Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:173 · Visa register
Förordning (1998:173) om projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1998-04-16
Ikraft: 1998-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:574
Upphävd: 2003-10-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Projektbidrag enligt denna förordning lämnas för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen, i den utsträckning som det finns medel till det. 2 § Frågor om projektbidrag prövas av regeringen efter yttrande av en beredningsgrupp, som utses av chefen för Utrikesdepartementet. 3 § Regeringens beslut enligt denna förordning kan inte överklagas. Förutsättningar för att få projektbidrag 4 § Projektbidrag enligt denna förordning kan lämnas till svenska ideella organisationer och stiftelser. Bidrag lämnas inte till sådana organisationer eller stiftelser som företräder massmedier eller politiska partier. 5 § För att bidrag skall kunna lämnas skall minst 20 procent av projektkostnaderna bäras av organisationen eller stiftelsen själv. 6 § Ett beslut om att bevilja projektbidrag kan förenas med villkor. 7 § Projektbidrag skall betalas tillbaka, 1. om bidraget inte har förbrukats inom angiven tid eller för angivet ändamål, 2. om mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet sätt har lämnat redovisning enligt 14 § eller hållit handlingar som rör verksamheten tillgängliga för granskning enligt 15 §, 3. om mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att projektbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta. Bidragsberättigade projekt 8 § Bidrag enligt denna förordning kan ges till projekt av folkbildningskaraktär som har god spridning. Projekten skall avse enstaka och avgränsade informations- eller kunskapshöjande insatser, såsom - produktion och distribution av material, - utställningar, eller - utbildning i form av kurser, seminarier eller konferenser. 9 § Bidrag lämnas inte till 1. en organisations eller stiftelses fasta kostnader för personal, resor eller administration, 2. projekt som redan har påbörjats eller genomförts vid ansökningstillfället, 3. en organisation eller stiftelse som har brustit i sin redovisning av tidigare mottagna bidrag enligt denna förordning. Ansökan om projektbidrag och fördelning 10 § Ansökningar om projektbidrag kan lämnas till Utrikes- departementet vid två ansökningstillfällen per budgetår. Ansökningstillfällena annonseras i dagspressen. 11 § Ansökan görs på en blankett som Utrikesdepartementet tillhandahåller. Den skall ha kommit in till Utrikesdeparte- mentet senast den dag som anges i annonsen eller vara poststämplad samma dag. Ansökan som har kommit in för sent prövas bara om det finns särskilda skäl för det. 12 § Ansökan skall innehålla en preciserad projekt- och målbeskrivning, som innefattar projektets förväntade spridning, en tidsplan samt en detaljerad budget som redovisar eventuella andra finansieringskällor. Till ansökan skall fogas registreringsbevis, stadgar eller andra handlingar som anger firmatecknare samt verksamhets- och revisionsberättelse. Uppgift om vem som är projektansvarig skall också lämnas. Vidare bör även medlemstidning eller andra dokument som belyser organisationens syfte och verksamhet bifogas. Redovisning av projektbidrag 13 § Mottagna bidrag skall hållas på en särskild bankräkning. Ränteinkomster som överstiger 3 000 kronor årligen skall tillsammans med eventuellt oförbrukade medel betalas tillbaka till Utrikesdepartementet när bidraget redovisas enligt 14 §. 14 § Den som har tagit emot bidrag skall lämna redovisning till Utrikesdepartementet i form av lägesrapporter var sjätte månad till dess att projektet har slutförts. Slutrapport skall lämnas senast tre månader efter det att projektet har avslutats. Redovisningen skall vara bestyrkt av en auktoriserad eller godkänd revisor eller av organisationens revisor samt av den som är projektansvarig. Redovisningen skall lämnas på en särskild blankett som Utrikesdepartementet tillhandahåller. Den skall överskådligt visa hur det beviljade bidraget har utnyttjats och innehålla uppgift om genomförda aktiviteter samt en utvärdering av insatsernas effekter. I slutrapporten skall också anges i vilken utsträckning projektets syften har uppnåtts. 15 § Räkenskaper och övriga handlingar som rör verksamheten skall hållas tillgängliga för Utrikesdepartementet. Övergångsbestämmelser 2003:574 Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om projektbidrag som lämnats före utgången av 2000.