Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1784 · Visa register
Förordning (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1998-12-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1185
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:634
Upphävd: 2000-08-01 överg.best.
Former av aktiviteter 1 § Arbetsmarknadspolitiska aktiviteter kan bedrivas som 1. arbetsmarknadsutbildning i form av - utbildning, - datortek, och - arbetspraktik, 2. yrkesinriktad rehabilitering, och 3. stöd till start av näringsverksamhet. Syftet med en arbetsmarknadspolitisk aktivitet är att stärka den enskildes möjligheter att få ett reguljärt arbete. De arbetsmarknadspolitiska aktiviteterna får dock inte tränga undan reguljära arbeten. Bestämmelser om ytterligare arbetsmarknadsutbildning finns i förordningen (1997:1159) om IT-utbildning. 2 § Bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter finns också i lagen (1998:1781) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Vem som kan anvisas arbetsmarknadspolitisk aktivitet 3 § Personer får anvisas arbetsmarknadspolitiska aktiviteter från och med den dag de fyller 20 år. Som ytterligare förutsättningar gäller att de är eller riskerar att bli arbetslösa och att de söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen. Till arbetspraktik och datortek får dock endast arbetslösa personer anvisas. Följande personer får anvisas arbetsmarknadspolitiska aktiviteter trots att de inte har fyllt 20 år: - unga handikappade, - de som får dagpenning i form av inkomstrelaterad ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och - ungdomar enligt förordningen (1995:712) om kommuners ansvar för ungdomar i de kommuner där avtal inte träffats. 3 a § Den som har en anställning får anvisas arbetsmarknadsutbildning i form av yrkesutbildning som särskilt inriktas mot yrken där det råder brist på arbetskraft och som anordnas under år 2000 utan att förutsättningarna i 3 § andra stycket är uppfyllda. Förordning (1999:1185). 4 § Intagna på kriminalvårdsanstalt som har beviljats frigång eller på annat sätt getts tillfälle att delta i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, får anvisas en aktivitet utan att förutsättningarna i 3 § andra stycket är uppfyllt. 5 § Personer bosatta inom ett område som betecknas som stödområde 1 eller 2 enligt 16 § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd får beviljas bidrag vid start av näringsverksamhet utan att förutsättningarna i 3 § andra stycket är uppfyllda. Verksamhetens omfattning 6 § En arbetsmarknadspolitisk aktivitet skall omfatta verksamhet på heltid. Om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter kombineras med varandra eller det i övrigt finns särskilda skäl, får en aktivitet dock omfatta verksamhet på deltid. Anvisning av arbetsmarknadspolitisk aktivitet 7 § Det är länsarbetsnämnden som anvisar en person att delta i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Arbetsmarknadsstyrelsen får för ett visst slag av aktivitet bestämma att endast en viss eller vissa länsarbetsnämnder får handlägga frågor om deltagande i en sådan aktivitet. Förmåner 8 § Bestämmelser om utbildningsbidrag till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska aktiviteter finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Återkallelse 9 § Länsarbetsnämndens anvisning av en arbetsmarknadspolitisk aktivitet skall återkallas om 1. personen inte inställer sig till aktiviteten senast den dag som personen skulle ha börjat aktiviteten och inte heller anmäler giltigt förhinder, 2. deltagaren inte kan tillgodogöra sig aktiviteten på ett tillfredsställande sätt eller gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet, 3. deltagaren avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden, eller 4. en anordnare av praktik inte följer en överenskommelse om finansieringsbidrag. Anvisningen får också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart. Överklagande 10 § Länsarbetsnämndens beslut om att återkalla en anvisning om arbetsmarknadspolitisk aktivitet får överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen av den som har anvisats aktiviteten. Arbetsmarknadsstyrelsens beslut får inte överklagas. Andra beslut av länsarbetsnämnden enligt denna förordning får inte överklagas. Länsarbetsnämndens beslut att inte anvisa en arbetsmarknadspolitisk aktivitet till en person skall dock omprövas av länsarbetsnämnden, om den som beslutet angår begär det. Arbetsmarknadspolitisk aktivitet utanför Sverige 11 § En arbetsmarknadspolitisk aktivitet får förläggas i Sveriges närområde, om det finns särskilda skäl till att förlägga aktiviteten där. En anordnare av en arbetspraktik utanför Sverige måste dock vara svensk juridisk person. För att bidrag skall lämnas vid start av näringsverksamhet måste verksamheten vara registrerad i och bedrivas till viss del i Sverige. Arbetspraktik i vägledningssyfte får endast förläggas till Sverige. Arbetsmarknadsutbildning Utbildning 12 § Utbildning enligt denna förordning - upphandlas av länsarbetsnämnden eller andra aktörer, eller - utnyttjas av länsarbetsnämnden i det reguljära utbildningsväsendet. 13 § Utbildningen skall vara yrkesinriktad men får också avse - allmänteoretisk eller orienterande utbildning som är en nödvändig förberedelse för en yrkesinriktad utbildning, och - utbildning i svenska språket för invandrare som har till syfte att förbereda invandraren för arbete eller för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Svenskundervisning för invandrare enligt förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare (sfi) får dock inte vara arbetsmarknadsutbildning. 14 § Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på grundskole- och gymnasienivå får som arbetsmarknadsutbildning anvisas 1. arbetslösa invandrare som under två år eller längre har varit anmälda som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver, och 2. arbetslösa arbetshandikappade som saknar grundläggande utbildning. 15 § Utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet på högskolenivå eller därmed jämförlig utbildning får anvisas som arbetsmarknadsutbildning, om den omfattar högst 40 studieveckor och inte är en del av en längre eftergymnasial utbildning. 16 § Arbetsmarknadsutbildning i form av utbildning är, med undantag av vad som följer av 3 a och 15 §§, inte tidsbegränsad. Förordning (1999:1185). Datortek 17 § Datortek är en verksamhet som syftar till att utbilda och träna deltagarna i att använda modern datateknik. Den skall bestå av utbildning och träning i datateknik och deltagande i arbetsmarknadsinriktade projekt eller så kallade jobbsökaraktiviteter. Förordning (1999:1185). 18 § Länsarbetsnämnden skall i samarbete med kommunen anordna verksamhet vid datortek. 19 § En person får delta i datortek under högst sex månader. Förordning (1999:1185). Arbetspraktik 20 § Med arbetspraktik avses praktik på en arbetsplats. 21 § Länsarbetsnämnden skall verka för att överenskommelser träffas med praktikanordnare om att de skall tillhandahålla praktikplatser. I branscher där arbetet är säsongsbetonat får överenskommelser träffas endast om praktiktiden avses omfatta en längre tidsperiod än den normala säsongen. 22 § Länsarbetsnämnden skall samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan nämnden anvisar någon praktik på en arbetsplats. 23 § Innan en person anvisas arbetspraktik skall anordnaren genom en skriftlig överenskommelse med länsarbetsnämnden ha åtagit sig att månadsvis i efterskott till staten betala ett finansieringsbidrag om 3 000 kronor per månad. Om praktikanordnaren är stat, kommun eller landsting skall finansieringsbidraget i stället uppgå till 1 000 kronor per månad för personer som är långtidsinskrivna vid den offentliga arbetsförmedlingen. 24 § Länsarbetsnämnden får anvisa arbetspraktik utan överenskommelse om finansieringsbidrag enligt 23 § till - unga handikappade, - arbetshandikappade, - invandrare, - deltagare i arbetspraktik som har vägledning som syfte och som pågår maximalt åtta veckor, - deltagare i arbetspraktik som anordnas av en ideell organisation, - den som får ersättning enligt 2 § andra stycket förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, och - handledare för deltagare i datortek. 25 § Statsbidrag får lämnas till ideella organisationer som i samverkan med länsarbetsnämnden anordnar verksamhet för arbetspraktik. Statsbidrag får också lämnas till statliga anordnare av arbetspraktik inom skogsvårds-, naturvårds- och kulturmiljövårdsområdet. Bidrag får lämnas för de merkostnader som föranleds av verksamheten. Bestämmelserna i 19-23 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall tilllämpas i fråga om statsbidrag. Förordning (1999:245). 26 § Arbetspraktik får pågå högst sex månader. För invandrare och arbetshandikappade får praktiktiden dock förlängas med ytterligare högst sex månader. För unga handikappade gäller inte någon tidsgräns. Yrkesinriktad rehabilitering 27 § Yrkesinriktad rehabilitering är sådana utredande, vägledande, rehabiliterande och arbetsförberedande insatser som Arbetsmarknadsverket bedriver vid ett arbetsmarknadsinstitut eller någon annanstans. 28 § Den som behöver yrkesinriktad rehabilitering och som annars inte skulle kunna få eller behålla ett arbete får anvisas sådan rehabilitering. 29 § Yrkesinriktad rehabilitering är inte tidsbegränsad. Start av näringsverksamhet 30 § Bidrag för start av näringsverksamhet får beviljas personer som bedöms ha goda förutsättningar att bedriva näringsverksamheten och vars verksamhet bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge bidragstagarna varaktig sysselsättning. Bidraget är avsett att utgöra ett tillskott till näringsidkarens försörjning under inledningsskedet av verksamheten. 31 § Rätten till bidrag skall inte gå förlorad av det skälet att sökanden vidtagit förberedelser för att starta verksamheten. 32 § Innan länsarbetsnämnden beslutar om bidrag vid start av näringsverksamhet skall nämnden hämta in yttrande över de förhållanden som nämns i 30 § från lämpliga organ, om nämnden finner skäl till detta. 33 § Bidrag får beviljas under högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får bidrag beviljas under ytterligare högst sex månader. Verkställighetsföreskrifter 34 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1998:1784 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. 2. Genom förordningen upphävs - förordningen (1995: 711) om arbetsplatsintroduktion, - förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling, - förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, - förordningen (1995:713) om datortek, och - förordningen (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet. 3. De upphävda förordningarna (1995:711) om arbetsplatsintroduktion och (1997:1277) om arbetslivsutveckling gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats och påbörjat verksamhet enligt dessa förordningar före den 1 januari 1999. Om en person anvisats arbetsplatsintroduktion eller arbetslivsutveckling enligt de upphävda förordningarna för längre tid än sex månader upphör dock arbetsplatsintroduktionen eller arbetslivsutvecklingen senast den 30 juni 1999. De upphävda förordningarna (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning, (1995:713) om datortek och (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet tillämpas fortfarande i fråga om anvisning av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999. 2000:634 Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för personer som anvisats verksamhet enligt dem.