Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:279 · Visa register
Förordning (1998:279) med instruktion för Kommerskollegium
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1998-07-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:430
Ikraft: 1998-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1221
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Verksamheten bedrivs inom ramen för Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU), särskilt deltagandet i den inre marknaden, tullunionen och den gemensamma handelspolitiken. Utgångspunkten är Sveriges intresse av en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt multilateralt handelssystem och av fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. Förordning (2002:568). Utredningsverksamhet 2 § Kollegiet skall 1. genomföra utredningar och lämna yttranden och förslag i frågor som rör - EU, särskilt den inre marknaden, tullunionen och den gemensamma handelspolitiken, - Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), - Världshandelsorganisationen (WTO), - Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), - FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE), - FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD), - andra internationella organisationer inom kollegiets verksamhetsområde, - handelsförbindelser och ekonomiskt samarbete med andra länder, och 2. följa och analysera Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster. Kontakt- och informationspunkt m.m. 3 § Kollegiet skall 1. vara samordningscentral för behandling av sådana frågor som uppstår i samband med genomförandet av den inre marknaden och som har kommit in från andra medlemsstater i EU eller från Europeiska gemenskapernas kommission, 2. vara kontaktpunkt dit företag och enskilda kan vända sig med problem på den inre marknaden, och 3. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med myndigheter inom EES och med Europeiska gemenskapernas kommission i frågor utanför konsumentförhållanden som rör informationssamhällets tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Kollegiet skall samråda med Utrikesdepartementet vid behandlingen av sådana ärenden i 1 som har kommit in från kommissionen. Förordning (2002:568). 3 a § Kollegiet skall 1. vara kontaktpunkt dit företag och enskilda kan anmäla även andra handelshinder än handelshinder på den inre marknaden, 2. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s tjänstehandelsavtal (GATS), 3. vara kontaktpunkt för handelsrelaterade immaterialrättsfrågor enligt WTO:s immaterialrättsavtal (TRIPS), 4. vara kontaktpunkt för WTO:s avtal om kontroll före skeppning (PSI), 5. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT), 6. vara kontakt- och informationspunkt för WTO:s avtal om sanitära och fytosanitära frågor (SPS), 7. vara sådan behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83) om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av tredje land, och 8. vara kontaktpunkt för exportörer i utvecklingsländer, främst i de fattigare utvecklingsländerna, avseende handelsregler och deras tillämpning. Förordning (2004:721). Övriga frågor 4 § Kollegiet skall 1. i kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission handlägga frågor om import- och exportlicenser och reglering av utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i tullunionen, om inte andra myndigheter har den uppgiften, 2. inom sitt verksamhetsområde informera främst myndigheter och näringsliv om EG:s och WTO:s regelverk samt om andra relevanta regelverk, 3. i enlighet med WTO:s TBT-avtal och SPS-avtal samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG anmäla sådana regler som avses i förordningen (1994:2029) om tekniska regler samt ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden enligt nämnda avtal och direktiv, 4. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen, 5. handlägga frågor om förenkling av handelsprocedurer och följa det internationella arbetet på handelsprocedurområdet, 6. handlägga frågor om handelskamrar, 7. stå till tjänst med uppgifter som behöver lämnas till internationella organisationer på det ekonomiska området, om inte andra myndigheter har den uppgiften, 8. bevaka att det internationella handelspolitiska regelverket efterlevs i Sverige, 9. fullgöra de uppgifter som kollegiet har enligt förordningen (1999:762) om informationsskyldighet vid hinder för den fria rörligheten för varor, och 10. enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den 27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som ankommer på sådan. Förordning (2006:430). Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på kollegiet med undantag av 4-5, 10-14, 21-22 och 33-34 §§. Handelsprocedurrådet 6 § Till kollegiet är knutet ett handelsprocedurråd med uppgift att fungera som forum för diskussioner och informationsutbyte om det internationella arbetet på handelsprocedurområdet samt att bistå kollegiet i detta arbete. Rådet består av en ordförande och högst tio andra ledamöter. 7 § Har upphävts genom förordning (2002:568). Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på kollegiet. Ärendenas handläggning 9 § Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden. Om ett ärende inte behöver prövas av generaldirektören, får det avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Handelsprocedurrådet skall sammanträda när ordföranden anser att det behövs. Förordning (2002:568). Anställningar m. m. 10 § Ordförande och ledamöter i handelsprocedurrådet utses, efter förslag av kollegiet, av regeringen för en bestämd tid. Förordning (2002:568).