Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:971 · Visa register
Förordning (1996:971) om farligt avfall
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1996-09-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:622
Övrigt: Rättelseblad SFS 2000:747 har iakttagits
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:1063
Upphävd: 2002-01-01
Definitioner 1 § Termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och renhållningsförordningen (1998:902). I denna förordning avses med farligt avfall: sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 till denna förordning eller annat avfall som företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning, behandling: sådana bortskaffnings- och återvinningsförfaranden som anges i bilaga 4 och 5 till denna förordning. Förordning (1998:948). Tillämpningsområdet 2 § Denna förordning skall tillämpas på hantering av farligt avfall som anges i 1 §. Undantagna från detta är följande avfallsslag på vilka dock 4 § skall tillämpas. Avfallsslag Typbeteckning, bilaga 2 - kasserad ammunition 16 04 01 - kasserade fyrverkeripjäser 16 04 02 - andra kasserade explosiva varor 16 04 03 Om det behövs från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får en central tillsynsmyndighet som anges i 13 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken inom sitt tillsynsområde, efter samråd med övriga berörda tillsynsmyndigheter, föreskriva att denna förordning skall tillämpas också på andra slag av avfall än sådana som avses i bilaga 2. Länsstyrelsen får i ett enskilt fall besluta att ett visst avfall som omfattas av denna förordning inte skall anses som farligt. En sådan dispens får medges om det finns särskilda skäl och om innehavaren visar att avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning. Kopia av länsstyrelsens beslut om dispens skall sändas till den ansvariga centrala tillsynsmyndigheten. Förordning (1998:948). 3 § Denna förordning skall inte tillämpas 1. när farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken, eller 2. när oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg eller förordning (1980:789) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Förordningen skall inte heller tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:622). 4 § Utöver bestämmelserna i denna förordning finns det bestämmelser i fråga om hantering av avfall i - 9, 14 och 15 kap. miljöbalken, - lagen (1982:821) om transport av farligt gods, - hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), - smittskyddslagen (1988:1472), - tandvårdslagen (1985:125), - epizootilagen (1980:369), - lagen (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur, - lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, - förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall - förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall, - förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. samt föreskrifter som meddelats med stöd av dessa författningar. Förordning (1998:948). Försiktighetsmått vid hantering av farligt avfall 5 § Farligt avfall får inte blandas med annat slag av farligt avfall, med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. 6 § Om farligt avfall har blandats med annat farligt avfall eller andra slag av avfall eller med andra ämnen eller material skall de olika slagen av avfall separeras från varandra och från andra ämnen och material. Detta gäller om det behövs från miljöskyddssynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 7 § Farligt avfall får, trots vad som sägs i 5 § och 6 §, blandas med annat farligt avfall, med andra slag av avfall eller med ämnen eller material, om det görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt och särskilt om syftet med blandningen är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning. Skyldighet att föra anteckningar 8 § Den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer skall föra anteckningar om 1. den mängd avfall som uppkommer årligen, 2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten, och 3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. 9 § Den som transporterar farligt avfall skall föra anteckningar om 1. varifrån de olika avfallsslagen kommer, 2. till vilken anläggning olika slag av avfall transporteras, 3. hur ofta de olika avfallsslagen samlas in, och 4. på vilket sätt avfallsslagen transporteras. 10 § Den som utövar verksamhet där farligt avfall mellanlagras eller behandlas skall föra anteckningar om 1. den mängd och det slag av avfall som mellanlagras årligen, 2. den mängd och det slag av avfall som behandlas årligen, 3. de behandlingsmetoder som används för olika slag av avfall, 4. varifrån avfallet kommer, och 5. var mellanlagrat eller behandlat avfall avlämnats Förordning (1997:236). Avfallslämnarens skyldighet att kontrollera tillstånd 11 § Den som lämnar över farligt avfall för transport är skyldig att kontrollera att transportören har tillstånd enligt 12 § och att mottagaren av avfallet har det tillstånd som är nödvändigt för verksamheten. Tillstånds- eller anmälningsplikt för transport av farligt avfall 12 § Farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet får transporteras endast av den som har särskilt tillstånd. Förordning (2000:747). 13 § Frågan om ett tillstånd enligt 12 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om ett tillstånd enligt 12 § av länsstyrelsen i det län där avfallet hämtas eller lämnas. 14 § Ett tillstånd kan avse ett visst slag av farligt avfall eller sådant avfall i allmänhet och meddelas för viss tid, längst fem år. Ett tillstånd får förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 15 § Tillstånd som avses i 12 § får beviljas endast sådana sökande som 1. visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att transportera det avfall som avses med ansökan på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredställande sätt, och 2. innehar de tillstånd som kan behövas för verksamheten enligt annan lagstiftning. 16 § har upphävts genom förordning (2000:747). 17 § Tillstånd som avses i 12 § krävs inte om den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer själv transporterar det farliga avfallet och den mängd som transporteras uppgår till högst - 2 fat (400 liter) oljeavfall per år, - 1 fat (200 liter) lösningsmedelsavfall per år, - 1 fat (200 liter) färg- eller lackavfall per år, - 300 st. hela lysrör eller andra ljuskällor per transport, - 300 kg använt köldmedium per transport, samt - sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år. Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium. Förordning (2000:747). 18 § Den som avser att transportera sitt eget avfall enligt vad som sägs i 17 § första stycket skall anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan skall göras vart femte år så länge transporterna utförs. Anmälan till länsstyrelsen skall också göras av den som avser att transportera farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som inte kräver tillstånd enligt 12 § och inte omfattas av anmälningsplikt enligt första stycket. Förordning (1998:948). 19 § En avsändare är skyldig att upprätta ett transportdokument för varje transport. Dokumentet skall innehålla uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag och avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. Naturvårdsverket får efter samråd med övriga berörda tillsynsmyndigheter enligt 13 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken meddela ytterligare föreskrifter om utformningen och handläggningen av transportdokument. Förordning (1998:948). 20 § Bestämmelserna i 12-17 §§ gäller inte för Avfallsslag Typbeteckning, bilaga 2 - avfall som innehåller jordbrukskemikalier 02 01 05 - flygaska från oljeförbränning 10 01 04 - smittförande avfall 18 01 03 18 02 02 - asbestinnehållande avfall 06 07 01 17 06 01 - avfall från förbränning eller pyrolys av hus- 19 01 03 hållsavfall och liknande handels-, industri- och 19 01 04 institutionsavfall 19 01 05 19 01 06 19 01 07 19 01 10 Förordning (2000:747). Skyldighet att anmäla icke tillståndspliktiga transporter 21 § har upphävts genom förordning (1998:948). 22 § Farligt avfall får mellanlagras, återvinnas eller bortskaffas yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd. 23 § Frågor om tillstånd prövas av länsstyrelsen i det län där anläggningen är belägen. 24 § Ett tillstånd kan avse en viss årlig mängd av farligt avfall och meddelas för viss tid. Ett tillstånd får förenas med de villkor som behövs från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 25 § Tillstånd får beviljas endast om sökandena visar att de har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att behandla eller mellanlagra avfallet på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt tillfredsställande sätt. Ett tillstånd till mellanlagring får, utöver vad som sägs i första stycket, beviljas endast om sökandena ställer godtagbar ekonomisk säkerhet. Säkerheten kan tas i anspråk för att bekosta bortskaffandet av det avfall som förvaras hos honom eller henne, om tillståndshavaren efter det att tillstånd meddelats inte längre uppfyller kraven i första stycket. Kravet på säkerhet i andra stycket gäller inte kommuner. Förordning (1997:1127). 26 § Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd. Förordning (1998:948). 27 § En ansökan om tillstånd skall vara skriftlig och innehålla 1. uppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden avser att behandla eller mellanlagra, 2. uppgifter om varifrån avfallet kommer, 3. uppgifter om var och på vilket sätt avfallet skall behandlas eller mellanlagras, 4. ritningar, tekniska beskrivningar och uppgifter om de övriga förhållanden som är av betydelse för bedömningen av verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter. 28 § Länsstyrelsen skall inhämta kommunens yttrande över en ansökan om tillstånd. Om ansökan avser en anläggning som är av stor betydelse från nationell synpunkt, skall länsstyrelsen även inhämta yttrande från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen eller Statens jordbruksverk, inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948). 29 § Om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken har meddelats för den anläggning där behandlingen eller mellanlagringen skall äga rum, skall beslutet om tillstånd fogas till ansökan. Om en sådan verksamhet har prövats enligt 9 eller 17 kap. miljöbalken, skall de frågor som regleras i tillstånd enligt angivna kapitel inte prövas på nytt. Förordning (1998:948). 30 § Bestämmelserna i 22-29 §§ gäller inte för sådant avfall som avses i 20 §, om anläggningen där avfallet återvinns eller bortskaffas har tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Förordning (1998:948). Tillsyn 31 § Den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning skall utövas av följande myndigheter inom nedan angivna områden. ___________________________________________________________________________ Tillsynsmyndighet Tillsynsområde ___________________________________________________________________________ Naturvårdsverket Skydd för den yttre miljön i samband med hantering av farligt avfall. Socialstyrelsen Tillsyn över hantering av avfallsslag med typeteckning 18 01 03 i bilaga 2 från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara. Statens jordbruksverk Tillsyn över hantering av avfallsslag med typbeteckning 18 02 02 i bilaga 2 från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara. __________________________________________________________________________ Förordning (1998:948). 32 § Regional och lokal tillsyn utövas av Arbetsmiljöverket när det gäller arbetsmiljön och av generalläkaren när det gäller Försvarsmakten i frågor som inte tillhör Arbetsmiljöverkets område. I övrigt utövas den regionala tillsynen inom länet av länsstyrelsen och den lokala tillsynen inom varje kommun av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Tillsynsmyndigheterna skall samarbeta i tillsynsarbetet när det är påkallat. Förordning (2000:1079). 33 § Sådana uppgifter som finns i anteckningar enligt 8-10 §§ skall efter anmodan lämnas till tillsynsmyndigheten. Anteckningar enligt 9 § skall bevaras i minst ett år. Anteckningar enligt 8 § och 10 § skall bevaras i minst fem år. 34 § Om det vid hantering av avfall uppkommit skador på människors hälsa eller miljön till följd av särskilda omständigheter eller finns risk för sådana skador, får den ansvariga tillsynsmyndigheten trots bestämmelserna i denna förordning meddela de beslut om tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga sådana skador. 35 § Behöriga myndigheter enligt artikel 6 i rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall är de myndigheter som avses i 12, 13 och 15 §§ renhållningsförordningen (1998:902). Förordning (1998:948). 36 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948). Översändande av beslut m.m. 36 a § Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 12 § till den kommunala nämnd som utövar tillsyn över transporten. Länsstyrelsen skall även underrätta den kommunala nämnden om anmälan enligt 18 §. Förordning (1998:948). 36 b § Länsstyrelsen skall sända en kopia av beslut om tillstånd enligt 22 § till Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948). Överklagande 37 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Ett beslut av länsstyrelsen om tillstånd enligt 22 § får överklagas av Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Statens jordbruksverk inom respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (1998:948). 38 § har upphävts genom förordning (1998:948). 39 § har upphävts genom förordning (1998:948). Straff och förverkande 40 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:948). Avgifter 41 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om avgifter. Förordning (1998:948). Övergångsbestämmelser 1996:971 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1985:841) om miljöfarligt avfall upphör att gälla. 2. Beslut om tillstånd, villkor eller föreskrift som meddelats enligt äldre bestämmelser skall anses meddelade med stöd av denna förordning om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat. Bilaga 2 FÖRTECKNING ÖVER FARLIGT AVFALL Endast kategori betecknad med sex siffror utgör avfallslag. Övriga kategorier betecknar bransch och process eller liknande. EWC-kod 02 Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk, trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt från bearbetning och beredning av livsmedel 02 01 Avfall från råvaruproduktion 02 01 05 Avfall som innehåller jordbrukskemikalier 03 Avfall från träförädling och tillverkning av papper, papp, pappersmassa, plattor och möbler 03 02 Avfall från träskyddsbehandling 03 02 01 Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel 03 02 02 Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar 03 02 03 Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar 03 02 04 Oorganiska träskyddsmedel 04 Avfall från läder- och textilindustri 04 01 Avfall från läderindustri 04 01 03 Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas 04 01 04 Kromhaltiga garvmedel 04 01 06 Slam som innehåller krom 04 02 Avfall från textilindustri 04 02 11 Halogenerat avfall från appretering och efterbehandling 04 02 12 Icke-halogenerat avfall från appretering och efterbehandling 04 02 13 Färgämnen och pigment 05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys 05 01 Oljeslam och fast oljeavfall 05 01 03 Bottenslam från tankar 05 01 04 Surt alkylslam 05 01 05 Oljespill 05 01 06 Slam från underhåll av anläggning och utrustning 05 01 07 Sur tjära 05 01 08 Andra former av tjära 05 01 99 Andra former av tjära 05 04 Förbrukad filterlera 05 04 01 Förbrukad filterlera 05 06 Avfall från kolpyrolys 05 06 01 Sur tjära 05 06 03 Andra former av tjära 05 07 Avfall från naturgasrening 05 07 01 Kvicksilverhaltigt slam 05 08 Avfall från oljeregenerering 05 08 01 Använd filterlera 05 08 02 Sur tjära 05 08 03 Andra former av tjära 05 08 04 Vattenfasen från oljeregenerering 06 Avfall från oorganisk-kemiska processer 06 01 Avfall som utgörs av sura lösningar 06 01 01 Svavelsyra och svavelsyrlighet 06 01 02 Saltsyra 06 01 03 Fluorvätesyra 06 01 04 Fosforsyra och fosforsyrlighet 06 01 05 Salpetersyra och salpetersyrlighet 06 01 99 Annat avfall 06 02 Avfall som utgörs av alkaliska lösningar 06 02 01 Kalciumhydroxid 06 02 02 Natriumhydroxid 06 02 03 Ammoniak 06 02 99 Annat avfall 06 03 Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter 06 03 11 Salter och saltlösningar som innehåller cyanideró ó­ 06 04 Metallhaltigt avfall 06 04 02 Metallsalter (utom 06 03) 06 04 03 Arsenikhaltigt avfall 06 04 04 Kvicksilverhaltigt avfall 06 04 05 Avfall som innehåller andra tungmetaller 06 07 Avfall från kemiska processer där halogenföreningar ingår 06 07 01 Asbesthaltigt avfall från elektrolys 06 07 02 Aktivt kol från klorproduktion 06 13 Avfall från andra oorganisk-kemiska processer 06 13 01 Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel 06 13 02 Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02) 07 Avfall från organisk-kemiska processer 07 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier 07 01 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 01 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 01 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 01 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 01 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 01 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 01 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer 07 02 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 02 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 02 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 02 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 02 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 02 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 02 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribrution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11) 07 03 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 03 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 03 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 03 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 03 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 03 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 03 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska bekämpningsmedel (utom 02 01 05) 07 04 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 04 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 04 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 04 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 04 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 04 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 04 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 05 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter 07 05 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 05 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 05 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 05 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 05 08 Andra destillations-och reaktionsrester 07 05 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 05 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika 07 06 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 06 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 06 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 06 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 06 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 06 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 06 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter 07 07 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut 07 07 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 07 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar 07 07 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester 07 07 08 Andra destillations- och reaktionsrester 07 07 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel 07 07 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim, fogmassa och tryckfärg 08 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg och lack 08 01 01 Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 01 02 Färg- och lackavfall som innehåller icke- halogenerade lösningsmedel 08 01 06 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning 08 01 07 Slam som innehåller icke- halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning 08 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg 08 03 01 Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 03 02 Tryckfärgsavfall som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel 08 03 05 Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 03 06 Tryckfärgsslam som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel 08 04 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel) 08 04 01 Lim och fogmassa som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 04 02 Lim och fogmassa som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel 08 04 05 Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade lösningsmedel 08 04 06 Lim- och fogmasseslam som innehåller icke-halogenerade organiska lösningsmedel 09 Avfall från fotografisk industri 09 01 Avfall från fotografisk industri 09 01 01 Vattenbaserad framkallare och aktivator 09 01 02 Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar' 09 01 03 Lösningsmedelsbaserad framkallare 09 01 04 Fixerbad 09 01 05 Blekbad och blek-fixerbad 09 01 06 Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall vid produktionsstället 09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar 10 Oorganiskt avfall från termiska processer 10 01 Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19) 10 01 04 Flygaska från oljeförbränning 10 01 09 Svavelsyra 10 02 Avfall från järn- och stålindustri 10 02 03 Fast avfall från rökgasrening 10 02 04 Slam från rökgasrening 10 03 Avfall från aluminiumsmältverk 10 03 01 Tjära och annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning 10 03 03 Avskummat material 10 03 04 Slagg från primär smältning/vitt slagg 10 03 07 Förbrukad behållarinfodring 10 03 08 Saltslagg från sekundär smältning 10 03 09 Svart slagg från sekundär smältning 10 03 10 Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg 10 04 Avfall från blysmältverk 10 04 01 Slagg (från första och andra smältningen) 10 04 02 Slagg och avskummat material (från första och andra smältningen) 10 04 03 Kalciumarsenat 10 04 04 Stoft från rökgasrening 10 04 05 Annat partikelformat material och stoft 10 04 06 Fast avfall från rökgasrening 10 04 07 Slam från rökgasrening 10 05 Avfall från zinksmältverk 10 05 01 Slagg (från första och andra smältningen) 10 05 02 Slagg och avskummat material (från första och andra smältningen) 10 05 03 Stoft från rökgasrening 10 05 05 Fast avfall från rökgasrening 10 05 06 Slam från rökgasrening 10 06 Avfall från kopparsmältverk 10 06 03 Stoft från rökgasrening 10 06 05 Avfall från elektrolytisk raffinering 10 06 06 Fast avfall från rökgasrening 10 06 07 Slam från rökgasrening 10 08 Avfall från andra metallsmältverk än järn 10 08 03 Stoft från rökgasrening 10 08 05 Fast avfall från rökgasrening 10 08 06 Slam från rökgasrening 10 10 Avfall från metallgjuterier 10 10 03 Ugnsslagg från tungmetallgjuteri 10 10 04 Ugnsstoft från tungmetallgjuteri 11 Oorganiskt avfall som innehåller metaller från metallbehandling och metallisering av metaller samt från hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller 11 01 Flytande avfall och slam från metallbehandling och metallisering av metaller (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering och alkalisk avfettning)11 01 01 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller andra tungmetaller än krom 11 01 02 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller andra tungmetaller 11 01 03 Cyanidfritt avfall som innehåller krom 11 01 05 Sura betbad 11 01 06 Syror 11 01 07 Alkalier 11 01 08 Fosfateringsbad 11 02 Avfall och slam från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår 11 02 01 Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska processer 11 02 02 Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, götit) 11 03 Slam och fast avfall från härdning 11 03 01 Cyanidhaltigt avfall 11 03 99 Annat avfall 12 Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster 12 01 Avfall från formning (smidning, svetsning, pressning, dragning, svarvning, skärning och filning) 12 01 06 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte emulsioner) 12 01 07 Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner) 12 01 08 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner 12 01 09 Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner 12 01 10 Syntetiska bearbetningsoljor 12 01 11 Slam från bearbetningsprocesser 12 01 12 Använda vaxer och fetter 12 02 Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring, slipning, polering och putsning) 12 02 01 Använd blästringssand från blästring av material belagt med skikt innehållande bly, krom, kadmium, arsenik eller tenn 12 03 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11) 12 03 01 Vattenbaserad tvättvätska 12 03 02 Avfall från ångavfettning 13 Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 och 12) 13 01 Hydraulolje- och bromsvätskeavfall 13 01 01 Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT3 13 01 02 Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner) 13 01 03 Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner) 13 01 04 Klorerade emulsioner 13 01 05 Icke-klorerade emulsioner 13 01 06 Hydrauloljor som innehåller mineralolja 13 01 07 Andra hydrauloljor 13 01 08 Bromsvätskor 13 02 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall 13 02 01 Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 13 02 02 Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor 13 02 03 Andra motor-, transmissions- och smörjoljor 13 03 Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra vätskor 13 03 01 Isoler- eller värmeöverföringsoljor och andra vätskor som innehåller PCB eller PCT 13 03 02 Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor 13 03 03 Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor 13 03 04 Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor 13 03 05 Mineraloljebaserade isoler- och värmeöverföringsoljor 13 04 Maskinrumsolja 13 04 01 Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar 13 04 02 Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja 13 04 03 Maskinrumsolja från annan sjöfart 13 05 Material från oljeavskiljare 13 05 01 Fast avfall från oljeavskiljare 13 05 02 Slam från oljeavskiljare 13 05 03 Slam från slamavskiljare 13 05 04 Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner 13 05 05 Andra emulsioner 13 06 Annat oljeavfall 13 06 01 Annat oljeavfall1 4 Avfall bestående av organiska ämnen använda som lösningsmedel (utom 07 och 08) 14 01 Avfall från avfettning av metaller och från maskinunderhåll 14 01 01 Klorfluorkarboner 14 01 02 Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 01 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 01 04 Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar 14 01 05 Vattenhaltiga icke-halogenerade lösningsmedelsblandningar 14 01 06 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 01 07 Slam och fast avfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 14 02 Avfall från rengöring av textilier och från avfettning av naturprodukter 14 02 01 Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 02 02 Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska vätskor som inte innehåller halogenerade lösningsmedel 14 02 03 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 02 04 Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 14 03 Avfall från elektronikindustri 14 03 01 Klorfluorkarboner 14 03 02 Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 03 03 Icke-halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 03 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 03 05 Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 14 04 Avfall bestående av kylmedel, skum- eller aerosoldrivmedel 14 04 01 Klorfluorkarboner 14 04 02 Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 04 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 04 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 04 05 Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel 14 05 Avfall från återanvändning av lösningsmedel och kylmedel (destillationsrester) 14 05 01 Klorfluorkarboner 14 05 02 Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 05 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar 14 05 04 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel 14 05 05 Slam som innehåller andra lösningsmedel 16 Avfall som inte specificerats på annat sätt i katalogen 16 02 Kasserad utrustning och fragmenteringsrester 16 02 01 Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT 16 04 Kasserade explosiva varor 16 04 01 Kasserad ammunition 16 04 02 Kasserade fyrverkeripjäser 16 04 03 Andra kasserade explosiva varor 16 05 Kemikalier och gaser i behållare 16 05 02 Ospecificerade oorganiska laboratoriekemikalier 16 05 03 Ospecificerade organiska laboratoriekemikalier 16 06 Batterier och ackumulatorer 16 06 01 Blybatterier 16 06 02 Nickel-kadmiumbatterier 16 06 03 Kvicksilverhaltiga torrbatterier 16 06 06 Elektrolyt från batterier och ackumulatorer 16 07 Avfall från rengöring av transport- och lagertankar (utom 05 och 12) 16 07 01 Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport 16 07 02 Oljeavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport 16 07 03 Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport 16 07 04 Kemikalieavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport 16 07 05 Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar 16 07 06 Oljeavfall från rengöring av lagertankar 17 Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen) 17 06 Isolermaterial 17 06 01 Isolermaterial som innehåller asbest 17 08 Utsorterade fraktioner från bygg- och rivningsavfall 17 08 01 Utsorterade fraktioner som innehåller kvicksilver 17 08 02 Utsorterade fraktioner som består av PCB-haltiga fogmassor, PCB-haltiga golvmassor, PCB-innehållande isolerrutor, kondensatorer innehållande PCB 18 Avfall från sjukvård, veterinärverksamhet eller därmed förknippad undervisning och forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling) 18 01 Avfall från undervisning och forskning, förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor 18 01 03 Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara 18 01 99 Amalgamavfall 18 02 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar 18 02 02 Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittfara 18 02 04 Kasserade kemikalier 19 Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa avloppsreningsverk och vattenverk 19 01 Avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall 19 01 03 Flygaska 19 01 04 Pannaska 19 01 05 Filterkaka från rökgasrening 19 01 06 Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall 19 01 07 Fast avfall från rökgasrening 19 01 10 Förbrukat aktivt kol från rökgasrening 19 02 Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering) 19 02 01 Metallhydroxidslam och annat slam från metallfällning 19 04 Förglasat avfall och avfall från förglasning 19 04 02 Flygaska och annat avfall från rökgasrening 19 04 03 Icke-förglasad fast fas 19 08 Avfall från vattenreningsverk 19 08 03 Fett och oljeblandning från oljeavskiljare 19 08 06 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser 19 08 07 Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare 20 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall, även separat insamlade fraktioner 20 01 Separat insamlade fraktioner 20 01 09 Olja och fett (utom ätliga oljor och fetter) 20 01 12 Färg, tryckfärg, lim och hartser 20 01 13 Lösningsmedel 20 01 14 Syror 20 01 15 Basiskt avfall 20 01 17 Fotokemikalier 20 01 19 Bekämpningsmedel 20 01 20 Batterier, som anges i 16 06 20 01 21 Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall inklusive metalliskt kvicksilver 99 Övrigt avfall som inte nämns i den europeiska avfallskatalogen 99 01 Material som är så förorenade att särskilda krav ställs på insamling och behandling 99 01 01 Förorenade uppgrävda jordmassor, schaktmassor och muddermassor 99 01 02 Förorenade förpackningar 99 01 03 Förorenad utrustning 99 01 04 Oljeförorenad slipmull och liknande 99 01 05 Kvicksilverhaltigt avfall från rökgasrening vid krematorier 99 02 Avfall från förbränning, pyrolys eller annan behandling av farligt avfall 99 02 01 Flygaska 99 02 02 Pannaska 99 02 03 Filterkaka från rökgasrening 99 02 04 Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall 99 02 05 Fast avfall från rökgasrening 99 02 06 Förbrukat aktivt kol från rökgasrening 99 02 07 Kvicksilverhaltigt avfall Förordning (1997:236). Bilaga 3 EGENSKAPER SOM GÖR ATT AVFALL KLASSIFICERAS SOM FARLIGT H1 Explosivt: ämnen och preparat som kan explodera vid kontakt med öppen eld eller som är mer känsliga för stötar eller friktion än dinitrobensen. H 2 Oxiderande: ämnen och preparat som ger upphov till en kraftig exoterm reaktion i kontakt med andra ämnen, särskilt brännbara ämnen. H 3-A Mycket brandfarligt:-flytande ämnen och preparat med en flampunkt under 210 C (inklusive synnerligen brandfarliga vätskor),-ämnen och preparat som vid kontakt med luft vid normal temperatur och utan annan energitillförsel kan utveckla värme och slutligen fatta eld,-fasta ämnen och preparat som lätt kan fatta eld efter kort kontakt med något som brinner och som fortsätter att brinna eller förbrännas efter det att antändningskällan avlägsnats,-gasformiga ämnen eller preparat som är brandfarliga i luft vid normalt tryck, eller-ämnen eller preparat som, i kontakt med vatten eller fuktig luft, utvecklar mycket brandfarliga gaser i farlig mängd. H 3-B Brandfarligt: flytande ämnen eller preparat med en flampunkt lika med eller högre än 210 C och mindre än eller lika med 550 C. H 4 Irriterande: ämnen och preparat som inte är frätande, men som vid direkt, förlängd eller upprepad kontakt med hud eller slemhinna, kan orsaka inflammation. H 5 Hälsoskadliga: ämnen och preparat som vid inandning eller upptag genom huden kan medföra begränsade hälsoskador. H 6 Giftigt: ämnen och preparat (inklusive mycket giftiga ämnen och preparat) som vid inandning, förtäringeller upptag genom huden kan orsaka allvarliga akuta eller kroniska hälsorisker eller till och med död. H 7 Cancerframkallande: ämnen och preparat som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden kan ge upphov till cancer eller öka dess förekomst. H 8 Frätande: ämnen och preparat som vid kontakt kan förstöra levande vävnad. H 9 Smittförande: ämnen innehållande levande mikroorganismer eller deras toxiner och som enligt vetenskap eller grundad misstanke förorsakar sjukdom hos människor eller andra levande organismer. H 10 Fosterskadande: ämnen och preparat, som vid inandning, förtäring eller upptag genom huden, kan förorsaka icke ärftliga medfödda missbildningar eller öka förekomsten av dessa. H 11 Mutagent: ämnen eller preparat som om de inandas eller förtärs eller tas upp genom huden kan förorsaka ärftliga genetiska skador eller öka deras förekomst. H 12 Ämnen och preparat som avger giftiga eller mycket giftiga gaser i kontakt med vatten, luft eller syra. H 13 Ämnen eller preparat som på något sätt, efter omhändertagande, kan ge upphov till ett annat ämne t.ex. lakvätska som har någon av de egenskaper som ovan uppräknats. H 14 Ekotoxiskt: ämnen och preparat som omedelbart eller på sikt innebär risk för en eller flera miljösektorer. ANMÄRKNINGAR 1. De farliga egenskaperna "giftigt" (och "mycket giftigt"), "hälsoskadligt", "frätande" och "irriterande" skall bedömas med hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 6, del 1 A och del 2 B i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen4, i dess lydelse enligt rådets direktiv 79/831/EEG5. 2. När det gäller tillägget av egenskaperna "cancerframkallande", "fosterskadande" och "mutagent", finns ytterligare kriterier, som återspeglar de senaste kunskaperna, i Anvisningar för klassifikation och märkning av farliga ämnen och preparat i bilaga 6 (del 2 D) i direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt rådets direktiv 83/467/EEG6. Vad gäller frågan om egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt, skall beträffande punkterna H 3-H 8 rådets beslut 94/904/EG av den 22 december 1994 om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall7 tillämpas. TESTMETODER Testmetoderna syftar till att ge definitionerna i denna bilaga en specifik betydelse. De metoder som skall användas finns beskrivna i bilaga 5 i direktiv 67/548/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 84/449/EEG8, eller enligt kommissionens senare direktiv om anpassning av direktiv 67/548/EEG till tekniska framsteg. Dessa metoder är baserade på undersökningar och rekommendationer av behöriga internationella organ, särskilt OECD. Förordning (1998:948). Bilaga 4 BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN D 1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag). D 2 Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord). D 3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum). D 4 Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller laguner). D 5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön). D 6 Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och oceaner. D 7 Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under havsbotten. D 8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga. D 9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, torkning, kalcinering). D 10 Förbränning på land. D 11 Förbränning till havs. D 12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva). D 13 Sammansmältning eller blandning före behandling med ett förfarande som avses i denna bilaga. D 14 Omförpackning före behandling med ett förfarande som avses i denna bilaga. D 15 Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga tillämpas, utom tillfällig lagring före insamling som sker på den plats där avfallet har uppkommit.ó ó­ Bilaga 5 ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi. R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel. R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling). R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar. R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material. R 6 Regenerering av syror eller baser. R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar. R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter. R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja. R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring. R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10. R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11. R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras). Förordning (1998:948).