Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:560 · Visa register
Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet
Departement: Statsrådsberedningen
Utfärdad: 1997-06-12
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:1022
Upphävd: 2003-07-01
1 § Riksdagens revisorer skall utföra revision av Regeringskansliet. 2 § Riksdagens revisorer skall granska Regeringskansliets årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om räkenskaperna är rättvisande. Granskningen skall ske i enlighet med god revisionssed samt med iakttagande av de särskilda bestämmelser som kan gälla för verksamheten. 3 § Innan Regeringskansliet fattar beslut om revisionsplan för internre-visionen skall samråd med Riksdagens revisorer ske. 4 § Riksdagens revisorer skall senast den 1 april varje år till regeringen lämna revisionsberättelse över granskningen av Regeringskansliets årsredovisning. 1997:560 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och skall tillämpas i fråga om räkenskapsår fr.o.m. 1997.