Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:845 · Visa register
Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1997-11-06
Ikraft: 1998-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:760
Upphävd: 2003-01-01
Inledande bestämmelser 1 § Statliga universitet och högskolor får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i denna förordning. Vissa bestämmelser om uppdragsutbildning vid kommuner och landsting finns i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall. Bestämmelserna i 7-8 §§ i denna förordning gäller även sådan uppdragsutbildning som bedrivs i anslutning till en kommuns eller ett landstings högskoleutbildning inom vårdområdet. Statliga universitets och högskolors uppdragsutbildning 2 § Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än enskild för personer som uppdragsgivaren utser. 3 § Ett universitet eller en högskola får bedriva uppdragsutbildning som knyter an till sådan grundläggande högskoleutbildning som universitetet eller högskolan har examensrätt för. Om uppdragsgivaren är från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), får uppdragsutbildning dock bedrivas bara efter medgivande av regeringen. Uppdragsutbildning får inte bedrivas på sådant sätt eller i sådan omfattning att den får en negativ inverkan på den grundläggande högskoleutbildning som universitetet eller högskolan skall bedriva. 4 § Om uppdragsgivaren är en statlig eller en kommunal myndighet eller ett landsting, skall uppdraget avse personalutbildning eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. I andra fall skall uppdraget avse personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt uppdragsgivaren. 5 § Högskoleverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av 2-4 §§ i denna förordning. 6 § Vid uppdragsutbildning tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Universitet och högskolor får själva bestämma avgiftens storlek. Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Uppdragsutbildning skall särredovisas enligt 4 kap. 14 § förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. När ett universitet eller en högskola anordnar uppdragsutbildning som omfattar mer än 40 studieveckor, skall Högskoleverket underrättas skriftligen om detta. Gemensamma bestämmelser 7 § De som deltar i uppdragsutbildning får ges betyg och examens- eller kursbevis enligt bestämmelserna för grundläggande högskoleutbildning, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på grundläggande högskoleutbildning. 8 § Den som har gått igenom en sådan uppdragsutbildning som avses i 7 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.