Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1025 · Visa register
Förordning (1998:1025) om stimulansbidrag till äldrebostäder m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-08-06
Ändring införd: t.o.m. 2001:946
Ikraft: 1998-09-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1176
Upphävd: 2011-01-01
1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder i sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453). Bidrag kan även lämnas för ny- och ombyggnad av sådana utrymmen i anslutning till det särskilda boende som avses i 2 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. Förordning (2001:946). 2 § Bidrag lämnas för ny- och ombyggnadsprojekt som beviljats stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. 3 § För bidrag krävs att ansökan om stöd enligt denna förordning skall ha kommit in till bidragsmyndigheten senast den 31 december 1999 samt att ny- eller ombyggnadsarbetena har påbörjats mellan den 20 mars 1998 och den 31 december 1999, dock senast vid den tidpunkt som anges i beslutet om bidrag, och färdigställts före utgången av år 2000. 4 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar femton procent av det bidragsunderlag som fastställs för stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. 5 § Beslut om bidrag skall återkallas helt eller delvis om projektet inte uppfyller de krav som uppställts för bidraget. 6 § Bidrag betalas ut sedan ny- eller ombyggnaden färdigställts. Bidraget betalas dock bara ut om projektet när det är färdigt uppfyller de förutsättningar som låg till grund för beslutet om stöd enligt förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention. Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen hos inskrivningsmyndigheten är antecknad som fastighetsägare eller tomträttshavare. Om bidraget har beviljats för ny- eller ombyggnad av hus som inte ägs av fastighetsägaren eller tomträttshavaren, betalas bidraget ut till den som hos länsstyrelsen vid utbetalningstidpunkten är antecknad som bidragsmottagare. 7 § Frågor om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna. Länsstyrelsen prövar frågor om bidrag och om utbetalning av bidrag. Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten och får meddela föreskrifter i de avseenden som avses i denna förordning. Boverket svarar även för utbetalning av bidrag. 8 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt eller delvis om 1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Boverket får helt eller delvis efterge återbetalningsskyldigheten om det finns särskilda skäl. 9 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.