Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:324 · Visa register
Lag (1997:324) om begränsning av skatt
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1997-06-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1342
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1404
Upphävd: 2008-01-01
1 § Vid debitering av slutlig och tillkommande skatt skall statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt begränsas enligt bestämmelserna i denna lag. Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tilllämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. Lag (1999:1299). 2 § Begränsning av skatt skall ske endast för fysisk person som är obegränsat skattskyldig under någon del av beskattningsåret eller för dödsbo efter den som vid sin död var obegränsat skattskyldig. Lag (1990:1299). 3 § Vid prövning av skattebegränsningen fastställs ett spärrbelopp. Detta spärrbelopp utgör 60 procent av summan av den skattskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst och inkomst av kapital. För personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt beräknas spärrbeloppet på deras sammanlagda inkomster om beskattnings- bar förmögenhet uppkommer vid sambeskattningen. 4 § Spärrbeloppet jämförs med det sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och förmögenhetsskatt som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). För personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt beräknas skattebeloppet som summan av deras sammanlagda skatter om beskattningsbar förmögenhet uppkommer vid sambeskattningen. Är den skattskyldige berättigad till nedsättning av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt eller förmögenhetsskatt genom skattereduktion som avses i 65 kap. 9-11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller genom avräkning av utländsk skatt enligt särskilda föreskrifter, beräknas skattebeloppet som om skattereduktion eller avräkning av skatt inte hade skett. Lag (2006:1342). 5 § Om skattebeloppet är högre än spärrbeloppet nedsätts förmögenhetsskatten och den statliga inkomstskatten med överskjutande belopp (nedsättningsbeloppet). Förmögenhets- skatten får dock inte nedsättas till ett lägre belopp än skatten på 50 procent av den skattskyldiges beskattningsbara förmögenhet. Nedsättning sker av förmögenhetsskatt, statlig inkomstskatt på kapitalinkomst och statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst i nu angiven ordning. Skattenedsättning som avses i 4 § andra stycket görs sedan nedsättning har skett enligt denna paragraf. För personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt fördelas nedsättnings- beloppet i förhållande till storleken av deras skattepliktiga förmögenheter. Den sammanlagda förmögenhetsskatten för dessa personer får inte nedsättas till ett lägre belopp än skatten på 50 procent av den gemensamt bestämda beskattningsbara förmögenheten. 6 § Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om beslut och överklagande av beslut tillämpas på beslut enligt denna lag. Lag (1997:955). Övergångsbestämmelser 1997:324 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt för tid efter ikraftträdandet och i övrigt första gången vid 1998 års taxering. 1997:955 Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första gången vid beräkning av preliminär skatt för 1998 och i övrigt första gången vid 1999 års taxering. 1999:1299 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. 2001:1167 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering. 2006:1342 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången vid 2008 års taxering. 2007:1404 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1997:324) om begränsning av skatt ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om debitering av slutlig skatt och tillkommande skatt vid 2008 och tidigare års taxeringar.