Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:407 · Visa register
Förordning (1997:407) om ersättningsgaranti vid bodelning
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1997-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:83
Ikraft: 1997-12-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av bestämmelserna i 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken om ersättningsgaranti vid bodelning. Ansökan om ersättningsgaranti 2 § En ansökan om ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken skall innehålla uppgifter om den sökandes ekonomiska och övriga förhållanden i den omfattning som Domstolsverket föreskriver. Uppgifterna om de ekonomiska förhållandena skall lämnas på heder och samvete. Den sökande skall också på heder och samvete intyga att det i ansökan har lämnats alla uppgifter som, såvitt den sökande vet, är av betydelse för bedömningen av ansökan och att de lämnade uppgifterna är riktiga. Underrättelser 3 § Har någon beviljats ersättningsgaranti enligt 17 kap. 7 a § äktenskapsbalken skall domstolen, innan bodelningsförrättare förordnas, vid behov underrätta den som har föreslagits till bodelningsförrättare om garantin. Beviljas ersättningsgarantin efter det att rätten har förordnat en bodelningsförrättare, skall bodelningsförrättaren få ett skriftligt besked om garantin. 4 § Har upphävts genom förordning (2005:83). Utbetalning av ersättning till bodelningsförrättare 5 § En ansökan från en bodelningsförrättare om utbetalning av ersättningsgaranti skall innehålla uppgift om den ersättning som begärs för arbete samt vilken tid som har lagts ned på uppdraget. Om bodelningsförrättaren är skyldig att redovisa mervärdesskatt skall han eller hon ange hur stor del av ersättningen som utgör mervärdesskatt. Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.