Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:572 · Visa register
Förordning (1997:572) om anmälan om viss export till Irak
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1997-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1218
Ikraft: 1997-07-25
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:671
Upphävd: 2008-08-01
Inledande bestämmelse 1 § Genom denna förordning genomförs den ordning för övervakning av leveranser och försäljning till Irak av produkter som kan användas för utveckling eller tillverkning av massförstörelsevapen som Förenta nationernas säkerhetsråd har beslutat i resolution 1051 (1996). Förordningens tillämpningsområde 2 § Denna förordning skall tillämpas på de produkter som är upptagna i bilagan till förordningen. Anmälan om export före utförseln 3 § Den som till Irak exporterar någon produkt som finns upptagen i bilagan till denna förordning skall anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter. Anmälan skall göras senast en vecka före utförseln från Sverige. Anmälan skall göras på blankett som inspektionen tillhandahåller. 4 § Till anmälan enligt 3 § skall fogas 1. särskilt tillstånd från Internationella Atomenergiorganet (IAEA) vid export av isotoper för medicinskt, jordbruks- eller industriellt ändamål, och 2. särskilt tillstånd från Förenta nationernas speciella kommission (UNSCOM) vid export av kemikalier med CDC-nummer från C02010000-21 till C02190000-21. 5 § Anmälan skall innehålla uppgifter om 1. exportörens namn och adress och, om tillverkaren är någon annan än exportören, tillverkarens namn och adress, 2. mottagarens namn och adress och, om det är känt, slutanvändarens namn och adress, 3. beskrivning och kvantitet av produkten med angivande av CDC- nummer (Commodity Designator Code) och, i förekommande fall, CAS- nummer (Chemical Abstracts Service) enligt bilagan till denna förordning, och 4. beräknad leveransdag och beräknat leveranssätt. Om möjligt, skall anmälan också innehålla uppgift om det TDN- nummer (Transaction Designator Number) som IAEA eller UNSCOM har åsatt den tilltänkta leveransen. Anmälan om export efter utförseln 6 § Den som till Irak har exporterat produkter som finns upptagna i bilagan till denna förordning skall anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter. Anmälan skall göras senast två veckor efter utförseln. Anmälan skall göras på blankett som inspektionen tillhandahåller. 7 § Anmälan skall innehålla uppgifter om 1. exportörens namn och adress, 2. mottagarens namn och adress, 3. beskrivning och kvantitet av produkten med angivande av CDC- nummer (Commodity Designator Code) och, i förekommande fall, CAS- nummer (Chemical Abstracts Service) enligt bilagan till denna förordning, 4. leveransdag och leveranssätt, 5. införseldag och införselort i Irak, 6. om det kan anges, nummer på fraktdokument, kontrakt, faktura och kreditiv, och 7. det TDN-nummer (Transaction Designator Number) som IAEA eller UNSCOM har åsatt leveransen. Straff 8 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. bryter mot 3 eller 6 § genom att underlåta att göra en föreskriven anmälan, 2. lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter i en anmälan som skall ges in enligt denna förordning. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Inspektionen för strategiska produkter 9 § Inspektionen för strategiska produkter skall underrätta Statens kärnkraftinspektion om sådana anmälningar som avses i 3 §, om de avser export av sådana nukleära produkter som kräver tillstånd av Kärnkraftinspektionen enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd och förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. Förordning (2000:1218). 10 § Inspektionen för strategiska produkter skall till UNSCOM:s och IAEA:s gemensamma enhet förmedla sådana uppgifter om export av produkter till Irak som avses i denna förordning. Bilaga VARUFÖRTECKNING DEFINITIONER AV TERMER I DENNA BILAGA När följande termer förekommer i texten till bilagan, skall de förstås i enlighet med följande förklaringar. "Adaptiv styrning". Med adaptiv styrning avses ett styrsystem som justerar svaret med utgångspunkt i omständigheter som detekterats under drift (ref. "ISO" 2806-1980). "Aktiv verktygsenhet". En enhet för att anbringa drivkraft, processenergi eller avkänning på ett arbetsstycke. "Användartillgänglig programmerbarhet" avser möjligheten för en användare att sätta in, modifiera eller ersätta "program" på annat sätt än a) en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller b) inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av parametrar. "Användbara i" eller "kapabla till". Beskriver utrustning, delar, komponenter eller programvara som är lämpliga för ett visst ändamål. Det finns inget behov för utrustningen, delar, komponenter eller "programvara" att vara konfigurerad, modifierad eller specificerad för det speciella ändamålet. "Användning" avser drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering. "Axialkast" (camming) är huvudspindelns axiella kast under ett varv mätt i ett plan vinkelrätt mot spindelns fästdorn, i en punkt nära fästdornets periferi. (Referens "ISO" 230/1 1986 punkt 5.63). "Bandbredd" (hos ett oscilloskop) avser det frekvensband över vilket avvikelsen i katodstråleröret icke faller under 70,7 % av värdet vid maxpunkten mätt med konstant inspänning till oscilloskopets förstärkare. "Certifierad eller utvald" (mikrokrets) är en artikel garanterad eller utvald för att möta eller överskrida de erfordrade egenskaperna för ett användningsområde. "Delprogram" är en beordrad serie av instruktioner i ett språk och i ett format som behövs för att ge upphov till att operationer utförs med automatisk styrning och som är antingen skrivet i form av ett maskin"program" av ett ingångsmedia eller förberett som ingångsdata för bearbetning i en dator för att man skall erhålla maskin"program" (referens "ISO" 2806-1980). "Detektor" är en mekanisk, elektrisk, optisk eller kemisk enhet som automatiskt identifierar och registrerar en indikation såsom en förändring i omgivningens tryck eller temperatur, en elektrisk eller elektromagnetisk signal eller strålning från ett radioaktivt material. "Digital dator" är en utrustning som i gestalt av en eller flera diskreta variabler kan utföra allt följande: a) Ta emot data, b) lagra data eller instruktioner i fasta eller föränderliga (skrivbara) minnesenheter, c) bearbeta data med hjälp av lagrade sekvenser av instruktioner som kan förändras, och d) avge data. Förändring av en lagrad sekvens av instruktioner omfattar utbyte av en fast minnesenhet, men inte en fysisk förändring av tråddragning eller interna kopplingar. "Digital styrning" är utrustning vars funktion är delvis eller helt och hållet automatiskt styrd av lagrade och digitalt kodade elektriska signaler. "Diskreta komponenter" är separat packade kretselement där var och en har sina egna externa anslutningar. "Driftvärde" (gyro) är hastigheten av utsignalens avvikelse från önskvärt värde. Det består av slumpmässiga och systematiska värden och uttryckes som en ekvivalent insignalsvinkelförskjutning per tidsenhet i förhållande till ett rymdfast koordinatsystem. "Elektronisk sammansättning" är ett antal elektroniska komponenter (t.ex. "kretselement", "diskreta komponenter", integrerade kretsar, etc) som kopplats samman för att utföra en eller flera specificerade funktioner och normalt är utbytbara i sin helhet och i allmänhet även kan tagas isär. "Expertsystem" är system som kan lämna ett resultat när en datamängd får bearbetas av regler som lagrats oberoende av "programmet", och som kan utföra något av nedanstående: a) Automatiskt förändra en "källkod" som användaren matar in. b) Lämna kunskap relaterad till en art av problem i ett skenbart naturligt språk. c) Samla kunskap som erfordras för dess utveckling (symbolisk träning). "Fibrer eller fiberliknande material" omfattar, a) kontinuerliga enfibertrådar, b) kontinuerliga garn och vävar, c) tejp, duk, mattor, band, d) hackade fibrer, cellull, rayonull och sammanhängande fiberfiltar, e) tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallinska av valfri längd, f) aromatisk polyamidmassa. "Flexibel tillverkningsenhet" (FMU) eller "flexibelt tillverkningssystem" (FMS) eller "flexibel tillverkningscell" (FMC) är en enhet som innefattar en kombination av åtminstone: a) En "digital dator", inklusive dess eget "huvudminne" och dess egen tillhörande utrustning, och b) två eller fler av följande: i) en verktygsmaskin, ii) en dimensionsmätmaskin, iii) en robot, iv) digitalt styrd utrustning. "Grundforskning" är experimentellt eller teoretiskt arbete som sker för att insamla nya kunskaper om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta och inte är direkt inriktad mot ett bestämt praktiskt syfte eller mål. "Grundstabilitet" (accelerometer) är den signal som en accelerometer avger när den ej utsätts för någon acceleration. "Huvudminne" är en dators primärminne för lagring av data eller instruktioner för snabb åtkomst av en centralprocessor. Det består av en "digital dators" internminne och varje till detta minne hierarktiskt anslutna minnen, såsom "cache-minne" eller icke- sekventiellt åtkomliga utvidgade minnen. "Inre foder" är material lämpat för limförbindelsen mellan det fasta bränslet och huset eller isoleringsinsatsen. Fodret är vanligen en vätskepolymerbaserad dispersion av svårsmält eller isolerande material, t.ex. kolfylld HTPB eller annan polymer med tillsatta härdare, som sprutas eller gjuts över insidan av huset. "Instrumenterad räckvidd" är det specificerade entydiga avbildningsområdet för en radar. "ISO" är förkortningen för Internationella Standardiseringsorganisationen. "Isolerade levande kulturer" innefattar levande kulturer i vilande form och i torkade preparat. Se "Mikroorganismer". "Isolering" anbringas på komponenterna till en raketmotor, t.ex. huset, munstycke, inlopp, tillslutningar och omfattar härdade eller halvhärdade gummiduksblock innehållande ett isolerande eller eldfast material. Den kan också ingå som ett dämpningselement. "Isostatiska pressar" är utrustning, som har förmågan att genom olika medier (gasformigt, flytande eller fast) trycksätta ett slutet hålrum för att skapa likformat tryck i alla riktningar mot ett arbetsstycke eller material i hålrummet. "Komposit" är en matris och en eller flera tillsatsstrukturer som består av partiklar, tunna trådar, fibrer eller någon kombination av dessa, som föreligger av ett eller flera specifika skäl. "Konstruerad eller modifierad" beskriver utrustning, delar, komponenter eller "programvara" som, som en följd av en "utveckling" eller modifikation, har speciella egenskaper som gör dem lämpliga för ett visst ändamål. "Konstruerad eller modifierad" utrustning, del, komponent eller "programvara" kan användas för annan applikation. "Konturstyrning" innebär att två eller flera "numeriskt styrda" rörelser arbetar i enlighet med instruktioner som specificerar nästa erforderliga position och de erforderliga matningshastigheterna till den positionen. Dessa matningshastigheter varieras i förhållande till varandra så att den önskade konturen genereras (ref. "ISO"/DIS 2806-1980). "Korrosionshärdig". För artiklar i den kemiska bilagan avses med korrosionsresistent att alla delar som kommer i kontakt med den kemikalie som skall processas är tillverkade av följande: a) Glas (inklusive keramiskt bundet eller emaljerat eller glasfodrat). b) Keramer. c) Ferrokisel. d) Titan eller titanlegering (t.ex. Monel 10 eller 11, titan 20, titannitrid 70 eller 90). e) Tantal eller tantallegeringar. f) Zirkonium eller zirkoniumlegeringar. g) Nickel eller nickellegeringar med mer än 40 viktprocent nickel (t.ex. Alloy 400, AMS 4675, ASME SB164-B, ASTM B127, DIN 2 4375, EN60, FM60, IN60, Hastalloy, Monel, K500, UNS NO4400). h) Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom och/eller koppar (t.ex. Cunifer 30Cr, ENiCu-7, IN 732 X, Monel 67, Monel WE 187, UNS C71900). i) Grafit. j) Fluoriderade polymerer (t.ex. Aflex COP, Aflon COP88, F40, Ftorlon, Ftoroplast, Neoflon, ETFE, Teflon, PVDF, Tefzel, PTFE, PE TFE 500 LZ, Haller). k) Naturlig eller syntetisk gummibeläggning. l) Fiberförstärkta polymerer, inklusive glas eller grafit. m) Silver. "Kretselement" är en enkel aktiv eller passiv funktionell del av en elektrisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator etc. "Källkod" (eller källspråk) är ett lättillgängligt uttryck för en eller flera processer som kan omvandlas av ett programmeringssystem till en för utrustningen exekverbar form (objektkod (eller objektspråk)). "Laser". En laser är en sammansättning av komponenter som producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålningsemission. "Linjäritet" (mäts vanligen i termer av icke-linjäritet) är den maximala avvikelsen för den faktiska karaktäristiken (medelvärdet av övre och undre avläsningar), positiva eller negativa, från en rät linje som placerats så att den utjämnar och minimerar de maximala avvikelserna. "Magnetiska gradiometrar" är instrument som kan detektera variationen i rummet av magnetfält som härrör från källor utanför instrumentet. De består av flera "magnetometrar" och tillhörande elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältsgradienten. "Magnetometrar" är instrument som är avsedda att detektera magnetfält från källor utanför instrumentet. Instrumentet består av ett enda element som känner av magnetfält samt tillhörande elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältgradienten samt elektronikutrustning som gör att utsignalen från det avkännande elementet blir läsbar. "Manipulatorer" innefattar griparmar, "aktiva verktygsenheter" och andra verktyg som fästs i fästdon i änden av en "robots" manipulatorarm. "Mikroorganismer" avser bakterier, virus, mycoplasma, rickettsier, chlamydia eller svampbildningar, utan avseende på om de är naturliga, förbättrade eller modifierade, antingen som "isolerade levande kulturer" eller som material som innehåller levande material som avsiktligt inympats eller kontaminerats med sådana kulturer. "Mikroprogram" är en sekvens elementära instruktioner som är lagrade i ett särskilt minne och vars exekvering initieras när dess referensinstruktion införs i ett instruktionsregister. "Missiler och deras system" är kompletta raketsystem och obemannade luftfarkostsystem inklusive ballistiska missiler, ytmål-mot-ytmål-missiler, utskjutningsfarkoster, sounding rockets, kryssningsrobotar, målrobotar och spaningsrobotar. "Monolitisk integrerad krets" är en kombination av passiva eller aktiva "kretselement" som a) har formats med hjälp av diffusionsprocesser, implantationsprocesser eller utfällningsprocesser i eller på ett enda stycke halvledande material, ett så kallat chip, b) kan betraktas som odelbart sammankopplade, och c) utför en kretsfunktion eller funktioner. "Naturligt uran" är uran som innehåller samma blandning av isotoper som förekommer i naturen. Uran utarmat i isotop 235, torium, någon av de föregående i form av metall, legering kemisk blandning eller koncentrat. "Noggrannhet" som vanligen mäts som onoggrannheten är ett angivet värdes största avvikelse, positiv eller negativ, från en godtagen standard eller sant värde. "Numerisk styrning". Automatisk styrning av en process, som utförs av en enhet som använder numeriska data, som normalt införs efterhand som operationen fortskrider (Ref.: "ISO" 2382). "Positioneringsnoggrannheten" (för numeriskt styrda verktygsmaskiner) skall bestämmas och presenteras i enlighet med nedanstående fordringar: a) Provningsbetingelser (referens "ISO"/DIS 230/2, § 3): i) Under 12 timmar före och under provet skall verktygsmaskinen och mätutrustningen hållas vid samma omgivningstemperatur. Under tiden före mätningen skall verktygsmaskinens slider arbeta på samma sätt som kommer att ske under provet. ii) Maskinen skall vara utrustad med alla mekaniska, elektroniska eller mjukvarubaserade kompensationer som skall finnas med maskinen vid exporten. iii) Mätutrustningens noggrannhet skall vara åtminstone 4 gånger bättre än den noggrannhet som den provade verktygsmaskinen förväntas kunna prestera. iv) Elförsörjningen för slidernas drivsystem skall vara enligt följande: a) Nätspänningen skall ligga inom ±10 % av nominellt värde. b) Frekvensvariationerna får ej överstiga ±2 Hz i förhållande till normal frekvens. c) Nätavbrott eller serviceavbrott är ej tillåtna. b) Testprogram (referens "ISO"/DIS/230/2, § 4): i) Matningshastigheten under mätning skall vara snabbmatning. Det skall noteras att om mätningen avser en verktygsmaskin som skall bearbeta ytor till optisk kvalitet skall matningshastigheten vara 50 mm/min eller mindre. ii) Mätningarna skall göras inkrementalt från axelns ena ändläge till det andra ändläget utan att återgång sker till utgångsläget för varje förflyttning till ett nytt mätläge. iii) Axlar som inte mäts skall hållas i mittposition då en axel provas. c) Presentation av testresultatet (referens "ISO"/DIS/230/2, § 2): Resultatet av mätningarna skall innefatta följande: i) Positioneringsnoggrannheten (A), och ii) det genomsnittliga vändfelet (B). "Produktion" är alla produktionsskeden, exempelvis konstruktion, produktionsutveckling, tillverkning, integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvalitetssäkring. "Produktionshjälpmedel" är utrustning och särskilt utvecklad "programvara" för denna som integrerats i installationer eller för en eller flera "produktions"-faser. "Produktionsutrustning" avser verktygsuppsättningar, mallar, jiggar, dornar, formar, gängskärningsverktyg, fixturer, uppriktningsanordningar, testutrustning, annat maskineri och därtill hörande komponenter och begränsat till att omfatta sådant som är speciellt konstruerat eller modifierat för "utveckling" eller för en eller flera "produktions"-faser. "Program" är en sekvens av instruktioner avsedd för utförande av en process i eller omvandlad till sådan form som är exekverbar för en elektronisk dator. "Programvara" är en samling av ett eller flera "program" eller "mikroprogram" som är lagrade i ett konkret uttrycksmedium. "Radialkast" (run-out) är radiell förskjutning på ett varv på huvudspindeln mätt i ett plan som är vinkelrätt mot spindelaxeln i en punkt på den yttre eller inre roterande yta som skall provas (ref. "ISO" 230/1-1986, punkt 5.61). "Realtidsbearbetning" är ett datorsystems bearbetning av data som åstadkommer en erforderlig servicenivå som en funktion av de disponibla resurserna inom en garanterad svarstid oberoende av belastningen av systemet då det stimuleras av en yttre händelse. "Robot" är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar "sensorer" och som har alla följande egenskaper: a) Den är multifunktionell. b) Den är kapabel att placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i tredimensionellt rum. c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta stegmotorer. d) Den har även "användartillgänglig programmerbarhet" med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling. Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar: a) Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning. b) Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. "Programmet" är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt elektroniskt eller elektriskt sätt. c) Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. "Programmet" är mekaniskt begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta "program"mönstret. Variationer eller modifikationer av "program"mönstret (exempelvis ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer. d) Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. "Programmet" är variabelt, men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekanisk fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar. e) Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller hämtning. f) Robotar speciellt konstruerade för icke kärnrelaterade industriella tillämpningar såsom sprutmålningsboxar inom bilindustrien. "Sensorer" är "detektorer" för fysikaliska fenomen, vars utgång(efter konvertering till en signal som kan översättas av en styrenhet) och som också kan generera "program" eller modifiera programinstruktioner eller data för numeriska program, inklusive sensorer med optisk igenkänning, infraröd bildbehandling, akustisk bildbehandling, känselmätning, positionering med hjälp av tröghetsmätning, optisk eller akustisk områdesväxling eller mätning av krafter eller vridmoment. "Speciella klyvbara material" är plutonium-239, uranium-235, uranium-233, "uran anrikat i isotoperna 235 eller 233", samt varje material som innehåller de föregående. "Specifika draghållfastheten" är draghållfastheten i N/m2 (Pa) dividerat med specifika vikten i N/ m3 mätt vid (296±2) K ((23±2) C) och en relativ fuktighet av (50±5) %. "Specifika modulen" är Youngs modul i pascal, som är lika med N/m2 dividerat med specifika vikten i N/ m3 mätt vid (296±2) K ((23±2) C) och en relativ fuktighet av (50±5) %. "Stabilitet". Stabilitet är standardavvikelse (1 sigma) av variationen av en bestämd parameter från dess kalibrerade värde mätt under stabila temperaturförhållanden. Den kan uttryckas som en funktion av tiden. "Strålningståliga". För TV-kameror för högaktiva celler endast, särskilt konstruerade eller specificerade för att motstå mer än 5 x 104 Gray (Si) ( 5 x 106 rad). Komponenter eller utrustning (exklusive TV-kameror för högaktiva celler), konstruerade eller specificerade som motståndskraftiga mot strålning mer än nedanstående: a) Total strålningsdos 1 x 105 rad Si, eller b) En fördröjd dos hastighet på 5 x 108 rad Si/s. "Styrda bord" är en elektrisk apparat speciellt konstruerad för att förse ett datorsystem med möjligheten att simultant koordinera axlarnas rörelse på en verktygsmaskin så att man uppnår "konturstyrning". "Styrsystem" är system som integrerar processen av mätning och beräkning av en farkosts position och hastighet (dvs. navigation) med den att beräkna och överföra order till farkostens flygkontrollsystem för att korrigera banan. "Superlegeringar" är nickel-, kobolt- eller järnbaserade legeringar som har en hållfasthet överlägsen alla legeringar i serien AISI 300 vid temperaturer över 922 K (649 C) under svåra omgivnings- och arbetsförhållanden. "Teknisk assistans" överföring av kunskap, färdighet eller arbetserfarenhet, genom träning, instruktioner eller konsultservice. Det kan innefatta överföring av "tekniska data". Teknisk assistans direkt kopplad med någon artikel i bilagan kommer att bli föremål för noggrann undersökning och kontroll i den omfattning som nationell lagstiftning tillåter. "Tekniska data" kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, ritningar, manualer och instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom disketter, band eller ROM-minnen. "Teknologi" avser specifik information som är nödvändig för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor. Informationen kan ha formen "teknisk assistans" eller "tekniska data". "Tipp- och vridbara arbetsbord" (Compound rotary tables). Arbetsbord vars yta kan tippas och vridas runt två icke-parallella axlar som kan styras samtidigt och därmed medge kurvlinjestyrning. "Tippbara spindlar" är verktygshållande spindlar som under bearbetningsprocessen ändrar sin centrumlinje i förhållande till andra axlar. "Toxiner". Härmed avses toxiner i form av avsiktligt isolerade preparat eller blandningar, oavsett hur de producerats, andra än toxiner som är närvarande i andra material såsom patologiska preparat, råvaror, livsmedel eller frökapslar av "mikroorganismer". "Utarmat uran" är sådant uran som utarmats till isotop 235 under de värden som uppträder i naturen. "Utveckling" är alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter, processen då konstruktionsuppgifterna förvandlas till en produkt, fastställande av design och integrering, layouter. "Öppen för allmänheten" är "teknologi" eller "programvara" som har gjorts tillgänglig utan restriktioner andra än sådana som uppstår på grund av copyright från dess vidare spridning. CDC-NUMMER OCH DESS BESKRIVNING CDC-nummer (Commodity Designator Code) består av en bokstav, ett paragrafnummer och ett -kategorinummer där: Bokstav betyder Nukleär/Chemical (kemisk)/Biologisk/Missil. Paragrafnummer betyder referens till artikel (eller grupp av artiklar). Kategorinummer betyder kategori som artikeln placerats i. Nukleära produkter Kat Beskrivning 01 Kärntekniskt material. 02 Icke-kärntekniskt material. 03 Anläggningar och utrustning som används vid urananrikning. 04 Analytiska instrument och process-styrningsutrustning som används vid urananrikning. 05 Andra isotop- (deuterium, tritium, litium) separationsanläggningar. 06 Anläggningar/utrustning för kemisk omvandling av uran. 07 Kärnreaktorer och utrustning. 08 Anläggningar för tillverkning av kärnbränsle. 09 Återframställningsteknik och utrustning. 10 Industriell utrustning och verktygsmaskiner. 11 Utvecklingsutrustning för implosionssystem. 12 Annan till kärnteknik relaterad utrustning. Kemiska produkter Kat Beskrivning 21 Kemikalier som har liten eller ingen användning utom för kemiska vapenändamål. 22 Kemikalier med dubbel användning ("Dual-use"). 23 Korrosionshärdig produktionsutrustning. 24 Korrosionshärdiga pumpar, ledningar, ventiler och fyllningsutrustning. 25 Förbränningsutrustning. 26 Detektionsutrustning. 27 Skyddsutrustning. Biologiska produkter Kat Beskrivning 31 Mikroorganismer, andra organismer, gifter eller genetiska material. 32 Inneslutningsutrustning för mikrobiologiska riskmaterial liksom speciellt konstruerade komponenter. 33 Autoklaver konstruerade för att sterilisera infekterat material, liksom speciellt konstruerade komponenter. 34 Skyddsutrustning liksom speciellt konstruerade komponenter. 35 Jäsningsutrustning och kärl liksom speciellt konstruerade komponenter. Blandare av fram och återgående eller omloppstyp liksom speciellt konstruerade komponenter. 36 Utrustning användbar för tillverkning, drift, transport eller lagring av mikroorganismer liksom produkter och komponenter därtill med undantag av personlig utrustning och hushållsutrustning, men inklusive gifter eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) och därtill speciellt konstruerade komponenter. 37 Formulerade pulveriserade komplexa media eller koncentrerade flytande komplexa media för tillväxt av mikroorganismer. 38 Detekterings- och testsystem för mikroorganismer, gifter eller genetiska material liksom speciellt konstruerade reagenser. 39 Utrustning och reagenser som skall användas för forskning i molekylärbiologi, liksom därtill speciellt konstruerade komponenter. 40 Utrustning som är i stånd att sprida och studera aerosoler och därtill speciellt konstruerade komponenter. 41 Utrustning konstruerad för mikroinkapsling av levande organismer, produkter från dem eller komponenter inklusive gifter eller andra biologiska material. 42 Vacciner mot mikroorganismer eller gifter vare sig de skall användas till människor eller djur och vare sig legitimerade eller ej eller endast på experimentstadiet. 43 Dokument, information, programvara eller teknik för konstruktion, utveckling, användning, lagring, tillverkning, underhåll eller understöd till kategorierna 31 till 42 ovan, eller av biologiska vapen eller någon komponent till sådana, eller biologiskt försvar eller träningsaktiviteter eller försvar. 44 Ammunition, raketer och stridshuvud för missiler som kan sprida biologiska vapen, medel. Missiler Kat Beskrivning 51 Framdrivningssystem och därtill hörande utrustning. 52 Drivmedel och därtill hörande kemikalier och processutrustning. 53 Elektronik och datorer. 54 Material och materialframställning. 55 Sensorer, radar, navigation, flyginstrument och telekommunikation. 56 Forsknings-, utvecklings- och utvärderingsutrustning. 57 Kompletta undersystem som kan användas i missilsystem. [UD1] B01010100-31 Bacillus anthracis Medel som orsakar: mjältbrand. B01010200-31 Bacillus cereus Medel som orsakar: matförgiftning av bacillus cereus. B01010300-31 Bacillus subtilis B01010400-31 Bacillus megaterium B01010500-31 Bacillus thuringensis B01010600-31 Brucella abortus Medel som orsakar: brucellosis (boskap), undulantfeber, Malta- feber, Medelhavs-feber. B01010700-31 Brucella melitensis Medel som orsakar: brucellosis (getter), undulantfeber, Malta- feber, Medelhavs-feber. B01010800-31 Brucella suis Medel som orsakar: brucellosis (svin), undulantfeber, Malta-feber, Medelhavs-feber. B01010900-31 Chlamydia psittaci Medel som orsakar: psittacosis, papegojsjukan, ornitos. B01011000-31 Clostridium botulinum Medel som orsakar: botulism. B01011100-31 Clostridium perfringens Medel som orsakar: gasgangrän, Clostridium perfringens matförgiftning. B01011200-31 Francisella tularensis Medel som orsakar: tularemi, harpest, hjortflugefeber, Oharas sjukdom. B01011300-31 Pseudomonas mallei Även känt som: Burkholderia mallei. Medel som orsakar: rots. B01011400-31 Pseudomonas pseudomallei Även känt som: Burkholderia pseudomallei. Medel som orsakar: melioidos, Whitmore's sjukdom, gnagare rots. B01011500-31 Salmonella typhi Även känt som: Salmonella enterica var typhi. Medel som orsakar: tyfoidfeber. B01011600-31 Serratia marcescens B01011700-31 Shigella dysenteriae Medel som orsakar: bakterie dysenteri, shigellos. B01011800-31 Vibrio cholerae Medel som orsakar: kolera. B01011900-31 Yersinia pestis Även känt som: Yersinia pseudotuberculosis var pestis. Medel som orsakar: pest. B01012000-31 Xanthomonas albilineans B01012100-31 Xanthomonas campestris pv. citri Även känt som: Xanthomonas campestris pv. citri types A, B, C, D, E, Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia, Xanthomonas campestris pv. citrumelo. B01020100-31 Mycoplasma mycoides Medel som orsakar: angränsande nötkreaturs-pleuropneumoni. B01030100-31 Coxiella burnetii Medel som orsakar: Q feber. B01030200-31 Rickettsia prowatekii Medel som orsakar: tyfoidfeber. B01030300-31 Rickettsia quintana Även känt som: Rochalimgen quintana, Burtonella quintana. Medel som orsakar: skyttegravsfeber. B01030400-31 Rickettsia rickettsii Medel som orsakar: fästingburen fläcktyfus. B01040100-31 Afrikansk svinpest-virus B01040200-31 Fågelinfluensavirus B01040300-31 Bluetongue virus B01040400-31 Chikungunya virus Medel som orsakar: feber, artrit, ledinflammation, hemorragisk feber, blödarfeber. B01040500-31 Kongo-Krim hemorragisk feber-virus B01040600-31 Denguefebervirus B01040700-31 Östlig hästencefalitvirus B01040800-31 Ebolavirus B01040900-31 Mul- och klövsjukevirus B01041000-31 Getkoppsvirus B01041100-31 Hantaan virus Medel som orsakar: epidemisk hemorragisk feber. B01041200-31 Human influensa Medel som orsakar: influensa. B01041300-31 Japansk encefalitvirus B01041400-31 Junin-virus Medel som orsakar: argentinsk hemorragisk feber. B01041500-31 Lassa-febervirus B01041600-31 Lymfocitär koriomengit-virus B01041700-31 Rabiesvirus Även känt som: lyssa virus. Medel som orsakar: rabies. B01041800-31 Machupo-virus Medel som orsakar: boliviansk hemorragisk feber. B01041900-31 Marburg-virus B01042000-31 Monkey pox-virus B01042100-31 Newcastlesjukevirus B01042200-31 Peste des petits ruminants-virus B01042300-31 Svinherpesvirus Även känt som: Aujeszky's disease. B01042400-31 Rift Valley Feber-virus B01042500-31 Boskapspestvirus B01042600-31 Fårkoppsvirus B01042700-31 Klassisk svinpestvirus Även känt som: Hog cholera virus. B01042800-31 Swine vescular disease virus Även känt som: Svinenterovirus typ 9. B01042900-31 Teschensjukevirus B01043000-31 Fästingburen encefalit-virus Även känd som : rysk sommar-vår-encefalitvirus. B01043100-31 Smittkoppsvirus Medel som orsakar: smittkoppor. B01043200-31 Venezuelansk hästencefalit-virus B01043300-31 Vesikulär stomatitvirus B01043400-31 Västlig hästencefalit-virus B01043500-31 White pox virus B01043600-31 Gula febern-virus B01050100-31 Abrin, inklusive renat eller oförädlat material. B01050200-31 Botulinum toxiner, inklusive renat eller oförädlat material. B01050300-31 Clostridium perfringens toxiner, inklusive renat eller oförädlat material. B01050400-31 Conotoxin, inklusive renat eller oförädlat material. B01050500-31 Difteriexotoxin, inklusive renat eller oförädlat material. B01050600-31 Microcystin, inklusive renat eller oförädlat material. Även känt som: Cyanoginosins. B01050700-31 Modeccin, inklusive renat eller oförädlat material. B01050800-31 Pseudomonas exotoxin, inklusive renat eller oförädlat material. B01050900-31 Ricin, inklusive renat eller oförädlat material. (CAS nr 9009-86-3) Se även C02090000-21. B01051000-31 Saxitoxin, inklusive renat eller oförädlat material. (CAS nr 35523-89-8) Medel som orsakar: musselförgiftning, clamförgiftning, paralytisk skaldjursförgiftning (PSP). Se även C02080000-21. B01051100-31 Shiga toxin, inklusive renat eller oförädlat material. B01051200-31 Staphylococcus aureus toxins, inklusive renat eller oförädlat material. B01051300-31 Tetrodotoxin, inklusive renat eller oförädlat material. B01051400-31 Verotoxin, inklusive renat eller oförädlat material. B01051500-31 Volkensin, inklusive renat eller oförädlat material. B01060100-31 Colletotrichum coffeanum var. virulans B01060200-31 Cochliobolus miyabeanus Även känt som: Helminthosporium oryzae. B01060300-31 Magnaporthe grisea Även känt som: Pyricularia grisea, Pyricularia oryzae. B01060400-31 Microcyclus ulei Även känt som: Dothidella ulei. B01060500-31 Puccinia graminis Även känt som: Puccinia graminis f.sp. tritici. B01060600-31 Puccinia striiformis Även känt som: Puccinia glumarum. B01070100-31 Eukaryotiska (icke mikrobiala) organismer som producerar något gift som listats i B0105xxxx-31. B01080100-31 Mikroorganismer listade i B0101xxxx-31, B0102xxxx- 31, B0103xxxx- 31, B0104xxxx-31 och B0106xxxx-31, när de har blivit genetiskt modifierade. B01080200-31 Genetiskt modifierade mikroorganismer eller genetiskt material som innehåller nukleinsyrasekvenser som erhållits från någon mikroorganism som listats i B01xxxxxx-31, eller som innehåller nukleinsyrasekvenser associerade med patogentetiska determinanter av några mikroorganismer som listats i (B01xxxxxx-31), eller som innehåller nukleinsyrasekvenser associerade med något toxin som listats i (B0105xxxx-31). B01080300-31 Genetiskt modifierade varianter av eukaryotiska (icke mikrobiala) organismer som producerar något toxin som listats i B0105xxxx-31. B02010000-32 Hjälpmedel, utrymmen eller andra inneslutningar, avsedda för inneslutning och sanering av mikrobiologiska risker, enligt följande: a) Som fysiskt uppfyller inneslutningskriterierna P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4) för biologiska inneslutningar enligt specifikation i WHO Laboratory Biosafety Manual (Geneve, 1993), och b) så konstruerade att antalet partiklar, med diametern 0,5 µm, i den inneslutna luften ej överstiger 35 000 partiklar per m3. B02020000-32 Biologiska säkerhetsskåp som uppfyller Klass I, II eller III standard enligt specifikation i WHO Laboratory Biosafety Manual, inklusive isolatorer av flexibel film, torkskåp, handskboxar, anaerobiska kammare, hopkopplade linmanövrerade skåp, isolatorlinor och sekundära inneslutningssystem konstruerade för att innesluta jäsnings eller nedströms processutrustning, samt till detta hörande speciella komponenter. Not: Specifikationerna för biologiska säkerhetsskåp Klass I, II och III i WHO Laboratory Biosafety Manual är: Klass I skåp: ett på framsidan öppet ventilerat skåp för personligt skydd med icke återcirkulerande inåtriktad luftström bort från operatören. Det är försett med ett HEPA filter (mikrofilter) för att skydda omgivningen mot utsläpp av mikroorganismer. Klass II skåp: ett på framsidan öppet ventilerat skåp för personligt, produkt- och omgivningskydd med inåtriktad luftström bort från operatören, försett med ett HEPA filter (mikrofilter) på luftförsörjning och utsläpp. Två huvudtyper finns, i klass IIA där 70 % av luften återcirkulerar och klass IIB där 30 % av luften återcirkulerar. Klass III skåp: Ett totalt slutet, ventilerat skåp som är gastätt och hålles under undertryck. Tilloppsluften är filtrerad genom ett HEPA filter (mikrofilter) och utloppsluften passerar två HEPA filter i serie. Arbete i skåpet utföres med hjälp av långärmade handskar. B02030000-32 HEPA filter (mikrofilter) Not: WHO Laboratory Biosafety Manual definierar HEPA filter som ett högeffektivt partikelfilter för luft. Det skall utformas efter nationell standard och inte mer än tre partiklar får passera när filtret utsätts för en dos på 100 000 partiklar, dvs.effektiviteten är 99,997 % eller bättre. B02040000-32 Gummihandskar som är speciellt konstruerade för användning i säkerhetsskåp och biologiska säkerhetsskåp. B02050000-33 Autoklaver som är konstruerade för att sterilisera infekterat materiel, som har en innervolym som är lika med eller större än 0,3 m3 och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B02060000-34 Positiva med luft trycksatta dräkter, halvdräkter, hjälmar och respiratorer samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. Se även C100408xx-27. B03010000-35 Fermentorer, bioreaktorer, kemostater och system för jäsning med kontinuerligt flöde samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B03020000-35 Kärl lämpliga för odling av: mikroorganismer (B0101xxxx-31, B0102xxxx-31, B0103xxxx-31 och B0104xxxx-31), eukaryotiska celler (B0106xxxx-31), eller för toxinproduktion (B0105xxxx-31), som är kapabla att arbeta utan spridning av aerosoler, och som på platsen kan ångsteriliseras i stängt läge samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B03030000-35 Omlopps- eller fram- och återgående blandare som har en total flaskkapacitet som är större än 5 liter, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B03040000-35 Skakande kuvöser, blandare, som har en total flaskkapacitet som är större än 5 liter, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04010000-36 Centrifugalseparatorer eller dekanterare för kontinuerlig eller semikontinuerlig drift, användbara för att processa mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04020000-36 Centrifugalrotorer för kontinuerligt flöde som är användbara för att processa mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04030000-36 Separatorutrustning med pressplatt filter som är användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04040000-36 Genomströmningsfilter- och tangentialfilterutrustning med en filterarea som är lika med eller större än 0,5 m2, användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04050000-36 Spraytorkutrustning, användbar för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04060000-36 Frystork (lyofiliserings) utrustning med en kondensorkapacitet större än 1 kg is på 24 timmar användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04070000-36 Utrustning för att sönderdela celler genom tryck eller ultraljud, användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04080000-36 Kromatografiska kolonner med en inre volym större än 2 liter och speciellt konstruerade ändstycken och flödesadaptrar för sådana kolonner användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04090000-36 Malningsutrustning som kan producera partikelstorlekar på 10 µm eller mindre, användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04100000-36 Trumtorkningsutrustning, användbar för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B04110000-36 Mantelförsedda kärl, användbara för att processa, hantera, transportera eller förvara mikroorganismer, produkter eller komponenter som erhålls därav utom utrustning för personligt bruk eller hushållsutrustningar, men inkluderande toxiner, eller andra biologiska material (inklusive livsmedel) samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. B05000000-37 Sammansatta pulveriserade komplexa media eller koncentrerade komplexa vätskemedia för odling av mikroorganismer. B06010000-38 Immunologiskt provade system för mikroorganismer, toxiner eller genetiska material i B01xxxxxx-31 samt för dessa speciella reagenser. B06020000-38 Provade genetiska sondsystem för mikroorganismer, toxiner eller genetiska material i B01xxxxxx-31 samt för dessa speciella reagenser. B06030000-38 Detekteringssystem med biologiska medel för mikroorganismer, toxiner eller genetiska material i B01xxxxxx-31 samt speciella reagenser för dessa, konstruerade för biologiskt försvar eller för civilförsvarsapplikationer. B07010000-39 Utrustning för att sekvensbestämma nukleinsyror i molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B07020000-39 Nukleinsyresekvensutrustning för användning i forskning inom molekylärbiologin samt till dem speciellt konstruerade komponenter. B07030000-39 Elektroporations eller biolistic utrustning för användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B07040000-39 Termiska cyklingssystem för användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B07050000-39 Speciellt konstruerade datainsamlingssystem för användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B07060000-39 Genomlysningsutrustning för användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B07070000-39 Elektroforessystem för användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B07080000-39 Härlett massivt stöd för nukleotid syntes av fast fas för användning i molekylärbiologisk forskning, och till dessa speciellt konstruerade komponenter. B07090000-39 Dimetoxitrityl (DMT)-ribonukleosider, reagens för användning i molekylär forskning. B07100000-39 Dimetoxitrityl (DMT)-deoxiribonukleosider, reagens för användning i molekylär forskning. B08010000-40 Crop-sprayare som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08020000-40 Luftdrivna spridare och tillhörande spridningstankar som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08030000-40 Spridare, andra än de som beskrivs i B08010000-40 och B08020000-40, som kan chassimonteras, med tillhörande spridartankar som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08040000-40 Jetmotordrivna spridare som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08050000-40 Aerosolspridare som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08060000-40 Droppspridare som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08070000-40 Torrpulverspridare inklusive aerosolspridare, injektorer som arbetar med luftförflyttning och sprayapparater (nebulisatorer) som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08080000-40 Imgeneratorer som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B08090000-40 Dimbildare inklusive pulsjetspridare som kan sprida aerosoler med en strömningshastighet som överskrider 1 liter uppslammad vätska per minut eller 10 g torrt material per minut, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B09010000-40 Aerosolbildande trummor, skåp, kammare, rum eller andra innefattningar användbara för att studera aerosoler, och därtill speciellt konstruerade komponenter. B09020000-40 Aerosolbildande utrustning endast för näsan (nosen), men ej enheter personlig profylax eller terapi för medicinska förhållanden användbar i studiet av aerosoler,samt därtill speciellt konstruerade komponenter. B09030000-40 Utrustning som på aerodynamisk väg bildar partikelstorlekar användbar i studiet av aerosoler, samt därtill speciellt konstruerade komponenter. B10000000-41 Utrustning konstruerad för mikroinkapsling av levande organismer, deras produkter och komponenter inklusive toxiner eller andra biologiska material. B11000000-42 Vacciner för mikroorganismer eller toxiner i B01xxxxxx-31, vare sig för människor eller djur legitimerade eller olegitimerade eller experimentella. B12000000-43 Dokumentinformation eller teknologi för konstruktion, utveckling, användning, förvaring, tillverkning, underhåll eller understöd till enheter i Bxxxxxxxx-xx eller för biologiska vapen eller någon komponent därtill, eller biologiskt försvar eller träningsaktiviteter eller försvar. Not: Med "dokument" avses kopior, ritningar, diagram, modeller, formler, tabeller, konstruktioner eller specifikationer av tekniker, manualer eller instruktioner, som hänför sig till mikroorganismer, toxiner eller genetiskt material utom sådana som innehåller allmän information tillgänglig för allmänheten. B12010000-43 Programvara för konstruktion, utveckling, användning, förvaring, tillverkning, underhåll eller understöd till enheter i Bxxxxxxxx-xx eller för biologiska vapen eller någon komponent därav, eller för biologiskt försvar och träningsaktiviteter eller försvar och vilken som helst databas eller programvara som hänför sig till mikroorganismer, toxiner och genetiskt material, utom sådana som innehåller information generellt tillgänglig för allmänheten. B13000000-44 Ammunition, raketer och stridsspetsar till missiler som kan sprida biologiska vapen, medel. C01010000-22 Kemikalier, utom sådana som specificeras i C02xxxxxx-21, som innehåller en fosforatom till vilken är bundet en H, alkyl eller substituerad alkylgrupp men inga ytterligare kolatomer. T.ex. Metyl tiofosfonyldiklorid (CAS nr 676-98-2) C01020000-22 Dialkyl eller dialkylsubstituerade (metyl, monoklor-metyl, etyl, normal- propyl eller iso-propyl)N,N-dialkyl eller N,N-dialkylsubstituerade (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl) fosforamidat. T.ex. Dietyl N,N-dimetylfosforamidat (CAS nr 2404-03-7) C01030000-22 Arseniktriklorid (CAS nr 7784-34-1) C01040000-22 2,2-Difenyl-2-hydroxiättikssyra (CAS nr 76- 93-7) C01050000-22 Kinuklidin-3-ol (CAS nr 1619-34-7) C01050000-22 Kinuklidin-3-ol hydroklorid (CAS nr 6238-13-7) C01060000-22 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso- propyl) aminoetyl-2- klorider och motsvarande protonerade salter. T.ex. N,N-Diisopropyl-2-aminoetylklorid- hydroklorid (CAS nr 4261-68-1) C01070000-22 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso- propyl) aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter. T.ex. N,N-Diisopropyl-2-aminoetanol (CAS nr 96-80-0) C01080000-22 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso- propyl) aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter. T.ex. N,N-Diisopropyl-2-aminoetantiol (CAS nr 5842-07-9) C01090000-22 Fosgen (CAS nr 75-44-5) C01100000-22 Cyanklorid (CAS nr 506-77-4) C01110000-22 Vätecyanid (CAS nr 74-90-8) C01120000-22 Triklornitrometan (CAS nr 76-06-2) C01130000-22 Fosforoxiklorid (CAS nr 10025-87-3) C01140000-22 Fosfortriklorid (CAS nr 7719-12-2) C01150000-22 Fosforpentaklorid (CAS nr 10026-13-8) C01160000-22 Trimetylfosfit (CAS nr 121-45-9) C01170000-22 Trietylfosfit (CAS nr 122-52-1) C01180000-22 Dimetylfosfit (CAS nr 868-85-9) C01190000-22 Dietylfosfit (CAS nr 762-04-9) C01200000-22 Diisopropylfosfit (CAS nr 1809-20-7) C01210000-22 Triisopropylfosfit (CAS nr 116-17-6) C01220000-22 Svavelmonoklorid (CAS nr 10025-67-9) C01230000-22 Svaveldiklorid (CAS nr 10545-99-0) C01240000-22 Tionylklorid (CAS nr 7719-09-7) C01250000-22 Cyklohexanol (CAS nr 108-93-0) C01260000-22 Vätefluorid (CAS nr 7664-39-3) C01270000-22 orto-Klorbensylidenmalononitril (CAS nr 2698-41-1) C01280000-22 Kaliumfluorid (CAS nr 7789-23-3) C01290000-22 Ammoniumbifluorid (CAS nr 1341-49-7) C01300000-22 Natriumbifluorid (CAS nr 1333-83-1) C01310000-22 Natriumfluorid (CAS nr 7681-49-4) C01320000-22 Kaliumbifluorid (CAS nr 7789-29-9) C01330000-22 Natriumsulfid (CAS nr 1313-82-2) C01340000-22 Vätesulfid (CAS nr 7783-06-4) C01350000-22 Koldisulfid (CAS nr 75-15-0) C01360000-22 Fosforpentasulfid (CAS nr 1314-80-3) C01370000-22 Kloretanol (CAS nr 107-07-3) C01380000-22 isoPropanol (CAS nr 67-63-0) C01390000-22 Dimetylamin (CAS nr 124-40-3) C01400000-22 Dimetylaminhydroklorid (CAS nr 506-59-2) C01410000-22 Kaliumcyanid (CAS nr 151-50-8) C01420000-22 Natriumcyanid (CAS nr 143-33-9) C01430000-22 Trietanolamin (CAS nr 102-71-6) C01440000-22 Trietanolaminhydroklorid (CAS nr 637-39-8) C01450000-22 Diisopropylamin (CAS nr 108-18-9) C01460000-22 Diisopropylaminhydroklorid (CAS nr 819-79-4) C01470000-22 Metyldietanolamin (CAS nr 105-59-9) C01480000-22 Metyldietanolaminhydroklorid (CAS nr 54060-15-0) C01490000-22 Etyldietanolamin (CAS nr 139-87-7) C01500000-22 Etyldietanolaminhydroklorid (CAS nr 58901-15-8) C01510000-22 Metylbensilat (CAS nr 76-89-1) C01520000-22 O,O-Dietylfosfortioat (CAS nr 2465-65-8) C01530000-22 O,O-Dietylfosforditioat (CAS nr 298-06-6) C01540000-22 Etylenoxid (CAS nr 75-21-8) C01550000-22 Propylenoxid (CAS nr 75-56-9) C01560000-22 Hydroxi-1-metylpiperidin (CAS nr 3554-74-3) C01570000-22 Hydroxi-1-metylpiperidinhydroklorid (CAS nr 164-45-6) C01580000-22 Kinuklidinon (CAS nr 3731-38-2) C01590000-22 Kinuklidinonhydroklorid (CAS nr 1193-65-3) C01600000-22 Fosfor (CAS nr 7723-14-0) C01610000-22 Svavel (CAS nr 7704-34-9) C01620000-22 Klor (CAS nr 7782-50-5) C01630000-22 Fluor (CAS nr 7782-41-4) C02010000-21 O-Alkyl ((C10 inklusive cykloalkyl) alkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)-fluorofosfonater. T.ex. O-isopropyl metylfluorofosfonat (CAS nr 107-44-8) T.ex. O-pinakolyl metylfluorofosfonat (CAS nr 96-64-0) C02020000-21 O-Alkyl ((C10 inklusive cykloalkyl) N,N-dialkyl (metyl, etyl, normal- propyl eller iso-propyl) amidofosforylcyanider. T.ex. O-Etyl N,N-dimetylamidofosforylcyanid (CAS nr 77- 81-6) C02030000-21 O-Alkyl (H eller (C10 inklusive cykloalkyl) S-2- dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)- aminoetylalkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl) fosfonotiolater eller motsvarande alkylerade och protonerade salter. T.ex O-Etyl S-2[-(N,N-diisopropylamino) etyl] metylfosfonotiolat (CAS nr 50782-69-9) C02040000-21 Senapsgas T.ex. 2-Kloretylklormetylsulfid (CAS nr 2625-76-5) T.ex. bis (2-Kloretyl) sulfid (CAS nr 505-60-2) T.ex. bis (2-Kloretyltio) metan (CAS nr 63869-13-6) T.ex. 1,2-bis (2-Kloretyltio) etan (CAS nr 3563-36-8) C02050000-21 Lewisiter T.ex. 2-Klorvinyldiklorarsenikhydrid (CAS nr 541-25-3) T.ex. bis (2-Klorvinyl) klorarsenikhydrid (CAS nr 40334-69-8) T.ex. tris (2-Klorvinyl) arsenikhydrid (CAS nr 40334-70-1) C02060000-21 Kvävesenapsgasderivat T.ex. bis (2-Kloretyl) etylamin (CAS nr 538-07-8) T.ex. Bis (2-Kloretyl) metylamin (CAS nr 51-75-2) T.ex. tris (2-Kloretyl) amin, (CAS nr 555-77-1) och dess protonerade salter C02070000-21 3-Kinuklidinylbensilat (CAS nr 6581-06-2) C02080000-21 Saxitoxin, inklusive renat eller oförädlat material. (CAS nr 35523-89-8) Se även B01051000-31. C02090000-21 Ricin, inklusive renat eller oförädlat material. (CAS nr 9009-86-3) Se även B01050900-31. C02100000-21 Alkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl) fosfonyldihalider T.ex. Metylfosfonyldifluorid (CAS nr 676-99-3) T.ex. Metylfosfonyldiklorid (CAS nr 676-97-1) C02110000-21 Dimetylmetylfosfonat (CAS nr 756-79-6) C02120000-21 O-Alkyl (H eller (C10 inklusive cykloalkyl), O-2- dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)- aminoetylalkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl) fosfonit och motsvarande alkylerade och protonerade salter. T.ex. O-Etyl O-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonit (CAS nr 57856-11-8) C02130000-21 O-Alkyl ((C10 inklusive cykloalkyl) alkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso-propyl)-klorofosfonater. T.ex. O-isoPropylmetylklorofosfonat (CAS nr 1445-76-7) T.ex. O-Pinakolylmetylklorofosfonat (CAS nr 7040-57-5) C02140000-21 N,N-Dialkyl (metyl, etyl, normal-propyl eller iso- propyl) fosforamidodihalider T.ex. N,N-dimetylfosforamidodiklorid (CAS nr 677-43-0) C02150000-21 bis (2-Hydroxietyl) sulfid (CAS nr 111-48-8) bis (2-Hydroxietyl) disulfid (CAS nr 1892-29-1) C02160000-21 3,3-Dimetylbutan-2-ol (CAS nr 464-07-3) C02170000-21 3,3-Dimetylbutanon (CAS nr 75-97-8) C02180000-21 O,O-Dietyl S-[2-(dietylamin)etyl] fosfortiolat och motsvarande alkylerade och protonerade salter. T.ex. Amiton (CAS nr 78-53-5) C02190000-21 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (CAS nr 382-21-8) C10040110-23 Korrosionshärdiga reaktorkärl med en kapacitet som är 0,050 m3 (50 liter) eller mer. C10040120-23 Korrosionshärdiga kondensorer. Korrosionshärdiga värmeväxlare. C10040130-23 Korrosionshärdiga destillationskolonner. C10040140-23 Korrosionshärdiga gastvättare. C10040150-23 Korrosionshärdiga tankar och andra lagringskärl med en volym som är 0,050 m3 (50 liter) eller mer. Transportbehållare för halogen. C10040160-23 Skivor gjorda av korrosionshärdig metall eller legeringar med en ytstorlek som är mer än 1 m2 och en tjocklek som är 4 mm eller mer. C10040200-24 Korrosionshärdiga pumpar med ett maximalt flöde 0,01 m3 (10 liter) per minut eller mer (mätt vid standardtemperatur 293 K (20 ºC) och standardtrycket 101,30 kPa (101,30 kilonewton) per m2) inklusive magnetiska pumpar och sådana pumpar som arbetar med klämning eller framskridande variabelrörarea (inklusive förträngningspumpar eller rullpumpar där endast det elastiska röret är korrosionshärdigt). Korrosionshärdiga vakuumpumpar med ett maximalt flöde 0,08 m3 (80 liter) per minut eller mer under samma standardförhållanden. C10040300-24 Korrosionshärdiga rör med en innerdiameter 12,5 mm eller mer. Korrosionshärdiga dubbelväggiga rör med en innerdiameter 12,5 mm eller mer. C10040400-24 Korrosionshärdiga ventiler med en minsta innerdiameter 12,5 mm eller mer. C10040500-24 Korrosionshärdiga fjärrstyrda doseringsutrustningar. C10040600-25 Förbränningsutrustning konstruerad för att förstöra giftiga kemikalier: a) med en genomsnittlig temperatur i förbränningskammaren över 1 273 K (1 000 ºC), eller b) med en katalytisk förbränning över 623 K (350 ºC). C10040700-26 Utrustning och instrument som är i stånd att upptäcka, mäta eller registrera koncentrationen i luft av giftiga organiska substanser eller organiska blandningar: a) innehåller elementen klor, fluor, fosfor eller svavel som har en tröskel för upptäckt från 0,3 mg/m3 ,eller b) som är i stånd att upptäcka eller mäta nivån av kolinesterashämmare i luften. Not: Detta omfattar utrustning för att upptäcka eller identifiera kemiska stridsgaser, men undantar rökdetektorer eller utrustning för att övervaka partrikelemissioner och som är avsedda för skydd i hushåll. C10040810-27 Externt ventilerade halv- eller helskyddsdräkter för personligt bruk konstruerade för skydd mot giftiga kemikalier upptagna under nummer C01xxxxxx-22, eller C02xxxxxx-21. Se även B02060000-34. C10040820-27 Självstyrande respiratorer konstruerade för skydd mot giftiga kemikalier upptagna under nummer C01xxxxxx-22, eller C02xxxxxx-21. Se även B02060000-34. C10040830-27 Luftfilterutrustning med adsorptionsmedel i form av vätska eller fasta kroppar konstruerade som skydd mot giftiga kemikalier upptagna under nummer C01xxxxxx-22, eller C02xxxxxx-21. Se även B02060000-34. M02010100-57 Kompletta individuella raketsteg som kan användas i missilsystem. Produktionsutrustning för angivna undersystem. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02010200-57 Kompletta raketmotorer för fasta eller vätskeformade bränslen användbara i missilsystem. Produktionsutrustning för angivna undersystem. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02010300-57 Kompletta styrsystem användbara i missilsystem. Produktionsutrustning för angivna undersystem. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02010400-57 Kompletta styrningar för utblåsningsvektorn användbara i missilsystem. Detta innefattar: Flexibla munstycken, bränsle- eller sekundärgasinsprutning, rörlig motor eller rörligt munstycke, avböjning av utblåsningsstrålen (blad eller sonder), eller användande av utblåsningsroder. Produktionsutrustning för angivna undersystem. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02010500-57 Kompletta stridsspetsar eller vapensäkerhets-, vapenarmerings-, vapensäkrings- och vapenavfyrningsanordningar användbara i missilsystem. Produktionsutrustning för angivna undersystem. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020000-54 Flödesformande maskiner (inklusive maskiner som kombinerar spinnformande och flödesformande) samt därtill hörande komponenter och programvara: a) Som enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med numeriska styrenheter eller datorkontroll, även om dessa enheter ej medlevereras vid leveransen, och b) har mer än två styrda axlar som kan samordnas samtidigt för kurvlinjestyrning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning, komponenter eller programvara. Se även N53000000-10. M02020010-51 Hybridraketmotorer användbara i missilsystem och komponenter därtill. Produktionsutrustning för angivna undersystem och komponenter. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem och komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020020-51 Rammotorer, scrammotorer, pulsade motorer eller kombinationsmotorer, inklusive enheter för att reglera förbränning, användbara i missilsystem, samt komponenter till dessa. Produktionsutrustning för angivna undersystem och komponenter. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem och komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020030-51 Lättviktsturbojet-, turbofläkt- och turbokompoundmotorer, som är små och bränslesnåla enligt nedan: a) De har båda nedan angivna egenskaper: i) Maximal dragkraft större än 1 000 N (uppnått oinstallerad) utom civilt certifierade motorer med en maximal dragkraft större än 8 890 N (uppnått oinstallerad), och ii) specifik bränsleförbrukning på 0,13 kg/N/tim eller mindre (mätt vid statiska förhållanden vid havsnivå), b) är konstruerade eller modifierade för missilsystem, oavsett dragkraft eller bränsleförbrukning. Produktionsutrustning för angivna undersystem. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020100-51 Raketmotorhus, inre foder, isolering och munstycken till dessa användbara i missilsystem. Produktionsutrustning för angivna komponenter. Produktionshjälpmedel för angivna komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020200-51 Hopkopplings-, separationsmekanismer och mellansteg härför, och grupperingsutrustningar användbara i missilsystem. Produktionsutrustning för angivna undersystem. Produktionshjälpmedel för angivna undersystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna undersystem, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020300-51 Styrsystem för flytande bränsle och därtill hörande komponenter samt styrsystem för flytande bränsle och uppslammade bränslen (inklusive oxidationsmedel) användbara i missilsystem och komponenter därtill: - andra än de som beskrivs i M02020310-51 och M02020320-51, och - konstruerade eller modifierade för att arbeta i en vibrerande omgivning som är mer än 5 g RMS mellan 20 Hz och 2 000 Hz. Produktionsutrustning för angivna system, undersystem och komponenter. Produktionshjälpmedel för angivna system, undersystem och komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna system, undersystem, komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020310-51 Servoventiler, för raketmotorer för flytande bränsle, konstruerade för ett flöde på 5 liter per minut eller mer vid ett absolut tryck på 4 000 kPa (600 psi) eller mer med en svarstid hos manöverorganet som är mindre än 100 ms, och som är konstruerat eller modifierat för att arbeta i en vibrerande miljö som är mer än 5 g RMS mellan 20 Hz och 2 000 Hz. Produktionsutrustning för angivna komponenter. Produktionshjälpmedel för angivna komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020320-51 Pumpar, för raketmotorer för flytande bränsle konstruerade eller modifierade för att arbeta i en vibrerande miljö som är mer än 5 g RMS mellan 20 Hz och 2 000 Hz: med en axelhastighet som är lika med eller större än 6 000 rpm, eller med ett utloppstryck som är lika med eller större än 4 000 kPa (600 psi), eller med ett flöde på 200 liter per minut eller mer vid standardiserat atmosfärstryck. Produktionsutrustning för angivna komponenter. Produktionshjälpmedel för angivna komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna komponenter, produktionsutrustningar eller produktionshjälpmedel. M02020411-52 Hydrazin med en koncentration på mer än 70 % och dess derivat inklusive monometylhydrazin (MMH). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020412-52 Osymmetrisk dimetylhydrazin (UDMH). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020413-52 Ammoniumperklorat och andra fasta oxidationsmedel inklusive: salt av Nitromyrsyra, Dinitroamin, Nitroamin, och Nitrocubaner. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020414-52 Sfäriskt aluminiumpulver med partiklar av enhetligt tvärsnitt på mindre än 500 x 10-6 m (500 µm) och ett aluminiuminnehåll av 97 viktprocent eller mer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020415-52 Metalliska bränslen med partikelstorlekar mindre än 500 x 10-6 m (500 µm) vare sig sfäriska, finfördelade, sfäroida, flingade eller malda innehållande 97 viktprocent eller mer av något av följande ämnen: zirkonium, beryllium, bor, magnesium, zink, legeringar av dessa, eller mischmetall. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. Se även N02020000-02, N09000000-02 och N11000000-02. M02020416-52 Cyclotetrametylentetranitroamin (HMX), eller Cyklotrimetylentrinitroamin (RDX). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. Se även N74010000-11 och N74020000-11. M02020417-52 Perklorater, klorater, eller kromater blandade med pulveriserade metaller eller andra bränslekomponenter med högt energiinnehåll. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020418-52 Karboraner, dekarboraner, pentaboraner och derivat därav. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020419-52 Flytande oxidatorer enligt nedan: a) Dikvävetrioxid, b) kvävedioxid/dikvävetetroxid, c) dikvävepentoxid, d) inhibitorförsedd rödrykande salpetersyra (IRFNA), e) blandningar som består av fluor och en eller flera halogener, syre eller kväve, f) väteperoxid med en koncentration större än 70 %. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. Se även N07000000-02. M02020421-52 Karboxiterminerad polybutadien (CTPB). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020422-52 Hydroxylterminerad polybutadien (HTPB). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020423-52 Glycidylazidpolymer (GAP). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020424-52 Polybutadienakrylsyra (PBAA). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020425-52 Polybutadienakrylsyraakrylnitril (PBAN). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020426-52 Oxetan inklusive polymerer av nitrometyloxetan (NIMMO), och 3,3 bis(azidometyloxetan) (BAMO). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020431-52 Drivmedelskompositer inklusive till kroppen bondade drivmedel och drivmedel med nitrerade bindmedel. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020432-52 Drivmedel som ej är kompositer inklusive drivmedel med dubbel bas. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020440-52 Uppslammat bor eller andra högenergidrivmedel som har en energitäthet som är 40 x 106 Joule/kg eller mer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020451-52 Bindmedel använda som drivmedelstillsatser enligt nedan: a) tris(1-(2-metyl)aziridinyl)fosfinoxid (MAPO), b) trimesol-1(2-etyl)aziridin (HX-868, BITA), c) "Tepanol" (HX-878), reaktionsprodukt av teraetylenpentamin, akrylnitril och glycidol, d) "Tepan" (HX-879), reaktionsprodukt av tetlenpentamin och akrylnitril, e) polyfunktionell aziridenamid med isoftalisk, trimesisk, isocyanisk eller trimetyladptisk grundstomme som har 2-metyl, eller 2-etyl aziridingrupp (HX-752, H-874 och HX-877). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020452-52 Trifenylvismut (TPB). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020453-52 Brinnhastighetsmodulatorer enligt följande: a) Katocen, b) N-butylferrocen, c) Butacen, eller d) andra ferrocenderivat. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020454-52 Nitratestrar och nitratmjukgörare, enligt följande: a) Trietylenglykolnitrat (TEGDN), b) Trimetyloletantrinitrat (TMETN), c) 1,2,4-butantrioltrinitrat (BTTN), d) Dietylenglykoldinitrat (DEGDN). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020455-52 Stabilisatorer enligt följande: a) 2-nitrodifenylamin, b) N-metyl-p-nitroanilin. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020510-52 Produktionsutrustning för produktion, hantering eller mottagningskontroll av drivmedel eller beståndsdelar till drivmedel beskrivna i M020204xx-52 och därtill speciellt konstruerade komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020521-52 Satsblandare för produktion av massiva bränslen eller beståndsdelar till massiva bränslen som beskrivs i M020204xx-52, med möjlighet för blandning i vakuum i området 0 till 13,326 kPa och med möjlighet att styra temperaturen i blandningskammaren och som har: a) en total volymetrisk kapacitet på 110 liter eller mer, och b) åtminstone en blandar/knådningsaxel monterad utanför centrum, samt till dessa speciellt konstruerade komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020522-52 Utrustning för produktion av finfördelat eller sfäriskt metallpulver i en styrd omgivning samt till dem speciellt konstruerade komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02020523-52 Vätskedrivna kvarnar för att mala eller krossa ammoniumperklorat, RDX eller HMX, samt till dem speciellt konstruerade komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02030110-55 Integrerade flyginstrumentsystem som innehåller gyrostabilisatorer eller automatiska piloter samt till dem speciellt konstruerade komponenter användbara i missilsystem. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar, komponenter eller programvara. M02030120-55 Astrogyrokompasser och andra apparater som hämtar position eller orientering genom att automatiskt följa himlakroppar eller satelliter samt till dem speciellt konstruerade komponenter. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar, komponenter eller programvara. M02030130-55 Accelerometrar med ett tröskelvärde av 0,5 g eller mindre, eller ett linjärt fel inom 0,25 % av hela skalutslaget, eller båda villkoren, som är utformade för användning i tröghetsnavigeringssystem eller i styrsystem av alla typer utom sådana som konstruerats och framtagits speciellt för användning som MWD (mätning samtidigt som borrning) sensorer för användning vid borrning i gruvor. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar, komponenter eller programvara. M02030140-55 Alla slags gyron användbara i missilsystem med en beräknad driftsstabilitet mindre än 5º (1 sigma eller rms) per timme i en 1 g-omgivning samt till dem speciellt konstruerade komponenter. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar, komponenter eller programvara. M02030150-55 Tröghetsnavigerings- eller annan utrustning som använder accelerometrar angivna i M02030130-55 eller gyron angivna i M02030140-55 samt komponenter och programvara för dessa samt system där sådan utrustning ingår och programvara för dess integrering. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar, komponenter eller programvara. M02030161-55 Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för lasergyron som används för att bedöma speglarnas egenskaper vilka innehåller den angivna tröskelnoggrannheten eller bättre för enheterna M02030110-55, M02030120-55, M02030130-55, M02030140-55 och M02030150-55, samt komponenter till dessa: a) Spridningsmätare (10 ppm), b) reflektometrar (50 ppm), eller c) profilmätare (5 Ångström). Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar, komponenter eller programvara. M02030162-55 Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för andra tröghetsnavigeringsutrustningar angivna i M02030110-55, M02030120-55, M02030130-55, M02030140-55,M02030150-55 och M02030200-55 samt komponenter till dessa: Provningsutrustning för tröghetsmätare (IMU modul), provningsutrustning för IMU-plattformar, fixturer för stabil fixering av IMU, balansfixturer för IMU-plattformar, provningsanordningar för gyroinställning, anordning för dynamisk gyrobalansering, provningsanordningar för gyromotorer, anordning för evakuering och fyllning av gyron, centrifugfixturer för gyrolager, inställningsanordningar för accelerometrar, provningsanordningar för accelerometrar. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar, komponenter eller programvara. M02030210-55 Flygstyrsystem, enligt nedan, konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem: Hydrauliska, mekaniska, elektro-optiska eller elektromekaniska flygstyrsystem (inklusive "fly-by-wire"-system). Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för angivna enheter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar. M02030220-55 Attitydstyrsystem, (flygstyrsystem), konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem. Test-, kalibrerings- och inställningsutrustning för angivna enheter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar. M02030230-55 Teknologi för integrering av luftfarkosters skrov, framdrivningssystem och bärande ytor för att optimera aerodynamiska prestanda hos en obemannad luftfarkost under hela dess färd. M02030240-55 Teknologi för samordning av flygkontroll, styrning och framdrivningsdata till ett system för optimering av raketbanan. M02030310-55 Avionikutrustning enligt nedan, konstruerad eller modifierad för användning i missilsystem: Radar och laserradarsystem, höjdmetrar, utrustning för att kartlägga terrängkonturer, perspektivkartläggnings- och korrelationsutrustning (både analog och digital), dopplerradarnavigationsutrustning, passiva interferensmätare, eller bildalstrande sensorer (aktiva och passiva). Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar eller programvara. M02030320-55 Passiva sensorer för att bestämma bäringen till specifika elektromagnetiska källor (riktningsbestämmande utrustning) eller terrängkännetecken, konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustningar eller programvara. M02030330-55 Globala positionssystem (GPS) eller liknande satellitmottagare och komponenter till dem, a) i stånd att tillhandahålla navigationsinformation vid hastigheter överstigande 515 m/s (1 000 nautiska mil/tim) och vid höjder överstigande 18 km (60 000 fot), eller b) konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem. Programvara framtagen för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. M02030340-53 Elektroniska sammansättningar och komponenter konstruerade, modifierade, testade, certifierade, eller utvalda för militärt bruk och med en arbetstemperatur som överskrider 125 ºC, konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem. Programvara framtagen för angivna sammansättningar och komponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna sammansättningar, komponenter eller programvara. M02030350-55 Teknologi för skydd av flygavionik och elektriska delsystem mot elektromagnetisk puls (EMP) och elektromagnetisk interferens (EMI) från yttre källor konstruerade eller modifierade för användning i missilsystem, enligt följande: a) Konstruktions-teknologi för skärmande instrument. b) Konstruktions-teknologi för härdade elektriska kretsar och delsystem. c) Konstruktions-teknologi för härdningsnormer för a) och b) ovan. M02040100-54 Maskiner för trådlindning vilka är utformade för att producera kompositkroppar användbara i missilsystem, där rörelserna för att placera, vira och linda fibrer samordnas och programmeras i tre eller flera axlar, konstruerade för att fabricera kompositkroppar eller laminat från fibrösa eller trådliknande material, samt samordnings- och programstyrning härför liksom komponenter och tillbehör till utrustningarna. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. Se även N52000000-10. M02040200-54 Maskiner för bandläggning vilka är utformade för att producera kompositkroppar användbara i missilsystem, där rörelserna för att placera och linda band och blad samordnas och programmeras i två eller flera axlar, konstruerade för att fabricera flygplanskroppar och missilkroppar i kompositmaterial liksom komponenter och tillbehör till utrustningarna. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040300-54 Vävstolar och maskiner för sammanflätning, som kan väva i flera riktningar och med flera dimensioner för produktion av kompositkroppar användbara i missilsystem, därtill hörande komponenter och tillbehör inbegripet adapters och modifieringsutrustning för vävning, flätning eller tvinning av fibrerna för tillverkning av kroppar i kompositmaterial utom textilvävstolar som inte har modifierats för ovan nämnda typer av slutanvändning liksom komponenter och tillbehör till utrustningarna. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040410-54 Utrustning för omvandling av polymeriska fibrer (t.ex. polyakrylonitril, rayon eller polykarbosilan) inklusive specialutrustning för att töja fibrerna under upphettning, konstruerad eller modifierad för produktion av fibrer eller trådaktiga material användbara i missilsystem samt därtill hörande komponenter och tillbehör. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040420-54 Utrustning för förångningsdeposition av grundämnen eller blandningar på upphettade trådformade substrat, konstruerade eller modifierade för produktion av fibrösa eller trådliknande material, användbara i missilsystem samt därtill hörande komponenter och tillbehör. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040430-54 Utrustning för våtspinning av eldfast keramik (t.ex. aluminiumoxid) konstruerad eller modifierad för produktion av fibrösa eller trådliknande material, användbara i missilsystem samt därtill hörande komponenter och tillbehör. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040500-54 Utrustning konstruerad eller modifierad för särskild fiberytbehandling och utrustning speciellt konstruerad eller modifierad för produktion av förimpregnerade mattor och förformer, användbara i missilsystem samt därtill hörande komponenter och tillbehör, inklusive: a) Rullar, b) sträckare, c) ytbeläggningsutrustning, d) skärmaskiner, eller e) stansar. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040600-54 Tekniska data (inklusive processförhållanden) och procedurer för reglering av temperatur, tryck och atmosfär i autoklaver och hydroklaver för produktion av kompositer eller delvis processade kompositer. M02040700-54 Komponenter och tillbehör till maskiner angivna i M0204xxxx-54, inkulsive formar, gjutkärnor, stampar, fixturer och verktygsuppsättningar för att pressa förformer, härdning, gjutning, sintring eller bondning av kompositkroppar, laminat och produkter därav. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040810-54 Kompositkroppar, laminat och produkter angivna i M0201xxxx-57, konstruerade eller modifierade för missilsystem eller därtill hörande undersystem samt harts impregnerade förimpregnerade mattor som använder harts som har en glasningstemperatur (Tg), efter härdning, som överskrider 145 ºC bestämd enligt ASTM D4065 eller motsvarande nationella standarder, och metallbelagda fiberförformer till dessa tillverkade antingen med organiska matriser eller metallmatriser som använder fibrer eller förstärkta fibrer med en specifik draghållfasthet som är större än 7,62 x 104 m (3 x 106 tum) och en specifik modul större än 3,18 x 106 m (1,25 x 108 tum). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. Se även N040x0000-02. M02040820-54 Återmättade pyrolyserade material (t.ex. kol-kol) konstruerade för missilsystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. Se även N04010000-02. M02040830-54 Finkorniga rekristalliserade bulkgrafiter (med en bulktäthet av åtminstone 1,72 g/cm3 uppmätt vid 15 ºC med partikelstorlek av 100 x 10-6 m (100 µm) eller mindre) samt pyrolytiska eller trådförstärkta grafiter användbara för raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040840-54 Keramiska kompositmaterial (dielektricitetskonstant mindre än 6 vid frekvenser från 100 Hz till 10 000 MHz) för användning i missilradomer samt i bulkbearbetbar förstärkt obränd silikonkarbidkeram för nosspetsar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040850-54 Volfram, molybden och legeringar av dessa metaller i form av enhetliga kulformiga eller finfördelade partiklar med 500 µm diameter eller mindre med en renhet av 97 % eller högre för tillverkning av delar till raketmotorer, t.ex. värmesköldar, dyssubstrat, dyshalsar, och ytor på strålstyrningskomponenter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02040860-54 Maråldrade stål (stål vanligen bestående av hög nickelhalt och mycket låg kolhalt jämte användning av ersättande ämnen eller kondensat för att uppnå åldringshärdning) med en brottgräns av 1,5 x 109 Pa eller högre mätt vid 20 ºC, i form av ark, skivor eller rör med en rör- eller plattjocklek som är lika med eller mindre än 5 mm (0,2 tum). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. Se även N05000000-02. M02050100-54 Teknologi för produktion av pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från ursprungsgaser som bryts ner inom temperaturintervallet 1 300 ºC till 2 900 ºC och ett tryck mellan 130 Pa (1 mm Hg) och 20 kPa (150 mm Hg) inklusive teknologi för bildandet av utgångsgaser, bestämning av flödeshastigheter och processkontrollscheman och parametrar. M02050200-54 Munstycken för processen angiven i M02050100-54. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna varor. M02050310-54 Utrustning och processregleringssystem utformad eller modifierad för förtätning och pyrolys av kompositkroppar, raketdysor och nosspetsar på farkoster för återinträde i jordatmosfären inklusive: isostatiska pressar med ett maximalt arbetstryck av 69 MPa (10 000 psi) eller högre och utformade för att uppnå och bibehålla en termiskt reglerad miljö av 600 ºC eller mer och har ett kammarutrymme med en inre diameter av 254 mm (10 tum) eller större. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. Se även N59000000-10. M02050320-54 Utrustning och processregleringssystem utformad eller modifierad för förtätning och pyrolys av kompositkroppar, raketdysor och nosspetsar på farkoster för återinträde i jordatmosfären inklusive: Ugnar för kemisk ångbeläggning vilka utformats eller modifierats för förtätning av kol-kol kompositer. Programvara konstruerad för den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. M02060100-51 Apparater och anordningar utformade eller modifierade för hantering, kontroll, aktivering och uppskjutning av missilsystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02060200-51 Fordon som anpassats eller modifierats för transport, handhavande, styrning, aktivering och uppskjutning av missilsystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02060300-55 Gravitationsmetrar (gravimetrar), gravitationsgradiometrar och till dem speciellt konstruerade komponenter, konstruerade eller modifierade för luftburet eller marint bruk, med en statisk eller operativ noggrannhet av 7 x 10-6 m/sek2 (0,7 mGal) eller bättre, och som har en inställningstid till dess den visar stadigvarande värde som är 2 minuter eller mindre. M02060400-55 Telemät- och fjärrmanövreringsutrustning användbar för missilsystem. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. M02060510-55 Precisionsmålsökningssystem för missilsystem, och som använder en kodöversättare ("code translator") eller transponder installerad på missilsystemet och antingen i förening med markbundna eller luftburna referenser eller navigationssatellitsystem för att tillhandahålla realtidsmätningar av position och hastighet under flygningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning. M02060520-55 Avståndsmätande radar, för missilsystem, inklusive tillhörande optiska/infraröda sökare, med en vinkelupplösning bättre än 3 mrad (0,5 mils) och en räckvidd av 30 km eller längre med en avståndsupplösning som är bättre än 10 m RMS och en hastighetsupplösning som är bättre än 3 m/sek. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning. M02060530-55 Programvara för missilsystem som behandlar inspelade data efter avslutad flygning för fastställande av farkostens position under hela flygvägen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna programvara. M02070100-53 Analogdatorer, digitala datorer eller digitala differentialanalysatorer användbara i missilsystem, som har någon av följande egenskaper: a) Klassade för kontinuerlig drift vid temperaturer från under - 45 ºC till över 55 ºC, eller b) resistent utförda eller strålningshärdade. M02070200-53 Analog-till-digital-omvandlare, användbara i missilsystem, vilka har endera av följande egenskaper: a) Konstruerade för att klara militära krav vad gäller miljötåligheten, eller b) konstruerade, modifierade, testade, certifierade eller screenade för militär användning och vara en av följande typer: i) monolitiska analog-till-digital-omvandlare med en upplösning av 8 bitar eller mer som är strålningståliga och som är specificerade för att arbeta i temperaturområdet från under - 45 ºC till över 125 ºC och som är hermetiskt kapslade, eller ii) kretskort eller moduler för analog-till-digital-omvandlare med elektrisk ingång som har en upplösning på 8 bitar eller mer, som är konstruerade för drift i ett temperaturområde från under -45 ºC till över 55 ºC, och som innehåller mikrokretsar som angivits i (i). M02080110-56 Vibrationsprovsystem, användbara för missilsystem eller undersystem därtill, med digital styrteknik samt med återkopplade slutna slingor, i stånd att vibrera ett system vid 10 g RMS eller mera i hela intervallet mellan 20 Hz och 2 000 Hz och överföra krafter av 25 kN (5,625 lbs), mätta vid obelastat bord, eller större. För utrustningen speciellt konstruerad programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. Se även N61010000-10. M02080120-56 Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för vibrationsprovning, med en realtidsbandbredd större än 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som anges i M02080110-56. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. Se även N61020000-10. M02080130-56 Skakutrustningar, med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft av 25 kN (5,625 lbs) eller större, mätt vid obelastat bord, och användbara för system som anges i M02080110-56. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning. Se även N61030000-10. M02080140-56 Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakutrustningar till ett komplett skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv kraft av 25 kN eller större, mätt vid obelastat bord och användbara för system som anges i M02080110-56. Programvara framtagen för användning med angiven utrustning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. Se även N61040000-10. M02080200-56 Vindtunnlar användbara för missilsystem och dess undersystem. Programvara framtagen för angiven utrustning. M02080300-56 Provbänkar och provbockar, användbara för missilsystem, som har kapacitet för hantering av raketer eller raketmotorer, som drivs med fast eller flytande bränsle och som kan mäta med dragkrafter på mer än 10 kN, eller har möjlighet att mäta dragkraften simultant i tre riktningar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. Programvara framtagen för utveckling, produktion eller användning av den angivna utrustningen. M02080400-56 Miljökammare och ekofria rum, användbara för missilsystem och deras undersystem, som kan simulera följande flygförhållanden: Höjder på 15 000 m eller högre, eller temperaturer som är minst -50 ºC till 125 ºC, och en vibrationsomgivning på 10 g RMS eller större mellan 20 Hz och 2 000 Hz överförande krafter på 5 kN eller mer för miljökammare, eller en akustisk omgivning med en ljudnivå på 140 dB eller mer (refererande till 2 x 10-5 N per m2) eller med en specificerad uteffekt som är 4 kW eller mer för ekofria rum. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. M02080500-56 Acceleratorer, utom sådana som är speciellt konstruerade för medicinsk användning, användbara i missilsystem eller deras undersystem, och som är i stånd att alstra elektromagnetisk strålning framkallad av bromsstrålning från accelererade elektroner på 2 MeV eller mer, samt system som innehåller acceleratorer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. M02090000-53 Programvara eller programvara med tillhörande speciellt konstruerade hybriddatorer (kombinerad analog och digital dator) för modellering (i synnerhet innefattande aerodynamisk eller termodynamisk analys av systemen) simulering, eller systemintegration av missilsystem eller deras undersystem. M02100000-54 Material och apparater för att minska sannolikheten för upptäckt ( t.ex. genom radarreflexioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer, såsom "stealth"-teknologi) för applikationer som är användbara i missilsystem eller deras undersystem, inklusive: a) Material och beläggningar för kroppar som är speciellt konstruerade för att reducera radarreflexioner, b) beläggningar, inklusive färger, särskilt utformade för att minska eller väl avpassa reflexion eller utstrålning i mikrovågs-, infraröds- eller ultraviolettsspektrat. M02100300-55 Programvara eller databaser för analys av signaturreduktionen på grund av reducerad möjlighet till upptäckt ( t.ex. genom radarreflexioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer, såsom "stealth"-teknologi) för applikationer som är användbara i missilsystem eller deras undersystem. M02100400-55 Radarsystem för tvärsektionsmätning för applikationer som är användbara i missilsystem eller deras undersystem, för användning i anslutning till reducerad möjlighet till upptäckt såsom radarreflexionen. M02110100-53 Strålningståliga mikrokretsar och detektorer för att skydda missilsystem mot nukleära effekter (t.ex elektromagnetisk puls (EMP), röntgenstrålning, kombinationer av tryckvågs- och värmeeffekter). M02110200-53 Radomer byggda för att motstå en kombination av en värmevåg större än 100 cal/cm2 åtföljd av ett topptryck större än 50 kPa för att skydda missilsystem från kärneffekter. N01010000-01 Uran som innehåller en blandning av isotoper som uppträder i naturen, uran utarmat på isotop 235, torium, vilken som helst av de föregående i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och varje annan vara som innehåller en eller flera av de föregående utom bestrålat kärnbränsle (se N01040000-01). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N01020000-01 Låganrikat uran (LEU), eller plutonium enligt nedanstående: Uran anrikat till mindre än 20 % av isotoperna 233, 235 eller båda, plutonium med en isotopkoncentration av Pu-238 som överskrider 80 %, någon av de föregående i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och varje annan vara som innehåller en eller flera av de föregående utom bestrålat kärnbränsle (se N01040000-01). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N01030A00-01 Höganrikat uran (HEU), eller plutonium enligt nedanstående: Uran anrikat till 20 % eller mer av isotoperna 233, 235 eller båda, plutonium som innehåller mindre än 80 % plutonium 238, någon av de föregående i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och varje annan vara som innehåller en eller flera av de föregående utom bestrålat kärnbränsle (se N01040000-01) eller varor i N01030B00-01. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N01030B00-01 Höganrikat uran (HEU), eller plutonium enligt nedanstående: Uran anrikat till 20 % eller mer i isotoperna 233, 235 eller båda, plutonium som innehåller mindre än 80 % plutonium 238, någon av de föregående i form av metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och varje annan vara som innehåller en eller flera av de föregående utom bestrålat kärnbränsle (se N01040000-01) som innehåller mängder under grammet av särskilt klyvbart material som är specificerat för användning som: a) Certifierat referensmaterial, b) kalibreringspreparat för mätinstrument, eller c) detekterande komponent i instrument. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N01040000-01 Bestrålat kärnbränsle. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N02010000-02 Zirkoniummetall och -legering i form av rör, eller sammansättningar av rör, speciellt konstruerade eller förberedda för användning i kärnreaktorer och i vilka förhållandet mellan hafnium och zirkonium är mindre än 1:500 viktdelar. N02020000-02 Zirkonium enligt följande: Metaller, legeringar som innehåller mer än 50 viktprocent zirkonium, och föreningar i vilka förhållandet haffniuminnehåll i förhållande till zirkoniuminnehåll är mindre än 1:500 viktsdelar, samt produkter härav, utom zirkonium i form av folier som har en tjocklek som ej överstiger 0,10 mm (0,004 tum). Teknisk not: Bestämmelsen gäller även avfall och skrot som innehåller zirkonium enligt ovanstående paragraf. Se även M02020415-52. N03000000-02 Aluminiumlegeringar som kan ges en draghållfasthet på 460 MPa (0,46 x 109 N/m2) eller mer vid 293 K (20 ºC), i form av rör eller i massiv form (inklusive smidesämnen) vars ytterdiameter är 75 mm (3 tum) eller större. Teknisk not: Frasen "aluminiumlegeringar som kan ges" avser här aluminiumlegering före eller efter värmebehandling. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N04010000-02 Fibrer eller fiberliknande material av kol eller aramid med en specifik modul av 12,7 x 106 m eller större, eller en specifik draghållfasthet av 23,5 x 104 m eller större. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N04020000-02 Fibrer eller fiberliknande material av glas som har en specifik modul av 3,18 x 106 m eller större och en specifik draghållfasthet av 7,62 x 104 m eller större. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N04030000-02 Kompositmaterial i form av rör med en inre diameter mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum) tillverkade av fibrer eller fiberliknande material beskrivna i N04010000-02 och N04020000-02. Teknisk not: Termen "fibrer eller fiberlikande material" innefattar kontinuerliga enkeltrådar, kontinuerliga garner och band. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N05000000-02 Maråldrat stål som kan ges en draghållfasthet av 2 050 MPa (2,050 x 109 N/m2) (300 000 lb/in2) eller mer vid 293 K (20 ºC) utom i former i vilka inga linjära dimensioner överstiger 75 mm (3 tum). Teknisk not: Uttrycket "maråldrat stål som kan ges" omfattar maråldrat stål både före och efter värmebehandlingen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. Se även M02040860-54. N06000000-02 Titanlegeringar som kan ges en draghållfasthet av 900 MPa (0,9 x 109 N/m2) eller mer vid 293 K (20 ºC) i form av rör eller i massiv form (inklusive smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm (3 tum). Teknisk not: Uttrycket "titanlegeringar som kan ges" omfattar titanlegeringar både före och efter värmebehandlingen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N07000000-02 Klortrifluorid (CAS nr 7790-91-2) Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. Se även M02020419-52. N08000000-02 Snabbreagerande jonbyteshartser eller adsorbenter, speciellt konstruerade eller framställda för urananrikning som använder jonutbytesprocessen inklusive porösa hartser med ett makronätverk, och/eller hinnliknande kroppar i vilka de aktiva kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en icke aktiv porös bärarkropp, samt andra komposituppbyggnader i lämplig form, inklusive partiklar eller fibrer. Dessa jonutbyteshartser/adsorbenter har en diameter som är 0,2 mm eller mindre och måste vara resistenta mot koncentrerad saltsyrelösning, lika väl som fysiskt starka nog för att inte degraderas i utbyteskolonner. Hartserna/adsorbenterna är speciellt konstruerade för att prestera mycket snabb uranisotoputbyteskinetik (ha en halveringstid för utbytet som är mindre än 10 s) och som kan arbeta i temperaturområdet 100 ºC till 200 ºC. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N09000000-02 Beryllium enligt följande: metall, legeringar som innehåller mer än 50 viktprocent av beryllium, föreningar som innehåller beryllium och produkter därav utom: a) Metallfönster för röntgenapparater, b) oxidprodukter, färdigtillverkade eller halvfabrikat särskilt utformade för elektroniska komponentdelar eller som bärarmaterial för elektroniska kretsar, c) naturligt uppträdande föreningar som innehåller beryllium. Teknisk not: Bestämmelsen gäller även avfall och skrot som innehåller beryllium enligt ovanstående. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. Se även M02020415-52. N10000000-02 Kalciummetall som innehåller mindre än eller lika med 0,2 viktprocent orenheter andra än magnesium och mindre än 20 ppm av bor. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N11000000-02 Magnesiummetall som innehåller mindre än eller lika med 0,2 viktprocent metalliska orenheter andra än kalcium och mindre än 20 ppm av bor. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. Se även M02020415-52. N12000000-02 Tantalplåt med en tjocklek på minst 2,5 mm varur man kan erhålla en rund platta med diametern 200 mm. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N13000000-02 Volfram enligt följande: Delar tillverkade av volfram, volframkarbid eller volframlegeringar (mer än 90 % volfram) vars massa är större än 20 kg och med en ihålig cylindersymmetri (inklusive cylindersegment) med en innerdiameter större än 100 mm (4 tum) men mindre än 300 mm (12 tum). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N14000000-02 Hafnium enligt följande: metall, legeringar och föreningar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium samt produkter härav. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N15000000-02 Bor och borföreningar, blandningar och borhaltiga material i vilka halten av bor-10 isotopen är mer än 20 % av viktinnehållet. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N16000000-02 Vismut med en hög renhetsgrad (99,99 % eller bättre) och med mycket lågt silverinnehåll (mindre än 10 ppm). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N17010000-02 Litium anrikad i isotopen litium-6 enligt följande: Metall, hydrider eller legeringar som innehåller litium anrikad i isotopen litium-6 (6Li) till en koncentration högre än den i naturen förekommande (7,5 atomprocent). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N17020A00-02 Litium anrikad i isotopen litium-6 enligt följande: Annat material som innehåller litium anrikad i isotopen litium-6 (inklusive föreningar, blandningar och koncentrat). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N17020B00-02 Litium anrikad i isotopen litium-6 enligt följande: 6Li infogat i termoluminicenta dosimetrar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N180A0000-02 Helium i alla former anrikat i isotopen helium-3, vare sig den är blandad med andra material eller ej eller är innesluten i någon utrustning eller apparat. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N180B0000-02 Helium i alla former anrikat i isotopen helium-3, vare sig den är blandad med andra material eller ej eller är innesluten i någon utrustning eller apparat som innehåller mindre än 1 g av helium-3. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N19000000-02 Tritium, inklusive föreningar och blandningar som innehåller tritium i vilka förhållandet tritiumatomer/väteatomer överstiger 1/1 000. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N190A0000-02 Tritium i belysningsanordningar (t.ex. säkerhetsutrustningar installerade i flygplan, klockor, ljus på start/landningsbanor) som innehåller mer än 40 Ci (Curie) tritium i någon kemisk eller fysisk form. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N190B0000-02 Tritiummärkta organiska föreningar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N20000000-02 Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och varje annan deuteriumförening i vilka förhållandet mellan deuterium och väte överstiger 1:5 000 för användning i kärnreaktorer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N21000000-02 Grafit som har en renhet som är bättre än 5 delar per miljon borekvivalent och med en densitet som är större än 1,5 g/cm3. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angivet gods. N22000000-03 Gascentrifuger samt apparater och komponenter som är speciellt konstruerade eller preparerade för användning i gascentrifuger. Introduktionsnot: Normalt består en gascentrifug av en tunnväggig cylinder (cylindrar) vars diameter är mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum) som är innesluten i vakuum och som roteras så att periferihastigheten blir i storleksordningen 300 m/s eller mer och med huvudaxeln vertikal. För att uppnå hög hastighet måste konstruktionsmaterialet till de roterande delarna ha hög hållfasthet i förhållande till tätheten, rotorenheten och följaktligen även de individuella komponenterna måste tillverkas med hög precision för att få så liten obalans som möjligt. I motsats till andra centrifuger är gascentrifuger för urananrikning karaktäriserade genom att ha en, i rotorkammaren, roterande skivformad baffel (bafflar) och ett stationärt rörsystem för matning och avtappning av UF6 gas och som har åtminstone tre separata kanaler varav två är anslutna till fördjupningar som sträcker sig från rotoraxeln mot periferien för rotorkammaren. I vakuuminneslutningen finns även ett antal kritiska enheter som icke roterar och som, fast de ej roterar, är speciellt konstruerade men ej svåra att tillverka och de är ej heller tillverkade av unika material. Emellertid behövs för en centrifuganläggning ett stort antal av dessa komponenter, så att kvantiteten kan ge en viktig indikation av slutanvändningen. Roterande komponenter (N2201xx00-03). Förklarande not: Material som används till roterande komponenter till en centrifug är: Maråldrat stål som kan ges en draghållfasthet på 2,05 x 109 N/m2 (300 000 psi) eller mer, aluminiumlegeringar som kan ges en draghållfasthet på 0,46 x 109 N/m2 (67 000 psi) eller mer, fibermaterial användbara i komposituppbyggnader och som har en specifik modul som är 12,3 x 106 m eller mer och en specifik draghållfasthet som är 0,3 x 106 m eller större ("Specifik modul" är elasticitetsmodulen i N/m2 dividerat med specifika vikten i N/m3. "Specifika draghållfastheten" är draghållfastheten i N/m2 dividerat med specifika vikten i N/m3). N22010A00-03 Roterande komponenter: Kompletta rotorenheter. Tunnväggiga cylindrar (eller ett antal förbundna tunnväggiga cylindrar) tillverkade av ett eller flera material med hög hållfasthet i förhållande till sin täthet som beskrivs i den förklarande noten som hör till detta avsnitt. Om förbundna, skall cylindrarna sammanfogas med flexibla bälgar eller ringar som beskrivs i N22010C00-03. Rotorn är försedd med en intern baffel (bafflar) och ändstycken, som beskrivs i N22010D00- 03 och N22010E00-03 om de är i slutlig utformning. Den kompletta enheten kan även levereras endast delvis hopsatt. N22010B00-03 Roterande komponenter: Rotorrör. Speciellt konstruerade eller iordningställda tunnväggiga rör med en tjocklek på 12 mm (0,5 tum) eller mindre, och en diameter mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum). De skall vara tillverkade av ett eller flera av de material som har hög hållfasthet i förhållande till sin täthet och som beskrivs i den förklarande noten till detta avsnitt. N22010C00-03 Roterande komponenter: Ringar eller bälgar. Komponenter speciellt konstruerade eller iordningställda för att ge lokalt stöd till rotorröret eller för att förena ett antal rotorrör. Bälgarna är korta cylindrar med en väggtjocklek på 3 mm (0,12 tum) eller mindre och en diameter som är mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum), som har en utbuktning runt sin omkrets, och de skall vara tillverkade av ett eller flera av de material som har hög hållfasthet i förhållande till sin täthet och som beskrivs i den förklarande noten till detta avsnitt. N22010D00-03 Roterande komponenter: Bafflar (Mellanväggar). Runda skivor med en diameter mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum) speciellt konstruerade eller iordningställda för att monteras inuti centrifugens rotorrör, för att isolera startkammaren från huvudseparationskammaren och i några fall bidra till UF6 - gasens cirkulation i rotorrörets huvudseparationskammare. De skall vara tillverkade av ett eller flera av de material som har hög hållfasthet i förhållande till sin täthet och som beskrivs i den förklarande noten till detta avsnitt. N22010E00-03 Roterande komponenter: Topplattor/Bottenplattor. Runda skivor med en diameter mellan 75 mm (3 tum) och 400 mm (16 tum) speciellt konstruerade eller iordningställda för att passa in i ändarna av rotorröret, och på så sätt innesluta UF6 i rotorröret, och i några fall stödja, hålla fast eller innehålla, som en integrerad del, en del av den övre lagringen (topplattan) eller för att bära motorns roterande element och nedre lagringen (bottenplattan). De skall vara tillverkade av ett eller flera av de material som har hög hållfasthet i förhållande till sin täthet och som beskrivs i den förklarande noten till detta avsnitt. N22020A00-03 Statiska komponenter: Magnetiska upphängda lager. Speciellt konstruerade eller iordningställda lager bestående av en ringformig magnet upphängd i ett lagerhus innehållande ett dämpande medium. Lagerhuset är tillverkat av material som är resistenta mot UF6 (se förklarande not till N23040000-03). Magneten kopplas till en polsko eller en sekundär magnet anpassad till topplattan beskriven i N22010E00-03. Magneten kan vara ringformad med ett förhållande mellan yttre och inre diameter som är mindre eller lika med 1,6:1. Magneten kan vara i ett utförande som har en permeabilitet på 0,15 H/m (120 000 tum cgs enheter) eller mer, eller en remanens som är 98,5 % eller mer, eller har en energiprodukt som är större än 80 kJ/m3 (107 gauss-örstedt). Utöver de vanliga materialegenskaperna, är det nödvändigt att avvikelsen mellan den magnetiska och geometriska axeln begränsas till snäva toleranser (mindre än 0,1 mm eller 0,004 tum) eller att homogenitet hos magnetmaterialet är särskilt efterfrågad. N22020B00-03 Statiska komponenter: Lager med dämpare. Speciellt konstruerade eller iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare. Lagertappen är normalt en härdad stålaxel med en halvsfär i ena ändan med anslutning till bottenplattan beskriven i N22010E00-03 i den andra. Axeln kan också ha ett hydrodynamiskt lager anslutet. Skålen är tablettformad med en halvsfärisk fördjupning i en yta. Dessa komponenter levereras ofta separat till dämparen. N22020C00-03 Statiska komponenter: Molekylarpumpar. Speciellt konstruerade eller iordningställda cylindrar som har invändigt maskinbearbetade eller pressade spiralformade spår och inre maskinbearbetade ytor. Typiska dimensioner är : innerdiameter 75 mm (3 tum) till 400 mm (16 tum), väggtjocklek 10 mm (0,4 tum) eller mer, med en längd som är lika med eller större än diametern. Spåren är typiskt rektangulära i tvärsektionen och minst 2 mm (0,08 tum) i djup. N22020D00-03 Statiska komponenter: Statorer för elektriska motorer. Särskilt konstruerade eller iordningställda ringformade statorer till snabba flerfas växelströms- (eller reluktans) motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600-2 000 Hz och med en effekt i området 50-1 000 VA. Statorn består av flerfasiga lindningar på en laminerad kärna med låga förluster. Kärnan består av tunna lager med typisk tjocklek 2,0 mm (0,08 tum) eller mindre. N22020E00-03 Statiska komponenter: Centrifughus/mottagare. Särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta rotorenheten till en gascentrifug. Huset består av en massiv cylinder med väggtjocklek upp till 30 mm (1,2 tum) med precisionsbearbetade ändar för att hålla lagren och med en eller flera flänsar för montering. Huset kan också vara cellformat till sin uppbyggnad för att kunna innehålla flera rotorrör. Huset skall vara gjort av eller skyddat av material som är resistens mot korrosion från UF6. N22020F00-03 Statiska komponenter: Uttagsrör. Särskilt konstruerade eller iordningställda rör vars innerdiameter är upp till 12 mm (0,5 tum) för att avtappa UF6 gas från centrifugens rotorrör enligt pitotrörsprincipen (härmed avses en öppning som är riktad mot den perifera gasströmningen i rotorröret, t.ex. genom att böja ändan på ett radiellt infört rör) och som kan fixeras i det centrala gasavtappningssystemet. Rören skall vara gjorda av eller skyddade av material som är resistent mot korrosion från UF6. N23000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter för anrikningsanläggningar baserade på gascentrifugmetoden. Introduktionsnot: Hjälpsystem, utrustningar och komponenter för gascentrifug- anläggningar är system som anläggningen behöver för att mata UF6 till centrifugerna, att sammanfoga de individuella centrifugerna till varandra för att bilda kaskader (eller steg) för att tillåta progressivt högre anrikning och att avtappa slutprodukt och restfraktion av UF6 från centrifugen tillsammans med utrustning som erfordras för att driva centrifugen eller för att styra anläggningen. Normalt förångas UF6 från fast form genom att använda upphettade autoklaver och distribueras i gasform till centrifugen med hjälp av grenrör. Gasströmmarna av UF6 som innehåller de anrikade och utarmade delarna (produkt och restfraktion) leds från centrifugkaskaderna via grenrör till kylfällor (som arbetar vid ca 203 K (-70 ºC) där gasen kondenseras före överförandet till lämpliga behållare för transport eller förvaring. Eftersom en anrikningsanläggning består av många tusen centrifuger ordnade i kaskad åtgår många kilometer av förgreningsrör med tusentals svetsar och med en betydande mängd av repetitioner i utförandet. Utrustning, komponenter och rörsystem är tillverkade med hög vakuum och renhetsstandard. N23010000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och restfraktion. Särskilt konstruerade eller iordningställda system innefattande: a) Matningsautoklaver (-stationer) som används för att överföra UF6 till centrifugkaskaderna med upp till 100 kPa (15 psi) tryck och matningshastigheten på 1 kg/tim eller mer. b) Desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för att bortföra UF6 från kaskaderna med upp till 3 kPa (0,5 psi) tryck. Desublimeringsutrustningen kan kylas till 203 K (-70 ºC) och upphettas till 343 K (70 ºC). c) Slutprodukt- och restfraktionsstationer för att avskilja UF6 till behållare. Anläggning, utrustning och rör är i sin helhet gjorda av eller fodrade med material som är resistenta mot UF6 (se förklarande not i N23040000-03) och är tillverkade för högt vakuum och hög renhetsstandard. N23020000-03 Rörsystem för UF6 . Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och förgreningsrörsystem för att hantera UF6 inom centrifugkaskaderna. Rörnätverket består vanligen av tre parallella grenrör med varje centrifug ansluten till vart och ett av förgreningsrören. Det blir en betydande mängd repetitioner med detta sätt. Allt är gjort av material som är motståndkraftigt mot UF6 (se förklarande not i N23040000-03) och är tillverkade för högt vakuum och hög renhetsstandard. N23030000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor. Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på matarflödet, slutprodukter och restfraktioner från UF6 gasströmmen och som har alla nedan angivna egenskaper: a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320, b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom (kromnickellegering), monel eller nickelpläterad, c) jonkälla med elektronbombardemang, och d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys. N23040000-03 Frekvensomvandlare. Frekvensomvandlare (även kända som omformare eller inverterare) särskilt konstruerade eller iordningställda för att driva statorn i en motor som definieras i N22020D00-03, eller delar, komponenter och delsystem för sådana frekvensomvandlare som har alla nedan angivna egenskaper: a) Flerfasig utgång inom området 600-2 000 Hz, b) hög stabilitet (med frekvenskontroll bättre än 0,1 %), och c) total harmonisk distortion mindre än 2 %. Not: Se även N84000000-12. Förklarande not: Artiklarna som upptagits i sektion N23xxxxxx-03 kommer antingen i direkt kontakt med UF6 processgas eller styr direkt centrifugerna och flödet av gas från centrifug till centrifug och kaskad till kaskad. Material resistenta mot korrosion från UF6 är t.ex. rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel eller legeringar som innehåller 60 % eller mer nickel. N24000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda enheter och komponenter för användning i gasdiffusionsanrikning. Introduktionsnot: I gasdiffusionsmetoden för separation av uranisotoper, är den huvudsakliga metoden att använda ett poröst membran, värmeväxlare för kylning av gasen (som upphettats av kompressionsprocessen), tätande och styrande ventiler och rörsystem. Eftersom gasdiffusionsteknologin använder uranhexafluorid (UF6 ) måste all utrustning, rördragning, ytan på instrument (som kommer i kontakt med gasen) vara tillverkade av material som förblir stabila när de kommer i kontakt med UF6. I en gasdiffusionsanordning åtgår ett antal av dessa enheter, vilket innebär att antalet kan utgöra en viktig indikation på slutanvändningen. N24010000-03 Gasdiffusionsmembran. a) Särskilt konstruerade eller iordningställda tunna, porösa filter med en porstorlek 100-1 000 Å (Ångström), en tjocklek på 5 mm (0,2 tum) eller mindre, och för rörformiga filter, en diameter på 25 mm (1 tum) eller mindre, tillverkade av metall, polymerer eller keramiska material resistenta mot korrosion av UF6, och b) särskilt iordningställda föreningar eller pulver för tillverkning av sådana filter. Dessa föreningar och pulver omfattar nickel eller legeringar som innehåller minst 60 % nickel, aluminiumoxid eller mot UF6 resistenta fullständigt fluoriderade kolvätepolymerer som har en renhet på 99,9 % eller bättre, en partikelstorlek mindre än 10 µm, och liten spridning i kornstorleken. N24020000-03 Behållare för gasdiffusionsmembran. Särskilt konstruerade eller iordningställda hermetiskt täta cylindriska kärl med diametern större än 300 mm (12 tum) och längden större än 900 mm (35 tum), eller rektangulära kärl av jämförbar storlek, som har en inloppsanslutning och två utloppsanslutningar som alla har en diameter större än 50 mm (2 tum), avsedda att innehålla gasdiffusionsmembran, och som är tillverkade av eller fodrade med mot UF6 motståndkraftiga material och konstruerade för horisontell eller vertikal installation. N24030000-03 Kompressorer och blåsmaskiner. Särskilt konstruerade eller iordningställda axial-, centrifugal- eller positiva deplacementskompressorer, eller blåsmaskiner med en sugvolymkapacitet för UF6 av 1 m3/min eller mer av UF6 , och med ett utloppstryck på upp till flera hundra kPa (100 psi), konstruerade för långtidsdrift i UF6 -miljö med eller utan elektrisk motor av lämplig effekt, liksom separata enheter av sådana kompressorer och blåsmaskiner. Dessa kompressorer och blåsmaskiner har ett tryckförhållande mellan 2:1 och 6:1 och är gjorda av eller fodrade med material som är resistenta mot UF6 . N24040000-03 Axeltätningar. Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumtätningar, som tätar matnings- och utloppsanslutningarna, för tätning av axlen som ansluter kompressorn eller blåsmaskinens rotor med drivmotorn för att uppnå en pålitlig tätning mot läckage av luft in i kompressorns eller blåsmaskinens innerkammare som är fylld med UF6. Sådana tätningar är normalt konstruerade för läckhastighet med buffertgas mindre än 1 000 cm3/min (60 kubiktum/min). N24050000-03 Värmeväxlare för kylning av UF6 . Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare som är gjorda av eller fodrade med UF6 resistenta material (utom rostfritt stål) eller med koppar eller varje kombination av dessa metaller och avsedda för en läckhastighet mindre än 10 Pa (0,0015 psi)/tim vid en tryckdifferens av 100 kPa (15 psi). N25000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter för användning vid gasdiffusionsanrikning. Introduktionsnot: Hjälpsystem, utrustning och komponenter för användning vid gasdiffusionsanrikning är de system som behövs för att mata UF6 till gasdiffusionsenheterna, för att koppla de individuella enheterna till varandra för att bilda kaskader (eller steg) för att tillåta progressivt högre anrikning och för att avtappa slutprodukt och restfraktion av UF6 från diffusionskaskaderna. På grund av den höga tröghetsegenskapen hos diffusionskaskaderna leder varje avbrott i deras funktion, och speciellt om de slutar fungera, till allvarliga konsekvenser. Det är därför viktigt att vakuumet bibehålls strikt och konstant i alla tekniska system, att automatiskt skydd från olyckor, och att noggrann automatisk reglering av gasflödet upprätthålls i en gasdiffusionsanläggning. Allt detta leder till nödvändigheten att utrusta anläggningen med ett stort antal speciella mätande, reglerande och styrande system. Normalt förångas UF6 från cylindrar som placeras i autoklaver och distribueras i gasform till matningspunkten med hjälp av kaskadernas grenrör. Slutprodukten och restfraktionen av UF6 gasströmmar flyter från inträdespunkten via kaskader och grenrör till antingen kylfällor eller kompressionssteg där UF6 gasen omvandlas till vätska innan den förs fram till lämpliga behållare för transport eller förvaring. Eftersom en gasdiffusionsanläggning består av ett stort antal gasdiffusionsceller kopplade i kaskad åtgår många kilometer av förgreningsrör med tusentals svetsar och med en betydande mängd av repetitioner i utförandet. Utrustning, komponenter och rörsystem är tillverkade med hög vakuum och renhetsstandard. N25010000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och restfraktion. Särskilt konstruerade eller iordningställda system som kan arbeta vid tryck på högst 300 kPa (45 psi) innefattande: a) Matningsautoklaver (eller stationer) som används för att överföra UF6 till gasdiffusionskaskaderna, b) desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för att bortföra UF6 från kaskaderna, c) stationer för omvandling av UF6 till vätska genom kompression och kylning, och d) slutprodukt- och restfraktionsstationer för att avskilja UF6 till behållare. N25020000-03 Rörsystem för UF6. Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och förgreningsrörsystem för att hantera UF6 inom gasdiffusionskaskaderna. Rörnätverket består vanligtvis av två parallella rör där varje diffusionscell är ansluten till vart och ett av förgreningsrören. N25030000-03 Vakuumsystem. a) Särskilt konstruerade eller iordningställda grova samlingsrör för vakuum, vakuumrör och vakuumpumpar som har en sugkapacitet på 5 m3/min (175 kubikfot/min) eller mer, och b) vakuumpumpar speciellt konstruerade för att arbeta i UF6 - haltig atmosfär tillverkade av, eller fodrade med aluminium, nickel eller legeringar som innehåller mer än 60 % nickel. Dessa pumpar kan vara antingen roterande eller av deplacementstyp, de kan ha deplacement eller fluoriderade kolvätestätningar, och kan arbeta med en arbetsvätska närvarande. N25040000-03 Speciella avstängnings- och styrventiler. Särskilt konstruerade eller iordningställda manuella eller automatiska avstängnings eller styrande bälgventiler tillverkade av UF6 resistent material med en diameter 40-1 500 mm (1,5-59 tum) för installation i huvud- eller hjälpsystem i gasdiffusionsanrikningsanläggningar. N25050000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor. Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på matarflödet, slutprodukter och restfraktioner från UF6 gasströmmen och som har alla nedan angivna egenskaper: a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320, b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom (kromnickellegering), monel eller nickelpläterad, c) jonkälla med elektronbombardemang, och d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys. Förklarande not: Artiklarna som upptagits i sektion N25xxxxxx-03 kommer antingen i direkt kontakt med UF6 processgas eller styr direkt flödet i kaskaden. Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är helt tillverkade av eller fodrade med mot UF6 resistenta material. I avsnittet som rör gasdiffusion omfattar material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 gas, rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, aluminiumoxid, nickel eller legeringar som innehåller minst 60 % nickel och UF6 -resistenta fullständigt fluoriderade kolvätepolymerer. N26000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda system, utrustningar och komponenter för användning i aerodynamiska anrikningsanläggningar. Introduktionsnot: I den aerodynamiska anrikningsprocessen komprimeras en blandning av gasen UF6 och en lätt gas (väte eller helium) och får sedan passera genom separationselement vari isotopseparationen åstadkommes genom att höga centrifugalkrafter åstadkommes över en geometriskt böjd vägg. Två processer av denna typ med lyckat resultat har utvecklats: dysprocessen och vortexrörprocessen. För båda processerna innefattar huvudkomponenterna i separationssteget cylindriska kärl som rymmer de speciella separationselementen (dysor eller vortexrör), gaskompressorer och värmeväxlare för att bortföra värmen från kompressionen. I en aerodynamisk anläggning behövs ett stort antal av dessa steg, så att kvantiteten kan ge en viktig indikation på slutanvändningen. Då aerodynamiska processen använder UF6 måste all utrustning, rörsystem och instrumentytor (som kommer i kontakt med gasen) vara tillverkade av material som förblir stabila vid kontakt med UF6 . Förklarande not: Produkterna som upptagits i denna sektion kommer antingen i direkt kontakt med UF6 processgas eller styr direkt flödet i kaskaden. Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är helt tillverkade av eller fodrade med mot UF6 resistenta material. I avsnittet som rör aerodynamiska separationsprocessen omfattar material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 -gas, koppar, rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel eller legeringar som innehåller minst 60 % nickel och UF6 - resistenta fullständigt fluoriderade kolvätepolymerer. N26010000-03 Separationsmunstycken (dysor). Särskilt konstruerade eller iordningställda separationsmunstycken och sammansättningar därav. Separationsmunstyckena består av uppslitsade böjda kanaler vars kurvradier är mindre än 1 mm (typiskt 0,1 till 0,05 mm) resistenta mot korrosion orsakad av UF6 och som i munstycket har en knivsegg som delar gasströmmen genom munstycket i två strömmar. N26020000-03 Vortex-rör. Särskilt konstruerade eller iordningställda vortexrör och sammansättningar av sådana. Vortexröret är cylindriskt eller koniskt, tillverkat av eller skyddat av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 och har en diameter mellan 0,5 cm och 4 cm, ett längd till diameterförhållande på högst 20:1 och med en eller flera tangentiella inlopp. Rören kan förses med tillbehör av munstyckstyp i antingen den ena eller i båda ändarna. Förklarande not: Den matande gasen kommer in i vortexröret tangentiellt vid ena ändan eller genom virvelskovlar eller vid ett antal tangentiella positioner längs med rörets periferi. N26030000-03 Kompressorer och blåsmaskiner. Särskilt konstruerade eller iordningställda axial-, centrifugal- eller positiva deplacementskompressorer eller blåsmaskiner tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 och med en sugvolymskapacitet på 2 m3/min eller mer av UF6 /bärgas (väte eller helium)blandningen. Förklarande not: Kompressorerna och blåsmaskinerna har ett typiskt tryckförhållande mellan 1,2:1 och 6:1. N26040000-03 Axeltätningar. Särskilt konstruerade eller iordningställda axeltätningar, som tätar matnings- och utloppsanslutningarna, för tätning av axlen som ansluter kompressorn eller blåsmaskinens rotor med drivmotorn för att uppnå en pålitlig tätning mot läckage av processgas eller luft eller tätningsgas in i kompressorns eller blåsmaskinens innerkammare som är fylld med UF6/bärgasblandning. N26050000-03 Värmeväxlare för gaskylning. Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta för korrosion orsakad av UF6 . N26060000-03 Behållare för separationselement. Särskilt konstruerade eller iordningställda behållare för separationselement tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 som skall innehålla vortexrör eller separationsdysor. Förklarande not: Behållarna kan vara cylindriska kärl med en diameter större än 300 mm och med längden större än 900 mm eller kan vara rektangulära med motsvarande dimensioner och kan vara avsedda för horisontell eller vertikal installation. N26070000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och restfraktion. Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem eller utrustningar för anrikningsanläggningar tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 inklusive: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system för att överföra UF6 till anrikningsprocessen, b) desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och efterföljande överföring efter upphettning, c) stationer för att ta bort UF6 från anrikningsprocessen genom kompression och omvandling av UF6 till en vätska eller fast form, och d) slutprodukt- och restfraktionsstationer för att överföra UF6 till behållare. N26080000-03 Rörsystem. Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 för hantering av UF6 inom de aerodynamiska kaskaderna. Dessa rörsystem är normalt gjorda med två parallella rör där varje anrikningssteg är anslutet till vart och ett av rören. N26090000-03 Vakuumsystem och pumpar. a) Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumsystem som har en sugkapacitet på 5 m3/min eller mer, och består av samlingsrör och vakuumrör samt vakuumpumpar konstruerade för att arbeta i UF6 haltig atmosfär, och b) vakuumpumpar speciellt konstruerade eller iordningställda för att arbeta i UF6 -haltig atmosfär tillverkade av, eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 . Dessa pumpar kan använda tätningar av fluoriderade kolväten och speciella arbetsvätskor. N26100000-03 Speciella avstängnings- och styrventiler. Särskilt konstruerade eller iordningställda manuella eller automatiska avstängnings eller styrande bälgventiler tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 med en diameter 40-1 500 mm (1,5-59 tum) för installation i huvud- eller hjälpsystem i anrikningsanläggningar baserade på den aerodynamiska metoden. N26110000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor. Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på matarflödet, slutprodukter eller restfraktioner från UF6 gasströmmen och som har alla nedan angivna egenskaper: a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320, b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom (kromnickellegering), monel eller nickelpläterad, c) jonkälla med elektronbombardemang, och d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopisk analys. N26120000-03 UF6 /bärgasseparationssystem. Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium). Förklarande not: Dessa system är konstruerade för att reducera UF6 innehållet i bärgasen till 1 ppm eller mindre, och kan innehålla utrustning såsom: i) Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen -120 ºC eller lägre, ii) kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturen -120 ºC eller lägre, iii) separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen, eller iv) kylfällor för UF6 som kan arbeta vid temperaturen -20 ºC eller lägre. N27000000-03 Särskilt konstruerade eller iordningställda system, utrustningar och komponenter för användning i anrikningsanläggningar för kemisk utbytesprocess eller jonutbytesprocess. Introduktionsnot: Den lilla skillnaden i massan mellan urans isotoper orsakar små skillnader i den kemiska jämviktsreaktionen som kan användas som bas för separation av isotoper. Två processer har utvecklats med framgång: vätske-vätske kemiskt utbyte och flytande-fast form jonutbyte. I vätske-vätske kemisk utbytesprocess får icke-blandbara vätskefaser (vatten och organiska) möta varandra motströms för att ge en kaskadeffekt motsvarande tusentals separationssteg. Vätskefasen består av uranklorid i en saltsyrelösning. Den organiska fasen består av ett extraherande material som innehåller uranklorid i en organisk lösning. Kontaktorerna som brukas i separationskaskaden kan vara vätske-vätske utbyteskolonner (som pulsade kolonner med silbottnar) eller vätskecentrifugkontaktorer. Kemisk omvandling (oxidation och reduktion) erfordras i båda ändarna av separationskaskaden för att sörja för återloppet vid varje ända. En viktig konstruktionsdetalj är att förhindra sammanblandning av procesströmmarna med vissa metalljoner. Plast, plastfodrade (inklusive användning av fluoriderade kolväten) och/eller glasfodrade kolonner och rörsystem används av denna anledning. I flytande-fast form jonutbytesprocessen är anrikningen åtföljd av uranadsorption/desorption på en speciell mycket snabbt reagerande jonutbytesharts eller adsorbent. En lösning av uran i saltsyra och andra kemiska agenser passerar genom cylindriska anrikningskolonner som innehåller packade bäddar av adsorbenten. För en kontinuerlig process är ett återloppssystem nödvändigt för att släppa uranet från adsorbentbädden tillbaka till vätskeflödet så att slutprodukten och restfraktionen kan uppsamlas. Detta åstadkoms med användning av lämpliga reduktions/oxidationskemiska agenser som omsorgsfullt regenereras i en separat extern krets som kan vara delvis regenererad inom isotopseparationskolonnerna själva. Närvaron av het koncentrerad saltsyrelösning i processen erfordrar att utrustningen är tillverkad av eller skyddad av speciella korrosionsresistenta material. N27010000-03 Vätske-vätske utbyteskolonner (kemiskt utbyte). Motströms vätske-vätske utbyteskolonner med mekanisk effektingång (t.ex pulsade kolonner med silbottnar, kolonner med fram och återgående plattor och kolonner med inre turbinblandare) särskilt konstruerade eller iordningställda för urananrikning som baseras på kemisk utbytesprocess. Dessa kolonner och deras inre är tillverkade av eller skyddade med lämpligt plastmaterial (t.ex. fluoriderade kolvätepolymerer) eller glas för att vara korrosionsresistenta mot koncentrerad saltsyrelösning. Uppehållstiden i stegen i kolonnerna är planerad för att vara kort (högst 30 sek). N27020000-03 Vätske-vätske centrifugalkontaktorer (kemiskt utbyte). Vätske-vätske centrifugalkontaktorer särskilt konstruerade eller iordningställda för urananrikning med användning av kemisk utbytesprocess. Sådana kontaktorer använder rotation för att uppnå dispersion av organiska och utspädda strömmar och sedan centrifugalkrafter för att separera faserna. Kontaktorerna är tillverkade av eller skyddade med lämpligt plastmaterial (t.ex. fluoriderade kolvätepolymerer) eller glas för att vara korrosionsresistenta mot koncentrerad saltsyrelösning. Uppehållstiden i stegen i kolonnerna är planerad att vara kort (högst 30 sek). N27030000-03 Uranreduktionssystem och utrustning (kemiskt utbyte). a) Särskilt konstruerade eller iordningställda elektrokemiska reduktionsceller för att reducera uran från ett valenstal till ett annat för urananrikning som använder den kemiska utbytesprocessen. Materialet i cellerna som kommer i kontakt med processlösningen måste vara korrosionsresistenta mot koncentrerad saltsyrelösning. Förklarande not: Cellens katoddel måste konstrueras för att förhindra reoxidation av uran till dess högre valenstal. För att behålla uranet i katoddelen måste cellen ha ett diffusionstätt membran av speciellt katjonbytesmaterial. Katoden består av lämplig massiv ledare såsom grafit. b) Särskilt konstruerade eller iordningställda system vid kaskadens slut för att ta ut U+4 från den organiska strömmen, för att justera syrakoncentrationen och matning till de elektrokemiska reduktionscellerna. Förklarande not: Dessa system består av lösningsmedelsextraherande utrustning för strippning av U+4 ut från den organiska strömmen till en utspädd lösning, förångning och/eller annan utrustning för att fullborda justering och styrning av lösningens pH samt pumpar och andra transportorgan för matning till den elektrokemiska reduktionscellen. En viktig konstruktionsangelägenhet är att undvika förorening av utspädda strömmar med vissa metalljoner. Följaktligen måste de delar som kommer i kontakt med procesströmmen vara konstruerade av eller skyddade av lämpliga material (såsom glas, fluoriderade kolvätepolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit). N27040000-03 Inmatningssystem (kemiskt utbyte). Särskilt konstruerade eller iordningställda system för att producera lösningar av uranklorid med hög renhet för separationsanläggningar för kemiskt utbyte av uranisotoper. Förklarande not: Dessa system består av upplösnings-, lösningsextraktions- och/eller jonutbytesutrustning för rening och elektrolytiska celler för att reducera uran U+6 eller U+4 till U+3. Dessa system producerar urankloridlösningar som har endast ett fåtal delar per miljon av metalliska föroreningar såsom krom, järn, vanadium, molybden och andra katjoner med valensvärdet två eller högre. Material för konstruktion av delar av det system som processar U+3 med hög renhet omfattar glas, fluoriderade kolvätepolymerer, polyfenylsulfat, plastbelagd polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit. N27050000-03 Uranoxidationssystem (kemiskt utbyte). Särskilt konstruerade eller iordningställda system för oxidation av U+3 till U+4 för retur till uranisotopseparationskaskaden i den kemiska utbytesanrikningsprocessen. Förklarande not: Dessa system kan t.ex. omfatta följande utrustning: i) Utrustning för att låta klor och syre komma i kontakt med det vattenbaserade utflödet från isotopseparationsutrustningen och extrahera den resulterande U+4 för att föra in den i det strippade flödet av organiskt lösningsmedel som återförs från kaskadens produktände, och ii) utrustning som separerar vatten från saltsyra så att vatten och den koncentrerade saltsyran kan återinföras i processen på lämpligt ställe. N27060000-03 Jonutbyteskolonner (jonutbyte). Cylindriska kolonner med diametern större än 1 000 mm för att inhysa och stödja packade bäddar av jonutbytesharts/adsorbent, särskilt konstruerade eller iordningställda för urananrikning med hjälp av jonutbytesprocessen. Dessa kolonner är tillverkade av eller skyddade med material (som titan eller fluoriderade kolväteplaster) moståndskraftiga mot korrosion orsakad av koncentrerad saltsyrelösning och som kan arbeta i temperaturområdet 100 ºC till 200 ºC och med tryck över 0,7 MPa (102 psi). Se även artikel N08000000-02 för jonbyteshartser/adsorbenter. N27070000-03 Återströmningssystem för jonbyte (jonutbyte). a) Särskilt konstruerade eller iordningställda kemiska eller elektrokemiska reduktionssystem för regenerering av kemiska reduceringsmedel som används i anrikningskaskader för uran med jonbyte, och b) särskilt konstruerade eller iordningställda kemiska eller elektrokemiska oxidationssystem för regenerering av kemiska oxideringsmedel som används i anrikningskaskader för uran med jonbyte. Förklarande not: Anrikningsprocessen med jonbyte kan t.ex använda trevärt titan (Ti+3) som ett reducerande medel i vilket fall reduktionssystemet kommer att återgenerera Ti+3 genom att reducera Ti+4. Processen kan t.ex. använda trevärt järn (Fe+3) som en oxidant i vilket fall oxidationssystemet kommer att återgenerera Fe+3 genom att oxidera Fe+2. N28000000-03 System, utrustning och komponenter för användning i laserbaserade anrikningsanläggningar. Introduktionsnot: Nuvarande system för anrikningsprocesser som använder laser kan uppdelas i två kategorier: de i vilka processmediet är atomär uranånga och de i vilka processmediet är en förångad uranförening. Allmän nomenklatur för sådana processer innefattar: Kategori 1 ¾ isotopseparation med atomär ånga med hjälp av laser (AVLIS eller SILVA), kategori 2 ¾ isotopseparation med molekulär ånga med hjälp av laser (MLIS eller MOLIS), och kemisk reaktion av isotoper med hjälp av selektiv laser (CRISLA). Systemen, utrustningarna och komponenterna för laseranriknings- anläggningar omfattar: i) Anordningar för att mata metallånga av uran (för selektiv fotojonisation) eller anordningar för att mata en förångad uranförening (för fotodissociering eller kemisk aktivering), ii) anordning för att uppsamla anrikat eller utarmat uran som slutprodukt och restfraktion i kategori 1, och anordning för att samla dissocierade eller reagerade produkter som slutprodukt och opåverkat material som restfraktion i kategori 2, iii) processlasersystem för att selektivt exitera uran-235 arter, och iv) utrustning för produktion av "feed" och omvandling av produkt. Komplexiteten i spektroskopin av uranatomer och föreningar kan behöva inblandning av vilket som helst antal tillgängliga laserteknologier. Förklarande not: Många av produkterna som beskrivs i denna sektion kommer i direkt kontakt med uranmetallånga eller smält metall eller med arbetsgas som innehåller UF6 eller en blandning av UF6 och andra gaser. Alla ytor som kommer i kontakt med uran eller UF6 är helt gjorda av eller skyddade av korrosionsresistenta material. Med material som är resistenta mot korrosion av gas- eller vätskeformad uran eller uranlegeringar, avses i detta avsnitt om laserbaserade anrikningsartiklar,yttriabelagd grafit eller tantal, och material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 inkluderar koppar, rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel eller legeringar som innehåller 60 % eller mer nickel och UF6 resistent helt fluoriderade kolvätepolymerer. N28010000-03 Uranförångningssystem (AVLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda uranförångningssystem som innehåller högeffekt strip eller avsökande elektronstrålekanoner med en levererad effekt på målet som är större än 2,5 kW/cm. N28020000-03 System för hantering av flytande uranmetall (AVLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda hanteringssystem för smält uran eller smälta uranlegeringar, bestående av deglar och kylutrustning för deglar. Förklarande not: Deglar och andra delar av systemet som kommer i kontakt med smält uran eller smälta uranlegeringar är tillverkade av eller skyddade av material med lämplig resistans mot korrosion och värme. Lämpliga material innefattar tantal, yttriabelagd grafit, grafit belagd med sällsynta jordmetalloxider samt blandningar därav. N28030000-03 Uppsamlingsanordning för slutprodukt och restfraktion av uran (AVLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlingsanordningar för slutprodukt och restfraktion av uran i fast eller flytande form. Förklarande not: Komponenter för dessa anordningar är tillverkade av eller skyddade av material som är värme- och korrosionsresistenta mot ånga eller vätska av uran (såsom yttriabelagd grafit eller tantal) och kan innefatta rör, ventiler, beslag, rännor, genomföringar, värmeväxlare och uppsamlingsplattor för magnetisk, elektrostatisk (eller annan) separationsmetod. N28040000-03 Separatormodulhölje (AVLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda cylindriska eller rektangulära kärl för att innesluta en källa för förångning av uranmetall, elektronstrålekanon och uppsamlare för slutprodukt och restfraktion. Förklarande not: Höljet har ett antal hål för genomföring av vatten och elektricitet, laserstrålefönster, vakuumpumpanslutningar och instrument för diagnostik och övervakning. De har möjligheter att öppnas och förslutas för att tillåta underhåll av inre komponenter. N28050000-03 Expansionsmunstycken för överljudshastighet (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda expansionsmunstycken för överljudshastighet för att kyla blandning av UF6 och bärgas till 150 K eller mindre och som är korrosionsresistent mot UF6. N28060000-03 Uppsamlare för uranpentafluorid (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlare för fast uranpentafluorid (UF5 ) som består av filter, impakt- (anslags-) eller cyklontyp uppsamlare eller kombinationer därav och som är korrosionsresistenta mot en omgivning av UF5/UF6. N28070000-03 Gaskompressorer för UF6/bärgas (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda kompressorer för en blandning av UF6 och bärgas, konstruerade för långtidsdrift i en omgivning av UF6. Komponenterna i kompressorn som kommer i kontakt med processgasen är gjorda av eller skyddade med material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6. N28080000-03 Tätningar för roterande axlar (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda axeltätningar, vilka tätar matnings- och utloppsanslutningar, som tätar anslutningen mellan kompressorrotorn och drivmotorn för att uppnå en pålitlig tätning mot utläckande processgas eller inläckage av luft och tätningsgas till innerkammaren av kompressorn som är fylld med en blandning av UF6 och bärgas. N28090000-03 System för fluorinering (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda system för fluorinering av UF5 (fast form) till UF6 (gas). Förklarande not: Dessa system är konstruerade för att fluorinera det uppsamlade UF5 pulvret till UF6 för efterföljande uppsamling i slutproduktbehållaren eller för överföring till MLIS enheten för ytterligare anrikning. I en metod åstadkoms fluorineringen inom isotopseparationssystemet för att reagera och direkt återvinnas från produktkollektorerna. Ett annat sätt är att UF5 pulvret tas bort och förflyttas från slutproduktuppsamlaren till ett lämpligt kärl (t.ex. flytbäddsreaktor, skruvreaktor eller flamtorn) för fluorinering. Vid båda sätten används utrustning för lagring och förflyttning av fluor (eller andra fluorinerade medel) samt för uppsamling och transport av UF6. N28100000-03 UF6 mass-spektrometrar/jonkällor (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetiska eller kvadrupolsmass-spektrometrar, som kan ta on-line prover på matarflödet, slutprodukter och restfraktioner från UF6 gasströmmen och som har alla nedan angivna egenskaper: a) Upplösning lika med en massenhet för massor större än 320, b) jonkälla tillverkad av eller fodrad med nikrom (kromnickellegering), monel eller nickelpläterad, c) jonkälla med elektronbombardemang, och d) uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys. N28110000-03 In- och utmatningssystem för slutprodukt och restfraktion (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem eller utrustningar för anrikningsanläggningar tillverkade av eller skyddade av material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 inklusive: a) Matningsautoklaver, ugnar eller system för överföring av UF6 till anrikningsprocessen, b) desublimeringsutrustning (eller kylfällor) som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för därefter följande överföring efter upphettning, c) stationer för omvandling av UF6 till vätska eller fast form, använda för att ta bort UF6 från anrikningsprocessen genom kompression och omvandling av UF6 till en vätska eller fast form, och d) slutprodukt- och restfraktionsstationer för att överföra UF6 till behållare. N28120000-03 UF6 /bärgasseparationssystem (MLIS). Särskilt konstruerade eller iordningställda processystem för att separera UF6 från bärgasen. Bärgasen kan vara kväve, argon eller annan gas. Förklarande not: Dessa system kan innehålla utrustning såsom: Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen -120 ºC eller lägre, kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturen -120 ºC eller lägre, eller kylfällor för UF6 som kan arbeta vid temperaturen -20 ºC eller lägre. N28130000-03 Lasersystem (AVLIS, MLIS och CRISLA) enligt följande: Lasersystem särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper. Förklarande not: Ett lasersystem för AVLIS processen består vanligtvis av två lasrar: en kopparånglaser och en färgämneslaser. Lasersystem för MLIS består vanligtvis av en CO2 eller excimerlaser och en optisk cell, med en roterande spegel i vardera ändan, genom vilken ljuset passerar flera gånger. Lasrar och lasersystem för båda processerna erfordrar en frekvensspektrastabilisator för drift över en utsträckt tid. N28140A00-03 Kopparånglaser med 40 W eller mer i genomsnittlig utgångseffekt och som arbetar vid våglängder mellan 500 nm och 600 nm. N28140B00-03 Argonjonlaser med 40 W eller mer i genomsnittlig utgångseffekt och som arbetar vid våglängder mellan 400 nm och 515 nm. N28140C00-03 Neodymdopade (annat än glas) lasrar enligt följande: a) Som har en utgångsvåglängd mellan 100 nm och 1 100 nm, och som är pulsexiterade och Q-switchade med en pulsvaraktighet lika med eller större än 1 ns och som uppfyller något av nedanstående krav: i) en genomsnittlig utgångseffekt i transversell singlemod som överskrider 40 W, eller ii) en genomsnittlig utgångseffekt i transversell multipelmod som överskrider 50 W, b) som arbetar vid våglängder mellan 1 000 nm och 1 100 nm och med hjälp av frekvensdubbling ger utgående våglängder mellan 500 nm och 550 nm med en genomsnittlig effekt vid den dubblade våglängden som är större än 40 W. N28140D00-03 Avstämda pulsade färgämnesoscillatorer (enkelmod) som ger en genomsnittlig utgångseffekt som är större än 1 W, en pulsrepetitionsfrekvens högre än 1 kHz, en pulsbredd som är mindre än 100 ns och en våglängd mellan 300 nm och 800 nm. N28140E00-03 Avstämda pulsade färgämnesoscillatorer, utom singelmod-oscillatorer, med en genomsnittlig utgångseffekt större än 30 W, en pulsrepetitionsfrekvens högre än 1 kHz, en pulsbredd mindre än 100 ns och en våglängd mellan 300 nm och 800 nm. N28140F00-03 Alexandritlasrar som har en bandbredd på 0,005 nm eller mindre, en pulsrepetitionsfrekvens som är högre än 125 Hz och en genomsnittlig utgångseffekt större än 30 W vid våglängder mellan 720 nm och 800 nm. N28140G00-03 Pulsade koldioxidlasrar med en pulsrepetitionsfrekvens högre än 250 Hz, en genomsnittlig utgångseffekt som är större än 500 W och en pulsbredd mindre än 200 ns vid våglängder mellan 9 000 nm och 11 000 nm. Not: Denna specifikation är inte avsedd att kontrollera högeffekts- (typiskt 1 till 5 kW) industri CO2 lasrar som används i tillämpningar som skärning och svetsning, då dessa senare lasrar antingen är opulsade eller är pulsade med en pulsbredd som är mer än 200 ns. N28140H00-03 Pulsade excimerlasrar (XeF, XeCl, KrF) med en pulsrepetitionsfrekvens högre än 250 Hz, en genomsnittlig utgångseffekt större än 500 W och en puls kortare än 200 ns vid våglängder mellan 240 och 360 nm. N28140I00-03 Para-vätefyllda Ramanceller för frekvenskonvertering utformade för att arbeta vid en utgående våglängd på 16 nm och en pulsrepetitionsfrekvens högre än 250 Hz. N28140J00-03 Frielektronlasrar. N29000000-03 System, utrustning och komponenter för användning i en anrikningsanläggning som arbetar med plasmaseparation. Introduktionsnot: I plasmaseparationsprocessen passerar ett plasma av uranjoner genom ett elektriskt fält avstämt till jonresonansfrekvensen för 235U så att de företrädesvis absorberar energi och diametern ökas på deras korkskruvformade bana. Joner med ett spår med större diameter avtappas för att producera en produkt som är anrikad på 235U. Plasman, som görs genom att jonisera uranånga, innehålls i en vakuumkammare med ett starkt magnetfält som produceras av en supraledande magnet. Huvudteknologin för systemprocessen innefattar systemet för att generera uranplasman, separatormodulen med den supraledande magneten och ett metallborttagningssystem för uppsamling av slutprodukt och restfraktion. N29010000-03 Mikrovågskällor och antenner. Särskilt konstruerade eller iordningställda mikrovågskällor och antenner för att producera eller accelerera joner och som har följande egenskaper: a) Frekvens högre än 30 GHz, och b) mer än 50 kW medeleffekt för jonproduktion. N29020000-03 Jonexcitationsspolar. Särskilt konstruerade eller iordningställda radiofrekvensjonexcitationsspolar för frekvenser högre än 100 kHz och som kan hantera mer än 40 kW i medeleffekt. N29030000-03 System för att generera uranplasma. Särskilt konstruerade eller iordningställda system för generering av uranplasma som kan innehålla strip- eller svepelektronkanoner som kan leverera en effekt på mer än 2,5 kW/cm på målet. N29040000-03 System för hantering av flytande uran. Särskilt konstruerade eller iordningställda hanteringssystem för smält uran eller uranlegeringar som består av deglar och kylutrustning för deglar. Förklarande not: Deglarna och andra delar i systemet som kommer i kontakt med smält uran eller smälta uranlegeringar är tillverkade av eller skyddade med material med lämplig resistans mot korrosion och värme. Lämpliga material innefattar tantal, yttriabelagd grafit, grafit belagd med oxider av de sällsynta jordmetallerna. N29050000-03 Uppsamlingsanordningar för slutprodukt och restfraktion av uran. Särskilt konstruerade eller iordningställda uppsamlingsanordningar för slutprodukt och restfraktion av uran i fast form. Dessa uppsamlingsanordningar är tillverkade av eller skyddade med material som är resistenta mot värme och korrosion från uranånga, såsom yttriabelagd grafit eller tantal. N29060000-03 Behållare för separatormoduler. Cylindriska kärl särskilt konstruerade eller iordningställda för användning i anrikningsanläggningar som arbetar med plasmaseparation och som skall innehålla uranplasmakällan, radiofrekventa drivspolar samt slutprodukt och restfraktion. Förklarande not: Dessa behållare har ett antal öppningar för elektriska genomföringar, anslutning av diffusionspumpar samt instrumentanslutningar för diagnostik och övervakning. De är så utrustade att de kan öppnas och återförslutas för att kunna renovera inre komponenter och de är konstruerade av ett lämpligt icke magnetiskt material såsom rostfritt stål. N29070000-03 Supraledande elektromagneter. Supraledande spolformade elektromagneter som har alla följande egenskaper: a) De kan ge upphov till ett magnetfält på mer än 2 tesla (20 kilogauss), b) förhållandet L/D (längd dividerat med innerdiametern) större än 2, c) innerdiametern större än 300 mm, och d) magnetfältet är likformigt, bättre än 1 % i den centrala 50 %-iga delen av innervolymen. Not: Detta omfattar icke magneter som är speciellt konstruerade för användning inom medicinskt kärnmagnetiskt resonanssystem (NMR). N30000000-03 System, utrustning och komponenter för användning i elektromagnetiska anrikningsanläggningar. Introduktionsnot: I den elektromagnetiska processen produceras uranjoner genom jonisering av tillfört saltmaterial (vanligen UCl4) som accelereras och får passera genom ett magnetfält som har den effekten att joner från skilda isotoper följer olika spår. Huvudkomponenterna i en elektromagnetisk isotopseparator innefattar: ett magnetfält som avlänkar/separerar de olika isotopernas joner, en jonkälla med dess accelerationssystem och ett uppsamlingssystem för de separerade jonerna. Hjälpsystem för processen innefattar system för att förse magnet med kraft, högspänningssystem för jonkällan, vakuumsystem och omfattande kemiskt hanteringssystem för att återvinna produkter och rening/återanvändning av komponenterna. N30010A00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper samt därtill hörande utrustning och komponenter, innefattande: Jonkällor: Särskilt konstruerade eller iordningställda enkla eller multipel uranjonkällor som består av ångkälla, joniserare och strålaccelerator, konstruerade av lämpligt material såsom grafit, rostfritt stål eller koppar och som kan tillhandahålla en total jonström på 50 mA eller mer. N30010B00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper samt utrustning och komponenter därför, inklusive: Jonuppsamlare: Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar och som består av två eller flera slitsar med fickor och som är gjorda av lämpligt material såsom grafit eller rostfritt stål. N30010C00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper samt utrustning och komponenter därtill, inklusive: Vakuumbehållare: Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer konstruerade av lämpliga icke- magnetiska material såsom rostfritt stål och för ett arbetstryck på 0,1 Pa eller mindre. Förklarande not: Behållarna är speciellt konstruerade för att inrymma jonkällan, kollektorplattorna och vattenkylning och är förberedda för anslutning av diffusionspump samt försedda med inspektionsluckor för att ta bort och återinstallera dessa. N30010D00-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper och utrustning och komponenter därför, inklusive: Magnetpolskor: Särskilt konstruerade eller iordningställda magnetpolskor som har en diameter större än 2 m att användas för att upprätthålla ett konstant magnetfält inom en elektromagnetisk isotopseparator och för att överföra magnetfältet mellan angränsande separatorer. N30020000-03 Elektromagnetiska isotopseparatorer andra än de som anges i 30.1 ovan, konstruerade för eller utrustade med enkla eller multipeljonkällor som kan lämna en total jonström som är 50 mA eller mer. N30030000-03 Högspänningsaggregat. Särskilt konstruerade eller iordningställda högspänningsaggregat för jonkällor som över en tidsperiod om 8 timmar kontinuerligt kan avge följande: a) Utgångsspänning på minst 20 000 V, b) utgångsström på minst 1 A, och c) spänningsreglering bättre än 0,1 %. N30040000-03 Kraftaggregat. Likspänningskraftaggregat som över en tidsperiod om 8 timmar kontinuerligt kan lämna: a) Utgångsspänning på minst 100 V med en utgångsström på minst 500 A, och b) ström- eller spänningsreglering som är bättre än 0,1 %. N30050000-03 Vakuumpumpar med ett insugningsrör som är 380 mm eller mer med en pumphastighet på 15 000 liter/s eller mer och som är kapabla att ge ett slutvakuum som är bättre än 10-4 Torr (0,76 x 10-4 mbar). Teknisk not: Slutvakuumet bestäms vid pumpinloppet med pumpingången sluten. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angiven utrustningen eller programvara. N31010000-04 Induktivt kopplad plasma masspektrometer (ICP/MS) som kan mäta en massenhet för joner lika med eller större än 230 atommassenheter och som har en upplösning som är bättre än 2 delar på 230, samt jonkällor härtill. N31020000-04 Glimurladdningsmasspektrometer (GDMS) som kan mäta en massenhet för joner lika med eller större än 230 atommassenheter och som har en upplösning som är bättre än 2 delar på 230, samt jonkällor härtill. N31030000-04 Masspektrometer med termisk jonisation (TIMS) som kan mäta en massenhet för joner lika med eller större än 230 atommassenheter och som har en upplösning som är bättre än 2 delar på 230, samt jonkällor härtill. N31040000-04 Masspektrometer med elektronbombardemang som har en jonisationskammare tillverkad av eller mantlad med eller pläterad med material som är resistent mot UF6. N31050A00-04 Molekylärstrålemasspektrometrar som har en jonisationskammare tillverkad av, fodrad med eller pläterad med rostfritt stål eller molybden och som har en kylfälla som kan kyla till 193 K (-80 ºC) eller lägre. N31050B00-04 Molekylärstrålemasspektrometrar som har en jonisationskammare tillverkad av, fodrad med eller pläterad med material som är resistent mot UF6. N31060000-04 Masspektrometrar utrustade med en jonkälla med mikrofluorering för användning med aktinium eller aktiniumfluorider. N32000000-04 Instrument och processtyrsystem för användning vid anrikning. Instrument för att övervaka temperatur, tryck, pH, vätskenivå eller flödeshastighet speciellt konstruerade för att vara korrosionsresistenta mot UF6 genom att de är gjorda av, eller skyddade av något av följande material: Rostfritt stål, aluminium, aluminiumlegeringar, nickel, och legeringar som innehåller minst 60 % nickel. N33000000-04 Programvara speciellt framtagen för styrning av urananrikningsanläggningar och hjälpmedel. N34000000-05 Anläggningar för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar samt utrustning därtill. Introduktionsnot: Tungt vatten kan produceras med en mångfald processer. De två processer som har visat sig vara kommersiellt användbara är emellertid vatten-vätesulfid utbytesprocessen (GS processen) och ammoniak- väteutbytesprocessen. GS processen baseras på utbyte av väte och deuterium mellan vatten och vätesulfid inom en serie av kolonner som drivs med toppsektionen kall och bottensektionen varm. Vatten flyter ner genom kolonnen medan vätesulfidgas cirkulerar från botten till toppen av kolonnen. En serie av perforerade tråg används för att försäkra blandning mellan gas och vatten. Deuterium flyttar till vattnet vid låg temperatur och till vätesulfiden vid hög temperatur. Gas eller vatten, anrikat i deuterium, tas bort från det första steget av kolonnen vid anslutningspunkten mellan varma och kalla sektionen och processen repeteras i följande kolonnsteg. Produkten i sista steget, vatten anrikat med upp till 30 % deuterium sänds sedan till en destillationsenhet för att ge tungt vatten av reaktorkvalitet, t.ex. 99,75 % deuteriumoxid. Ammoniak-väte utbytesprocessen kan extrahera deuterium från syntesgas genom kontakt med flytande ammoniak i närvaro av en katalysator. Syntesgasen leds in i utbyteskolonnen och sedan till en ammoniakomvandlare. Inne i kolonnen flyter gasen från botten till toppen medan ammoniaken flyter från toppen till botten. Deuteriumet strippas från vätet i syntesgasen och koncentreras i ammoniaken. Ammoniaken flyter sedan till en ammoniakkracker vid botten av kolonnen medan gasen flyter till en ammoniakomvandlare i toppen. Ytterligare anrikning sker i följande steg och reaktorkvaliteten av tungt vatten produceras genom slutdestillation. Syntesgasflödet kan anskaffas genom en ammoniakfabrik som i sin tur kan sättas upp i anslutning till en tungt-vattenanläggning för ammoniak-väte-utbyte. Ammoniak-väte utbytesprocessen kan också använda vanligt vatten som utgångskälla för deuterium. Många av nyckelutrustningarna för produktion av tungt vatten som använder GS eller ammoniak-väte utbytesprocessen är gemensamma för flera områden inom den kemiska industrin eller oljeindustrin. Detta är speciellt fallet för små anläggningar som använder GS-processen. Få artiklar finns emellertid "på hyllan". GS processen och ammoniak-väteprocessen erfordrar hantering av stora kvantiteter av lättantändliga, korrosiva och giftiga gaser vid förhöjt tryck. Således, när man etablerar konstruktions- och driftstandard för anläggningar och utrustning för dessa processer, krävs noggrann uppmärksamhet vid materialval och specifikationer för att försäkra lång driftstid med hög säkerhet. Valet av skala är primärt en ekonomisk fråga och behov. Av denna orsak specificeras det mesta av utrustningen av kunden. Slutligen skall noteras att i såväl GS som ammoniak-väte utbytesprocessen, gäller att komponenter som var för sig icke är speciellt konstruerade eller förberedda för produktion av tungt vatten kan sättas samman till system som blir särskilt konstruerade eller förberedda för att producera tungt vatten. Katalysatorproduktionssystemet som används vid ammoniak-väteutbytesprocessen och vattendestillationssystemet som används för den slutliga koncentrationen av tungt vatten till reaktorkvalitet är exempel på sådana system. De delar av utrustningen som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten som använder antingen vatten-vätesulfid utbytesprocessen eller ammoniak-väte utbytesprocessen innefattar följande. N34010000-05 Utbyteskolonner för vatten-vätesulfid. Utbyteskolonner tillverkade av finkornstål (såsom ASTM A516) med diameter mellan 6 m (20 ft) och 9 m (30 ft) som kan arbeta vid tryck på 2 MPa (300 psi) eller mer och med en tillåten korrosion på 6 mm eller mer särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med användning av vatten-vätesulfid utbytesprocessen. N34020000-05 Blåsare och kompressorer. Enkelstegs, lågtrycks (t.ex. 0,2 MPa eller 30 psi) centrifugalblåsare eller kompressorer för cirkulation av vätesulfidgas (t.ex. gas som innehåller mer än 70 % H2S) särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten som utnyttjar vatten-vätesulfid utbytesprocessen. Dessa blåsare eller kompressorer har en genomströmningskapacitet som är minst 56 m3/s (120 000 SCFM) när de arbetar vid insugningstryck på minst 1,8 MPa (260 psi) och som har tätningar konstruerade för våt H2S drift. N34030000-05 Utbyteskolonner för ammoniak-väte. Utbyteskolonner för ammoniak-väte utbyte med en höjd på minst 35 m (114,3 ft) med diameter mellan 1,5 m (4,9 ft) och 2,5 m (8,2 ft) som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa (2 225 psi) särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med användning av ammoniak-väte utbytesprocessen. Dessa kolonner har åtminstone en flänsad axiell öppning med samma diameter som de cylindriska delar genom vilka kolonnens inre kan tas ut och åter sättas in. N34040000-05 Kolonnens inre delar och stegpumpar. Kolonnens inre delar och stegpumpar särskilt konstruerade eller iordningställda för kolonner som producerar tungt vatten med hjälp av ammoniak-vätesulfid utbytesprocessen. Kolonnens inre delar innefattar speciella stegkontaktorer som underlättar mycket nära kontakt mellan gas och vätska. Stegpumpar inkluderar speciellt konstruerade dränkbara pumpar för cirkulation av flytande ammoniak inom kontaktstegen inne i kolonnen. N34050000-05 Ammoniakkrackers. Ammoniakkrackers som kan arbeta vid tryck på minst 3 MPa (450 psi) särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med användning av ammoniak-väte utbytesprocessen. N34060000-05 Absorptionsanalysator. Absorptionsanalysatorer i det infraröda området som on-line kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller större än 90 %. N34070000-05 Katalytiska brännare. Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med hjälp av ammoniak-väte utbytesprocessen. N34080000-05 Fyllkroppar. Fyllkroppar, speciellt avsedda för användning vid separation av tungt vatten från vanligt vatten och tillverkade av fosforbronsnät eller koppar (i båda fallen kemiskt behandlade för att öka vätningsförmågan) och konstruerade för användning i vakuumdestillationstorn. N34090000-05 Cirkulationspumpar. Pumpar som cirkulerar lösning av utspädd eller koncentrerad kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3 ) med alla följande egenskaper: a) Lufttät (t.ex hermetiskt tätad), b) för koncenterad kaliumamidlösning (1 % eller mer) som kan arbeta vid tryck 1,5-60 MPa, för utspädd kaliumamidlösning (mindre än 1 %) som kan arbeta vid tryck 20-60 MPa, och c) har en pumpkapacitet mer än 8,5 m3/tim. N34100000-05 Ammoniak-syntesgas omvandlare. Ammoniak-syntesgasenhet i vilken syntesgas (kväve och väte) tas bort från en ammoniak/väte högtrycks utbyteskolonn och syntetiserad ammoniak förs tillbaka till nämnda kolonn. N34110000-05 Katalysator belagd med platina. Katalysatorer belagda med platina särskilt konstruerade eller iordningställda för att stödja väteisotoputbytesreaktionen mellan väte och vatten för att återvinna tritium från tungt vatten eller för produktion av tungt vatten. N34120000-05 Kolonner för destillation av väte vid låga temperaturer som uppfyller alla följande krav: a) Konstruerade för att arbeta vid en inre temperatur -238 ºC (35 K) eller lägre, b) konstruerade för att arbeta vid ett inre tryck mellan 0,5 till 5 MPa (5 till 50 atm), c) tillverkade av finkornigt rostfritt stål ur 300-serien med lågt svavelinnehåll eller ekvivalent temperaturtåligt och H2- kompatibelt material, och d) med en innerdiameter på minst 1 m och en effektiv längd på minst 5 m. N35000000-05 Anläggningar och särskilt konstruerad utrustning för separation av litium-6 enligt nedan: a) Fyllda vätske-vätske utbyteskolonner för litiumamalgam, b) kvicksilver och/eller litiumamalgampumpar, eller c) elektrolysceller för litiumamalgam. N36010000-05 Hjälpmedel eller anläggningar för produktion, återvinning, avtappning, koncentration eller hantering av tritium samt utrustning och material härför enligt följande: Tritiumlagring, separation, rening och pumpsystem som använder metallhydrider som lagrings-, pumpnings- eller reningsmedium. N36020000-05 Hjälpmedel eller anläggningar för produktion, återvinning, avtappning, koncentrering eller hantering av tritium, samt utrustning och material därför, enligt följande: Väte- eller heliumkylenheter som kan kyla till 23 K (-250 ºC) eller lägre som kan ta bort värme med en kapacitet större än 150 W. Se även N19xxxxxx-02. ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING FÖR OMVANDLING AV URAN Introduktionsnot: Uranomvandlingsanläggningar och system kan utföra en eller flera omvandlingar från en uranförening till en annan, inklusive: Omvandling av uranmalmkoncentrat till UO3, omvandling av UO3 till UO2, omvandling av uranoxid till UF4 eller UF6, omvandling av UF6 till UF4, omvandling av UF4 till UF6, omvandling av UF4 till uranmetall, omvandling av uranfluorid till UO2, och omvandling av uranoxid till UCl4 . Många nyckelutrustningar för uranomvandlingsanläggningar är vanliga inom åtskilliga områden av den kemiska processindustrin. Exempel på sådan utrustning är ugnar, roterande ugnar, flytbäddsreaktorer, flamtornsreaktorer, vätskecentrifuger, destillationskolonner och vätske-vätske avtappningskolonner. Få av dem är emellertid "på hyllan"-varor utan beställs och förbereds enligt kundens behov och standarder. I några fall behövs speciell konstruktion och tillverkning för att klara de kemiska föreningar som skall hanteras (HF, F2, ClF3 och uranfluorider). Slutligen skall det noteras att i uranomvandlingsprocessen kan delar till system som inte är speciellt konstruerade för uranomvandling sättas samman till system som blir särskilt konstruerade eller iordningställda för användning vid uranomvandlingen. N37000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av koncentrerad uranmalm till UO3. Förklarande not: Omvandling av koncentrerad uranmalm till UO3 kan ske genom att först lösa malmen i salpetersyra och utvinna renat urannitrat genom att använda ett lösningsmedel såsom tributylfosfat. Därefter omvandlas urannitratet till UO3 antingen genom koncentration och denitrering, eller genom neutralisering med gasformig ammoniak för att producera ammoniumdiuranat med åtföljande filtrering, torkning och rostning. N38000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO3 till UF6. Förklarande not: Omvandling av UO3 till UF6 kan ske direkt med fluorinering. Processen kräver tillgång till fluorgas eller triklorfluorid. N39000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO3 till UO2. Förklarande not: Omvandling av UO3 till UO2 kan utföras genom reduktion av UO3 med nedbruten ammoniakgas eller väte. N40000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO2 till UF4. Förklarande not: Omvandlingen av UO2 till UF4 kan ske genom att låta UO2 reagera med vätefluoridgas (HF) vid 300-500 ºC. N41000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF4 till UF6. Förklarande not: Omvandling av UF4 till UF6 kan ske genom exotermisk reaktion med fluor i en tornreaktor. UF6 kondenseras från den heta avloppsgasen genom att passera genom en kylfälla nedkyld till -10 ºC (263 K). Denna process kräver tillgång till fluorgas. N42000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF4 till uranmetall. Förklarande not: Omvandlingen av UF4 till uranmetall sker genom reduktion med magnesium (stora satser) eller kalcium (små satser). Reaktionen utförs vid temperaturer över urans smältpunkt (1 130 ºC). N43000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF6 till UO2. Förklarande not: Omvandling av UF6 till UO2 kan ske med en av tre processer. I den första reduceras och hydrolyseras UF6 till UO2 genom att använda väte och ånga. I den andra hydrolyseras UF6 genom upplösning i vatten, ammoniak tillsätts för att fälla diammoniumuranat och diammoniumuranatet reduceras till UO2 med väte vid 820 ºC. I den tredje processen kombineras gasformig UF6, CO2 och NH3 i vatten varvid ammoniumuranylkarbonat fälls. Ammoniumuranylkarbonatet kombineras med ånga och väte vid 500-600 ºC för att producera UO2. Omvandlingen av UF6 till UO2 utförs ofta som första steg i en anläggning för bränsletillverkning. N44000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UF6 till UF4. Förklarande not: Omvandling av UF6 till UF4 utförs genom reduktion med väte. N45000000-06 Särskilt konstruerade eller iordningställda system för omvandling av UO2 till UCl4. Förklarande not: Omvandling av UO2 till UCl4 kan utföras genom att låta UO2 reagera med CCl4 vid hög temperatur. N46000000-06 Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 10 g fluor/tim och till detta speciellt konstruerade delar och tillbehör. N47000000-07 Kompletta kärnreaktorer. Kärnreaktorer som kan arbeta så att de underhåller en självupprätthållande kedjereaktion i kärnklyvning. Förklarande not: En kärnreaktor omfattar de enheter som finns i eller är direkt anslutna till reaktorkärlet, utrustningen som styr nivån av effekt i härden samt de komponenter som normalt innehåller eller kommer i kontakt med eller styr det primära kylmedelsflödet i reaktorkärnan. N47010000-07 Reaktorkärl. Metallkärl, som en komplett enhet eller som viktiga fabrikstillverkade delar därför, som är speciellt konstruerade eller förberedda för att innehålla reaktorhärden i en kärnreaktor som definieras i N47000000-07 och som kan motstå arbetstrycket av primärkylmedlet. Förklarande not: Topplattan för ett reaktorkärl täcks av nummer N47010000-07 som en fabrikstillverkad del. Det inre i reaktorn (t.ex. stödpelare och plattor för härden och andra delar i reaktorkärlet, tuber med kontrollstavarna, termiska skydd, bafflar,härdgallerplattor, diffusionsplattor etc.) levereras normalt med av reaktorleverantören. I några fall är speciella understödjande komponenter innefattade vid tillverkning av ett reaktorkärl. Dessa enheter är tillräckligt nödvändiga för säkerhet och driftsäkerhet av en reaktor (och därför tillverkas med leverantörens garanti och trovärdighet) så att deras leverans, utanför basleveranserna till reaktorn, inte kan betraktas som normalt förfarande. Därför, fastän den separata leveransen av dessa unika, speciellt konstruerade och preparerade, kritiska stora och dyra enheter icke nödvändigtvis behöver falla utanför det aktuella området, är ett sådant förfaringssätt ej troligt. N47020000-07 Maskiner för laddning och urladdning av reaktorbränsle. Utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in och ut bränsle i en kärnreaktor som kan manövreras under belastning eller är utrustad med tekniskt avancerade positionerings- eller inställningsmöjligheter för att tillåta komplexa avställningsoperationer av bränslet såsom sådana där möjlighet att betrakta bränslet icke är möjligt. N47030000-07 Reaktorstyrstavar. Stavar särskilt konstruerade eller iordningställda för styrning av reaktiviteten i en kärnreaktor. Förklarande not: Dessa artiklar innefattar, förutom neutronabsorberande delar, bär- och upphängningsstrukturen för stavarna om de levereras separat. N47040000-07 Styrmekanism för reaktivitet, anordningar och system. Förklarande not: Styrmekanism för reaktivitet, anordningar och system kan vara manuella, elektromekaniska, hydrauliska, pneumatiska och kemiska där en kemikalie förs in eller tas bort. N47050000-07 Reaktortryckrör. Rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innehålla bränsleelementen och primärkylmedlet i en reaktor vid ett arbetstryck som är mer än 5,1 MPa (740 psi). N47060000-07 Primärkylpumpar. Pumpar särskilt konstruerade eller iordningställda för cirkulering av primärkylmedlet i en kärnreaktor. Förklarande not: Särskilt konstruerade eller iordningställda pumpar kan innefatta system med noggrant bearbetade tätningar eller multipeltätningar för att förhindra läckage av primärkylmedlet, pumpar som är kapslade tillsammans med motorn och pumpar som drivs med tröghetskrafter. Denna definition omfattar pumpar enligt certifikat NC-1 eller motsvarande standard. N47070000-07 Styrutrustning för reaktornivån, särskilt konstruerad eller iordningställd för att styra effektnivån i en kärnreaktor, t.ex. styrutrustning för styrstavarnas drivmekanism och strålningsmätning samt mätinstrument för att bestämma neutronflödet. N47080000-07 Kärnreaktorsimulatorer, elektroniska simulatorer särskilt konstruerade eller iordningställda för all lämna full attrappsimulering av driften och styrningen av en kärnreaktor. N48000000-08 Anläggningar för tillverkning av bränsleelement. Anläggning för tillverkning av bränsleelement inkluderar utrustning: a) Som normalt kommer i direkt kontakt med, eller direkt behandlar, eller styr produktionsflödet av kärnämne, b) som tätar kapslingen av kärnämnet, c) som kontrollerar att höljet är oskadat, eller d) som sörjer för att slutföra ytbehandlingen på det kapslade bränslet. N49000000-09 Anläggningar och utrustning för upparbetning av bestrålade bränsleelement. Introduktionsnot: Upparbetning av bestrålat bränsle separerar plutonium och uran från högaktiva klyvningsprodukter och andra transurana element. Skilda tekniska processer kan utföra denna separation. Genom åren har emellertid Purex blivit den mest använda och accepterade processen. Purex innebär upplösning av det bestrålade kärnbränslet i salpetersyra, följt av separation av uran, plutonium och klyvbara produkter genom lösningsextraktion med användning av en blandning av tributylfosfat i ett organisk lösningsmedel. Purexanläggningar har processfunktioner som liknar varandra, inklusive sönderhuggning av bränsleelementen, upplösning av bränslet, lösningsextraktion och förvaring av processvätskan. Det kan också finnas utrustning för termisk denitrering av urannitrat, omvandling av plutoniumnitrat till oxid eller metall, och bearbetning av klyvbara avloppsvätskor till en form som är lämplig för långtidsförvaring eller avfallshantering. Den särskilda typen och konfigurationen av utrustningen kan emellertid variera från anläggning till anläggning eftersom funktionerna kan skilja mellan olika Purexanläggningar av flera skäl, inklusive typ och kvantitet av bestrålat kärnbränsle som skall processas och den avsedda användningen av det återvunna materialet samt vilken säkerhets- och underhållsnivå som skall finnas inbyggd i anläggningen. En anläggning för upparbetning av bestrålade element innefattar utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med och direkt styr det bestrålade bränslet och de viktigaste kärnmaterialen och klyvbara produkterna i procesströmmen. Dessa processer inkluderar kompletta system för plutoniumomvandling och produktion av plutoniummetall, och kan identifieras bland de steg som tas för att undvika kriticitet (t.ex. genom geometrien), strålningsexponering (t.ex genom skärmning) och giftolyckor (t.ex genom inkapsling). N49010000-09 Huggmaskiner för bestrålade bränsleelement. Introduktionsnot: Denna utrustning bryter upp höljet på bränslet för att exponera det bestrålade kärnmaterialet för upplösning. Särskilt konstruerade metallsaxar är de vanligast använda även om avancerad utrustning såsom laserskärare kan förekomma. Avståndsmanövrerad utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för användning i upparbetningsanläggningar som de identifierats ovan och avsedda att skära, hugga eller klippa bestrålade kärnbränsleelement, buntar eller stavar. N49020000-09 Upplösningskar. Introduktionsnot: Upplösningskaren tar normalt emot det upphuggna bränslet. I dessa kritiskt säkra kärl, löses det bestrålade kärnmaterialet upp av salpetersyra och det återstående höljet tas bort från procesströmmen. Kritiskt säkra tankar (t.ex. liten diameter, ringformiga eller lamellformiga tankar) särskilt konstruerade eller iordningställda för användning i upparbetningsanläggningar såsom de identifierats ovan, avsedda för upplösning av bestrålat kärnbränsle och som kan motstå het, ytterst korrosiv vätska och som kan bli laddad och underhållen med fjärrmanövrering. N49030000-09 Lösningsextraktorer och extraktorutrustning för vätskor. Introduktionsnot: Lösningsextraktorer mottar både lösningen med det bestrålade bränslet från upplösningskaren och den organiska lösningen som separerar uran, plutonium och klyvbara produkter. Lösningextraktionsutrustning är normalt konstruerad för att möta snäva arbetsparametrar såsom lång drifttid utan underhåll eller gjord för lätt utbyte, enkelhet i användning och styrning, och flexibilitet för variationer i processvillkoren. Särskilt konstruerade eller iordningställda lösningsextraktorer såsom fyllkropps- eller pulskolonner, sedimentationsblandare eller centrifugalkontaktorer för användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat kärnbränsle. Upplösningsextraktorn måste vara resistent mot den korrosiva effekten hos salpetersyra. Upplösningsextraktorer är normalt framställda med mycket hög standard (inklusive speciell svetsning, inspektion, kvalitetsförsäkran och kvalitetskontroll) av rostfritt stål med lågt kolinnehåll, titan, zirkonium eller andra högkvalitativa material. N49040000-09 Kemiska behållare och lagringstankar. Introduktionsnot: Tre huvudströmmar av vätska är resultatet av extraktionssteget. Behållare och lagringstankar används i den följande processen för dessa tre vätskeströmmar: Den rena urannitraten koncentreras genom avdunstning och passerar en denitrationsprocess där den omvandlas till uranoxid. Denna oxid återanvänds i kärnbränslecykeln. Den högaktiva lösningen av klyvningsprodukter koncentreras normalt genom avdunstning och förvaras som ett vätskekoncentrat. Detta koncentrat kan ytterligare förångas och omvandlas till en form lämplig för lagring eller avfallshantering. Det rena plutoniumnitratet koncentreras och lagras i avvaktan på dess överförande till vidare processteg. I synnerhet är behållare och lagringstankar för plutoniumlösning konstruerade för att undvika kritiska problem som härstammar från förändringar i koncentrationen och utformningen av denna ström. Särskilt konstruerade eller iordningställda behållare och lagringskärl för användning vid upparbetning av bestrålat bränsle. Behållarna och lagringskärlen måste vara resistenta mot den korrosiva effekten hos salpetersyra. De är normalt tillverkade av sådana material som rostfritt stål med lågt kolinnehåll, titan, zirkonium eller andra högkvalitativa material. Behållare och lagringstankar kan vara konstruerade för fjärrmanövrering av drift och underhåll och kan ha följande egenskaper för kontroll av kärnkriticiteten: a) Väggar eller inre uppbyggnad med en borekvivalent som är minst 2 %, b) diametern är högst 175 mm (7 tum) för cylindriska kärl, eller c) bredden är högst 75 mm (3 tum) för antingen platta eller ringformiga kärl. N49050000-09 System för omvandling av plutoniumnitrat till oxid. Introduktionsnot: I de flesta upparbetningsanläggningar innefattar denna slutliga process omvandling av plutoniumnitratlösning till plutoniumdioxid. Huvudfunktionerna inblandade i dessa processer är: Processens lagringshastighet och justering, fällning, separation av vätska/fast ämne, kalcinering, produkthantering, ventilation, avfallshantering och processtyrning. Kompletta system särskilt konstruerade eller iordningställda för omvandling av plutoniumnitrat till plutoniumoxid är i synnerhet anpassade för att undvika kriticitet och strålningseffekter och för att göra risken för giftolyckor så liten som möjligt. N49060000-09 System för omvandling av plutoniumoxid till metall. Introduktionsnot: Denna process som kan vara knuten till en upparbetningsanläggning innefattar fluoridering av plutoniumdioxid, oftast med den mycket korrosiva gasen fluorväte, för att producera plutoniumfluorid som därefter reduceras med hjälp av högrent kalcium för att producera metalliskt plutonium och slagg av kalciumfluorid. Huvudfunktionerna som innefattas i denna process är fluoridering (t.ex. hit hör utrustning tillverkad av eller fodrad med en ädelmetall), metallreduktion (t.ex. med hjälp av keramiska deglar), återvinning av slagg, produkthantering, ventilation, avfallshantering och processtyrning. Kompletta system särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av plutoniummetall är speciellt anpassade för att undvika kriticitet och strålningseffekter och för att göra risken för giftolyckor så liten som möjligt. N49070000-09 Högaktiva celler och tillhörande utrustning särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering och bearbetning av bestrålat kärnmaterial. Förklarande not: Småskalig kemisk separering av plutonium, uran eller bådadera från bestrålat kärnmaterial erfordrar strålningsskydd från de klyvbara produkterna gammaaktivitet och från plutoniums giftighet. Denna separation utförs normalt i särskilt konstruerade eller iordningställda bly- eller betongskyddade celler försedda med betraktningshål tillverkat av glas med hög täthet och fjärrmanipulatorer. Skydd från plutoniumets giftighet uppnås med en lufttät inre fodring av den högaktiva cellen normalt tillverkad av rostfritt stål med låg kolhalt. Högaktiva celler är försedda med ett luftutbytessystem som kan upprätthålla ett lätt undertryck och utrustade med högeffektiva luftpartikelfilter som förhindrar utsläpp av aerosoler från de högaktiva cellerna till omgivningen. N49080000-09 Högaktiva celler och tillhörande utrustning särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering eller bearbetning av radioisotoper och strålkällor i medicinska och industriella tillämpningar enligt följande: a) Fjärrmanövrerade manipulatorer som utför mekanisk överföring av en mänsklig operatörs handlande med hjälp av elektriska, hydrauliska eller mekaniska medel till en arbetande arm och avslutande gripverktyg, som kan användas för att möjliggöra fjärrmanövrering av aktiviteter i operationer för radioaktiva kemikalier och högaktiva celler enligt följande: i) Har kapacitet att arbeta genom en cellvägg som är minst 0,6 m tjock (genom väggen hantering), eller ii) har kapacitet att brygga över en cellvägg som är minst 0,6 m tjock (över väggen hantering). Not: Fjärrmanövrering kan vara av typ master/slave eller hanterad med en joystick eller tangentbord. b) Strålningsskyddsfönster (blyglas eller annat) som är större än 0,3 m på en sida och med en täthet större än 3 g/cm3 och en tjocklek på minst 100 mm samt till dessa särskilt konstruerade ramar. c) Strålningståliga TV kameror särskilt konstruerade eller specificerade som strålningståliga för att motstå mer än 5 x 104 gray (SI) (5 x 106 rad) utan att funktionen avtar samt speciella linser som skall användas i dessa kameror. d) Fat särskilt konstruerade för transport eller lagring av reaktorbränsle eller bestrålade bränsleelement. Programvara speciellt konstruerad för styrning av urananrikningsanläggningar eller hjälpmedel. N50010000-10 Utrustning för tillverkning av rotorer och sammansättning av rotorrörsektioner, bafflar, ändplattor inklusive precisionsdornar, byglar och krymppassningsmaskiner. Programvara särskilt konstruerad för användning med angiven utrustning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N50020000-10 Riktningsutrustning för rotorer för uppriktning av rotorrörsektioner till en gemensam axel. Not: Normalt består en sådan utrustning av precisionsmätsonder som är kopplade till en dator och som därefter styr funktionen av t.ex. pneumatiska ramar som används för uppriktning av rotorrörsektionerna. Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N50030000-10 Bälgformande dornar och stansar för att producera en enkel utbuktning, t.ex. bälgar tillverkade av höghållfasta aluminiumlegeringar, maråldrat stål eller höghållfasta fibermaterial. Bälgarna skall ha alla följande dimensioner: a) Innerdiameter 75 mm till 400 mm (3 tum till 16 tum), b) längden minst 12,7 mm (0,5 tum), och c) djupet på den enkla utbukningen minst 2 mm (0,08 tum). Programvara särskilt konstruerad för användning med den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N51010000-10 Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan, stationära eller portabla, horisontella eller vertikala som följer: Maskiner för centrifugalbalansering av böjliga rotorer med en längd av 400 mm eller mer och som uppfyller samtliga följande villkor: a) En sväng eller axeltappsdiameter på minst 75 mm, b) kan balansera vikter från 0,9 till 23 kg, och c) kan balansera med en rotationshastighet av mer än 5 000 rpm. Programvara särskilt konstruerad för användning med den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N51020000-10 Centrifugalbalanseringsmaskiner konstruerade för att balansera ihåliga cylindriska rotorkomponenter och som uppfyller samtliga följande villkor: a) En axeltappsdiameter på minst 75 mm, b) balanserar vikter från 0,9 till 23 kg, c) balanserar till en återstående obalans av 0,010 kg mm/kg per plan eller bättre, och d) använder remdrift. Programvara särskilt konstruerad för användning med den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N52000000-10 Lindningsmaskiner för fibrer hos vilka rörelserna för position och lindning av fibrer är koordinerade och programmerade i två eller fler axlar speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial eller laminat utgående från "fibrer eller fiberliknande material" och som kan linda cylindriska rotorer med en diameter mellan 75 mm och 400 mm och med en längd av 400 mm eller mer jämte styrutrustning för koordinering och programmering samt precisionsmandreller härför och därför speciellt framtagen programvara. Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för utveckling, produktion eller användning av den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. Se även M02040100-54. N53000000-10 Rotations- och flödesformande maskiner samt precisionsskapande rotordornar konstruerade för att tillverka cylindriska rotorer med en innerdiameter mellan 75 mm och 400 mm som: 1. Enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med numeriska styrenheter eller datorstyrning, och 2. har två eller fler axlar som kan koordineras simultant för att kunna konturstyra. Not: De enda rotationsformande maskinerna som omfattas av detta avsnitt är sådana som kombinerar rotations- och flödesformning. Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angiven programvara. Se även M02020000-54. N54010000-10 Avsyningsmaskiner som styrs av datorer eller har numerisk styrning och som uppfyller båda de nedan angivna egenskaperna: a) Två eller fler axlar, och b) som har en endimensionell längdmätosäkerhet som är lika med eller mindre (bättre) än (6 ± L/1 000) µm (L är den uppmätta längden i mm). (Referens: VDI/VDE 2617 Del 1 och 2). Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N54020000-10 Mätmaskiner för mätning av linjär och vinkelförskjutning enligt följande: a) Linjära mätinstrument som har följande egenskaper: i) system som mäter utan kontakt med en upplösning lika med eller bättre än 0,2 µm inom ett mätområde upp till 0,2 mm, eller ii) linjära differentialtransformator (LVDT) system som har båda följande egenskaper: A) linjäriteten lika med eller bättre än 0,1 % inom ett mätområde upp till 5 mm, och B) driften är lika med eller bättre än 0,1 % per dag i normal testrumsmiljö med en temperatur ±1 K, eller iii) mätsystem som har båda de följande egenskaperna: A) innehåller laser, och B) bibehåller i åtminstone 12 tim inom ett temperaturområde ±1 K runt standardtemperatur och vid standardtryck: I) en upplösning över fullt skalutslag på 0,1 µm eller bättre, och II) en mätosäkerhet lika med eller bättre än (0,2 ± L/2 000) µm (L är den mätta längden i mm), utom interferometermätsystem, utan återkoppling i öppen eller sluten slinga, som innehåller en laser för att mäta slidens felrörelse av verktyget, dimensionsinspektionsmaskiner eller liknande utrustning. b) Vinkelmätinstrument som har en vinkelpositionsavvikelse lika med eller bättre än 0,00025º. Not: Detta avsnitt omfattar ej optiska instrument såsom autokolliminatorer, som använder parallellt ljus för att upptäcka vinkelfel hos en spegel. c) System för samtidig linjär- och vinkelmätning av halvsfärer som har de båda nedan angivna egenskaperna: i) mätosäkerhet längs med någon axel lika med eller bättre än 3,5 µm per 5 mm, och ii) vinkelavvikelse lika med eller mindre än 0,02º. Teknisk not 1: Verktygsmaskiner som kan användas som mätmaskiner skall omfattas om de uppfyller eller är bättre än de kriterier som specificerats för verktygsmaskinfunktionen eller mätmaskinfunktionen. Teknisk not 2: En maskin beskriven i N540x0000-10 omfattas om den överskrider kontrolltröskeln någonstans inom arbetsområdet. Teknisk not 3: Sonden som används för att bestämma mätosäkerheten skall vara såsom beskrivs i VDI/VDE 2617 del 2,3 och 4. Teknisk not 4: Alla parametrar med mätvärden i detta avsnitt representerar plus/minus, dvs. icke totala bandet. "Mätosäkerhet" De karaktäristiska parametrarna som specificerar i vilket område runt utgångsvärdet som det korrekta värdet av den mätbara variabeln ligger med en konfidensnivå på 95 %. Det innefattar de okorrigerade systematiska avvikelserna, den okorrigerade dödgången och de slumpvisa avvikelserna. (Referens VDI/VDE 2617). "Upplösning" Härmed avses det minsta tillägget i en mätenhet, i digitala instrument avses den minst signifikanta biten . (referens: ANSI B- 89.1.12). "Linjäritet" (Mäts vanligen i termer av icke-linjäritet) är den maximala avvikelsen för den faktiska karaktäristiken (medelvärdet av övre och undre avläsningar), positiva eller negativa, från en rät linje som placerats så att den utjämnar och minimerar de maximala avvikelserna. "Vinkelavvikelse från en position". Med vinkelavvikelse från en position menas den maximala differensen mellan den aktuella positionen och den ursprungliga positionen som ett arbetsstycke har efter att det förflyttats från sin ursprungliga position och sedan återförts. (Referens VDI/VDE 2617 Draft: "Rotary table on coordinate measuring machines".) Programvara särskilt konstruerad för användning av den specificerade utrustningen. Not: Särskilt konstruerad programvara för system som beskrivs i paragraf (c) i detta avsnitt omfattar även programvara för mätning simultant av väggtjocklek och kontur. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N55000000-10 Elektronstrålesvetsmaskiner med en kammare på minst 0,5 m3 . Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N56000000-10 Plasmasprutsystem, atmosfärisk eller i vakuum. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N57000000-10 Vakuumoxidationsugnar med alla de följande egenskaperna: a) Som har en ångkapacitet för att släppa in lätt överhettad ånga i botten av ugnen med styrd matningshastighet, b) som kan innehålla en retort med en arbetsdiameter på minst 600 mm och en arbetshöjd på minst 1 200 mm, och c) som har en strålvärmare för att likformigt upphetta retorten till en temperatur på 673 K (400 ºC) eller mer. Teknisk not: Oxidationsugnar används för att belägga ett kontrollerat oxidlager på ytan till centrifugkomponenter gjorda av maråldrat stål. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N58010000-10 Induktionsugnar, vakuumkontrollerade eller miljökontrollerade (med ädelgas) som kan arbeta över 1 123 K (850 ºC) och som har induktionsspolar som är högst 600 mm i diameter och kraftaggregat för matning av induktionsugnar som kan lämna minst 5 kW. Teknisk not: Detta avsnitt omfattar ej ugnar avsedda för behandling av halvledarwafers. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N58020000-10 Metallurgiska ugnar för smältning och gjutning i vakuum eller i kontrollerad atmosfär enligt följande, jämte speciellt utformad datorstyrning och -övervakning: a) Omsmältningsugnar (ljusbåge) och gjutugnar med elektrodåtgång mellan 1 000 cm3 och 20 000 cm3 som kan arbeta med smälttemperaturer över 1 973 K (1 700 ºC), och b) ugnar med elektronstrålesmältning samt plasmaatomisation och smältning med en effekt av 50 kW eller mer som kan arbeta med smälttemperaturer över 1 473 K (1 200 ºC). Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. N59000000-10 Isostatiska pressar (varma eller kalla) som kan uppnå ett maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre och som har ett kammarutrymme med en inre diameter över 152 mm och särskilt utformade matriser och formar, samt speciellt konstruerad styrutrustning. Teknisk not 1: Isostatiska pressar är utrustning, som har förmågan att genom olika medier (gasformigt, flytande eller fast) trycksätta ett slutet hålrum för att skapa likformat tryck i alla riktningar mot ett arbetsstycke eller material i hålrummet. Teknisk not 2: Med innerdiameter avses den del av arbetskammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern skall inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra. Programvara särskilt konstruerad för användning av den angivna utrustningen. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. Se även M02050310-54. N60010100-10 Numeriska styrenheter för verktygsmaskiner enligt följande: 1. Utrustningen har mer än fyra interpolerande axlar som kan kopplas för kurvlinjestyrning. 2. Utrustningen har två, tre eller fyra interpolerande axlar som kan kopplas för kurvlinjestyrning och när en eller flera av nedanstående villkor uppfylls: a) Utrustningen kan i realtid bearbeta data för att under arbetets gång modifiera verktygets bana, genom automatisk beräkning och modifiering av delar av programmet för bearbetning i minst två axlar med hjälp av mätcykler och källdata, b) utrustningen kan direkt (on-line) ta emot information från en CAD-utrustning för intern beredning av maskinens styrprogram, eller c) utrustningen kan utan att modifieras, i enlighet med tillverkarens specifikation, acceptera ytterligare kort som medger en utökning av antalet styrda axlar vad gäller simultan koordination av flera axlar för kurvlinjestyrning, även om maskinen icke innehåller dessa ytterligare kort. Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för utveckling, produktion eller användning av den angivna utrustningen. Teknologi för utveckling och produktion av angiven utustning. Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara. N60010200-10 Mönsterkort för styrning av rörelsen i verktygsmaskiner som har en eller flera av följande egenskaper: 1. Medger interpolation i mer än fyra axlar, 2. kan behandla realtidsarbetning som beskrivs i N60010100- 10.2.a, eller 3. kan ta emot och bearbeta CAD data som beskrivs i N60010100- 10.2.b. Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för utveckling, produktion eller användning av den angivna utrustningen. Teknologi för utveckling och produktion av angiven utrustning. Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara. N60010300-10 Verktygsmaskiner, enligt nedan, för avverkande bearbetning av metaller, keramer eller kompositer som enligt tillverkarens specifikationer kan utrustas med elektroniska enheter för simultan konturstyrning av minst två axlar: 1. Verktygsmaskiner för svarvning, slipning, fräsning eller någon kombination av dessa som: a) har två eller flera axlar som kan styras simultant för kurvlinjestyrning, och b) har någon av följande egenskaper: A) två eller flera kurvlinjeskapande roterande axlar, B) en eller flera kurvlinjeskapande tippbara spindlar, C) camming (axiellt kast) under ett varv på spindeln är mindre (bättre) än 0,0008 mm totalt indikerad avläsning (TIR), D) run-out (radiellt kast) under ett spindelvarv är mindre (bättre) än 0,0006 mm TIR för slipmaskiner och fräsar, 0,0008 mm TIR för svarvar, E) positioneringsnoggrannheten med alla kompensationer tillgängliga är mindre (bättre) än: i) 0,001 för någon roterande axel, ii) I) 0,004 mm längs någon axel (total positionering) för slipmaskiner, II) 0,006 mm längs någon axel (total positionering) för fräsar, och III) 0,010 mm längs någon axel (total positionering) för svarvar, F) som kan svarva eller borra diameter på 2 m eller mer. 2. Elektriska gnistbearbetningsmaskiner (EDM): a) av trådmatningstyp som har fem eller fler axlar som kan koordineras simultant för konturstyrning, b) icke-trådmatnings-EDM som har två eller flera roterande axlar för konturskapning och som kan koordineras simultant för konturstyrning. 3. Andra verktygsmaskiner för borttagning av metall, keramer eller kompositer: a) med hjälp av: A) vatten eller annan vätskestråle, inklusive sådana som har tillsats av slipmedel, B) elektronstråle, eller C) laserstråle, och b) som har två eller fler roterande axlar som: A) kan koordineras simultant för konturstyrning, och B) har en positioneringsnoggrannhet som är mindre (bättre) än 0,003º. Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för utveckling, produktion eller användning av den angivna utrustningen. Teknologi för utveckling och produktion av angiven utrustning. Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara. N60010400-10 Specifik programvara enligt nedan: a) Programvara som kan arbeta med adaptiv styrning och som har båda nedan angivna egenskaper: A) Avsedd för flexibla tillverkningsenheter (FMUs). Not: En flexibel tillverkningsenhet (FMU) omnämnes ibland som flexibla tillverkningssystem (FMS) eller flexibla tillverknings- celler (FMC) som är ett begrepp som omfattar en kombination av minst: 1. en digital dator inklusive dess egna huvudminne och tillhörande utrustning, och 2. två eller mer av följande: i) en maskin beskriven i N60010300-10, ii) en mätmaskin beskriven i N54010000-10 och N54020000-10, iii) en robot beskriven i N62010000-10 och N62020000-10, iv) digitalt styrd utrustning beskriven i N51010000-10 och N51020000-10. B) Som kan generera eller modifiera med realtidsbearbetning, delar av dataprogrammet genom att använda signaler som hämtas simultant med hjälp av åtminstone två tekniker, såsom: i) optisk igenkänning (machine vision), ii) infraröd bildbehandling, iii) akustisk bildbehandling, iv) känselmätning, v) positionering med hjälp av tröghetsmätning, vi) mätning av krafter, vii) mätning av vridmoment. b) Programvara för elektroniska enheter andra än de som beskrivs i N60010100-10 och N60010200-10 för numerisk styrning av utrustning som beskrivs i N60010100-10 av denna lista. Teknologi för utveckling och produktion av angiven programvara. N60010500-10 Teknologi som följer: a) För utveckling av interaktiv grafik som en integrerande del i enheter för numerisk styrning för förberedelse eller ändring av delprogram. b) För utveckling av integrerad programvara för inkorporering av expertsystem i enheter för numerisk styrning för att understöja avancerade beslut i s.k. shop floor operations. N60010600-10 Komponenter och delar för verktygsmaskiner som omfattas av N60010300- 10 som följer: 1. Spindelenheter, som består av spindlar och lager som minsta sammansättning och som har ett radiellt eller axiellt kast under ett spindelvarv som är mindre eller bättre än 0,0006 mm TIR. 2. Linjära återkopplade positionssystem, t. ex. induktiva enheter, graderade skalor, infraröda system eller lasermätsystem, som har en avvikelse som är mindre (bättre) än {800 + (600 x L x 10-3)} nm, där L är den effektiva längden i mm av den linjära mätningen, utom mätande interferometersystem, med sluten eller öppen återkopplingsslinga som innehåller en laser för att mäta slidens rörelsefel hos verktygsmaskiner, mätmaskiner eller liknande utrustning. 3. Roterande återkopplade positionssystem, t. ex. induktiva enheter, graderade skalor, infraröda system eller lasermätsystem), som har ett totalt fel som är mindre (bättre) än 0,00025 utom mätande interferometersystem, med sluten eller öppen återkopplingsslinga, som innehåller en laser för att mäta slidens rörelsefel hos verktygsmaskiner, mätmaskiner eller liknande utrustning. 4. Slidenheter som minst består av linjärstyrningar, stativ och bord med alla nedan angivna egenskaper: a) en gir, lutning eller roll som är mindre (bättre) än 2 bågsekunder (TIR) mätt enligt ISO/DIS 230-1 över hela rörelseområdet, b) en horisontell rakhet som är mindre (bättre) än 2 µm per 300 mm längd, och c) en vertikal rakhet som är mindre (bättre) än 2 µm per 300 mm längd. 5. Skärande verktyg med enstens diamantinsats som har alla nedan angivna egenskaper: a) Skäreggen skall vara felfri och utan flisor när den betraktas genom ett mikroskop med 400 gångers förstoring i alla riktningar, b) rundhetsavvikelsen hos radien skall vara mindre (bättre) än 0,002 mm TIR, c) skäreggens radie skall vara från och med 0,1 mm till och med 5 mm. Teknologi för utveckling och produktion av angiven utrustning. N60010700-10 Särskilt konstruerade komponenter eller underenheter, enligt nedan, som kan uppgradera, enligt tillverkarens specifikationer, numeriska styrenheter, mönsterkort för rörelsekontroll, verktygsmaskiner eller återkopplingsenheter till eller över den nivå som beskrivs i avsnitten N60010100-10, N60010200- 10, N60010300-10, N60010600-10 paragraf 2 och N60010600-10 paragraf 3: a) Mönsterkort med monterade komponenter, b) tipp- och vridbara arbetsbord. Programvara särskilt konstruerad eller iordningställd för utveckling, produktion eller användning av utrustningen som omfattas av N60010700- 10 paragraf a. Teknologi för utveckling av angiven utrustning eller programvara. Teknologi för produktion av angiven utrustning. N60020000-10 Svarvar, fräsar och slipmaskiner som har någon av följande egenskaper: a) Vakuumchuckar för att hålla halvsfäriska delar, b) maskiner installerade inom handskboxar eller motsvarande utrymmen, och c) explosionssäkrade egenskaper. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N61010000-10 Vibrationstestsystem, som nyttjar återkoppling eller styrsystem med sluten slinga och som innehåller ett digitalt styrsystem och som kan vibrera ett system med 10 g RMS eller mer inom frekvensområdet 20 Hz till 2 000 Hz och applicera krafter på 50 kN (11 250 lbs) eller större mätt med obelastat bord . Förklarande not: Termen obelastat bord avser ett slätt bord utan fixturer eller fastspänningsanordningar. Särskilt framtagen programvara för användning tillsammans med system som omfattas av N61010000-10 eller för specificerade elektroniska enheter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. Se även M02080110-56. N61020000-10 Digitala styrsystem, kombinerade med särskilt framtagen programvara för vibrationstestning med en realtids bandbredd som är större än 5 kHz och som är konstruerad för användning tillsammans, med system som omfattas av N61010000-10. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Se även M02080120-56. N61030000-10 Skakutrustningar, med eller utan tillhörande förstärkningsutrustningar, som kan åstadkomma en kraft 50 kN (11 250 lbs) eller större mätt vid obelastat bord och som är användbara för system som omfattas av N61010000-10. Förklarande not: Termen obelastat bord avser ett slätt bord utan fixturer eller fastspänningsanordningar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Se även M02080130-56. M61040000-10 Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakutrustningar till ett komplett skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv kraft av 50 kN eller större, mätt vid obelastat bord och användbart i vibrationssystem som omfattas av avsnitt N61010000- 10. Förklarande not: Termen obelastat bord avser ett slätt bord utan fixturer eller fastspänningsanordningar. Särskilt framtagen programvara för användning tillsammans med system som omfattas av N61040000-10 eller för specificerade elektroniska enheter. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Se även M02080140-56. N62010000-10 Robotar och manipulatorer som är särskilt konstruerade för att uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser för hantering av högexplosiva ämnen (t.ex. uppfyller elektriska märkdata för högexplosiva ämnen) samt till dem speciellt konstruerade styrsystem. Programvara särskilt framtagen för användning av angiven utrustning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling eller användning av angiven programvara. Not 1: Robot är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som har alla följande egenskaper: a) Den är multifunktionell. b) Den är kapabel att placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i tredimensionellt rum. c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta stegmotorer. d) Den har även "användartillgänglig programmerbarhet" med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling. Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar: a) Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning. b) Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt. c) Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (exempelvis ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer. d) Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekaniskt fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar. e) Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmani-puleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller hämtning. f) Robotar särskilt konstruerade för icke-kärn-industriella applikationer som sprutboxar för målning inom bilindustrin. Not 2: Manipulatorer innefattar griparmar, "aktiva verktygsenheter" och andra verktyg som fästs i fästdon i änden av en robots manipulatorarm. N62020000-10 Robotar och manipulatorer särskilt konstruerade eller specificerade som strålningståliga mer än som erfordras för att motstå normalt joniserad industriell omgivning, och särskilda styrenheter. Programvara särskilt framtagen för användning av angiven utrustning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. Not 1: Robot är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som har alla följande egenskaper: a) Den är multifunktionell. b) Den är kapabel att placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i tredimensionellt rum. c) Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta stegmotorer. d) Den har även" användartillgänglig programmerbarhet" med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling. Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar: a) Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning. b) Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt. c) Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar exempelvis stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (exempelvis ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer. d) Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekanisk fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar. e) Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller hämtning. f) Robotar särskilt konstruerade för icke-kärn-industriella applikationer som sprutboxar för målning inom bilindustrin. Not 2: Manipulatorer innefattar griparmar, "aktiva verktygsenheter" och andra verktyg som fästs i fästdon i änden av en robots manipulatorarm. N63010000-11 Hastighetsinterferometrar för mätning av hastigheter över 1 km/s under tidsintervall kortare än 10 µs (VISAR, "doppler laser interferometrar", (DLI)). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N63020000-11 Manganingivare för tryck överstigande 100 kbar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N63030000-11 Trycktransduktorer av kvartstyp för tryck överstigande 100 kbar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N63040000-11 "Pindomes" Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N63050000-11 Schliering systems Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller programvara. N64010000-11 Röntgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer med en toppenergi av 500 keV eller mer enligt följande, utom acceleratorer som ingår som delar i apparater utformade för annat än användning av elektronstråle eller röntgenstrålning (t.ex. elektronspektroskopi) och sådana som utformats för medicinska ändamål: Har en toppenergi för de accelererade elektronerna om 500 keV eller mer men mindre än 25 MeV och ett godhetstal (K) lika med 0,25 eller mer, där K definieras som: K = 1,7 x 103V2,65Q, där V är elektronernas toppenergi i millioner elektronvolt och Q är den totala accelererade laddningen i Coulomb om pulslängden i acceleratorstrålen är mindre än eller lika med 1 µs och om strålens pulslängd är större än 1 µs är Q den maximala accelererade laddningen på 1 µs. [Q är lika med integralen av i med avseende på t, över den mindre av 1 µs eller tidslängden av pulsen (Q = ( idt) där i är strålströmmen i ampere (A) och t tiden i sekunder]. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N64020000-11 Röntgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer med en toppenergi av 500 keV eller mer enligt följande, utom acceleratorer som ingår som delar i apparater utformade för annat än användning av elektronstråle eller röntgenstrålning (t.ex. elektronspektroskopi) och sådana som utformats för medicinska ändamål: Som har en toppenergi för de accelererade elektronerna om 25 MeV eller mer och en toppeffekt större än 50 MW. [Toppeffekt = (toppspänning i volt) x (toppström i ampere)]. Teknisk not: Pulsens utsträckning i tiden: I maskiner baserade på accelerations-kaviteter för mikrovågor är pulsens tidsutsträckning det mindre av 1 µs och längden av det klungade vågpaketets varaktighet. Strålens toppström: I maskiner baserade på accelerationskaviteter för mikrovågor är strålens toppström lika med medelströmmen under det klungade vågpaketets varaktighet. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N65000000-11 Gaskanoner Flerstegs lättgaskanoner eller andra höghastighetskanonsystem (spole, elektromagnetiska, elektrotermiska eller andra avancerade system) som kan accelerera projektiler till 2 km/s eller mer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna system, undersystem och komponenter. N66000000-11 Mekaniska kameror med roterande speglar. Mekaniska trumkameror med en bildhastighet som är större än 225 000 bilder/s, spaltkameror med en skrivhastighet större än 0,5 mm/µs, samt delar och tillbehör inklusive elektronik för synkronisering speciellt konstruerad för detta ändamål samt speciellt konstruerade rotorenheter (bestående av turbiner, speglar och lager). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. N67010000-11 Elektroniska svep- (spalt-) och trumkameror samt bildrör som följer: Elektroniska svepkameror med vilka en tidsupplösning av 50 ns eller kortare kan uppnås, samt bildrör (streak tubes) till sådana. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. N67020000-11 Elektroniska bildkameror (eller kameror med elektronisk slutare) med vilka kan uppnås exponeringstider om 50 ns eller kortare, inklusive enbildskameror. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. N67030100-11 Bildrör till bildkameror och bildomvandlingssystem av halvledartyp för användning med de kameror som anges i avsnitt N67020000-11, nämligen zonfokuserande bildförstärkarrör ("proximity focused") med en fotokatod utfälld på en transparent ledande hinna för att minska resistansen för fotokatodskiktet. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. N67030200-11 Bildrör till bildkameror och bildomvandlingssystem av halvledartyp för användning med de kameror som anges i avsnitt N67020000-11 enligt följande: SIT vidikonrör där ett snabbt system tillåter "gatening" av fotoelektronerna från fotokatoden innan de kolliderar med SIT-plattan. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. N67030300-11 Bildrör till bildkameror och solid state imaging- anordningar för användning med de kameror som anges i avsnitt N67020000-11 enligt följande: elektro-optiska slutare av typ Kerrcell eller pockelcell. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. N67030400-11 Andra bildrör och solid-state imaging-anordningar som har en snabb-bilds gating-tid på mindre än 50 ns speciellt konstruerade för kameror som anges i avsnitt N67020000-11. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivna utrustning eller programvara. N68000000-11 Maskinkod för explosionsförloppet i kärnladdningar. Hydrodynamiska koder, neutroniska koder och/eller tillståndslikhet och relaterade kärndatafiler, användbara för att beräkna implosion eller vapentyp. Not: Dessa artiklar inkluderar programvara, ekvationer eller data i alla former för att beräkna implosioner och vapentyper. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för användning av angiven programvara. N69010000-11 Sprängkapslar (tändare) och tändsystem för flerpunktständning. Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande: a) Exploderande brygga (EB), b) exploderande tråd (EBW), c) "slapper", och d) exploderande folie (EFI). N69020000-11 Sprängkapslar (tändare) och tändsystem för flerpunktständning. Anordningar som, utlösta av en enda puls, använder en eller flera sprängkapslar i syfte att nästan samtidigt initiera detonation i en sprängämnesyta (över en area större än 5 000 mm2) (med en spridning i tändtid över hela ytan som är mindre än 2,5 µs). Teknisk not: De sprängkapslar som avses, utnyttjar alla en liten elektrisk ledare (brygga, tråd, film/folie) som förångas explosivt när en kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna. I sprängkapslar som inte är av typ "slapper" startar den exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande högexplosivt sprängämne, exempelvis PETN, pentyl (pentaerytritoltetranitrat). I en "slapper"-tändare får den explosivt förångade ledaren driva en tunn skiva eller folie över ett luftgap mot ett sprängämne som vid foliens anslag initierar en kemisk detonation. "Slapper"-tändaren kan i vissa konstruktioner även drivas av en magnetisk kraft. Termen exploderande foliedetonator refererar antingen till en EB eller en detonator av slapper-typ. Ordet tändare används ibland i stället för detonator.Detonatorer som endast använder primära explosiver såsom blyazid är inte föremål för kontroll. N70000000-11 Explosiva linser som konstruerats för att likformigt initiera detonation på ytan av en högexplosiv laddning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning (explosiva linser). N71010000-11 Tändaggregat avsedda att initiera flerpunktständning av sprängkapslar specificerade i avsnitt N69xxxxxx-xx. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N71020000-11 Moduluppbyggda elektriska pulsgeneratorer (inkl. drivaggregat till xenonblixtar) som är portabla, mobila eller avsedda för svåra förhållanden och som uppfyller samtliga följande villkor: a) Kapabla att leverera sin energi på mindre än 15 µs, b) kapabla att leverera en strömstyrka överstigande 100 A, c) har en stigtid som är kortare än 10 µs vid lägre belastning än 40 ohms (stigtiden definieras som tidsintervallet mellan 10 % och 90 % av strömamplituden när generatorn driver en resistiv last), d) innesluten i en dammtät behållare, e) ingen dimension är större än 254 mm, f) väger mindre än 25 kg (55 lb), och g) specificerad för användning i ett brett temperaturområde (-50 ºC till 100 ºC) eller specificerad som lämplig för rymdanvändning. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N72010000-11 Brytarenheter enligt följande: Kallkatodrör (inklusive tyratroner och sprytroner), oavsett om de är gasfyllda eller ej, vilka fungerar på liknande sätt som gnistgap, och som har tre eller flera elektroder, och uppfyller samtliga följande krav: a) Anodens märkspänning är minst 2 500 V, b) anodens märkström är minst 100 A, och c) anodens fördröjning är högst 10 µs. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N72020000-11 Brytarenheter enligt följande: Triggade gnistgap som har en anodfördröjning om 15 µs eller mindre och en märkström om minst 500 A. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N72030000-11 Brytarenheter enligt följande: Moduler eller delsystem med en snabb switch-funktion som uppfyller samtliga följande krav: a) Anodens märkspänning är större än 2 000 V, b) anodens märkström är minst 500 A, och c) tillslagstiden är 1 µs eller mindre. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N73010000-11 Kondensatorer med nedanstående kombination av egenskaper: Märkspänning större än 1,4 kV, energiinnehåll större än 10 J, kapacitans större än 0,5 µF och serieinduktans mindre än 50 nH. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N73020000-11 Kondensatorer med nedanstående kombination av egenskaper: Märkspänning större än 750 V, kapacitans större än 0,25 µF och serieinduktans mindre än 10 nH. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N74010000-11 Cyklotetrametylentetranitroamin (HMX) av alla typer inklusive skal och hålsfärer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. Se även M02020416-52. N74020000-11 Cyklotrimetylentrinitroamin (RDX) av alla typer inklusive skal och hålsfärer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. Se även M02020416-52. N74030000-11 Triaminotrinitrobensen (TATB) ) av alla typer, inklusive skal och hålsfärer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. N74040000-11 Pentaerytritoltetranitrat (PETN) av alla typer (utom när de ingår i farmaceutiska preparat), inklusive skal och hålsfärer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. N74050000-11 Hexanitrostilben (HNS) av alla typer (utom när de ingår i farmaceutiska preparat), inklusive skal och hålsfärer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. N74060000-11 Sprängämnen av alla slag med en kristalltäthet större än 1,8 g/cm3 och som har en detonationshastighet större än 8 000 m/s i alla former, inklusive skal och hålsfärer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angivet gods. N75010000-12 Smältdeglar tillverkade av något av följande material: a) Kalciumfluorid (CaF2), b) Kalciumzirkonat (metazirkonat) (Ca2ZrO3), c) Ceriumsulfid (Ce2S3), d) Erbiumoxid (erbia) (Er2O3), e) Hafniumoxid (hafnia) (HfO2), f) Magnesiumoxid (MgO), g) Nitrerade niob-titan-volframlegeringar (ca 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W), h) Yttriumoxid (yttria) (Y2O3), eller i) Zirkoniumoxid (ZrO2). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N75020000-12 Smältdeglar som är tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 99,9 % eller högre. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N75030000-12 Smältdeglar som är tillverkade av eller fodrade med tantal (med en renhet av 98 % eller högre) belagda med tantalkarbid, -nitrid eller -borid (eller någon kombination därav). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N76000000-12 Alfa källor. Alfastrålande radionuklider, som följer, och utrustning som innehåller alfastrålande radionuklider: a) Radionuklider, inklusive blandningar och föreningar, i) som har en halveringstid på 10 dagar eller mer men mindre än 200 år, och ii) som har en total alfaaktivitet på 37 GBq/kg (1 Curie/kg) eller mer, utom: enheter som innehåller mindre än 100 milliCurie (3,7 GBq) alfaaktivitet per enhet. b) Radium-226 i alla former, utom: när det finns i medicinska applikationer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning eller angivet material. N77010000-12 Neutrongeneratorsystem, även rör, som är utformade för drift utan yttre vakuumsystem och som använder elektrostatisk acceleration för att inducera en reaktion mellan tritium och deutrium. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N77020000-12 Neutrongeneratorsystem som utnyttjar plasmafokus med hög densitet för deuterium-deuterium eller tritium- deuteriumreaktioner. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N78000000-12 Elektroniska digitala datorer som har den teoretiska prestationsförmågan (CTP) av 12,5 miljoner teoretiska operationer per sekund (MTOPS) eller mer, utom: Datorer nödvändiga för medicinska tillämpningar och inbyggda i utrustning eller system konstruerade eller modifierade för identifierbara och specialgjorda medicinska tillämpningar. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N79010000-12 Elektronisk utrustning för att skapa tidsfördröjningar eller mätning av tidsintervall, enligt nedan: Digitala tidsfördröjningsgeneratorer med en upplösning på 50 ns eller mindre över tidsintervallet 1 µs eller mer. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N79020000-12 Elektronisk utrustning för att skapa tidsfördröjningar eller mätning av tidsintervall, enligt nedan: Flerkanalig (3 eller fler) eller moduluppbyggd tidsintervallmätare och kronometerutrustning med en tidsupplösning mindre än 50 ns över ett tidsområde större än 1 µs. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N80010000-12 Icke modulära analoga oscilloskop som har en bandbredd på 1 GHz eller mer och till dessa speciellt konstruerade komponenter. Not 1: Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är: a) Plug-in enheter, b) yttre förstärkare, c) förförstärkare, d) samplingsenheter, och e) katodstrålerör. Not 2: Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på oscilloskopets förstärkare. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N80020000-12 Modulära analoga oscilloskopsystem som uppfyller någon av följande egenskaper och till dessa speciellt konstruerade komponenter: a) En centralenhet med en bandbredd om 1 GHz eller mer, eller b) plug-in moduler med en individuell bandbredd om 4 GHz eller mer. Not 1: Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är: a) Plug-in enheter, b) yttre förstärkare, c) förförstärkare, d) samplingsenheter, och e) katodstrålerör. Not 2: Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på oscilloskopets förstärkare. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N80030000-12 Analoga samplings-oscilloskop för analys av repetitiva händelser med en effektiv bandbredd större än 4 GHz och till dessa speciellt konstruerade komponenter. Not 1: Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är: a) Plug-in enheter, b) yttre förstärkare, c) förförstärkare, d) samplingsenheter, och e) katodstrålerör. Not 2: Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på oscilloskopets förstärkare. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N80040000-12 Digitala oscilloskop och registreringsutrustning för insvängningsförlopp och korta pulser (transient recorders) som använder analog-till-digital-omvandlingsteknik och som kan lagra transienter genom att fortlöpande insamla engångssvep vid på varandra följande intervall kortare än 1 ns (mer än 1 Giga- sample/s), digitalisera till 8 bitars eller högre upplösning och lagra 256 eller fler svep och till dessa speciellt konstruerade komponenter. Not 1: Speciellt konstruerade komponenter för analoga oscilloskop är: a) Plug-in enheter, b) yttre förstärkare, c) förförstärkare, d) samplingsenheter, och e) katodstrålerör. Not 2: Bandbredden definieras som det band av frekvenser över vilka avlänkningen på katodstråleröret inte faller under 70,7 % av den maximumpunkt som uppmäts med en konstant spänning på oscilloskopets förstärkare. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N81000000-12 Snabba pulsgeneratorer. Snabba pulsgeneratorer med en utgående spänning högre än 6 V vid en resistiv belastning av mindre än 55 ohm och med en stigtid för pulsen som är kortare än 500 ps (definieras som tidsintervallet mellan 10 % och 90 % av spänningsamplituden). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N82000000-12 Pulsförstärkare. Pulsförstärkare med förstärkningen större än 6 dB och som har en bandbredd för grundbandet större än 500 MHz (som har den undre gränsfrekvensen (halvvärde för effekten) lägre än 1 MHz och motsvarande övre gränsfrekvens högre än 500 MHz) och en utspänning som är mer än 2 V i 55 ohm eller mindre (detta motsvarar en utgång på större än 16 dBm i ett 50 ohmssystem). Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N83000000-12 Fotomultiplikatorrör. Fotomultiplikatorrör med en fotokatodyta som är större än 20 cm2 och med en anodpulsstigtid på mindre än 1 ns. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning. N84000000-12 Frekvensomvandlare. Frekvensomvandlare (även kända som konverters eller inverters) andra än de som omfattas av N23040000-03, som uppfyller samtliga följande villkor: a) Med flerfasig utgång och som kan producera en effekt av 40 W eller mer, b) som kan arbeta inom frekvensområdet 600 till 2 000 Hz, c) total harmonisk distorsion lägre än 10 %, och d) frekvensstyrning bättre än 0,1 %. Teknologi enligt den allmänna anmärkningen om teknologi för utveckling, produktion eller användning av angiven utrustning.