Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1343 · Visa register
Förordning (1998:1343) om stöd till fiskevården
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1998-10-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:48
Ikraft: 1998-12-01 överg.best.
1 § Statsbidrag får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fiskevården, främst i vatten där allmänheten har rätt att fiska. 1 a § Bidrag till företag får endast lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Förordning (2021:48). 2 § Bidrag får inte lämnas, om en åtgärd har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts. 3 § Bidrag får lämnas till kostnader för 1. bildande eller ombildande av fiskevårdsområden, 2. fisketillsyn, 3. utsättning av fisk, 4. insatser för att bevara hotade fiskarter och -stammar, biotopvård och annat främjande av den biologiska mångfalden. Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till en förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl får bidrag också lämnas för andra kostnader. Bidrag enligt första stycket 3 får inte lämnas till företag. Förordning (2021:48). 4 § Bidrag lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl får bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden. 4 a § Innan ett bidrag beviljas ett företag ska den beslutande myndigheten lämna de upplysningar till bidragsmottagaren som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och genomföra den kontroll som föreskrivs i artikel 6.3 i samma förordning. Förordning (2021:48). 4 b § Den myndighet som har beslutat om ett bidrag får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2021:48). 5 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller 2. villkor i beslutet om bidrag inte har följts. Förordning (2011:648). 5 a § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 5 §, ska den myndighet som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten efterge kravet på återbetalning helt eller delvis. Förordning (2011:648). 6 § Frågor om bidrag prövas av Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheten får till länsstyrelsen överlämna uppgiften att pröva frågor om bidrag. Förordning (2011:648). 6 a § Den myndighet som beslutar om ett bidrag till ett företag ska föra det register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013. Förordning (2021:48). 7 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2011:648). 7 a § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Havs- och vattenmyndighetens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 b § och Havs- och vattenmyndighetens beslut i ett överklagat ärende som avser länsstyrelsens beslut att inte betala ut stöd enligt 4 b § får dock inte överklagas. Förordning (2021:48). 8 § Havs- och vattenmyndigheten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2011:648). Övergångsbestämmelser 1998:1343 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998. Genom förordningen upphävs förordningen (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden och förordningen (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket. Dessa föreskrifter gäller dock i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.