Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1997:1336 · Visa register
Förordning (1997:1336) om miljöstöd
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1997-12-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:102
Ikraft: 1998-02-15 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:577
Upphävd: 2000-07-01 överg.best.
1 kap. Gemensamma bestämmelser Förordningens tillämpningsområde 1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven1 samt kommissionens förordning (EG) nr 746/96 av den 24 april 1996 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2078/92 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med miljöskydds- och naturvårdskraven. 2 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i form av ersättning till 1. åtgärder som bevarar odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden genom att a) slåtterängar och betesmarker sköts på ett sådant sätt som bevarar och förstärker deras höga biologiska mångfald, representativa flora och fauna och typiska sällsynta arter samtidigt som deras kulturmiljövärden bevaras och tydliggörs b) slåtterängar återskapas c) de biologiskt mest värdefulla och rika livsmiljöerna och de mest värdefulla kulturhistoriska lämningarna i åkermark sköts på ett sätt som bevarar och förstärker deras värden d) slåttervallar, betesvallar och betesmarker hålls öppna i de områden som förtecknas i bilaga 1 e) värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet sköts på ett sätt som bevarar och förstärker deras värden 2. åtgärder som skyddar särskilt miljökänsliga områden genom att a) våtmarker och småvatten anläggs eller återställs b) extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag anläggs c) fånggrödor sås d) flerårig vall odlas e) traditionell odling av bruna bönor på Öland bibehålls f) utrotningshotade husdjursraser bevaras g) resurshushållande konventionellt jordbruk bedrivs 3. ekologisk odling. Förordning (1999:29). 3 § Stöd lämnas inte för 1. areal som omfattas av omställnings- eller anläggningsstöd enligt förordningen (1990:941) om inkomst-, omställnings- och anläggningsstöd till jordbrukare m.m., 2. areal som tagits ur produktion och som ingår i EG:s arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor, 3. skötselåtgärder i områden skyddade med stöd av naturvårdslagen (1964:822) för vilka det lämnas ersättning för naturvård med statliga medel, 4. areal för vilka ersättning har lämnats enligt avtal om nya inslag i landskapet, 5. areal som omfattas av avtal om landskapsvård eller avtal om naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Stöd lämnas inte heller till den som får ersättning enligt avtal om landskapsvård eller avtal om naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Första stycket 2 gäller inte för stöd till sådana åtgärder som avses i 2 § 2 a om stöd endast lämnas enligt denna förordning och inte enligt EG:s arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor. Stöd enligt denna förordning får i sådant fall uppgå till ett belopp som inte är högre än det som lämnas för en areal som tagits ur produktion inom EG:s arealersättningsprogram för vissa jordbruksgrödor. För åtgärder som avses i 2 § 1 c gäller första stycket 2 bara i fråga om landskapselementet "åkrar med flikiga naturgivna former, små svårbrukade åkrar". Definitioner 4 § I denna förordning förstås med jordbrukare: en jordbruksproducent eller trädgårdsodlare, antingen en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av sådana personer, vars jordbruks- eller trädgårdsföretag ligger inom Sveriges gränser, jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren inom Sveriges gränser, jordbruksskifte: ett sammanhängande markområde på vilket en enda jordbrukare odlar en enda gröda, brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader, jordbruksmark: åkermark, slåtteräng eller betesmark, åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete och som är lämplig att plöja, betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete, slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte lagts under plog och som utnyttjas för fodertäkt genom slåtter eller slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt, grässvål: hävdad markvegetation med sammanhållet rotskikt, våtmark: ett vegetationstäckt område där vattenytan är nära under, i nivå med eller nära över markytan och där vattennivån tillåts variera med de naturliga säsongsvariationerna, småvatten: vattensamlingar som finns i mindre försänkningar i landskapet och där vattennivån skall vara så hög att en vattenspegel kan finnas under hela året, extensiv vall: lågavkastande vallproduktion på åkermark, skyddszon: en zon av åkermark utmed ett vattendrag eller en sjö som är besådd med vallgräs eller fleråriga örter, fånggröda: växtlighet som har sin huvudsakliga tillväxt mellan två huvudgrödor och som odlas med syftet att minska växtnäringsförluster efter huvudgrödans skörd; slåtter- eller betesvall eller bevuxen träda får inte räknas som huvudgröda, flerårig vallodling: produktion av slåtter- eller betesvall på åkermark som leder till minskat kväveläckage och minskad erosion, mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för, ägoslag: åkermark, slåtteräng, betesmark, skogsmark, impediment, tomtmark, exploateringsmark, täktmark och övrig mark, ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget; om det är osäkert vilket det faktiska ägoslaget är, skall det ägoslag som anges av stödmottagaren gälla om inte marken huvudsakligen används för något annat ändamål än jordbruk eller stödmottagarens bedömning är oförenlig med stödets syfte, klassificeringsfel: fel som innebär att den faktiska värdeklassen för ett jordbruksskifte eller en ren till ett stödberättigande landskapselement berättigar till lägre stöd än den värdeklass som stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för, eller att brukningsenhetens omfattning mätt i stödpoäng eller att förekomsten av stödberättigande renvallar och renhägn är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd för respektive utbetalning av stöd för, villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet. Förordning (1999:29). Stödets storlek 5 § Stöd lämnas årligen med de belopp som framgår av 2-4 kap. Det sammanlagda stödet per hektar får uppgå till högst det belopp som anges i artikel 4.3 i rådets förordning (EEG) nr 2078/92 med undantag för stöd som lämnas för bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar, för återskapande av slåtterängar, för värdefulla natur- och kulturmiljöer, för anläggande och återställande av våtmarker och småvatten, för ekologisk frukt- och bärodling samt för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet. Undantaget gäller även kombinationer av stöd inom stödområde 1-3. Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr för respektive stödform som avses i 2 § 1-3 betalas inte ut med undantag för åtgärder som avses i 2 § 2 a under år 6-20. Beräknade stödbelopp som är lägre än 5 000 kr för åtgärder som avses i 2 § 1 e betalas inte ut. Förordning (1999:29). Särskilda villkor för stöd 6 § Stöd lämnas under förutsättning att stödmottagaren under en period av minst fem år eller för våtmarker och småvatten tjugo år (stödperioden) åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 2 §. Förordning (1999:326). 7 § Länsstyrelsen kan medge att ett åtagande under pågående stödperiod ändras till ett annat, vidgat åtagande enligt denna förordning, om en sådan ändring innebär uppenbara fördelar för miljön. Ytterligare föreskrifter om ändring av åtaganden får meddelas av Statens jordbruksverk. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 skall sådana föreskrifter meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket. Förordning (1998:1299). 8 § Ett beslut om att bevilja stöd skall förenas med villkor som innebär att sökanden 1. lämnar sådana uppgifter till länsstyrelsen som är av betydelse för stödgivningen, 2. underkastar sig den kontroll i fråga om stödåtgärdernas utförande som länsstyrelsen bestämmer, 3. uppfyller de skötselvillkor och andra villkor som länsstyrelsen bestämmer. 9 § Närmare villkor för de olika stödformerna finns i 2-4 kap. 10 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget. Förordning (1999:29). Förfarandet i stödärenden 11 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Frågor om stöd för värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet i Dalarnas län prövas av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Beslut eller underrättelse om beslut om utbetalning av stöd skall innehålla en upplysning om innehållet i 12 §. Stödet betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (1999:29). 12 § Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna. Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller. 13 § Ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket. Ansökan om utbetalning av stöd skall för varje år under stödperioden ges in till länsstyrelsen inom den tid som föreskrivs av Jordbruksverket. Ansökan om utbetalning av stöd år 1 skall, med undantag för ansökan om utbetalning av stöd enligt 2 § 1 b och 2 a, ges in tillsammans med ansökan om stöd för stödperioden. I ansökan om utbetalning av stöd skall åtgärdernas omfattning under det aktuella stödåret anges. Om jordbruksföretaget ligger inom flera län, skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av jordbruksföretaget ligger. Om en ansökan om stöd enligt 2 § 1 e omfattar renvallar eller renhägn som är belägna inom flera län skall ansökan ges in till länsstyrelsen i det län där huvuddelen av renvallarna eller renhägnen är belägen. Förordning (1999:29). 14 § Om en ansökan om utbetalning av stöd kommer in för sent, skall reglerna i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december 1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem3 (IAKS-förordningen) om avdrag vid för sen ansökan om stöd tillämpas. 15 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på redovisning av areal, jordbruksskiften och djur samt ingivande av godkänd karta i samband med ansökan om stöd eller ansökan om utbetalning av stöd. Tillsyn, kontroll och påföljder m.m. 16 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr 2078/92 och av denna förordning utövas av Jordbruksverket. Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen och kontrollen inom länet. 17 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur tillsynen och kontrollen av stöd skall bedrivas. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget. Jordbruksverket får föreskriva att det skall tas ut avgift för tillsynen. Förordning (1999:29). 18 § Vid kontroll skall omräkning av djur till djurenheter göras enligt bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2078/92. För suggor skall djurenhetskoefficienten vara 0,5. 19 § När mätfel och ägoslagsfel konstateras vid kontroll skall artikel 9.1, 9.2, 10.1 och 10.2 i IAKS-förordningen tillämpas. 20 § Vid tillämpningen av artikel 9 i IAKS-förordningen skall med fastställd areal enligt artikel 9.2 sista stycket i IAKS- förordningen avses den areal på vilken en gröda som omfattas av det sökta stödet odlas och på vilken varken mätfel eller ägoslagsfel konstaterats. Vid kontroll i anslutning till ansökan om utbetalning av stöd skall vad som sägs om ansökan om stöd i IAKS-förordningen gälla ansökan om utbetalning av stöd. Om kontrollen gäller åtgärder som avses i 2 § 2 a, avses dock ansökan om utbetalning av stöd år 1, utom när det gäller stöd för avslagning av växtlighet enligt 3 kap. 2 § andra stycket. Vid kontroll av åtgärder som avses i 2 § 1 d skall vad som sägs om reducering av enhetsbeloppet i artikel 10.2 i IAKS- förordningen gälla reducering av antalet konstaterade djurenheter. 21 § Vid kontroll skall det bortses från en felaktig arealuppgift i en ansökan om utbetalning av stöd, till den del uppgiften innebär en större areal än den som har bestämts i beslutet om stöd. 22 § Vid klassificerings- eller villkorsfel skall stödbeloppet helt eller delvis sättas ned varvid hänsyn skall tas till felets betydelse i förhållande till syftet med stödet. Villkorsfel i fråga om sådana arealer, djur eller landskapselement som ingår i beslut om stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 a, 1 d i fråga om betesmarker, 1 c, 2 a-b eller 3 men som inte finns med i ansökan om utbetalning skall leda till samma nedsättning av stödbeloppet som om arealen eller djuren funnits med i denna ansökan. 23 § När ett mät-, ägoslags-, klassificerings- eller villkorsfel bedöms som allvarligt skall hela beslutet om stöd hävas. När ett mät-, ägoslags- eller klassificeringsfel bedöms som mindre allvarligt får beslutet om stöd hävas till viss del. Om hela beslutet har hävts har stödmottagaren inte rätt att få en ny ansökan om stöd prövad förrän efter stödperiodens utgång, om det inte finns särskilda skäl. Länsstyrelsen får besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas. 24 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Länsstyrelsen har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio år från det att beloppet betalades ut. Jordbruksverket får föreskriva hur beloppet skall betalas tillbaka och att små belopp inte skall återkrävas. Förordning (1999:29). 25 § Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas ned, om det är fråga om en mindre allvarlig avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela beloppet. 26 § Stödmottagaren är inte återbetalningsskyldig om åtagandet inte kan fullföljas på grund av att 1. stödmottagaren inte är arbetsför under en längre tid, 2. en väsentlig del av den brukade jordbruksarealen påverkas av expropriation eller naturkatastrof, 3. djurstallar förstörs av olyckshändelse, 4. djurbesättningen drabbas av epizootisk sjukdom, eller 5. en annan liknande oförutsedd händelse inträffar. Skriftlig anmälan och utredning om händelsen skall ges in till länsstyrelsen inom tio dagar från den tidpunkt stödmottagaren var i stånd att göra sådan anmälan. Vad som i första och andra styckena sägs om stödmottagare skall också gälla deras dödsbon. 27 § I de fall som avses i 26 § beslutar länsstyrelsen om anpassning av stödvillkoren till de uppkomna förhållandena. Om sådan anpassning inte är möjlig upphör åtagandet. Första stycket gäller även när en fastighetsreglering medför att stödmottagaren inte kan fullfölja sitt åtagande. Stödmottagaren är då inte återbetalningsskyldig för den tid åtagandet fullföljts. 28 § En arrendator eller annan nyttjanderättshavare kan befrias från återbetalningsskyldighet, om åtagandet inte kan fullföljas på grund av att nyttjanderättsförhållandet upphör av någon oförutsedd händelse som ligger utanför nyttjanderättshavarens kontroll. 29 § En stödmottagare som för all framtid upphör med att bedriva jordbruk behöver inte betala tillbaka mottaget stöd om minst tre år av åtagandet redan fullföljts och det inte är möjligt för efterträdaren att ta över ansvaret för åtagandet. Ränta 30 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka. Jordbruksverket får föreskriva 1. hur räntan skall beräknas, 2. hur betalning skall ske, och 3. att små räntebelopp inte skall tas ut. Länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt föreskrifter som avses i andra stycket 1. Förordning (1999:29). Verkställighet av beslut 31 § Jordbruksverkets och länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken. Länsstyrelsen får bestämma att ett beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Överklagande m.m. 32 § Länsstyrelsens beslut om stöd och om utbetalning av stöd får överklagas hos Jordbruksverket. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:755). 33 § Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Sådana föreskrifter skall meddelas efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 och efter samråd med Naturvårdsverket när det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 2. När det gäller stöd för åtgärder som avses i 2 § 1 e skall samråd ske även med Sametinget. Förordning (1999:29). 2 kap. Stöd till bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden Bevarande av slåtterängar 1 § För stöd enligt denna förordning delas slåtterängar in i arealer som från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt är av högsta bevarandevärde, klass A, eller av högt bevarandevärde, klass B. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. 2 § Stöd för skötsel av slåtterängar får lämnas med följande belopp. Värdeklass A 2 400 kr per hektar Värdeklass B 1 600 kr per hektar Tillägg för lieslåtter, efterbetning och lövtäkt får lämnas med följande belopp. Lieslåtter 3 000 kr per hektar Efterbetning 700 kr per hektar Lövtäkt 500 kr per hektar 3 § Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av slåtterängar inte lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till bevarande av ett öppet odlingslandskap. Bevarande av betesmarker 4 § Stöd enligt denna förordning omfattar betesmarker som från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt är av högsta bevarandevärde, klass A, av högt bevarandevärde, klass B, eller av visst bevarandevärde, klass C. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. 5 § Stöd för skötsel av betesmarker får lämnas med följande belopp. Värdeklass A 2 400 kr per hektar Värdeklass A, alvarbete 600 kr per hektar Värdeklass B 1 600 kr per hektar Värdeklass C 1 000 kr per hektar Tillägg för lövtäkt på betesmarker av värdeklass A eller B får lämnas med 500 kr per hektar. 6 § Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av betesmarker inte lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till bevarande av ett öppet odlingslandskap. Återskapande av slåtterängar 7 § Stöd får lämnas för återskapande av slåtterängar på marker som har en belagd historia som slåtteräng av den typ som skall återställas. Markerna skall vara i sådant skick att tillräckliga naturvårds- och kulturmiljövärden kan återskapas. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. Stöd får inte lämnas för mark för vilken stöd för bevarande av slåtterängar kan lämnas. 8 § Länsstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar. Stödperioden påbörjas samma år som arealen har godkänts av länsstyrelsen. 9 § Stöd för återskapande av slåtterängar får lämnas med följande belopp. Träd- och buskbärande äng 3 650 kr per hektar Annan slåtteräng 2 600 kr per hektar Tillägg för lieslåtter och efterbetning får lämnas med följande belopp. Lieslåtter 3 000 kr per hektar grässvål Efterbetning 700 kr per hektar grässvål 10 § Restaureringen skall genomföras i enlighet med en av länsstyrelsen godkänd femårig plan. Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet 11 § Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet lämnas för åkermark om brukningsenheten huvudsakligen har ett regionalt traditionellt byggnadsskick. 12 § Jordbruksverket föreskriver, efter samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket, om vilka värdefulla landskapselement som berättigar till stöd- och kvalifikationspoäng samt om hur dessa poäng skall beräknas. Stöd lämnas endast om brukningsenheten uppnår ett visst antal kvalifikationspoäng för värdefulla landskapselement, på Öland och Gotland minst 15 poäng, inom övriga områden i bilaga 1 minst 10 poäng samt i övriga landet minst 7 poäng. 13 § Stöd får lämnas med 1 200 kr per hektar stödberättigad mark inom områden i bilaga 1 och 1 000 kr per hektar stödberättigad mark i övriga landet. De angivna stödbeloppen gäller om den kvot som bildas då stödpoäng divideras med stödberättigad åkermark i hektar är lika med 1,0. Om kvoten avviker från 1,0 skall stödet justeras i motsvarande grad. Tillägg kan lämnas för slåtter av renar till värdefulla landskapselement. Om renarna är av högsta bevarandevärde, klass A, lämnas tillägg med 1 400 kr per hektar och om renarna är av högt bevarandevärde, klass B, lämnas tilllägg med 700 kr per hektar. Ansökan om stöd skall avse all stödberättigad mark inom den brukningsenhet stödansökan avser. Bevarande av ett öppet odlingslandskap 14 § Stöd för bevarandet av ett öppet odlingslandskap får lämnas med följande belopp. Område (Bilaga 1) Marktyp Kr/hektar Område 1-3 betesmark 2 050 betes- eller slåttervall 2 050 Område 4 betesmark 1 000 betes- eller slåttervall 600 Område 5 och öar utan betesmark 1 000 fast landförbindelse betes- eller slåttervall 400 Förordning (1999:326). 15 § Betes- eller slåttervall skall ligga på åkermark. Stöd får endast lämnas för betesmarker där mindre än en fjärdedel saknar sammanhållen grässvål och där sådana områden som saknar sammanhållen grässvål är jämnt spridda. 16 § Det antal hektar vall som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. 17 § För att stöd skall lämnas i områdena 1-3 i bilaga 1 gäller dessutom följande villkor. Stöd får lämnas till jordbruksföretag som har stödberättigad jordbruksmark och bedriver mjölk- eller köttproduktion med nötkreatur, får eller getter. Stöd lämnas inte för större areal än högst det antal hektar vall eller betesmark per djurenhet som anges nedan. Område (bilaga 1) Areal vall + betesmark/djurenhet Område 1 1,20 hektar Område 2 a 1,05 hektar Område 2 b 1,00 hektar Område 3 0,95 hektar Förordning (1999:326). 18 § Inom områdena 4 och 5 och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 får stöd för bevarande av öppet odlingslandskap inte lämnas för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till bevarande av betesmarker eller slåtterängar. Bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet Förordning (1999:29). 19 § Stöd för bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet får lämnas till en sameby eller en medlem av en sameby för skötsel av renvallar och renhägn. Stöd får lämnas inom område där renskötsel får bedrivas hela året enligt 3 § 1 rennäringslagen (1971:437). Utanför sådant område får stöd lämnas endast om markägaren godkänt att ansökan lämnas in. Förordning (1999:29). 20 § Stöd får lämnas med följande belopp: Renvall med en areal inom intervallet 0,2-4 hektar 4 200 kr per hektar Renvall som är större än 4 hektar 16 800 kr Renhägn 20 kr per löpmeter Den sammanlagda beräknade sträckan renhägn till en enskild renhage måste vara minst 50 meter för att hägnet skall berättiga till stöd. Förordning (1999:29). 21 § Länsstyrelsen får prioritera bland de inkomna ansökningarna. Förordning (1999:29). 22 § Stöd får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning. Förordning (1999:29). 3 kap. Stöd till miljökänsliga områden Anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten 1 § Stöd för anläggning eller återställande av våtmarker och småvatten lämnas till markägaren. Stöd lämnas för åtgärder som utförs på åkermark eller betesmark i Götalands- och Svealandslänen. Betesmarker skall sakna eller ha mycket lågt natur- och kulturmiljövärde. Varje åtgärd skall omfatta minst 0,2 hektar. Förordning (1999:326). 2 § Stöd får lämnas med följande belopp År 1-5 åkermark 4 800 kr per hektar betesmark 2 800 kr per hektar År 6-20 åkermark 2 500 kr per hektar betesmark 500 kr per hektar Stöd får också lämnas med 1 000 kr per hektar för avslagning av växtlighet i våtmarker. Stödperioden påbörjas samma år som arealen har godkänts av länsstyrelsen vid slutbesiktning. 3 § Stöd för anläggande eller återställande av våtmarker och småvatten får inte lämnas för en areal för vilken samtidigt annat stöd lämnas enligt denna förordning med undantag för stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Anläggning av extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag 4 § Stöd lämnas för anläggning av extensiv vall och skyddszoner utmed vattendrag på åkermark i Götalands- och Svealandslänen. Stöd för extensiv vall lämnas dock inte inom områden i bilaga 1. Stöd för extensiv vall lämnas endast för arealer som direkt ansluter till en skyddszon för vilken stöd lämnas. Varje jordbruksskifte extensiv vall skall omfatta minst 0,1 hektar. Stödberättigad skyddszon skall vara sex meter bred och sammanlagt minst 200 meter lång. Vattendrag eller sjö som skyddszonen gränsar till skall vara utmärkt på den topografiska kartan. 5 § Stöd får lämnas med 1 500 kr per hektar för extensiv vall och med 3 300 kr per hektar för skyddszoner. Till varje brukare får det lämnas stöd för sammanlagt högst fem hektar extensiv vall. 6 § Jordbruksverket får föreskriva om undantag från bestämmelserna i 4 § andra stycket och 5 § andra stycket. 7 § Stöd för extensiv vall eller skyddszoner kan inte erhållas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Sådd av fånggrödor 8 § Stöd får lämnas med 900 kr per hektar för sådd av fånggrödor på åkermark i Götalandslänen. Arealen skall omfatta minst 2 hektar. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. 9 § Fånggröda skall sås varje år under stödperioden. Den areal fånggröda som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år. 10 § Stöd för sådd av fånggröda kan inte erhållas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd för ekologisk odling, bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och resurshushållande konventionellt jordbruk. Flerårig vallodling 11 § Stöd för flerårig vallodling får lämnas med 850 kr per hektar stödberättigad mark inom område 4 i bilaga 1 och med 550 kr per hektar stödberättigad mark i övriga landet. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. För mark inom områdena 1-3 i bilaga 1 får stöd lämnas endast till jordbrukare som vid tidpunkten för stödbeslutet har beviljats stöd också enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden, enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige eller enligt denna förordning för bevarande av ett öppet odlingslandskap. 12 § Det antal hektar vall som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år. 13 § Stöd för flerårig vallodling får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till öppet odlingslandskap, bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, resurshushållande konventionellt jordbruk och ekologisk odling. Stöd för vallodling får heller inte lämnas för en areal för vilken det lämnas arealersättning enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter. Traditionell odling av bruna bönor på Öland 14 § Stöd får lämnas med 2 700 kr per hektar odlade bruna bönor på Öland. Endast bruna bönor som är upptagna på den svenska sortlistan och är av svenskt ursprung får användas. 15 § Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. Den areal som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år. 16 § Stöd för odling av bruna bönor får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till ekologisk odling, stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet och resurshushållande konventionellt jordbruk. Bevarande av utrotningshotade husdjursraser 17 § Stöd får lämnas med 1 500 kr per djurenhet för Linderödssvin och med 1 000 kr per djurenhet för djur av annan ras som finns upptagen som svensk lokal husdjursras på EG:s lista över utrotningshotade lokala husdjursraser. Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år. Förordning (1999:29). 18 § Varje besättning skall under stödperioden följa en av Jordbruksverket godkänd avelsplan för rasen. Resurshushållande konventionellt jordbruk 19 § Stöd får lämnas för utbildning, dokumentation och särskilda skyddsåtgärder för mark och vatten som behövs för ett resurshushållande konventionellt jordbruk. Jordbruksverket meddelar föreskrifter om ett program för de åtgärder som berättigar till stöd. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. 20 § Stöd får lämnas med 225 kr per hektar åkermark för arealer upp till 50 hektar och med 100 kr per hektar åkermark för arealer mellan 51 hektar och 200 hektar. För arealer utöver 200 hektar får stöd inte utbetalas. Tilläggsersättning för en permanent skyddszon mot vattendrag eller sjö får lämnas med två kr per meter för den del av jordbruksföretagets sammanlagda skyddszon som överstiger 100 meter. Stödberättigad skyddszon skall vara minst 6 meter bred. 21 § För resurshushållande odling av sockerbetor på Gotland får stöd lämnas med 1 350 kr per hektar. Den areal som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 30 procent under ett enskilt år. 22 § Stöd får inte lämnas för arealer för vilka det lämnas annat stöd enligt denna förordning med undantag för stöd till bevarande av värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet, bevarande av ett öppet odlingslandskap, fånggrödor, traditionell odling av bruna bönor på Öland och flerårig vallodling. 4 kap. Särskilda regler för stöd till ekologisk odling 1 § Odlingen skall ske på åkermark och får omfatta alla jordbruksgrödor och frilandsodlade trädgårdsgrödor som årligen används till foder, livsmedels- och utsädesproduktion samt ettåriga gröngödslingsgrödor. Under ett år med särskilt dåliga väderleksförhållanden får Jordbruksverket föreskriva om undantag från bestämmelsen i första stycket om årlig användning av grödan. Förordning (1998:1332). 2 § Stöd till ekologisk odling får lämnas med 900 kr per hektar i områdena 1-4, 5 a och öar utan fast landförbindelse enligt bilaga 1 samt med 1 600 kr per hektar i övriga landet. För ekologisk frukt- och bärodling får stöd lämnas med 7 000 kr per hektar. Jordbruksverket föreskriver om minsta träd- och planttäthet. Varje jordbruksskifte skall omfatta minst 0,1 hektar. 3 § Till jordbrukare med ekologisk djurhållning får stöd lämnas med ytterligare 600 kr per hektar för ekologiskt odlad betes- och slåttervall eller grönfoderareal för vilken det inte lämnas annan arealersättning enligt EG:s förordningar om arealersättning än ersättning för gräsensilage. Antalet djur skall räknas om till det antal hektar som kan ge sådant stöd på följande sätt. Djurslag Antal djur per hektar vall eller grönfoder Mjölkkor 1,0 Am- och dikor 1,5 Suggor 2,0 Tackor 8,0 Getter (hondjur) 8,0 Det antal djurenheter som anges i beslutet om stöd får under stödperioden underskridas med högst 20 procent under ett enskilt år. Förordning (2000:102). 4 § Stöd till ekologisk odling lämnas inte för en areal för vilken det lämnas stöd enligt denna förordning till anläggning av extensiv vall eller skyddszon utmed vattendrag eller för resurshushållande konventionellt jordbruk. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1997:1336 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998, då förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som avser stödår före stödåret 1998. Dock skall 1 kap. 23 § andra stycket och 32 § i den nya förordningen gälla också för sådana stöd. Vid den tillämpningen gäller vad som sägs i 1 kap. 4 § i den nya förordningen. Den upphävda förordningens bilaga 4 gäller fortfarande i fråga om stöd för extensiv vall som beslutats före ikraftträdandet. För areal som omfattas av sådant stödbeslut får inte stöd för bevarande av ett öppet odlingslandskap lämnas. Den upphävda förordningens 2 kap. 12 § gäller fortfarande i fråga om stöd för betesmark av värdeklasserna B skogsbete och D som beslutats före ikraftträdandet. För tiden efter den 1 maj 1998 skall dock stöd för betesmarker av värdeklass D lämnas med 1 000 kr per hektar. Förordning (1999:326). 1999:326 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999. 2 kap. 14 och 17 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande för stöd som avser tid före ikraftträdandet. 2000:577 De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande. För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år. Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen. Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden. Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen. Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §. Bilaga 1 Områdesindelning för vissa miljöåtgärder Norra Sverige Område 1 ____________________________________________________________________ Län Kommun Församling** ____________________________________________________________________ Norrbottens Kiruna Alla församlingar Boden Edefors Gunnarsbyn Gällivare Alla församlingar Pajala Alla församlingar Övertorneå Alla församlingar Överkalix Alla församlingar Jokkmokk Alla församlingar Arjeplog Alla församlingar Arvidsjaur Alla församlingar Västerbottens Skellefteå Kalvträsk Jörn Lycksele Alla församlingar Åsele Alla församlingar Vilhelmina Alla församlingar Dorotea Alla församlingar Sorsele Alla församlingar Storuman Alla församlingar Malå Alla församlingar Norsjö Alla församlingar Vindeln Åmsele Jämtlands Härjedalen Alla församlingar Berg Rätan Klövsjö Åsarne Storsjö Åre Undersåker Kall Mörsil Åre Strömsund Tåsjö Bodum Fjällsjö Frostviken Gåxsjö Alanäs Ström Krokom Offerdal Hotagen Föllinge Laxsjö Västernorr- lands Sollefteå Ramsele Junsele Ånge Haverö Gävleborgs Ljusdal Den del som i norr och öster avgränsas av Ljusnan, i söder av Ängraån och i väster av gränsen mot Jämtlands län Dalarnas Älvdalen Idre Särna Område 2A Norrbottens Haparanda Alla församlingar Boden Överluleå Piteå Alla församlingar Luleå Alla församlingar Älvsbyn Alla församlingar Kalix Alla församlingar Västerbottens Skellefteå Burträsk Lövånger Fällfors Byske Kågedalen Boliden Skellefteå Lförs Bureå Skellefteå S:t Örjan Skellefteå S:t Olov Umeå Alla församlingar Vännäs Alla församlingar Robertsfors Alla församlingar Vindeln Vindeln Bjurholm Alla församlingar Nordmaling Alla församlingar Jämtlands Östersund Häggenås Lit Kyrkås Lockne Näs Sunne Berg Myssjö Oviken Hackås Berg Åre Marby Hallen Mattmar Strömsund Hammerdal Krokom Alsen Aspås Näskott Bräcke Alla församlingar Ragunda Borgvattnet Västernorrlands Örnsköldsvik Trehörningsjö Björna Skorped Anundsjö Sollefteå Edsele Ådals-Liden Dalarnas Mora Venjan Våmhus De från huvuddelen av Mora församling friliggande delarna av Mora församling Älvdalen Älvdalen Malung Alla församlingar Värmlands Arvika Bogen Torsby Norra Ny Dalby Södra Finnskoga Norra Finnskoga Östmark Nyskoga Vitsand Lekvattnet Område 2B Jämtlands Östersund Norderö Brunflo Marieby Frösö Östersund Krokom Ås Rödön Ragunda Stugun Fors Ragunda Västernorrlands Örnsköldsvik Gideå Grundsunda Mo Själevad Nätra Sidensjö Arnäs Örnsköldsvik Sollefteå Sånga Överlännäs Boteå Helgum Resele Ed Långsele Graninge Multrå Sollefteå Kramfors Alla församlingar Sundsvall Alla församlingar Härnösand Alla församlingar Timrå Alla församlingar Ånge Torp Borgsjö Gävleborgs Hudiksvall Alla församlingar Ljusdal Den del som ej ingår i område 1 Nordanstig Alla församlingar Område 3 Gävleborgs Bollnäs Alla församlingar Söderhamn Alla församlingar Gävle Hamrånge Ovanåker Alla församlingar Ockelbo Alla församlingar Dalarnas Ludvika Säfsnäs Falun Bjursås Enviken Svärdsjö Mora Sollerön Den del av Mora församling som ej ingår i område 2a Orsa Alla församlingar Rättvik Alla församlingar Leksand Alla församlingar Gagnef Alla församlingar Vansbro Alla församlingar Värmlands Säffle Långserud Svanskog Arvika Brunskog Mangskog Älgå Ny Gunnarskog Glava Högerud Stavnäs Arvika västra Arvika östra Hagfors Alla församlingar Filipstad Rämmen Gåsborn Sunne Lysvik Gräsmark Årjäng Alla församlingar Grums Värmskog Torsby Fryksände Eda Alla församlingar Kil Boda Område 4 Gävleborgs Sandviken Alla församlingar Gävle Bomhus Gävle Maria Gävle Tomas Valbo Hille Hedesunda Gävle Staffan Gävle Helga Trefaldighet Hofors Alla församlingar Dalarnas Ludvika Grangärde Grängesberg Ludvika Avesta Alla församlingar Hedemora Alla församlingar Säter Alla församlingar Borlänge Alla församlingar Falun Sundborn Hosjö Vika Aspeboda Stora Kopparberg Grycksbo Kristine Smedjebacken Alla församlingar Örebro Lindesberg Ramsberg Guldsmedshyttan Lindesberg Nora Alla församlingar Karlskoga Alla församlingar Ljusnarsberg Alla församlingar Hällefors Alla församlingar Degerfors Alla församlingar Värmlands Säffle Kila Gillberga Ny-Huggenäs Eskilsäter Millesvik Ölserud Botilsäter Bro Tveta Säffle Filipstad Kroppa Nordmark Brattfors Filipstad Kristinehamn Alla församlingar Karlstad Alla församlingar Sunne Östra Ämtervik Västra Ämtervik Sunne Grums Ed Borgvik Grums Forshaga Alla församlingar Munkfors Alla församlingar Hammarö Alla församlingar Storfors Alla församlingar Kil Frykerud Stora Kil Västra Göta - lands Bengtsfors Alla församlingar Dals-Ed Alla församlingar Åmål Alla församlingar Södra Sverige Område 5A Stockholms Österåker Ljusterö Värmdö Möja Nämndö Haninge Utö Ornö Norrtälje Björkö-Arholma Väddö östra del Singö Vätö Rådmansö Frötuna östra del Blidö Uppsala Älvkarleby Alla församlingar Tierp Tolfta Tegelsmora Västland Österlövsta Hållnäs Uppsala Tensta norra del Knutby Bladåker Faringe Almunge Stavby Tuna Östhammar Alla församlingar Östergötlands Ödeshög Stora Åby södra del Ödeshög södra del Rök södra del Trehörna Ydre Alla församlingar Kinda Tidersrum Kisa Boxholm Alla församlingar Linköping Nykil södra del Ulrika Gammalkil södra del Mjölby Västra Harg Jönköpings Aneby Alla församlingar Gnosjö Alla församlingar Gislaved Alla församlingar Vaggeryd Alla församlingar Jönköping Alla församlingar Nässjö Alla församlingar Värnamo Alla församlingar Sävsjö Alla församlingar Vetlanda Alla församlingar Eksjö Alla församlingar Tranås Alla församlingar Mullsjö Alla församlingar Habo Alla församlingar Kronobergs Uppvidinge Alla församlingar Lessebo Alla församlingar Tingsryd Alla församlingar Alvesta Alla församlingar Älmhult Alla församlingar Markaryd Alla församlingar Växjö Alla församlingar Ljungby Alla församlingar Kalmar Högsby Alla församlingar Torsås Gullabo Torsås västra del Mörbylånga Glömminge Algutsrum norra del Torslunda östra del Norra Möckleby Gårdby Sandby Hultsfred Alla församlingar Mönsterås Alla församlingar Emmaboda Alla församlingar Kalmar Karlslunda Nybro Nybro Kråksmåla Bäckebo Kristvalla Madesjö Örsjö Oskar Hälleberga Oskarshamn Alla församlingar Västervik Hjorted Vimmerby Alla församlingar Borgholm Alla församlingar Gotlands Gotland Othem Boge Fårö Bunge Rute Fleringe Hall Hangvar Hellvi Gothem östra del Norrlanda Ganthem södra del Viklau Sjonhem Vänge Guldrupe Buttle Ala Kräklingbo Anga Gammelgarn Östergarn Väte södra del Hejde Fröjel Eksta Sproge Ardre Alskog Garde Lau När Burs Lojsta Rone östra del Slite Hablingbo västra del Havdhem västra del Eke Grötlingbo Näs Fide Öja Hamra Vamlingbo Sundre Blekinge Olofström Jämshög norra del Kyrkhult Karlskrona Aspö Lösen skogsbygden Augerum skogsbygden Flymen Jämjö skogsbygden Ramdala skogsbygden Rödeby norra del Fridlevstad norra del Sillhövda Tving norra del Ronneby Ronneby skogsbygden Backaryd Öljehult Eringsboda Bräkne Hoby skogsbygden Karlshamn Ringamåla Hällaryd skogsbygden Åryd skogsbygden Asarum skogsbygden Skåne Östra Göinge Glimåkra Örkelljunga Alla församlingar Tomelilla Andrarum Brösarp Osby Alla församlingar Perstorp Alla församlingar Klippan Klippan östra del Vedby Färingtofta Riseberga Östra Ljungby östra del Båstad Förslöv östra del Grevie östra del Östra Karup skogsbygden Kristianstad Äsphult Djurröd Hörröd Huaröd Linderöd Ängelholm Tåssjö Munka-Ljungby östra del Tåstarp östra del Hjärnarp östra del Össjö östra del Hässleholm Nävlinge Verum Vittsjö Norra Åkarp Norra Mellby Häglinge Brönnestad Matteröd Hörja Röke Västra Torup Svalöv Stenestad Konga norra del Röstånga Hörby H örby östra del Långaröd Svensköp Äspinge Södra Rörum Fulltofta Höör Höör Bosjökloster norra del Munkarp Hallaröd Norra Rörum Tjörnarp Eslöv Billinge norra del Hallands Hylte Alla församlingar Halmstad Breared Oskarström Slättåkra Enslöv Laholm Våxtorp skogsbygden Hasslöv skogsbygden Hishult Knäred Veinge skogsbygden Falkenberg Gällared Krogsered Gunnarp Fagered Källsjö Ullared Älvsered Varberg Nösslinge Skällinge Rolfstorp Grimeton skogsbygden Karl Gustav Kungsäter Gunnarsjö Kungsbacka Tölö Älvsåker Vallda Släp Frillesås Gällinge Idala Förlanda Fjärås östra del Onsala Västra Göta- lands Härryda Alla församlingar Partille Alla församlingar Stenungsund Alla församlingar Tjörn Alla församlingar Orust Alla församlingar Sotenäs Alla församlingar Munkedal Alla församlingar Tanum Alla församlingar Göteborg Angered Bergum Torslanda Björlanda Tuve Säve Gunnared Rödbo Askim Mölndal Alla församlingar Kungälv Alla församlingar Lysekil Alla församlingar Uddevalla Alla församlingar Strömstad Alla församlingar Färgelanda Alla församlingar Ale Nödinge Hålanda södra del Skepplanda Kilanda Starrkärr Lerum Alla församlingar Vårgårda Horla skogsbygden Nårunga Ljur Ornunga Asklanda Kvinnestad Landa Tranemo Alla församlingar Mellerud Dalskog Skållerud Lilla Edet Alla församlingar Mark Kinna Örby Sätila Hyssna Skephult Fritsla Hajom Berghem Fotskäl Tostared Surteby-Kattunga norra del Älekulla Torestorp Öxabäck Svenljunga Alla församlingar Herrljunga Hudene Källunga Mjäldrunga Eriksberg Skölvene Södra Björke Jällby Grude Vesene Molla Od Hov Alboga Broddarp Öra Vänersborg Väne-Ryr Alingsås Alingsås Dalbygden Långared Hemsjö Ödenäs Borås Alla församlingar Bollebygd Alla församlingar Ulricehamn Alla församlingar Karlsborg Alla församlingar Gullspång Alla församlingar Vara Norra Vånga östra del Tibro Ransberg Töreboda Beateberg östra del Halna Älgarås Mariestad Lyrestad Skara Öglunda Eggby-Istrum Varnhem Norra Lundby Skärv Norra Ving Stenum Härlunda Skövde Ryd Sjogerstad-Rådene östra del Norra Kyrketorp Säter Berg Lerdala Tidaholm Tidaholm östra del Härja Daretorp Velinga Fröjered Vättak Kymbo östra del Falköping Trävattna Hällestad Floby Sörby Gökhem Ullene Vilske-Kleva Marka Göteve Grolanda Jäla Börstig Brismene Kinneved Luttra Vistorp Ugglum Bjurum Broddetorp Fivlered Solberga Åsarp-Smula Örebro Lekeberg Hidinge Bergslagen Knista Bergslagen Tångeråsa Kvistbro västra del Laxå Alla församlingar Hallsberg Hallsbergs skogsbygden Viby skogsbygden Sköllersta södra del Svennevad Bo Örebro Tysslinge Bergslagen Kil Bergslagen Lännäs östra del Asker skogsbygden Askersund Alla församlingar Västmanlands Skinnskatteberg Alla församlingar Norberg Alla församlingar Fagersta Alla församlingar Område 5 Övriga landet Stockholms Vallentuna Össeby-Garn Österåker Österåker-Östra Ryd norra del Roslags-Kulla Värmdö Värmdö* Djurö* Ingarö Gustavsberg Haninge Dalarö Södertälje Tveta västra del Turinge södra del Vårdinge norra del Överjärna västra del Norrtälje Norrtälje Väddö västra del Häverö* Edebo Ununge Edsbro Fasterna Rimbo Rö Skederid Husby-Sjuhundra Gottröra Närtuna Malsta Lohärad Estuna Söderby-Karl Roslags-Bro Frötuna västra del Länna* Riala Uppsala Tierp Tierps södra del Söderfors Uppsala Björklinge västra del Viksta västra del Rasbokil Södermanlands Vingåker Västra Vingåker södra del Gnesta Gåsinge-Dillnäs norra del Gryt Nyköping Tunaberg Tuna södra del Lunda södra del Kila södra del Råby-Ripsa norra del Flen Flen Helgesta-Hyltinge Årdala Lilla Malma Dunker Mellösa Forssa Katrineholm Björkvik västra del Sköldinge norra del Floda norra del Stora Malm västra del Eskilstuna Östra Vingåker södra del Kafjärden (Kjula södra del) Västermo Näshulta Husby-Rekarne södra del Ärla södra del Ärla östra del Strängnäs Länna Åker södra del Härad södra del Östergötlands Kinda Västra Eneby Horn Hycklinge Oppeby Hägerstad Kättilstad Tjärstad Åtvidaberg Alla församlingar Finspång Alla församlingar Valdemarsvik Alla församlingar* Linköping Vist Vårdnäs Skeda Ljung norra del Stjärnorp Norrköping Vånga västra del Simonstorp Krokek Jonsberg* Rönö* Kvarsebo Söderköping Sankt Anna* Börrum Motala Motala skogsbygden Västra Ny Godegård Kristberg Tjällmo Kalmar Torsås Torsås östra del Mörbylånga Vickleby Resmo Mörbylånga Stenåsa Hulterstad Kastlösa Smedby Södra Möckleby Segerstad Gräsgård Ventlinge Ås Algutsrum södra del Torslunda västra del Kalmar Mortorp Nybro Sankt Sigfrid Västervik Västervik Törnsfall Gladhammar Västrum* Ukna Dalhem Överum Västra Ed* Loftahammar* Lofta* Gamleby Odensvi Hallingeberg Blackstad Gotlands Gotland Visby domkyrkoförsamling Lärbro Bäl Hejnum Tingstäde Stenkyrka Lummelunda Martebo Väskinde Bro Lokrume Fole Ekeby Källunge Vallstena Gothem västra del Hörsne med Bara Ganthem norra del Dalhem Barlingbo Endre Hejneby Follingbo Akebäck Roma Björke Halla Västerhejde Träkumla Vall Atlingbo Hogrän Stenkumla Tofta Eskelhem Västergarn Sanda Mästerby Väte norra del Klinte Etelhem Lye Stånga Linde Hemse Rone västra del Alva Fardhem Gerum Levide Hablingbo östra del Havdhem östra del Blekinge Olofström Jämshög södra del Karlskrona Kristianopel Torhamn* Sturkö Hasslö Karlshamn Hällaryd slättbygden* Åryd slättbygden Skåne Östra Göinge Hjärsås norra del Östra Broby Tomelilla Eljaröd Bromölla Näsum Kristianstad Vånga Hässleholm Hässleholm Hästveda Farstorp Vankiva Finja Båstad Båstad V. Karup östra del Hov östra del Hallands Halmstad Tönnersjö östra del Falkenberg Abild skogsbygden Asige skogsbygden Vessige skogsbygden Askome skogsbygden Köinge Svartrå Okome Varberg Dagsås Sibbarp Grimmared Västra Göta- lands Ale Hålanda norra del Vara Larv södra del Edsvära östra del Vårgårda Algutstorp Ökerö Alla församlingar Göteborg Styrsö Trollhättan Lagmansred Götene Österplana Medelplana Västerplana Töreboda Beateberg västra del Mariestad Torsö* Skövde Våmb Häggum Sjogerstad-Rådene västra del Falköping Vårkumla Vårtofta-Åsaka Yllestad Håkantorp Östra Tunhem Örebro Lindesberg Fellingsbro norra del Fellingsbro Norra Västmanlands Heby Huddunge Enåker Nora Östervåla Harbo Surahammar Sura Ramnäs Sala Fläckebo Möklinta Västerfärnebo Köping Västra Skedvi Kolsva Bergslagen Odensvi norra del Västerås Lillhärad Arboga Arboga stadsförsamling södra del Arboga landsförsamling södra del Öar utan fastlandsförbindelse Öar utan fastlandsförbindelse som inte omfattas av stödområde 1-5. Stockholms Värmdö V ärmdö Idholmen Vårholma Bjurön Gränö Träskö Grinda St Betsö Slippsön Viggsö Gällnö Lådna Träsko-Storö Svartsö Hjälmö Trångholmen Karklö Djurö Harö Storön Ladholmen Aspön Storö Hasselö Eknö Hasselkobben Sollenkroka Arbodaön Kalvholmen-Galtholmen Granholmen Runmarö Storön Ekerö Adelsö Adelsö Björkö Kurön Haninge Muskö Björnholmen Vitsgarn Långgarn Upplands-Bro Låssa Dävensö Södertälje Enhörna Jurstaholm Hamnskär Ridön Hölö Ledarön Mörkö Fifång Nacka Saltsjöbaden Gås Vaxholm Vaxholm Skarpö Rindö Tynninge Ramsö Norrtälje Häverö Rörskäret Kälsö Ormön Länna Norrmansö Stomnarö Högmarsö Hemmarö Räknö Aspö Löparö Väringsö Nynäshamn Sorunda Järflotta Torö Öja Landsort Krokskär Uppsala Enköping Lillkyrka Flatgarn Vallby Bryggholmen Kungs-Husby Arnö Södermanlands Nyköping Tystberga Rågön Bälinge Sävö Långö Ringsö Hartsö Krampö Katrineholm Julita Tåkenön Strängnäs Ytterselö Ringsö Överselö Tynnelsö Trosa Trosa-Vagnhärad Askö Hänö Gälön Västerljung Hökö Östergötlands Valdemarsvik Gryt Harstena Gräsmarö Ämtö Väggö Håskö Bondekrok Kråkmarö Kättilö Fångö Morsholmen St. Ålö L. Ålö Björkskär Bokö Norrköping Jonsberg Gränsö Arkö Rönö L. Rimmö Söderköping Sankt Anna Aspöja Björkö Långö Lindholmen Risö Äspholm St Rimmö Trännö Ramsö Missjö Vänsö Kallsö Skaftö Korsholma Äspö Lammskär Hindö Holma Kalmar Västervik Västrum Långö Hultö Idö Nävelsö Marsö Flatholmen Eknö med Järsö Västra Ed Gärdsholmen Loftahammar Stora Kalvö Horsö Ekö Väderskär Örnholmen Städsholmen Jutskär Rågö Hasselö Sladö Hasselö Torrön Smågö Björkö Grytholmen Solidö Vinökalv Hersö Vidö Norra Malmö Södra Malmö S. Malmö Torrö Äskeskär Lofta Stora Grindö Stora Rätö Lilla Rätö Blekinge Karlskrona Torhamn Ytterön Hästholmen Inlängan Stenshamn Utlängan Ungskär Långören Ronneby Ronneby Saltärna Karlshamn Hällaryd Tärnö Bokö Yttre Ekö Sölvesborg Mjällby Hanö Hallands Varberg Värö Vendelsö Västra Göta- lands Mariestad Torsö Brommön Västmanlands Västerås Västerås-Barkarö Almö-Lindö Ridön Kärrbo Aggarö Ängsö Långholmen Arboga Götlunda Valen _____________________________________________________________ * Exklusive skärgårdsöar utan fastlandsförbindelse. ** Med församling avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (1999:757).