hucho huchen (donaulax) (naturliga poulationer) - B - - - Salmo macrostigma - B - - - Salmo marmoratus S B - - F Salmo salar lax (endast i sötvatten, ej finska populationer) - - - - F Salmo salar (endast i sötvatten, finska populationer) S - - - F Thymallus thymallus harr Umbridae - B - - - Umbra krameri ungersk hundfisk SCORPAENIFORMES Cottidae S B - - - Cottus gobio stensimpa (ej finska populationer) - B - - - Cottus petiti SILURIFORMES Siluridae - B - - F Silurus aristotelis aristotelesmal Ryggradslösa djur Leddjur ARACHNIDA Araneae - - - N - Macrothele calpeiana Pseudoscorpiones S B - - - Anthrenochernes stellae hålträdsklokrypare CRUSTACEA Astacidae / Decapoda S - - - F Astacus astacus flodkräfta - B - - F Austropotamobius pallipes - B P - F Austropotamobius torrentium Isopoda - B P N - Armadillidium ghardalamensis Scyllaridae - - - - F Scyllarides latus INSECTA Coleoptera S B - - - Agathidium pulchellum brokig aspmycelbagge - B - N - Bolbelasmus unicornis S B - - - Boros schneideri smal skuggbagge - B - N - Buprestis splendens glanspraktbagge - B - N - Carabus hampei - B - N - Carabus hungaricus - B P - - Carabus menetriesi pacholei - B P N - Carabus olympiae - B - N - Carabus variolosus - B - N - Carabus zawadszkii S B - N - Cerambyx cerdo större ekbock S B - - - Corticaria planula brandmögelbagge S B - N - Cucujus cinnaberinus cinnoberbagge - B - N - Dorcadion fulvum cervae - B - N - Duvalius gebhardti - B - N - Duvalius hungaricus S B - N - Dytiscus latissimus bred gulbrämad dykare S B - N - Graphoderus bilineatus bred paljettdykare - B - N - Leptodirus hochenwarti - B - - - Limoniscus violaceus S B - - - Lucanus cervus ekoxe - B - - - Macroplea pubipennis - B - - - Mesosa myops skäckbock - B - - - Morimus funerus S B P N - Osmoderma eremita läderbagge - B - - - Oxyporus mannerheimii - B - N - Pilemia tigrina S B P N - Phryganophilus ruficollis rödhalsad brunbagge - B - N - Probaticus subrugosus - B - N - Propomacrus cypriacus - B P N - Pseudogaurotina excellens - B - N - Pseudoseriscius cameroni S B - N - Pytho kolwensis större barkplattbagge S B - - - Rhysodes sulcatus hakbagge - B P N - Rosalia alpina alpbock S B - - - Stephanopachys linearis slät tallkapuschongbagge S B - - - Stephanopachys substriatus grov tallkapuschongbagge S B - - - Xyletinus tremulicola aspbarkgnagare Hemiptera (Heteroptera) S B - - - Aradus angularis spetshörnad barkskinnbagge Lepidoptera S B - - - Agriades glandon aquilo högnordisk blåvinge - - - N - Apatura metis - B - N - Arytrura musculus - B P - - Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria - B - N - Catopta thrips - B - N - Chondrosoma fiduciaria S B - - - Clossiana improba dvärgpärlemorfjäril S - - N - Coenonympha hero brun gräsfjäril - B - N - Coenonympha oedippus falsk luktgräsfjäril - B - N - Colias myrmidone - B - N - Cucullia mixta - B - N - Ortosias (Dioszeghyana) schmidtii - B - N - Erannis ankeraria - B - N - Erebia calcaria dyster gråvingad svartgräsfjäril - B - N - Erebia Christi schweizisk svartgräsfjäril - B - - - Erebia medusa polaris högnordisk gräsfjäril - - - N - Erebia sudetica schlesisk svartgräsfjäril - B - N - Eriogaster catax S B - - - Euphydryas väddnätfjäril (Eurodryas, Hypodryas) aurinia - B - N - Glyphipterix loricatella - B - N - Gortyna borelii lunata - - - N - Fabriciana elisa korsikansk pärlemorfjäril - B - - F Graellsia isabellae S B - - - Hesperia comma catena fjällsilversmygare S B - N - Hypodryas maturna asknätfjäril - B - N - Leptidea morsei stor skogsvitvinge - B - N - Lignyoptera fumidaria - - - N - Hyles hippophaes S - - N - Lopinga achine dårgräsfjäril - B - N - Lycaena dispar stor guldvinge S B - N - Lycaena helle violett guldvinge S - - N - Maculinea arion svartfläckig blåvinge - B - N - Maculinea nausithous mörk blodtoppblåvinge - B - N - Maculinea teleius blodtoppblåvinge - B - N - Melanargia arge italienskt schackbräde - B P N - Nymphalis vaualbum aspfuks - - - N - Papilio alexanor alexanorfjäril - B - N - Papilio hospiton korsikansk makaonfjäril S - - N - Parnassius apollo apollofjäril S - - N - Parnassius mnemosyne mnemosynefjäril - B - N - Phyllometra culminaria - B - N - Plebicula golgus nevadablåvinge - B - N - Polymixis rufocincta isolata - B - N - Polyommatus eroides stor erosblåvinge - - - N - Proserpinus proserpina S B - - - Xestia borealis nordiskt jordfly - B - - - Xestia brunneopicta bruntecknat fjällfly - B P N - Xylomoia strix - - - N - Zerynthia polyxena sydlig hålrotsfjäril Mantodea - B - N - Apteromantis aptera Odonata S - - N - Aeshna viridis grön mosaiktrollslända - B - - - Coenagrion hylas - B - - - Coenagrion mercuriale - B - - - Coenagrion ornatum - B - N - Cordulegaster heros - B - N - Cordulegaster trinacriae - B - N - Gomphus graslinii spansk flodtrollslända S - - N - Leucorrhina albifrons pudrad kärrtrollslända S - - N - Leucorrhina caudalis bred kärrtrollslända S B - N - Leucorrhina pectoralis citronfläckad kärrtrollslända - B - N - Lindenia tetraphylla - B - N - Macromia splendens S B - N - Ophiogomphus cecilia grön flodtrollslända - B - N - Oxygastra curtisii - - - N - Stylurus flavipes - - - N - Sympecma braueri Orthoptera - B - N - Baetica ustulata - B - N - Brachytrupes megacephalus - B - N - Isophya costata - B - N - Isophya stysi - B - N - Myrmecophilus baronii - B - N - Odontopodisma rubripes - B - N - Paracaloptenus caloptenoides - B - N - Pholidoptera transsylvanica - - - N - Saga pedo - B - N - Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius Blötdjur BIVALVIA Anisomyaria - - - N - Lithophaga lithophaga - - - N - Pinna nobilis Unionoida - - - N - Margaritifera auricularia - B - - F Margaritifera durrovensis (Margaritifera margaritifera) S B - - F Margaritifera margaritifera flodpärlmussla - - - - F Microcondylaea compressa S B - N - Unio crassus tjockskalig målarmussla - - - - F Unio elongatulus Dreissenidae - B - N - Congeria kusceri ECHINODERMATA Echinoidea - - - N - Centrostephanus longispinus GASTROPODA Prosobranchia - - - N - Patella feruginea - - - N - Theodoxus prevostianus Stylommatophora S B - N - Anisus vorticulus sirlig skivsnäcka - B - N - Caseolus calculus - B - N - Caseolus commixta - B - N - Caseolus sphaerula - B - N - Chilostoma banaticum - B - N - Discula leacockiana - B - N - Discula tabellata - - - N - Discula testudinalis - - - N - Discula turricula - - - N - Discus defloratus - B - N - Discus guerinianus - B - N - Elona quimperiana - B - N - Geomalacus maculosus - B - N - Geomitra moniziana - B - N - Gibbula nivosa - B P - - Helicopsis striata austriaca S - - - F Helix pomatia vinbergssnäcka - B - N - Hygromia kovacsi - B - N - Idiomela (Helix) subplicata - B - N - Lampedusa imitatrix - B P N - Lampedusa melitensis - B - N - Leiostyla abbreviata - B - N - Leiostyla cassida - B - N - Leiostyla corneocostata - B - N - Leiostyla gibba - B - N - Leiostyla lamellosa - B P N - Paladilhia hungarica - B - N - Sadleriana pannonica - B - N - Theodoxus transversalis S B - - - Vertigo angustior smalgrynsnäcka S B - - - Vertigo genesii otandad grynsnäcka S B - - - Vertigo geyeri kalkkärrgrynsnäcka S B - - - Vertigo moulinsiana större grynsnäcka Coelenterata CNIDARIA - - - - F Corallium rubrum Annelida HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE Hirudinidae S - - - F Hirudo medicinalis blodigel VÄXTER Alger Corallinaceae - - - - F - Lithothamnium coralloides. Crouan frat. - - - - F - Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin Lavar Cladoniaceae S - - - F - Cladonia L. renlavar subgenusCladina (Nyl.) Vain Mossor - B - - - - Bruchia vogesiaca Schwaegr. S B - - - - Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout brynia - B P - - - Bryoerythrophyllium campylocarpum (C. Müll.) Crum. (Bryoerythrophyllium machadoanum (Sergio) M.O. Hill S B - - - - Buxbaumia viridis (Moug.) Moug. & grön Nestl. sköldmossa S B - - - - Cephalozia macounii (Aust.) Aust. vedtrådmossa S B - - - - Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. nordisk klipptuss S B - - - - Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. hårklomossa S B - - - - Dicranum viride (Sull. & Lesq.) stamkvastmossa Lindb. - B - - - - Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. S B - - - - Drepanocladus (Hamatocaulis) käppkrokmossa vernicosus (Mitt.) Warnst. - B P - - M Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. S B - - - - Encalypta mutica (I. Hagen) trubbklockmossa S B - - - - Hamatocaulis lapponicus (Norrl.) taigakrokmossa Hedenäs S B - - - - Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats. platt spretmossa S B - - - - Hygrohypnum montanum (Lindb.) späd bäckmossa Broth. - B - - - - Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. - - - - F - Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. - B - - - - Mannia triandra (Scop.) Grolle - B P - - - Marsupella profunda Lindb. S B - - - - Meesia longiseta Hedw. långskaftad svanmossa - B - - - - Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. - B - - - - Ochyraea tatrensis Vana S B - - - - Orthothecium lapponicum (Schimp.) lappglansmossa C. Hartm. S B - - - - Orthotrichum rogeri Brid. gotländsk hättemossa - B - - - - Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees & Gott. - B - - - - Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop. - B - - - - Riccia breidleri Jur. - B - - - - Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. S B - - - - Scapania massalongi (K. Müll.) mikroskapania K. Müll. S - - - F - Sphagnum L (alla vitmossor arter utom Sphagnum pylaisii Brid.) - B - - - - Sphagnum pylaisii Brid. - B - - - - Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S. - B P - - M Thamnobryum fernandesii Sergio S B - - - - Tortella rigens (N. Alberts) styv kalkmossa Ormbunksväxter (kärlkryptogamer) Aspleniaceae - - - N - - Asplenium hemionitis L. - B - N - - Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy S B - N - - Rouy Asplenium adulterinum Milde brunbräken Blechnaceae - B - N - - Woodwardia radicans (L.) Sm. Dicksoniaceae - B - N - - Culcita macrocarpa C. Presl Dryopteridaceae S B - N - - Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata ryssbräken - B P N - - Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. - B - N - - Dryopteris fragans (L.) Schott - B P N - M Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl. Hymenophyllaceae - B - N - M Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis - B - N - - Trichomanes speciosum Willd. Isoetaceae - B - N - M Isoetes azorica Durieu & Paiva ex Milde - B - N - - Isoetes boryana Durieu - B - N - - Isoetes malinverniana Ces. & De Not. Lycopodiaceae S - - - F - Lycopodium (alla arter) lumrar Marsileaceae - B P N - M Marsilea azorica Launert & Paiva - B - N - - Marsilea batardae Launert - B - N - - Marsilea quadrifolia L. - B - N - - Marsilea strigosa Willd. Ophioglossaceae S B - N - - Botrychium simplex Hitchc. dvärgblåsbräken - B - N - - Ophioglossum polyphyllum A. Braun Barrväxter (gymnospermer) Pinaceae - B P N - - Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei Blomväxter (angiospermer) Agavaceae - - - N - - Dracaena draco (L.) L. Alismataceae S B P N - - Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. småsvalting - B - N - - Caldesia parnassifolia (L) Parl. S B - N - - Luronium natans (L) Raf. flytsvalting Amaryllidaceae - - - - F - Galanthus nivalis L. - B - N - - Leucojum nicaeense Ard. - B - N - - Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley - - - - F - Narcissus bulbocodium L. - B - N - - Narcissus calcicola Mendonça - B - N - - Narcissus cyclamineus DC. - B - N - - Narcissus fernandesii G. Pedro - B - N - - Narcissus humilis (Cav.) Traub - - - - F - Narcissus juncifolius Lagasca - - - N - - Narcissus longispathus Pugsley - B P N - - Narcissus nevadensis Pugsley - B - N - - Narcissus pseudonarcissus L. subsp. Nobilis (Haw.) A. Fernandes - B - N - - Narcissus scaberulus Henriq. - - - N - - Narcissus triandrus L. - B - N - - Narcissus triandrus L. subsp. Capax (Salisb.) D. A. Webb. - B - N - - Narcissus viridiflorus Schousboe Apiaceae / Umbelliferae - B - N - M Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease - B P N - - Angelica heterocarpa Lloyd - B - N - - Angelica palustris (Besser) Hoffm. - B P N - - Apium bermejoi Llorens - B - N - - Apium repens (Jacq.) Lag. - B - N - - Athamanta cortiana Ferrarini - - - N - - Bunium brevifolium Lowe - B P N - - Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. - B - N - M Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel - B P N - - Bupleurum kakiskalae Greuter - B - N - M Chaerophyllum azoricum Trelease - B - N - - Eryngium alpinum L. - B P N - - Eryngium viviparum Gay - B P N - - Ferula sadleriana Lebed. - B - N - M Ferula latipinna Santos - B - N - - Hladnikia pastinacifolia Reichenb. - B P N - - Laserpitium longiradium Boiss. - B - N - M Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. - B - N - M Monizia edulis Lowe - B P N - - Naufraga balearica Constans & Cannon - B P N - - Oenanthe conioides Lange - B - N - M Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb. - B - N - - Petagnia saniculifolia Guss. - B - N - - Rouya polygama (Desf.) Coincy - B - N - M Sanicula azorica Guthnick ex Seub. - B P N - - Seseli intricatum Boiss. - B - N - - Seseli leucospermum Waldst. et Kit - B - N - - Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. Araceceae / Palmae - B - N - - Phoenix theophrasti Greuter Asclepiadaceae - B - N - M Caralluma burchardii N. E. Brown - B P N - M Ceropegia chrysantha Svent. - B - N - - Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub Asteraceae / Compositae - B - N - M Andryala crithmifolia Ait. - B P N - - Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter - B P N - M Argyranthemum lidii Humphries - - - N - - Argyranthemum pinnatifidum (L. f.) Lowe subsp. succulentum C.J. Humphries - B - N - M Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. - B - N - M Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries S - - - F - Arnica montana L. slåttergubbe S B - N - - Artemisia campestris bottenviksmalört L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb. - - - - F - Artemisia eriantha Ten - - - - F - Artemisia genipi Weber - B P N - - Artemisia granatensis Boiss. - B P N - - Artemisia laciniata Willd. S B - N - - Artemisia oelandica (Besser) Komaror alvarmalört - B P N - - Artemisia pancicii (Janka) Ronn. - B P N - - Aster pyrenaeus Desf. ex DC. - B P N - - Aster sorrentinii (Tod) Lojac. - B P N - M Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis - B - N - M Atractylis preauxiana Schultz. - B - N - M Calendula maderensis DC. - B - N - - Carlina onopordifolia Besser - B P N - - Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. - B P N - - Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal - B P N - - Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler - B P N - - Centaurea akamantis T.Georgiadis & G.Chatzikyriakou - B P N - - Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal - B P N - - Centaurea balearica J.D. Rodriguez - B P N - - Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday - B P N - - Centaurea citricolor Font Quer - B - N - - Centaurea corymbosa Pourret - B - N - - Centaurea gadorensis G.Blanca - B P N - - Centaurea horrida Badaro - B P N - - Centaurea kalambakensis Freyn & Sint - B - N - - Centaurea kartschiana Scop. - B P N - - Centaurea lactiflora Halacsy - B - N - - Centaurea micrantha Hoffmans. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál - B P N - - Centaurea niederi Heldr. - B P N - - Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. - B P N - - Centaurea pinnata Pau - B - N - - Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca - B - N - - Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostál - B - N - - Centaurea vicentina Mariz - B - N - M Cheirolophus duranii (Burchard) Holub - B - N - M Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub - B - N - M Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub - B - N - M Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund. - B - N - - Cirsium brachycephalum Juratzka - B - N - M Cirsium latifolium Lowe - B P N - - Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. - B - N - - Crepis granatensis (Willk.) B.Blanca & M. Cueto - B - N - - Crepsis pusilla (Sommier) Merxmüller - B - N - - Crepis tectorum L. subsp. nigrescens - - - - F - Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout. - B - N - - Erigeron frigidus Boiss. ex DC. - B - N - M Helichrysum gossypinum Webb - B - N - M Helichrysum monogynum Burtt & Sund. - - - N - - Helichrysum sibthorpii Rouy - B P N - - Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al - B - N - - Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. - B - N - - Hyoseris frutescens Brullo et Pavone - B - N - M Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lack - B P N - - Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. - B P N - - Jurinea fontqueri Cuatrec. - B P N - M Lactuca watsoniana Trel. - B P N - - Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter - B - N - - Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. - B - N - - Leontodon boryi Boiss. - B P N - - Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell - B - N - - Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link - - - - F - Leuzea rhaponticoides Graells - B - N - - Ligularia sibirica (L.) Cass. - B P N - M Onopordum nogalesii Svent. - B P N - M Onorpordum carduelinum Bolle - B P N - - Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal - B P N - M Pericallis hadrosoma (Svent.) B. Nord - B - N - M Phagnalon benettii Lowe - - - N - - Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman - - - N - - Santolina elegans Boiss. ex DC. - B - N - - Santolina impressa Hoffmanns. & Link - B - N - - Santolina semidentata Hoffmans. & Link - B - N - - Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer - - - N - - Senecio caespitosus Brot. - B P N - - Senecio elodes Boiss. ex DC. S B - N - - Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner alvarstånds - - - N - - Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva - B - N - - Senecio nevadensis Boiss. & Reuter - B P N - - Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern - B - N - M Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt - B - N - M Sventenia bupleuroides Font Quer - B P N - M Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth - B - N - - Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica - - - N - - Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál Berberidaceae - - - N - - Berberis madarensis Lowe Boraginaceae - B P N - - Anchusa crispa Viv. - B - N - M Echium candicans L. fil. - B P N - M Echium gentianoides Webb & Coincy - B - N - - Echium russicum J.F. Gemlin rysk snokört - B P N - - Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes - B - N - M Myosotis azorica H. C. Watson - B - N - - Myosotis lusitanica Schuster - B - N - M Myosotis maritima Hochst. in Seub. - B - N - - Myosotis rehsteineri Wartm. - B - N - - Myosotis retusifolia R. Afonso - B - N - - Omphalodes kuzinskyanae Willk. - B P N - - Omphalodes littoralis Lehm - B P N - - Onosma tornensis Javorka - B - N - - Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci - B P N - - Symphytum cycladense Pawl. Brassicaceae / Cruciferae - - - - F - Alyssum pintadasilvae Dudley. - B - N - - Alyssum pyrenaicum Lapeyr. - B P N - - Arabis kennedyae Meikle - B - N - - Arabis sadina (Samp.) P. Cout. - B - N - - Arabis scopoliana Boiss - B P N - - Biscutella neustriaca Bonnet - B - N - - Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. - B - N - - Boleum asperum (Pers.) Desvaux - B - N - - Brassica glabrescens Poldini - B - N - - Brassica hilarionis Post - B - N - - Brassica insularis Moris - B P N - - Brassica macrocarpa Guss. S B - N - - Braya linearis Rouy fjällkrassing - B P N - - Cochlearia polonica E.Fröhlich - B P N - - Cochlearia tatrae Borbas - B P N - - Coincya rupestris Rouy - B P N - - Coronopus navasii Pau - B - N - - Crambe tataria Sebeok - B P N - M Crambe arborea Webb ex Christ - B - N - M Crambe laevigata DC. ex Christ - B P N - M Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund. - B - N - - Diplotaxis ibicensis (Paul) Gomez-Campo - B P N - - Diplotaxis siettiana Maire - B - N - - Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. S B - N - - Draba cacuminum Elis Ekman blockhavsdraba - B - N - - Draba cinerea Adams - B - N - - Erucastrum palustre (Pirona) Vis. - B P N - - Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. - B P N - - Iberis arbuscula Runemark - B - N - - Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva - B P N - - Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. - B - N - - Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. - - - - F - Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco - - - - F - Murbeckellia pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas- Martinez) Greuter & Burdet - - - N - - Murbeckiella sousae Rothm. - B P N - M Parolinia schizogynoides Svent. - B - N - - Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva] - B - N - M Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe - B - N - - Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo S B - N - - Sisymbrium supinum L. kalkkrassing - B - N - - Thlaspi jankae A.Kern. Campanulaceae - B - N - - Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. kragklocka - B - N - - Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. - B P N - M Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer - B P N - - Campanula bohemica Hruby - B P N - - Campanula gelida Kovanda - - - N - - Campanula morettiana Reichenb. - B P N - - Campanula sabatia De Not. - B P N - - Campanula serrata (Kit.) Hendrych - B - N - - Campanula zoysii Wulfen - B - N - - Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva - B - N - - Jasione lusitanica A. DC. - B - N - M Musschia aurea (L. f.) DC. - B P N - M Musschia wollastonii Lowe - - - N - - Physoplexis comosa (L.) Schur. Caprifoliaceae - B P N - M Sambucus palmensis Link Caryophyllaceae - B - N - - Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl S B - N - - Arenaria humifusa Wahlenberg grusnarv - B P N - - Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter - B - N - - Arenaria provincialis Chater & Halliday - B P N - - Cerastium alsinifolium Tausch - B - N - - Cerastium dinaricum G.Back & Szysz. S B - N - - Dianthus arenarius L. subsp. arenarius sandnejlika - B P N - - Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz - B - N - - Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter - B P N - - Dianthus diutinus Kit. - B P N - - Dianthus lumnitzeri Wiesb. - B - N - - Dianthus marizii (Samp.) Samp. - B P N - - Dianthus moravicus Kovanda - B P N - - Dianthus nitidus Waldst. et Kit - B - N - - Dianthus plumarius subsp. regisstephani (Rapcs.) Baksay - B - N - - Dianthus rupicola Biv. - B P N - - Gypsophila papillosa P. Porta - B - N - - Herniaria algarvica Chaudhri - B P N - - Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamis - B - N - - Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri - B - N - - Herniaria maritima Link - B P N - - Minuartia smejkalii Dvorakova - - - N - - Moehringia fontqueri Pau S B - N - - Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. ryssnarv - B - N - - Moehringia tommasinii Marches. - B - N - - Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl. - B - N - - Petrocoptis grandiflora Rothm. - B - N - - Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. - B - N - - Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas S B - N - - Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters polarblära - B P N - - Silene hicesiae Brullo & Signorello - B - N - - Silene hifacensis Rouy ex Willk. - B P N - - Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. - B - N - - Silene longicilia (Brot.) Otth. - B - N - - Silene mariana Pau - B P N - - Silene orphanidis Boiss. - B P N - - Silene rothmaleri Pinto da Silva - B P N - - Silene velutina Pourret ex Loisel. - B - N - M Spergularia azorica (Kindb.) Lebel Celastraceae - B - N - M Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. Chenopodiaceae - B P N - - Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A.J.Scott - B - N - M Beta patula Ait. - B P N - - Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone - B P N - - Salicornia veneta Pignatti & Lausi Cistaceae - B - N - M Cistus chinamadensis Banares & Romero - B - N - - Cistus palhinhae Ingram - B - N - - Halimium verticillatum (Brot.) Sennen - B - N - - Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday - B P N - M Helianthemum bystropogophyllum Svent. - B - N - - Helianthemum caput-felis Boiss. - B P N - - Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira Convolvulaceae - B P N - - Convolvolus argyrothamnus Greuter - B P N - M Convolvolus caput-medusae Lowe - B P N - - Convolvolus fernandesii Pinto da Silva & Teles - B P N - M Convolvolus lopez-socasii Svent. - B P N - M Convolvolus massinii A. Dietr. Crassulaceae - B - N - M Aeonium gomeraense Praeger - B - N - M Aeonium saundersii Bolle - B - N - M Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. - B - N - M Monanthes wildpretii Banares & Scholz - B - N - M Sedum brissemoretii Raymond-Hamet Cyperaceae S B - N - - Carex holostoma Drejer kolstarr - B - N - M Carex malato-belizii Raymond - B P N - - Carex panormitana Guss. - B - N - - Eleocharis carniolica Koch Dioscoreaceae - B P N - - Bordera chouardii (Gaussen) Heslot Dipsacaceae - B - N - M Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes Droseraceae - B - N - - Aldrovanda vesiculosa L. Elatinaceae - B - N - - Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al Ericaceae - B - N - M Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb - B - N - - Rhododendron luteum Sweet Euphorbiaceae - B P N - M Euphorbia handiensis Burchard - B - N - M Euphorbia lambii Svent. - B P N - - Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann - - - N - - Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter - B - N - M Euphorbia stygiana H. C. Watson - B - N - - Euphorbia transtagana Boiss. Fabaceae / Leguminosae - B P N - M Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. - B - N - - Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra - B - N - M Anthyllis lemanniana Lowe - - - - F - Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva - B P N - - Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge - B P N - - Astragalus aquilanus Anzalone - B - N - - Astragalus centralpinus Braun- Blanquet - B P N - - Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis - B P N - - Astragalus maritimus Moris - B - N - - Astragalus tremolsianus Pau - B P N - - Astragalus verrucosus Moris - B P N - - Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. - - - - F - Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco - B P N - M Dorycnium spectabile Webb & Berthel - B - N - - Genista dorycnifolia Font Quer - B - N - - Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci - B P N - M Lotus azoricus P. W. Ball - B - N - M Lotus callis-viridis D. Bramwell & D.H. Davis - B P N - M Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. - B - N - - Meliotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco - B P N - - Ononis hackelii Lange - B P N - M Teline rosmarinifolia Webb & Berthel - B P N - M Teline salsoloides Arco & Acebes. - B - N - - Trifolium saxatile All. - - - - F - Uvex densus Welw. ex Webb. - B P N - - Vicia bifoliolata J.D. Rodriguez - B - N - M Vicia dennesiana H. C. Watson Gentianaceae - B P N - - Centaurium rigualii Esteve - B P N - - Centaurium somedanum Lainz - B - N - - Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet - - - - F - Gentiana lutea L. - B - N - - Gentianella anglica (Pugsley) E.F. Warburg - B P N - - Gentianella bohemica Skalicky Geraniaceae - B P N - - Erodium astragaloides Boiss. & Reuter - B - N - - Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco - B P N - - Erodium rupicola Boiss. - B P N - M Geranium maderense P. F. Yeo Gesneriaceae - - - N - - Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. - - - N - - Ramonda serbica Pancic Globulariaceae - B P N - M Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel - B P N - M Globularia sarcophylla Svent. - B P N - - Globularia stygia Orph. ex Boiss. Gramineae - B - N - M Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) Buschm. - B - N - M Phalaris maderensis (Menezes) Menezes Grossulariaceae - B P N - - Ribes sardoum Martelli Hippuridaceae S B - N - - Hippuris tetraphylla L. Fil. ishavshästsvans Hypericaceae - B P N - - Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson Iridaceae - B - N - - Crocus cyprius Boiss. et Kotschy - - - N - - Crocus etruscus Parl. - B - N - - Crocus hartmannianus Holmboe - B - N - - Gladiolus palustris Gaud. kärrsabellilja - B - N - - Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi - - - N - - Iris boissieri Henriq. - B - N - - Iris humilis Georgi. subsp. arenaria (Waldst. et Kit) A. et D.Löve - - - - F - Iris lusitanica Ker-Gawler - - - N - - Iris marisca Ricci & Colasante Juncaceae - B - N - - Juncus valvatus Link S B - N - - Luzula arctica Blytt snöfryle Lamiaceae / Labiatae - B - N - - Dracocephalum austriacum L. - B P N - - Micromeria taygetea P. H. Davis - B - N - - Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy - B P N - - Nepeta sphaciotica P. H. Davis - B - N - - Origanum dictamnus L. - B - N - - Phlomis brevibracteata Turril - B - N - - Phlomis cypria Post - B - N - - Salvia veneris Hedge - - - N - - Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire - B - N - - Sideritis cypria Post - B P N - M Sideritis cystosiphon Svent. - B P N - M Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle - B - N - - Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga - B - N - M Sideritis infernalis Bolle - B - N - - Sideritis javalambrensis Pau - B - N - M Sideritis marmorea Bolle - B - N - - Sideritis serrata Cav. ex Lag. - B - N - M Teucrium abutiloides L'Hér. - B - N - M Teucrium betonicum L'Hér. - - - N - - Teucrium charidemi Sandwith - B - N - - Teucrium lepicephalum Pau - - - - F - Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber - B - N - - Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday - B P N - - Thymus camphoratus Hoffmans. & Link - - - N - - Thymus capitellatus Hoffmans. & Link - B - N - - Thymus carnosus Boiss. - B P N - - Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (Thymus cephalotos L.) - - - N - - Thymus villosus L. subsp. villosus L. Lentibulariaceae - B P N - - Pinguicula crystalline Sm. - B - N - - Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper Liliaceae - B - N - - Allium grosii Font Quer - - - N - - Androcymbium europeum (Lange) K. Richter - B P N - M Androcymbium psammophilum Svent. - B P N - - Androcymbium rechingeri Greuter - B P N - - Asphodelus bento- rainhae P. Silva - - - N - - Bellavalia hackelli Freyn - B P N - - Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull. - B - N - - Colchicum arenarium Waldst. et Kit. - - - N - - Colchicum corsicum Baker - - - N - - Colchicum cousturieri Greuter - - - N - - Fritillaria conica Rix - - - N - - Fritillaria drenovskiii Dogen & Stoy - - - N - - Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix - - - N - - Fritillaria obliqua Ker-Gawl. - - - N - - Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker - B - N - - Hyacinthoides vicentina (Hoffmans. & Link) Rothm. - - - - F - Lilium rubrum Lmk - B P N - - Muscari gussonei (Parl.) Tod. - B - N - - Scilla litardierei Breist. - B P N - - Scilla morrisii Meikle - B - N - - Tulipa cypria Stapf - - - N - - Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass - - - - F - Ruscus aculeatus L. - - - N - - Scilla beirana Samp. - B - N - M Scilla maderensis Menezes - - - N - - Scilla odorata Link - B - N - M Semele maderensis Costa Linaceae - B P N - - Linum dolomiticum Borbas - B P N - - Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) Loranthaceae - B - N - M Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. Lythraceae - B P N - - Lythrum flexuosum Lag. Malvaceae - B - N - - Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. Myriaceae - B P N - M Myrica rivas- martinezii Santos. Najadaceae S B - N - - Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt sjönajas - B - N - - Najas tenuissima (A. Braun) Magnus Oleaceae - B - N - M Jasminum azoricum L. - B - N - M Picconia azorica (Tutin) Knobl. Orchidaceae - B - N - - Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto S B - N - - Calypso bulbosa L. norna - B P N - - Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. S B - N - - Cypripedium calceolus L. guckusko - B - N - M Goodyera macrophylla Lowe S B - N - - Gymnigritella runei Teppner & Klein brudkulla - B - N - - Himantoglossum adriaticum Baumann - B - N - - Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch S B - N - - Liparis loeselii (L.) Rich. gulyxne - - - N - - Ophrys argolica Fleischm. - B P N - - Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo - B P N - - Ophrys lunulata Parl. - B - N - - Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren - - - N - - Orchis scopulorum Simsmerh. S B - N - - Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten lappfela - - - N - - Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard Orobanchaceae - B - N - - Orobanche densiflora Salzmann ex Reuter in DC. Paeoniaceae - B - N - - Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. - B - N - - Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis - B - N - - Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo - B - N - - Paeonia parnassica Tzanoudakis Papaveraceae S B - N - - Corydalis gotlandica Lidén gotländsk nunneört S B - N - - Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. pältsavallmo S B - N - - Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. lappvallmo Pittosporaceae - B P N - M Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait. Plantaginaceae - B - N - - Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio) - B - N - - Plantago almogravensis Franco - B - N - M Plantago malato- belizii Lawalree Plumbaginaceae - B - N - - Armeria berlengensis Daveau - B P N - - Armeria helodes Martini & Pold - B - N - - Armeria neglecta Girard - B - N - - Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld - B P N - - Armeria rouyana Daveau - - - - F - Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner - B - N - - Armeria soleirolii (Duby) Godron - B - N - - Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter - B P N - M Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze - B - N - M Limonium dendroides Svent. - B - N - - Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco - B P N - - Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana - B - N - - Limonium lanceolatum (Hoffmans. & Link) Franco - B - N - - Limonium multiflorum Erben - B P N - - Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana - B P N - M Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding - B P N - - Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig. - B P N - M Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan Poaceae / Gramineae - B - N - - Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. S B - N - - Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson hänggräs - B - N - - Avenula hackelii (Henriq.) Holub - B - N - - Bomus grossus Desf. ex DC. S B - N - - Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries skogsrör S B - N - - Cinna latifolia (Trev.) Griseb. sötgräs - B - N - - Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl - B - N - - Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. - B - N - - Festuca duriotagana Franco & R. Afonso - B - N - - Festuca elegans Boiss. - B - N - - Festuca henriquesii Hack. - B - N - - Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso - B - N - - Gaudinia hispanica Stace & Tutin - B - N - - Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva - B - N - - Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo - B P N - - Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch - B - N - - Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub - B - N - - Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr - B - N - - Puccinellia pungens (Pau) Paunero - B P N - - Stipa austroitalica Martinovsky - B P N - - Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz - B P N - - Stipa styriaca Martinovsky - B P N - - Stipa veneta Moraldo - B P N - - Stipa zalesskii Wilensky S B - N - - Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman venhavre Polygonaceae S B - N - - Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. ävjepilört - B - N - - Polygonum praelongum Coode & Cullen - B - N - M Rumex azoricus Rech. fil. - B - N - - Rumex rupestris Le Gall Primulaceae - - - N - - Androsace cylindrica DC. - B - N - - Androsace mathildae Levier - B - N - - Androsace pyrenaica Lam. - B P N - - Primula apennina Widmer - B - N - - Primula carniolica Jacq. S B - N - - Primula nutans Georgi strandviva - - - N - - Primula glaucescens Moretti - B - N - - Primula palinuri Petagna S B - N - - Primula scandinavica Bruun fjällviva - - - N - - Primula spectabilis Tratt. - B - N - - Soldanella villosa Darracq. Ranunculaceae - B P N - - Aconitum corsicum Gayer (Aconitum na pellus subsp. corsicum) - B - N - - Aconitum Firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky - B - N - - Adonis distorta Ten. - - - N - - Aquilegia alpina L. - B - N - - Aquilegia bertolonii Schott - B - N - - Aquilegia kitaibelii Schott - B P N - - Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano - B P N - - Consolida samia P.H. Davis - B P N - - Delphinium caseyi B.L.Burtt - B - N - - Pulsatilla grandis Wenderoth S B - N - - Pulsatilla patens (L.) Miller nipsippa - B P N - - Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo - B P N - - Pulsatilla slavica G.Reuss - B P N - - Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova S B - N - - Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle gotlandssippa - B - N - - Ranunculus kykkoensis Meikle S B - N - - Ranunculus lapponicus L. lappranunkel - B P N - - Ranunculus weyleri Mares Resedaceae - B P N - - Reseda decursiva Forssk. Rhamnaceae - B - N - M Frangula azorica Tutin Rosaceae - B - N - - Agrimonia pilosa Ledebour - B P N - M Bencomia brachystachya Svent. - B - N - M Bencomia sphaerocarpa Svent. - B P N - M Chamaemeles coriacea Lindl. - B - N - M Dendriopoterium pulidoi Svent. - B - N - M Marcetella maderensis (Born.) Svent. - B - N - - Potentilla delphinensis Gren. & Godron - B - N - M Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco - B P N - - Pyrus magyarica Terpo - - - - F - Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout. - B - N - M Sorbus maderensis (Lowe) Dode S B - N - - Sorbus teodori Liljefors avarönn Rubiaceae - B - N - - Galium cracoviense Ehrend. - B P N - - Galium litorale Guss. - B P N - - Galium sudeticum Tausch - B P N - - Galium viridiflorum Boiss. & Reuter Salicaceae - B - N - - Salix salviflora Brot. subsp. australis Franco Santalaceae - B - N - M Kunkeliella subsucculenta Kammer - B - N - - Thesium ebracteatum Hayne Sapotaceae - - - N - - Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe Saxifragaceae - B - N - - Saxifraga berica (Beguinot) D.A. Webb - - - N - - Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. - B - N - - Saxifraga florulenta Moretti S B - N - - Saxifraga hirculus L. myrbräcka S B - N - - Saxifraga osloënsis Knaben hällebräcka - - - N - - Saxifraga portosanctana Boiss. - - - N - - Saxifraga presolanensis Engl. - B - N - - Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. - - - N - - Saxifraga valdensis DC. - - - N - - Saxifraga vayredana Luizet Scrophulariaceae - - - - F - Anarrhinum longipedicelatu R. Fernandes - B - N - - Anthirrhinum charidemi Lange - - - N - - Anthirrhinum lopesianum Rothm. - B - N - - Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. Lusitanicum R. Fernandes - B P N - M Euphrasia azorica H. C. Watson - B P N - - Euphrasia genargentea (Feoli) Diana - B - N - M Euphrasia grandiflora Hochst. in Seub. - B - N - - Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. - - - - F - Euphrasia mendonçae Samp. - B P N - M Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan - B - N - M Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer - B - N - - Linaria algarviana Chav. - B - N - - Linaria coutinhoi Valdés - B - N - - Linaria loeselii Schweigger dynsporre - B P N - - Linaria ficalhoana Rouy - B - N - - Linaria flava (Poiret) Desf. - B P N - - Linaria hellenica Turrill - B - N - - Linaria pseudolaxiflora Lojacono - B P N - - Linaria ricardoi Cout. - B P N - - Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo - B - N - - Linaria tonzigii Lona - - - N - - Lindernia procumbens (Krocker) Philcox - B - N - - Odontites granatensis Boiss. - B - N - M Odontites holliana (Lowe) Benth. - B P N - - Pedicularis sudetica Willd. - B - N - - Rhinanthus oesilensis (Ronninger & Saarsoo) Vassilcz - - - - F - Scrophularia berminii Hoffmanns & Link - - - - F - Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC. - - - - F - Scrophularia sublyrata Brot. - B - N - M Sibthorpia peregrina L. - B - N - - Tozzia carpathica Wol. - B - N - - Verbascum litigiosum Samp. - B - N - - Veronica micrantha Hoffmanns. & Link - B P N - - Veronica oetaea L.-A. Gustavsson Solanaceae - B P N - - Atropa baetica Willk. - - - N - - Mandragora officinarum L. - B P N - M Solanum lidii Sunding Thymelaeaceae - B P N - - Daphne arbuscula Celak dvärgtibast - B - N - - Daphne petraea Leybold - B P N - - Daphne rodriguezii Texidor - - - N - - Thymelaea broterana P. Cout. Ulmaceae - B - N - - Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. Valerianaceae - B - N - - Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot Violaceae - - - N - - Viola athois W. Becker - - - N - - Viola cazorlensis Gandoger - - - N - - Viola delphinantha Boiss. - B P N - - Viola hispida Lam. - B - N - - Viola jaubertiana Mares & Vigineix - B - N - M Viola paradoxa Lowe S B - N - - Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas lappviol Förordning (2006:1017).