Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:93 · Visa register
Förordning (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1996-02-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:29
Ikraft: 1996-03-15 överg.best.
/Rubriken upphör att gälla U:2023-02-22/ Förordningens tillämpningsområde /Rubriken träder i kraft I:2023-02-22/ Inledande bestämmelser 1 § Stöd kan lämnas enligt denna förordning för att skapa bättre förutsättningar för jordbruk inom områden i norra Sverige där det med hänsyn till klimat och andra produktionsförutsättningar är särskilt svårt att driva sådan verksamhet. 1 a § /Träder i kraft I:2023-02-22/ Stöd enligt denna förordning får lämnas i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2022/2460 av den 13 december 2022 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige. Förordning (2023:28). Stödområden 2 § Stöd lämnas inom de områden som framgår av bilaga 1 till denna förordning. Förordning (2015:1071). Vem som är berättigad till stöd 3 § Stöd kan lämnas till jordbrukare med produktion av mjölk, smågrisar, slaktsvin, getter, ägg, potatis, bär eller grönsaker och till företag som transporterar mjölk till mejeri. Stöd lämnas dock inte till jordbrukare som brukar mindre än tre hektar jordbruksmark inom stödområdena. 4 § Har upphävts genom förordning (2008:29). Stödformer 5 § Stöd lämnas i mån av tillgång på medel för 1. produktion av mjölk med ett visst belopp per kg, 2. produktion av smågrisar med ett visst belopp per modersugga, 3. produktion av slaktsvin eller getter med ett visst belopp per djur, 4. produktion av ägg med ett visst belopp per insatt höna, 5. potatis-, bär- eller grönsaksodling med ett visst belopp per hektar, 6. transport av mjölk med ett visst belopp per kg. Stödets storlek 6 § Stöd för mjölkproduktion lämnas med högst följande belopp. Stödområde öre/kg mjölk 1 164 2 133 3 108 4 73 5 48 Stödet lämnas för den mjölkmängd som företaget har levererat till mejeri eller för de mängder mjölk eller andra mjölkprodukter som företaget har sålt genom direktförsäljning. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst två mjölkkor. Förordning (2022:1706). 6 a § Utöver stödet för mjölkproduktion i 6 § lämnas ytterligare stöd för mjölkproduktion till jordbruksföretag inom de områden som framgår av bilaga 2 till denna förordning med högst följande belopp. Tilläggsområde öre/kg mjölk 1 19 2 44 3 18 4 6 5 43 6 31 Förordning (2021:1053). 7 § Stöd för smågrisproduktion lämnas årligen med högst följande belopp. Stödområde kr/sugga 1 930 2 930 3 930 4 860 5 850 Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst två suggor. För att berättiga till stöd ska suggorna hållas av den som ansöker om stödet under minst 60 dagar räknat från och med dagen efter den dag då ansökan kom in till länsstyrelsen. Förordning (2022:1706). 8 § Stöd för produktion av slaktsvin lämnas årligen med högst följande belopp. Stödområde kr/djur 1 200 2 200 3 190 4 180 5 160 Stödet lämnas till jordbruksföretag med minst 40 slaktsvin. Stödet lämnas bara för djur som omedelbart före slakten har vistats inom ett och samma stödområde under minst tre månader och under förutsättning att köttet har godkänts vid besiktning enligt - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), och - föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen (2006:804). Inför slakten får dock djuren transporteras till ett slakteri inom ett annat stödområde eller utanför stödområdet. Förordning (2022:1706). 9 § Stöd för getproduktion lämnas årligen med högst följande belopp. Stödområde kr/get 1 690 2 690 3 690 4 610 5 610 Stöd för getter av honkön lämnas bara för djur som har satts in i avel eller som är äldre än ett år. Stödet lämnas bara till jordbruksföretag med minst fem getter som berättigar till stöd. För att berättiga till stöd ska getterna hållas av den som ansöker om stödet under minst 60 dagar räknat från och med dagen efter den dag då ansökan kom in till länsstyrelsen. Förordning (2022:1706). 10 § /Upphör att gälla U:2023-02-22/ Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp. Stödområde kr/insatt höna 1 20,30 2 17,10 3 17,10 4 12,70 5 5,80 Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2022:1706). 10 § /Träder i kraft I:2023-02-22/ Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp. Stödområde kr/insatt höna 1 21,30 2 21,30 3 21,30 4 15,90 5 7,30 Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2023:28). 10 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ Stöd för äggproduktion lämnas med högst följande belopp. Stödområde kr/insatt höna 1 20,30 2 17,10 3 17,10 4 12,70 5 5,80 Stödet lämnas bara för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 per kalenderår. Förordning (2023:29). 11 § Stöd för potatisodling lämnas årligen med högst följande belopp. Stödområde kr/ha 1 4 400 2 4 100 3 3 900 4 3 200 5 2 100 Stödet lämnas bara om odlingen omfattar minst 0,5 hektar och om varje skifte inte understiger 0,1 hektar. Förordning (2018:194). 12 § Stöd för bär- eller grönsaksodling lämnas årligen med högst följande belopp. Stödområde kr/ha 1 4 000 2 4 000 3 4 000 4 3 500 5 2 900 Stödet lämnas bara om den sammanlagda odlingen omfattar minst 0,3 hektar och om varje enskilt skifte inte understiger 0,1 hektar. Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om vilka bär och grönsaker som stöd får lämnas för enligt första stycket. Förordning (2018:194). 13 § Stöd för transport av mjölk lämnas med högst följande belopp. Stödområde öre/kg mjölk 1 7,1 2 3,7 3 3,7 4 3,7 5 3,7 Förordning (2022:1706). 14 § Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kr betalas inte ut. För stöd enligt 11 § gäller dock att stöd som är lägre än 500 kr inte betalas ut. Förordning (2008:29). Förfarandet i stödärenden 15 § Frågor om stöd enligt 6, 6 a, 8, 10 och 13 §§ prövas av Jordbruksverket. Frågor om övriga stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Stöden betalas ut av Jordbruksverket. Förordning (2016:332). Villkor och kontroll 16 § /Upphör att gälla U:2023-02-22/ Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar kontroll i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens beslut K(2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Förordning (2018:194). 16 § /Träder i kraft I:2023-02-22/ Som villkor för stöd enligt 7, 9, 11 och 12 §§ gäller att stödmottagaren godtar kontroll i enlighet med artikel 4.4 i kommissionens beslut (EU) 2022/2460 av den 13 december 2022 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige. Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för stöd. Förordning (2023:28). 17 § Jordbruksverket samordnar kontrollen över att denna förordning följs. Kontrollen ska i största möjliga mån samordnas med annan kontroll som utövas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Förordning (2015:269). 18 § Kontroll enligt 16 § utövas av länsstyrelsen. Förordning (2018:194). Upphävande av beslut 19 § Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd helt eller delvis krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får Jordbruksverket eller länsstyrelsen besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas. Återbetalningsskyldighet 20 § Belopp som stödmottagaren inte är berättigad till skall betalas tillbaka. Om det kan anses oskäligt att återkräva hela beloppet, får detta sättas ned. Jordbruksverket får besluta att återbetalning skall ske genom avdrag från det första förskott eller den första utbetalning som stödmottagaren är berättigad till efter det att beslutet om återbetalning fattades. Ränta 21 § Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall återbetalas, skall ränta betalas till staten enligt räntelagen (1975:635). Jordbruksverket eller länsstyrelsen får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det kan anses oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen. 22 § Har upphävts genom förordning (2015:1071). Överklagande 23 § Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. 24 § Jordbruksverkets beslut som första instans i frågor om stöd som avses i denna förordning får omprövas av verket. En begäran om omprövning ska ha kommit in till verket inom fyra veckor från det att stödmottagaren har fått del av beslut som rör stödet. I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Jordbruksverkets omprövningsbeslut får dock inte överklagas. Förordning (2018:970). Bemyndigande att meddela föreskrifter 25 § Föreskrifter om avgränsning av delar av församlingar berättigade till stöd meddelas av Jordbruksverket. Verket får också meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning. 25 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter 1. om att ansökningsförfarandet ska vara elektroniskt för sådana ansökningar om stöd och utbetalningar av stöd som enligt 15 § ska prövas av länsstyrelsen, och 2. om elektronisk underskrift vid sådant ansökningsförfarande. Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för ett sådant ansökningsförfarande. Förordning (2017:11). Rapportering 26 § /Upphör att gälla U:2023-07-01/ Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 4 i kommissionens beslut K(2018) 1622 av den 20 mars 2018 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige. Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år. Förordning (2018:194). 26 § /Träder i kraft I:2023-07-01/ Jordbruksverket ska ta fram underlag för rapportering enligt artikel 4 i kommissionens beslut (EU) 2022/2460 av den 13 december 2022 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Sverige. Underlaget ska lämnas till regeringen senast den 12 maj varje år. Förordning (2023:28). It-system för ärenden om stöd 27 § Hos Jordbruksverket ska det finnas it-system för elektronisk behandling av uppgifter i ärenden om stöd enligt denna förordning. Jordbruksverket och länsstyrelserna ska lämna de uppgifter till it-systemen som behövs för att pröva ett ärende om stöd. Förordning (2017:11). 28 § Uppgifter som länsstyrelserna lämnat till it-systemen ska på begäran lämnas ut till Jordbruksverket. Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna har lämnat till it-systemen. Förordning (2017:11). Samlad information till enskilda 29 § Jordbruksverket och länsstyrelserna ska tillhandahålla samlad information om enskilda ärenden som handläggs av dessa myndigheter enligt denna förordning. Uppgifter i it-systemen som registrerats av Jordbruksverket och länsstyrelserna ska på begäran lämnas ut till en länsstyrelse. För att kunna tillhandahålla information enligt första stycket får Jordbruksverket och länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifterna i it-systemen. Förordning (2017:11). 30 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om en organisatorisk funktion som är gemensam för Jordbruksverket och länsstyrelserna och som ska utföra uppgiften enligt 29 § första stycket. Förordning (2017:11). Övergångsbestämmelser 1996:93 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 6 § den 1 maj 1996, då förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall upphöra att gälla, och i övrigt den 15 mars 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet. Förordningen skall i fråga om 6 §, såvitt avser företag med direktförsäljningskvot för mjölk, tillämpas från och med den 1 april 1995 och i övrigt från och med den 1 juli 1995, med undantag för 6 §, såvitt avser företag med leveranskvot för mjölk, och 8 §. Vid den tillämpningen skall, i stället för 10 § andra stycket, gälla att stöd lämnas för det antal insatta hönor i ett företag som överstiger 1 000 under perioden den 1 juli 1995-den 31 december 1996. Stöd som efter den 1 juli 1995 lämnats enligt förordningen (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige skall avräknas från stöd enligt denna förordning. Förordning (1996:300). 1997:660 Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1997. Förordningen skall dock i fråga om 8 och 10 §§ tillämpas från och med den 1 januari 1995 och i fråga om 6 § från och med den 1 april 1996. 2004:287 Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2004. Förordningen skall dock i fråga om 6-8 och 12 §§ tillämpas från och med den 1 januari 2003. 2005:24 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2005. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före den 1 januari 2005. 2008:29 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008. 2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007 om inte annat sägs under 3. 3. Ändringarna i bilagan ska tillämpas från och med den 1 januari 2008. 2010:1152 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 12 § och i övrigt den 15 november 2010. 2. Bestämmelserna i 6 §, 7 § första stycket, 8 § första stycket, 10 och 11 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock från den 1 juli 2010. 2015:269 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser perioden före ikraftträdandet. 2016:332 1. Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016. 2. Bilaga 2 i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 19 januari 2016. 2018:194 1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2018. 2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2018. 2022:1364 1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2022. 2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 juli 2022. 2022:1706 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som avser perioden före ikraftträdandet. 2023:28 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023 i fråga om 26 § och i övrigt den 22 februari 2023. 2. Stöd enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 januari 2023. Bilaga 1 Förteckning över stödområden Län Kommun Församling Stödområde 1 Norrbotten Arvidsjaur Arvidsjaur Arjeplog Arjeplog Jokkmokk Jokkmokk Porjus Pajala Muonionalusta Junosuando Gällivare Gällivare Nilivaara Malmberget Kiruna Jukkasjärvi Vittangi Karesuando Västerbotten Storuman Tärna Sorsele Sorsele Dorotea Risbäck Vilhelmina Vilhelmina Jämtland Krokom Hotagen Strömsund Frostviken Åre Åre Kall Undersåker Berg Storsjö Härjedalen Linsell Hede Ljusnedal Tännäs Dalarna Älvdalen Idre Stödområde 2 Norrbotten Jokkmokk Vuollerim Övertorneå Svanstein Pajala Pajala Korpilombolo Tärendö Gällivare Hakkas Västerbotten Vindeln Vindeln Åmsele Norsjö Norsjö Malå Malå Storuman Stensele Sorsele Gargnäs Dorotea Dorotea Åsele Åsele Fredrika Lycksele Lycksele Björksele Örträsk Skellefteå Boliden Fällfors Jörn Kalvträsk Jämtland Ragunda Borgvattnet Stugun Bräcke Bräcke Nyhem Håsjö Sundsjö Revsund Bodsjö Krokom Näskott Aspås Ås Laxsjö Föllinge Offerdal Alsen Strömsund Ström Alanäs Gåxsjö Hammerdal Bodum Tåsjö Åre Mattmar Mörsil Hallen Berg Berg Hackås Oviken Myssjö Åsarne Klövsjö Rätan Härjedalen Sveg Vemdalen Ängersjö Lillhärdal Östersund Östersund Frösö Sunne Näs Lockne Marieby Brunflo Kyrkås Lit Häggenås Västernorrland Örnsköldsvik Trehörningsjö Dalarna Malung Lima Transtrand Älvdalen Särna Stödområde 3 Norrbotten Överkalix Överkalix Kalix Nederkalix Töre Övertorneå Övertorneå Hietaniemi Älvsbyn Älvsbyn Luleå Luleå Domkyrkoförsamling Örnäset Nederluleå Råneå Piteå Piteå Stadsförsamling Hortlax Piteå Landsförsamling Norrfjärden Boden Överluleå Gunnarsbyn Edefors Sävast Haparanda Nedertorneå- Haparanda Karl Gustav Västerbotten Nordmaling Nordmaling Bjurholm Bjurholm Robertsfors Bygdeå Nysätra Vännäs Vännäs Umeå Umeå Landsförsamling Tavelsjö Sävar Skellefteå Skellefteå Landsförsamling Kågedalen Byske Lövånger Burträsk Jämtland Ragunda Ragunda Bräcke Hällesjö Krokom Rödön Strömsund Fjällsjö Åre Marby Härjedalen Älvros Överhogdal Ytterhogdal Östersund Norderö Västernorrland Ånge Haverö Timrå Ljustorp Härnösand Stigsjö Viksjö Sundsvall Indal Holm Liden Kramfors Nordingrå Vibyggerå Ullånger Torsåker Sollefteå Graninge Junsele Edsele Ramsele Örnsköldsvik Örnsköldsvik Anundsjö Skorped Sidensjö Nätra Själevad Mo Gideå Björna Gävleborg Nordanstig Hassela Ljusdal Hamra Los Kårböle Dalarna Älvdalen Älvdalen Värmland Torsby Södra Finnskoga Stödområde 4 Västerbotten Umeå Umeå Stadsförsamling Teg Ålidhem Holmsund Hörnefors Holmön Umeå Maria Skellefteå Skellefteå Sankt Olov Skellefteå Sankt Örjan Bureå Jämtland Ragunda Fors Västernorrland Ånge Borgsjö Torp Timrå Timrå Hässjö Tynderö Härnösand Härnösands Domkyrkoförsamling Högsjö Häggdånger Säbrå Hemsö Sundsvall Sundsvalls Gustav Adolf Skönsmon Skön Alnö Sättna Selånger Stöde Tuna Attmar Njurunda Kramfors Gudmundrå Nora Skog Bjärtrå Styrnäs Dal Ytterlännäs Sollefteå Sollefteå Multrå Långsele Ed Resele Helgum Ådals-Liden Boteå Överlännäs Sånga Örnsköldsvik Arnäs Grundsunda Gävleborg Ovanåker Ovanåker Voxna Nordanstig Ilsbo Harmånger Jättendal Gnarp Bergsjö Ljusdal Ljusdal Färila Ramsjö Järvsö Bollnäs Rengsjö Undersvik Arbrå Hudiksvall Bjuråker Dalarna Vansbro Järna Nås Äppelbo Malung Malung Rättvik Boda Ore Orsa Orsa Mora Våmhus Venjan Falun Bjursås Ludvika Säfsnäs Värmland Torsby Lekvattnet Nyskoga Norra Finnskoga Dalby Norra Ny Filipstad Rämmen Hagfors Gustav Adolf Stödområde 5 Gävleborg Ockelbo Ockelbo Ovanåker Alfta Gävle Hamrånge Söderhamn Söderhamn Sandarne Skog Ljusne Söderala Bergvik Mo Trönö Norrala Bollnäs Bollnäs Segersta Hanebo Hudiksvall Hudiksvall Idenor Hälsingtuna Rogsta Njutånger Enånger Delsbo Norrbo Forsa Hög Dalarna Gagnef Mockfjärd Gagnef Floda Leksand Leksand Djura Ål Siljansnäs Rättvik Rättvik Mora Mora Sollerön Falun Svärdsjö Enviken Värmland Kil Boda Eda Eda Järnskog Skillingmark Köla Torsby Fryksände Vitsand Östmark Grums Värmskog Årjäng Silbodal Sillerud Karlanda Holmedal Blomskog Trankil Västra Fågelvik Töcksmark Östervallskog Sunne Gräsmark Lysvik Filipstad Gåsborn Hagfors Hagfors Ekshärad Norra Råda Sunnemo Arvika Arvika Östra Arvika Västra Stavnäs Högerud Glava Bogen Gunnarskog Ny Älgå Mangskog Brunskog Säffle Svanskog Långserud Förordning (2015:1071). Bilaga 2 Förteckning över tilläggsområden Län Kommun Församling Tilläggsområde 1 Norrbotten Jokkmokk Vuollerim Övertorneå Svanstein Pajala Pajala Korpilombolo Tärendö Gällivare Hakkas Västerbotten Vindeln Åmsele Norsjö Norsjö Malå Malå Storuman Stensele Sorsele Gargnäs Dorotea Dorotea Åsele Åsele Fredrika Lycksele Lycksele Björksele Örträsk Skellefteå Jörn Kalvträsk Jämtland Krokom Laxsjö Föllinge Offerdal Strömsund Ström Alanäs Gåxsjö Bodum Tåsjö Åre Mörsil Berg Åsarne Klövsjö Rätan Härjedalen Sveg Vemdalen Ängersjö Lillhärdal Dalarna Älvdalen Särna Tilläggsområde 2 Norrbotten Överkalix Överkalix Övertorneå Övertorneå Hietaniemi Boden Gunnarsbyn Edefors Jämtland Strömsund Fjällsjö Härjedalen Älvros Överhogdal Ytterhogdal Västernorrland Ånge Haverö Sollefteå Junsele Ramsele Gävleborg Ljusdal Kårböle Tilläggsområde 3 Västerbotten Umeå Umeå Stadsförsamling Teg Ålidhem Holmsund Hörnefors Holmön Umeå Maria Skellefteå Skellefteå Sankt Olov Skellefteå Sankt Örjan Bureå Jämtland Ragunda Fors Västernorrland Sollefteå Ådals-Liden Resele Helgum Dalarna Malung Malung Mora Våmhus Venjan Värmland Torsby Lekvattnet Nyskoga Norra Finnskoga Dalby Norra Ny Tilläggsområde 4 Västernorrland Ånge Borgsjö Torp Timrå Timrå Hässjö Tynderö Härnösand Härnösands Domkyrkoförsamling Högsjö Häggdånger Säbrå Hemsö Sundsvall Sundsvalls Gustav Adolf Skönsmon Skön Alnö Sättna Selånger Stöde Tuna Attmar Njurunda Kramfors Gudmundrå Nora Skog Bjärtrå Styrnäs Dal Ytterlännäs Sollefteå Sollefteå Multrå Långsele Ed Boteå Överlännäs Sånga Örnsköldsvik Arnäs Grundsunda Gävleborg Nordanstig Ilsbo Harmånger Jättendal Gnarp Bergsjö Ljusdal Ljusdal Färila Ramsjö Järvsö Hudiksvall Bjuråker Tilläggsområde 5 Värmland Torsby Vitsand Östmark Arvika Bogen Övergångsområde 6 Gävleborg Hudiksvall Hudiksvall Idenor Hälsingtuna Rogsta Njutånger Enånger Delsbo Norrbo Forsa Hög Förordning (2021:1053).