Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:159 · Visa register
Lag (1997:159) om brevröstning i vissa fall
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1997-04-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:67
Ikraft: 1997-06-01
Tidsbegränsad: 2003-01-01
Vem får brevrösta? 1 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får väljare som vistas utomlands eller ombord på ett fartyg i utrikes fart brevrösta enligt bestämmelserna i denna lag. Vid brevröstning skall bestämmelserna i vallagen (1997:157) tillämpas om inte annat följer av denna lag. Lag (2002:67). Hur brevröstning går till 2 § Den som vill brevrösta skall - för varje slag av val själv lägga in en valsedel i ett valkuvert, - i närvaro av två vittnen lägga de valkuvert som gjorts i ordning i ett ytterkuvert för brevröst, - klistra igen ytterkuvertet, - försäkra på heder och samvete att valkuvert och ytterkuvert gjorts i ordning på detta sätt och att de gjorts i ordning utomlands respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, - skriva sitt namn och sitt personnummer på ytterkuvertet för brevröst, och - intyga att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §. Lag (2002:67). 3 § När ytterkuvertet för brevröst gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 § skall vittnena på ytterkuvertet - skriftligen intyga att väljaren själv har skrivit under försäkran och att de inte känner till något som gör att innehållet i försäkran inte är riktigt, och - skriva sina adresser. 4 § Ett vittne skall ha fyllt 18 år. Väljarens make eller barn eller makens barn får inte vara vittne. Detsamma gäller sambo eller sambons barn. Hur brevrösten skall skickas 5 § När ytterkuvertet gjorts i ordning på det sätt som sägs i 2 och 3 §§ skall väljaren - lägga ytterkuvertet i ett omslagskuvert för brevröst, - lägga i antingen röstkort eller förtryckt adresskort eller om väljaren inte har tillgång till någotdera ett adresskort som väljaren själv skrivit personnummer och namn på, - klistra igen detta kuvert, - skriva sitt namn och sitt personnummer på omslagskuvertet, och - skicka omslagskuvertet med postbefordran till den centrala valmyndigheten. Lag (2002:67). 6 § Har upphävts genom lag (2002:67). När brevrösten får göras i ordning 7 § Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige samt vid extra val till riksdagen, val till Europaparlamentet och folkomröstning får ett ytterkuvert för brevröst från utlandet eller från ett fartyg göras i ordning tidigast 30 dagar före valdagen. Lag (2002:67). 8 § Har upphävts genom lag (2002:67). 9 § Omslagskuvert för brevröst skall vara den centrala valmyndigheten till handa senast dagen efter valdagen. Lag (2002:67). 10 § Den centrala valmyndigheten skall allt eftersom omslagskuverten kommer från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart fortlöpande anteckna hur många omslagskuvert som kommer in till myndigheten och därefter skicka kuverten till valnämnden i den kommun där väljaren finns i röstlängden. Lag (2002:67). Vad valnämnden skall göra med omslagskuverten 11 § När det kommer ett omslagskuvert för brevröst från den centrala valmyndigheten till valnämnden skall nämnden anteckna detta i ett protokoll. Valnämnden skall förvara omslagskuverten på ett säkert sätt fram till valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. vallagen (1997:157). 12 § Valnämnden skall granska omslagskuverten och deras innehåll vid valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning enligt 17 kap. vallagen (1997:157). Efter att valnämnden gjort det som sägs i 17 kap. 3-7 §§ vallagen skall nämnden granska omslagskuverten för brevröst. Vid denna granskning skall nämnden göra följande. 1. Räkna antalet omslagskuvert och anteckna i protokollet. 2. Granska omslagskuverten. Vid denna granskning skall valnämnden kontrollera att omslagskuvert - inte har blivit öppnat efter att det klistrats igen, - har skickats med post från utlandet eller från ett fartyg i utrikes fart, och - inte har inkommit till den centrala valmyndigheten senare än dagen efter valdagen. 3. Öppna de omslagskuvert som uppfyller kraven under 2, ta ut ytterkuvertet och kontrollera att väljarna - har rösträtt i kommunen, - inte har röstat i vallokalen under valdagen, - inte har lämnat ett fönsterkuvert som sägs i 8 kap. 3 § tredje stycket vallagen, och - inte har lämnat fler än ett ytterkuvert för brevröst. Lag (2002:67). 13 § Uppfylls kraven som ställs i 12 § skall valnämnden fortsätta att granska ytterkuvert och kontrollera att det är igenklistrat. Om ytterkuvertet är igenklistrat skall valnämnden vid sin fortsatta granskning kontrollera att väljaren - på ytterkuvertet skriftligen försäkrat på heder och samvete att väljaren själv gjort i ordning valkuvert och lagt det i ytterkuvertet i närvaro av två vittnen och att kuverten gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, - skrivit sitt namn och sitt personnummer på kuvertet, och - intygat att valkuvert inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §. Valnämnden skall också kontrollera att två vittnen på ytterkuvertet skriftligen intygat att - väljaren själv lagt valkuvert i ytterkuvertet och klistrat igen det, - väljaren själv har skrivit under en försäkran på ytterkuvertet, - ytterkuvertet gjorts i ordning i utlandet respektive ombord på ett fartyg i utrikes fart, och - ytterkuvertet inte gjorts i ordning tidigare än vad som sägs i 7 §. Lag (2002:67). 14 § Uppfylls kraven i 13 § skall valnämnden öppna ytterkuvertet och kontrollera att - det innehåller valkuvert, - väljaren bara gjort i ordning ett valkuvert för varje slag av val, - det inte finns någon obehörig märkning på något valkuvert, och - varje valkuvert uppenbart innehåller en valsedel. 15 § Vid granskningen enligt 12-14 §§ skall valnämnden - lägga de valkuvert som uppfyllt kraven i 12-14 §§ i valurnan för den valkrets och för det val som valsedeln gäller, - markera i röstlängden för det val som valsedeln gäller att väljaren röstat, - lägga de omslagskuvert som inte uppfyllt kraven i 12 § andra stycket 2 i ett särskilt omslag, - lägga tillbaka ytterkuvert eller valkuvert som inte uppfyllt kraven i 12 § andra stycket 3 och i 13 och 14 §§ i sina omslagskuvert efter att valkuvert lagts tillbaka i sitt ytterkuvert och lägga omslagskuverten i ett särskilt omslag, - anteckna valkretsens och kommunens namn och hur många omslagskuvert omslaget innehåller på varje särskilt omslag, och - försegla det särskilda omslaget.