Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:222 · Visa register
Lag (1997:222) om sammanläggningsdelegerade för Västra Götalands läns landsting
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 1997-05-22
Ikraft: 1997-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:629
Upphävd: 1999-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser om sammanläggnings- delegerade vid bildandet av Västra Götalands läns landsting. Bestämmelserna gäller utan hinder av vad som föreskrivs i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting. 2 § Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting skall bestå till utgången av år 1998. 3 § Västra Götalands läns landsting skall, på det sätt som anges i 7 och 8 §§, företrädas av sammanläggningsdelegerade från den dag regeringen bestämmer till och med den 31 oktober 1998. Från och med den 1 november 1998 företräds Västra Götalands läns landsting av det nyvalda fullmäktige. Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting skall under tiden den 1 november- 31 december 1998 företrädas av fullmäktige i Västra Götalands läns landsting. Val av sammanläggningsdelegerade 4 § Delegerade och ersättare för dessa skall senast den dag regeringen bestämmer väljas av fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting och Göteborgs kommun. När valen har ägt rum, skall ordföranden i fullmäktige i Skaraborgs läns landsting underrättas om vilka som har valts. 5 § Antalet delegerade skall uppgå till 103, varav 22 skall väljas av Göteborgs och Bohus läns landsting, 19 av Skaraborgs läns landsting, 31 av Älvsborgs läns landsting och 31 av Göteborgs kommun. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet delegerade och väljas på samma sätt som dessa. 6 § Valbar är den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting eller Göteborgs kommun samt folkbokförd i en kommun inom området för Västra Götalands läns landsting. Föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall tillämpas vid valet. Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet också bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring. Behörigheten att fatta beslut 7 § Utöver vad som i övrigt framgår av denna lag skall samman- läggningsdelegerade 1. under år 1997 - besluta om Västra Götalands läns landstings indelning i valkretsar, - fastställa antalet ledamöter och ersättare i fullmäktige i Västra Götalands läns landsting, - anta grunderna för ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdrag enligt denna lag samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner till den som fullgör ett sådant uppdrag, samt - upprätta och fastställa budget för sin verksamhet under budgetåret 1998, 2. under år 1998 - anta förslag till budget för Västra Götalands läns landsting avseende budgetåret 1999, samt - besluta i andra ärenden där besluten sträcker sina verkningar efter utgången av år 1998. 8 § Fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting får under tiden den 1 januari-31 oktober 1998 besluta endast i sådana ärenden som uteslutande avser dem själva och där besluten inte sträcker sina verkningar efter utgången av år 1998. För Göteborgs kommun gäller motsvarande begränsning under tiden den 1 januari-31 december 1998 i frågor som den 1 januari 1999 skall föras över till Västra Götalands läns landsting. 9 § Sammanläggningsdelegerade får uppdra åt ett arbetsutskott eller en kommitté som avses i 21 § att besluta på sammanläggningsdelegerades vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I sådana fall får sammanläggningsdelegerade besluta att arbetsutskottet eller en kommitté i sin tur får uppdra åt en eller flera ledamöter eller ersättare i arbetsutskottet eller i kommittén eller åt en anställd hos Kommunförbundet Västra Götaland att besluta på sammanläggningsdelegerades vägnar. I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till sammanläggningsdelegerade, liksom yttranden med anledning av att ett beslut av arbetsutskottet eller en kommitté i dess helhet eller av sammanläggningsdelegerade har överklagats, samt 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 10 § Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 9 § skall anmälas till sammanläggningsdelegerade, som bestämmer hur detta skall ske. Medel för verksamheten 11 § Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting skall tillhandahålla medel för sammanläggningsdelegerades verksamhet i förhållande till det antal skattekronor och skatteören som enligt lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. skall ligga till grund för landstingens bestämmande av skattesatsen för uttag av skatt för år 1996. Göteborgs kommun skall på motsvarande sätt tillhandahålla medel i förhållande till den verksamhet som kommunen skall överföra till Västra Götalands läns landsting. Ekonomisk förvaltning 12 § Vad som föreskrivs i 8 kap. kommunallagen (1991:900) om mål för den ekonomiska förvaltningen, medelsförvaltningen, utgiftsbeslut under budgetåret samt räkenskapsföring och redovisning skall i tillämpliga delar gälla för sammanläggningsdelegerades ekonomiska förvaltning. Sammanläggningsdelegerades arbetsformer 13 § Ordföranden i fullmäktige i Skaraborgs läns landsting skall snarast efter det att delegerade och ersättare har valts utse en av de delegerade att utfärda kungörelse om det första sammanträdet med sammanläggningsdelegerade och att föra ordet där till dess ordförande har valts. 14 § Vid det första sammanträdet skall sammanläggningsdelegerade för sin tjänstgöringstid bland de delegerade välja en ordförande och en eller flera vice ordförande. 15 § Sammanläggningsdelegerades ordförande skall utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas. Kungörelsen skall anslås på anslagstavlan i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting och Göteborgs kommun minst en vecka före sammanträdesdagen samt inom samma tid på lämpligt sätt lämnas till varje delegerad och ersättare. Kungörelsen skall inom samma tid införas i de ortstidningar där landstingen och kommunen inför sådana tillkännagivanden som avses i 5 kap. 10 § kommunallagen (1991:900). 16 § Om en delegerad är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i den delegerades ställe. När ersättarna tjänstgör har de samma rättigheter som de delegerade. I fråga om ersättarnas tjänstgöring skall föreskrifterna i 5 kap. 13-15 §§ kommunallagen (1991:900) tillämpas. 17 § Sammanläggningsdelegerade får kalla en förtroendevald eller en anställd hos Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting eller Göteborgs kommun eller en särskild sakkunnig att närvara vid ett sammanträde med sammanläggningsdelegerade för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sådant sammanträde får, om sammanläggningsdelegerade beslutar det, delta i överläggningarna men inte i besluten. 18 § Sammanläggningsdelegerade skall i en arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för sammanträdena och handläggningen av ärenden. 19 § Ärenden hos sammanläggningsdelegerade får väckas av 1. arbetsutskottet, 2. en kommitté, 3. en delegerad genom motion, 4. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget, eller 5. fullmäktige eller styrelsen i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting eller Göteborgs kommun. Sammanläggningsdelegerade skall besluta i ärenden som har väckts enligt första stycket. 20 § Utöver vad som anges i denna lag gäller följande bestämmelser i kommunallagen (1991:900) för delegerade och deras ersättare: - 4 kap. 10 § om återkallande av uppdraget, - 4 kap. 11 § om rätt till ledighet från anställning, - 4 kap. 19-22 §§ om omröstning, beslut och reservation, - 5 kap. 18-20 §§ om beslutförhet och jäv, - 5 kap. 26, 28, 29 och 31-33 §§ om hur ärendena bereds, - 5 kap. 36-46 §§ om bordläggning, offentlighet och ordning vid sammanträdena, hur ärendena avgörs och proportionella val, samt - 5 kap. 57-62 §§ om protokollet. Beredning och verkställighet 21 § För beredning och verkställighet skall sammanläggningsdelegerade utse ett arbetsutskott. För sådana uppgifter får de dessutom utse en eller flera kommittéer. 22 § Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och i en kommitté väljs av sammanläggningsdelegerade till det antal och för den tid som sammanläggningsdelegerade bestämmer, dock längst till utgången av år 1998. Valbar till ledamot och ersättare i arbetsutskottet eller en kommitté är den som fyller 18 år senast på dagen för valet och som är folkbokförd i en kommun inom området för Västra Götalands läns landsting. Den som inte är svensk medborgare är valbar bara om han har varit folkbokförd i Sverige den 1 november de tre åren närmast före valåret. Om ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet också bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring. 23 § Sammanläggningsdelegerade skall för tid som anges i 22 § bland ledamöterna i arbetsutskottet och i en kommitté välja en ordförande och en eller två vice ordförande. 24 § Det förslag till budget för Västra Götalands läns landsting som sammanläggningsdelegerade enligt 7 § 2 skall besluta om upprättas av arbetsutskottet. I fråga om budgeten tillämpas i övrigt bestämmelserna i 8 kap. 5 och 8-11 §§ kommunallagen (1991:900). 25 § För beredning och verkställighet av ärenden som avser Västra Götalands läns landsting får det nyvalda fullmäktige i detta landsting under perioden den 1 november-31 december 1998 anlita sammanläggningsdelegerades arbetsutskott och kommittéer samt nämnder och beredningar i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting och Göteborgs kommun. 26 § Utöver vad som anges i denna lag gäller följande bestämmelser i kommunallagen (1991:900) för arbetsutskottet och en kommitté: - 4 kap. 11 § om ledighet från anställning, - 4 kap. 19-22 §§ om omröstning, beslut och reservation, - 4 kap. 23 § om närvarorätt, - 6 kap. 18 och 19 §§ om tidpunkt för sammanträde och närvarorätt för utomstående, - 6 kap. 23-26 §§ om beslutförhet och jäv, samt - 6 kap. 28-31 §§ om hur ärendena avgörs samt om protokoll och delgivning. Interpellationer och frågor 27 § Interpellationer och frågor får ställas av de delegerade samt av ledamöterna i fullmäktige i Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting och Göteborgs kommun. De skall riktas till sammanläggningsdelegerades, arbetsutskottets eller en kommittés ordförande. 28 § Interpellationer och frågor skall avse ämnen som hör till sammanläggningsdelegerades, arbetsutskottets eller en kommittés handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 29 § Den ordförande till vilken en interpellation eller en fråga har ställts får överlåta besvarandet av denna till en annan delegerad eller till en ledamot i arbetsutskottet eller en kommitté. Svaret skall lämnas vid sammanträde med det fullmäktige vars ledamot har ställt interpellationen eller frågan. I det fall en delegerad har ställt en interpellation eller en fråga skall den besvaras vid ett sammanträde med sammanläggningsdelegerade. 30 § Utöver vad som föreskrivs i denna lag om interpellationer och frågor gäller bestämmelserna i 5 kap. 50 och 51 §§, 54 § första stycket samt 55 och 56 §§ kommunallagen (1991:900). Uppdragets upphörande 31 § Om en delegerad, en ledamot i arbetsutskottet eller i en kommitté eller en ersättare för någon av dessa avgår under tjänstgöringstiden, skall bestämmelserna i 6 kap. 14 § första och andra styckena kommunallagen (1991: 900) tillämpas. Bestämmelsen i 4 kap. 7 § kommunallagen gäller för delegerade, ledamöter i arbetsutskottet och i en kommitté samt deras ersättare. 32 § Om en delegerad, en ledamot i arbetsutskottet eller i en kommitté eller en ersättare för någon av dessa upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Sammanläggningsdelegerade skall befria en delegerad, en ledamot i arbetsutskottet eller i en kommitté eller en ersättare för någon av dessa från uppdraget när denne önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det. Revision 33 § Sammanläggningsdelegerade skall för den tid som sammanläggningsdelegerade bestämmer, dock längst till utgången av år 1998, välja minst tre revisorer och lika många revisorsersättare för att granska arbetsutskottets och kommit- téernas verksamhet. Valbar till revisor eller revisorsersättare är den som är valbar enligt 22 §. Om revisorsersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även bestämmas i vilken ordning som de skall kallas in till tjänstgöring. 34 § Om en revisor eller en revisorsersättare upphör att vara valbar, upphör också uppdraget genast. Sammanläggningsdelegerade skall befria en revisor eller revisorsersättare från uppdraget när denne önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det. 35 § Revisorerna skall år 1999 till fullmäktige i Västra Götalands läns landsting avge en berättelse om resultatet av den revision som avser verksamheten under år 1998. Fullmäktige skall vid sammanträde före utgången av år 1999 besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller om någon åtgärd för att bevara landstingets rätt skall vidtas. 36 § Utöver vad som föreskrivs i denna lag om revision gäller 9 kap. kommunallagen (1991:900). Laglighetsprövning 37 § Bestämmelserna om överklagande i 10 kap. kommunallagen (1991:900) gäller i fråga om ett beslut som har fattats av sammanläggningsdelegerade, arbetsutskottet eller en kommitté. Ett sådant beslut får överklagas såväl av Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs läns landsting och Göteborgs kommun som av deras medlemmar. Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt ett beslut eller förbjudit att det verkställs, får domstolens beslut överklagas även av Göteborgs och Bohus läns landsting, Skaraborgs läns landsting, Älvsborgs län landsting, Göteborgs kommun och av deras medlemmar.