Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1337 · Visa register
Förordning (1998:1337) om tandvårdstaxa
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-10-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:903
Övrigt: Rättelseblad 2002:267 har iakttagits.
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:193
Upphävd: 2008-07-01
Tandvård i allmänhet 1 § Föreskrifterna i denna förordning gäller tandvård enligt 2 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Försäkringskassan får i särskilda fall medge undantag från den åldersgräns som föreskrivs i nämnda lagrum. Förordning (2004:903). 2 § En vårdgivare är skyldig att i den mån det är möjligt ta emot försäkrade för tandvård. Akuta fall skall behandlas med förtur. Vårdgivaren bör efter utförd behandling se till att den försäkrade inom lämplig tid kallas till ny undersökning. 3 § Att patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och de behandlingsmetoder som står till buds framgår av 3 § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125). Om vårdgivarens rätt att ta ut ersättning för tandvård finns det bestämmelser i 4 § samma lag. I samma paragraf finns det också föreskrifter om en vårdgivares skyldighet att upplysa patienten om kostnaden för vald behandling och om ändrade förutsättningar för behandlingsförslag eller kostnadsberäkning. 4 § Försäkringskassan lämnar tandvårdsersättning för åtgärder som utförts hos vårdgivaren. Sådan ersättning lämnas till vårdgivaren med ett grundbelopp som bestäms för varje åtgärd eller för bastandvårdsabonnemang enligt 8 §. Enligt 13 a § lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna om högkostnadsskydd för protetiska åtgärder. För tandvård enligt 13 a § lämnas tandvårdsersättning till vårdgivaren med högst ett belopp som vid tidpunkten då Försäkringskassan beslutar om behandlingsförslaget motsvarar folktandvårdens priser för tandvård i det landsting där vården utförs. Grundbeloppens storlek framgår av tandvårdstaxan i bilaga till denna förordning. När tandvårdsersättningen beräknas avrundas belopp som slutar på öretal på femtio eller däröver uppåt och annat öretal nedåt till helt krontal. Förordning (2004:903). 5 § För tandvård som ges till personer som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid finns det bestämmelser i 8 a § tredje stycket och 15 a § tredje stycket tandvårdslagen (1985:125) samt i tandvårdsförordningen (1998:1338). För sådana oralkirurgiska undersökningar och behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser finns bestämmelser i 15 a § tredje stycket tandvårdslagen och i tandvårdsförordningen. Ersättningsberättigad tandvård 6 § Tandvårdsersättning lämnas endast för behandling som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Om en försäkrad begär ytterligare eller annorlunda behandling än som avses i första stycket, och vårdgivaren anser att han eller hon bör tillmötesgå begäran, lämnas ersättning med högst det belopp som motsvarar kostnaden för vad som skulle ha ingått i behandling enligt första stycket. Detsamma gäller när en sådan behandling behöver göras om. Dessa bestämmelser gäller dock inte behandling med käkbensförankrade implantat. Ersättning från försäkringen lämnas inte om den försäkrade på det sätt som anges i andra stycket begär att en behandling som ingår i bastandvården i stället skall bytas ut mot en behandling utanför bastandvården. En vårdgivare skall i första hand erbjuda patienten sådan behandling som avses i första stycket. Bastandvård 7 § Med bastandvård avses sådana åtgärder som finns upptagna under avdelning A i tandvårdstaxan. Bastandvård kan ges inom såväl allmäntandvård som specialisttandvård. Rätt till ersättning för bastandvård 8 § För bastandvård lämnas ersättning från försäkringen med det grundbelopp som anges vid varje åtgärd i tandvårdstaxan. Ersättning lämnas dock inte för fyllning enligt avdelning A, punkt 54, 55 och 91 om fyllningen görs med amalgam. Ersättning lämnas inte per åtgärd om patienten och vårdgivaren har ett gällande abonnemangsavtal enligt 10 §. Ersättning för undersökning enligt avdelning A, punkt 11 och 12 i tandvårdstaxan lämnas endast för patienter som under det år undersökningen görs fyller minst 20 år eller högst 29 år samt för patienter som under det år undersökningen görs fyller minst 65 år. Förordning (2002:267). 9 § För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas ersättning med ett och ett halvt grundbelopp för bastandvård enligt avdelning A, punkt 13-16, 18, 19, 22, 24, 25, 31-35, 41-43, och 54-56. För personer som har ett långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder lämnas ersättning med dubbla grundbelopp för all sådan bastandvård som är nödvändig på grund av sjukdomen eller funktionshindret. Förordning (2002:267). Abonnemang på bastandvård 10 § Ersättning för bastandvård lämnas om en patient har slutit ett avtal med en vårdgivare om att denne under en tvåårsperiod skall utföra all bastandvård som patienten är i behov av till en kostnad som bestäms i avtalet (abonnemangstandvård). Ersättning vid abonnemangstandvård lämnas med det grundbelopp som framgår av avdelning A, punkt 97 och 98 i tandvårdstaxan. Ersättning från försäkringen lämnas inte om patienten vid avtalets ingående redan omfattas av ett gällande abonnemangsavtal. 11 § Ett bastandvårdsabonnemang skall för att ersättning från försäkringen skall lämnas innehålla - uppgifter om abonnemangsperioden, - en plan som innefattar ett program med de undersökningar och förebyggande åtgärder som planeras under abonnemangsperioden och - uppgifter om avgiften för abonnemanget. Bastandvårdsabonnemang skall tecknas enligt ett formulär som Försäkringskassan fastställer. En vårdgivare skall snarast underrätta Försäkringskassan när ett avtal om bastandvårdsabonnemang har upphört att gälla eller om vårdgivaren av någon anledning inte kan fullfölja sitt åtagande enligt avtalet. Förordning (2004:903). Ersättning vid protetiska åtgärder och tandreglering m.m. 12 § Ersättning för protetiska åtgärder, tandreglering och andra åtgärder som ligger utanför bastandvården lämnas från försäkringen med det grundbelopp som anges för varje sådan åtgärd i avdelning B i tandvårdstaxan. Ersättning lämnas endast med den del av de samlade grundbeloppen som under en behandlingsomgång överstiger ett karensbelopp om 3 500 kr. För protetiska åtgärder lämnas i vissa fall ersättning enligt bestämmelserna i 13 a §. Som en behandlingsomgång räknas en tidsperiod om högst ett år. Denna begränsning gäller dock inte för en behandlingsomgång som endast omfattar tandregleringsåtgärder. Förordning (2002:267). 13 § Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte tilllämpas vid beräkning av ersättning för personer som avses i 9 § andra stycket för sådan tandvård som är nödvändig på grund av patientens sjukdom eller funktionshinder. Bestämmelserna om karensbelopp i 12 § andra stycket skall inte heller tillämpas vid beräkning av ersättning för behandling enligt avdelning B punkt 70-76, 78 eller 79 i tandvårdstaxan. Förordning (2002:267). Högkostnadsskydd för protetiska åtgärder 13 a § För personer som under det år vården ges fyller minst 65 år lämnas tandvårdsersättning för hela kostnaden för protetiska åtgärder enligt avdelning B punkt 61-67, 681-76, 78, 79, 81, och 83-89 i tandvårdstaxan. För åtgärd 681 och 682 är dock ersättningen begränsad till de belopp som framgår av tandvårdstaxan. Tandvårdsersättning enligt denna bestämmelse lämnas inte för bastandvård, implantatstödd protetik bakom andra premolaren och inte heller för gjutmetaller, ädelmetaller, eller annat material som Försäkringskassan föreskriver. Vid implantatbehandling av en helt tandlös överkäke lämnas ersättning för högst sex fixturer. Vid sådan behandling av en helt tandlös underkäke lämnas ersättning för högst fem fixturer. Ersättning för implantatbehandling lämnas inte om patienten har en helprotes som fungerar väl. Från tandvårdsersättningen skall det under en behandlingsomgång avräknas ett karensbelopp om 7 700 kr. Som en behandlingsomgång räknas den tidsperiod som anges i 12 § fjärde stycket. Om det är mer förmånligt för patienten skall Försäkringskassan i stället lämna tandvårdsersättning enligt bestämmelserna i 12 och 13 §§. Förordning (2004:903). Hjälpmedel 14 § Personer som avses i 9 § har rätt till ersättning för bedömning av behovet av, utprovning av och inköp av individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel. Ersättning skall lämnas med sextio procent av den försäkrades kostnad för sådana hjälpmedel om dessa bedöms vara nödvändiga för att den försäkrade skall kunna sköta sin munhygien. Tandvårdsräkning 15 § En vårdgivare är för all ersättningsberättigad tandvård som denne ger skyldig att upprätta en tandvårdsräkning och ge in den till Försäkringskassan samt lämna andra uppgifter som Försäkringskassan föreskriver. Tandvårdsräkningar upprättas enligt formulär som Försäkringskassan fastställer. Förordning (2004:903). Ersättning när protetiska arbeten behöver göras om 16 § En vårdgivare får inte tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen när en behandling 1. med avtagbar protes helt eller delvis behöver göras om inom ett år efter den dag då protesen lämnades ut till patienten, eller 2. med fast protes helt eller delvis behöver göras om inom två år efter den dag då protesen slutligt sattes fast. Vårdgivaren får dock tillgodoräkna sig ersättning om 1. protesen utförts med immediatteknik, 2. protesen är avsedd endast för tillfälligt bruk, 3. patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om, eller 4. protesen utsatts för yttre våld. Om den nya behandlingen behöver utformas som en mer omfattande konstruktion eller annars är mer kostnadskrävande än den ursprungliga, får vårdgivaren tillgodoräkna sig ersättning från försäkringen för den tillkommande behandlingen till den del behandlingskostnaden överstiger karensbeloppet enligt 12 eller 13 a §. Vid beräkning av karensbeloppet för den tillkommande behandlingen skall grundbeloppen respektive tandvårdsersättningen för den ursprungliga och den tillkommande behandlingen räknas samman. Om en behandling enligt denna paragraf behöver göras om och den nya behandlingen görs hos en annan vårdgivare än den som utförde den ursprungliga behandlingen får Försäkringskassan från den sistnämnde vårdgivaren återkräva det belopp som Försäkringskassan lämnat för den nya behandlingen eller dra av beloppet vid senare utbetalning av tandvårdsersättning till denne. Förordning (2004:903). Förhandsprövning 17 § Om en försäkrads behov av tandvård är omfattande eller svårbedömt får den försäkrade eller, efter medgivande av den försäkrade, vårdgivaren begära att ett behandlingsförslag prövas av Försäkringskassan. Förhandsprövning skall göras när en behandling med fast protetik avses omfatta fler än sex tänder eller broled under en behandlingsomgång. Om behandlingen avses gälla en kombination av fast och avtagbar protes, skall förhandsprövning göras om den fasta protetiken omfattar fler än fyra tänder under en behandlingsomgång. Förhandsprövning av behandlingsförslag skall också göras när tandvårdsersättning begärs enligt 13 a §. Förordning (2004:903). 18 § Förutom i de fall som angetts i 17 § skall behandlingsförslag förhandsprövas - vid behandling som avser tandreglering, - vid tandvård för personer vars ersättning på grund av långvarigt och väsentligt ökat behov av tandvård enligt 9 § skall lämnas med dubbla grundbelopp eller enligt 13 § skall lämnas utan karensbelopp, samt - i fråga om hjälpmedel enligt 14 §, eller - vid sådan tidsdebiterad behandling som avses under punkt 81 i tandvårdstaxan. Förordning (1999:137). 19 § Försäkringskassan får föreskriva undantag från vad som sägs i 17 och 18 §§. Försäkringskassan får även föreskriva att förhandsprövning skall göras i andra fall än som anges där. Förordning (2004:903). 20 § Om det vid uppföljning enligt 23 § andra stycket framkommer skälig misstanke om att en vårdgivare inte följer bestämmelserna i denna förordning får Försäkringskassan förelägga vårdgivaren att viss behandling alltid skall förhandsprövas. Ett sådant föreläggande får avse högst ett år. Förordning (2004:903). 21 § Beslut i ett ärende om förhandsprövning är bindande i fråga om rätten till tandvårdsersättning, om det inte efter prövningen framkommer medicinska eller liknande särskilda omständigheter som utgör skäl för en ändrad bedömning. Tandvårdsersättning lämnas inte för behandling som utförts utan förhandsprövning där sådan prövning krävs. Detta gäller dock inte om behandlingen varit av sådan karaktär att det av odontologiska eller medicinska skäl varit nödvändigt att genomföra den utan att invänta en förhandsprövning eller om det i övrigt funnits särskilda skäl att påbörja behandlingen innan förhandsprövning har gjorts. Den försäkrades skyldigheter vid förhandsprövning 22 § En försäkrad är, om det behövs för prövningen av hans eller hennes rätt till ersättning från försäkringen, på begäran av Försäkringskassan eller domstol skyldig att ställa sig till förfogande för undersökning vid utredning i ett ärende om förhandsprövning eller tandvårdsersättning. Uppkommer kostnader för den försäkrade med anledning av undersökningen lämnas ersättning från försäkringen. Förordning (2004:903). Vårdgivares upplysningsskyldighet 23 § En vårdgivare är på begäran av Försäkringskassan eller en domstol skyldig att i ärenden om förhandsprövning eller tandvårdsersättning lämna upplysningar samt förete journal och övrigt material som rör undersökning eller behandling av en försäkrad. Vårdgivaren är också skyldig att på begäran av Försäkringskassan för uppföljning och utvärdering lämna uppgifter om behandling enligt denna förordning. Förordning (2004:903). Överklagandebestämmelser 24 § Att ett beslut av Försäkringskassan i ett ärende enligt 1 § andra stycket om undantag från åldersgräns får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Närmare bestämmelser om ändring, omprövning, överklagande och verkställighet av Försäkringskassans beslut finns i 20 kap. 10- 13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring. Beslut i ett ärende om förhandsprövning enligt 17-19 §§ får, förutom av den försäkrade, överklagas även av vårdgivaren efter medgivande av patienten. Gäller beslutet ett sådant ärende som avses i 16 § fjärde stycket får det dock utan medgivande av patienten överklagas av den vårdgivare som har utfört den behandling som behöver göras om. Beslut om förhandsprövning enligt 20 § första stycket får överklagas av vårdgivaren. Förordning (2004:903). Återbetalningsskyldighet 25 § Bestämmelser om återbetalningsskyldighet för ersättningar som lämnats enligt denna förordning finns i 20 kap. 4 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Skyldighet att hålla förordningen tillgänglig 26 § Ett exemplar av denna förordning med bilaga skall finnas på en för patienterna väl synlig plats inom vårdgivarens mottagning. I anslutning härtill skall finnas en lista med de priser som vårdgivaren tar ut för varje åtgärd. Av prislistan skall det även framgå om vårdgivaren har en försäkring för att göra om protetiska arbeten. Intyg om använda tandvårdsmaterial 27 § Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge henne eller honom ett skriftligt intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten och i tandfyllningar. En uppgift om att patienten har rätt till ett sådant intyg skall finnas intagen i prislistan. Föreskriftsbemyndigande 28 § Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Därvid får Försäkringskassan meddela särskilda föreskrifter för ersättningsberäkningen. Förordning (2004:903). Övergångsbestämmelser 1998:1337 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 då tandvårdstaxan (1973:638) upphör att gälla. 2. Har ett kirurgiskt ingrepp för implantat i en käke inletts före den 1 januari 1999 men inte slutförts vid denna tidpunkt gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638) för återstående kirurgiska ingrepp i käken. 3. För den som påbörjat sådan tandbehandling som avses i 9 § tandvårdstaxan (1973:638) före den 1 januari 1999 fortsätter äldre föreskrifter att gälla till dess behandlingsperioden är avslutad, dock längst till utgången av juni 1999. 4. I fråga om övriga förhandsprövade behandlingar som påbörjats före den 15 november 1998 gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638), dock längst till utgången av juni 1999. Tandregleringar och behandlingar med implantat och tillhörande protetik som påbörjats före den 15 november 1998 får slutföras enligt äldre föreskrifter. 5. I fråga om övriga behandlingar som påbörjats före den 1 januari 1999 gäller föreskrifterna i tandvårdstaxan (1973:638) för den del av åtgärderna som utförts före den 1 januari 1999 medan föreskrifterna i den nya förordningen gäller för de åtgärder som utförs efter detta datum. Den patientavgift som har betalats enligt äldre föreskrifter, dock högst 1300 kr, skall därvid avräknas från karensbeloppet enligt 12 §. Förordning (1998:1779). 6. I fråga om protetiska arbeten utförda före denna förordnings ikraftträdande skall föreskrifterna i 8 § tandvårdstaxan (1973:638) om vad som gäller när sådana arbeten behöver göras om fortsätta att gälla. 7. Bestämmelserna i 12 § andra stycket tandvårdstaxan (1973:638) fortsätter att gälla för vård som ges före utgången av 1999. Förordning (1998:1779). 2000:1035 Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. 2002:6 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2002. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. 2002:267 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya föreskrifterna skall inte tillämpas på behandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna skall inte heller tillämpas på sådana behandlingar som skall förhandsprövas om begäran om förhandsprövning har inkommit före ikraftträdandet. 2003:877 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2. För behandlingar som förhandsprövats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. Bilaga Tandvårdstaxa Avdelning A. Bastandvård Åtgärd Grund- Ett och ett Dubbelt belopp kr halvt grund- grund- belopp kr belopp kr 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning 11 Undersökning 106 212 12 Undersökning och diagnostik utförd inom tandhygienistens kompetensområde 106 212 13 Röntgenundersökning, intraoral, per bild 7 11 14 14 Panoramaröntgen 79 119 158 15 Röntgenundersökning, komplett för munhålan 122 183 244 16 Röntgenundersökning, extraoral, per bild 20 30 40 18 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 60 90 120 19 Laboratorieundersökning (PAD) 80 120 160 2. Förebyggande åtgärder 22 Förebyggande åtgärder och avlägsnande av beläggning, tandsten och överskott samt puts och polering. Behandling av patient med omfattande behandlingsbehov 106 159 212 24 Förebyggande åtgärder av mindre omfattning 53 80 106 25 Profylaxskena, per skena 122 183 244 3. Oralkirurgisk behandling 31 Tanduttagning, en tand 83 125 166 32 Tanduttagning, varje ytterligare inom samma kvadrant och vid samma behandlingstillfälle 23 35 46 33 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle 297 446 594 34 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder, rotspetsoperation, per operationstillfälle 297 446 594 35 Övrig kirurgi, biopsi, plastik, enklare paradontalkirurgi vid enstaka tand, per operationstillfälle 107 161 214 4. Pulpakirurgisk behandling 41 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 317 476 634 42 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 373 560 746 43 Upprensning och rotfyllning, tre eller fler rotkanaler 552 828 1 104 5. Konserverande behandling 54 Enytsfyllning 91 137 182 55 Flerytsfyllning eller flera ytor på samma tand 130 195 260 56 Kompositkrona, klinikframställd 181 272 362 9. Övrig behandling inom bastandvården 91 Undersökning och behandling av akutpatient 106 212 92 Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (ej protetik och tandreglering) 217 434 93 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 122 244 97 Abonnemang på bastandvård för vuxna under 30 år, per år 200 400 98 Abonnemang på bastandvård för vuxna från 30 år, per år 200 400 99 Hjälpmedel 60 % av patientkostnaden Avdelning B. Protetik och tandreglering 6. Behandling med fast protes 61 Guldinlägg, laboratorie- framställt kompositinlägg och maskinframställt porslinsinlägg (CAD-CAM), flera ytor. Radikulär- förankring vid overdenture 1 097 62 Laboratorieframställt inlägg, flera ytor, eller krona 1 430 63 Gjuten pelare 687 64 Klinikframställd pelare 218 65 Hängande broled, per led 608 66 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 462 67 Fastsättning av lossnad krona 112 68 Titankomponenter, material 1 380 681 Titankomponenter, enstegsbehandling vid tillämpning av 13 a § 2 900 682 Titankomponenter, tvåstegsbehandling vid tillämpning av 13 a § 3 200 7. Behandling med avtagbar protes 70 Prefabricerade tänder, per styck, material debiteras inte i kombination med åtgärd 75 24 71 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, en till tre tänder 925 72 Partiell protes, enkel, för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 1 582 73 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 2 903 74 Komplicerad partiell protes och alveolarbarkonstruktion eller protes med stöd av urtagskrona eller attachments 3 271 75 Hel över- eller underkäksprotes, per käke inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 2 336 76 Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes 578 77 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation 998 78 Tillsättning av lossnad protestand 112 79 Attachments, per styck, material 600 8. Övriga behandlingar inom protetik 81 Övriga behandlingar, förhandsprövad vård, per timme 434 83 Rådgivning och diagnostik av till specialist remitterad patient (protetik och tandreglering) 434 Kirurgisk behandling i samband med implantat 84 Operation avseende käkbensförankrade implantat, högst tre fixturer 3 688 85 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 5 255 Protetikbehandling i samband med implantat 86 Bro, underkäke 12 547 87 Bro, överkäke 13 445 88 Tillägg per fixtur vid delimplantat där krona eller broled utförs i ädelmetall eller titan 284 89 Overdenture vid implantat 5 850 Tandreglering Apparatur- Beräknad be- behandling handlingstid 881 Avtagbar apparatur 1/2 år 2 591 882 Avtagbar apparatur 1 år 3 702 883 Avtagbar apparatur 2 år 4 219 884 Fast apparat i en käke 1/2 år 2 884 885 Fast apparat i en käke 1 år 4 443 886 Fast apparat i en käke 1 1/2 år 5 152 887 Fast apparat i en käke 2 år 5 886 891 Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 1 1/2 år 6 792 892 Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 2 år 7 521 893 Apparaturbehandling omfattande bägge käkarna med fast apparat i minst en käke 3 år 9 158 894 Fast apparatur i bägge käkarna 2 år 8 960 Förordning (2002:267).