Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:826 · Visa register
Förordning (1996:826) med instruktion för Statens lokalförsörjningsverk
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1996-07-04
Ikraft: 1996-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:1298
Upphävd: 1998-01-01
Uppgifter 1 § Statens lokalförsörjningsverk skall -- informera regeringskansliet och de statliga myndigheterna i lokalförsörjningsfrågor, -- på uppdrag förse regeringen med underlag för bedömning av de statliga myndigheternas resursanspråk såvitt avser lokalförsörjning, -- på uppdrag bistå regeringen med utredningar i lokalförsörjningsärenden, -- efter överenskommelse biträda departement, kommittéer och arbetsgrupper inom regeringskansliet i lokalförsörjningsfrågor samt -- svara för utredningar av byggnadsprojekt i tidiga skeden. 2 § Statens lokalförsörjningsverk får på uppdrag tillhandahålla statliga myndigheter tjänster inom lokalförsörjningsområdet. Avgifter 3 § Verksamheten enligt 2 § skall finansieras genom avgifter. Avgifterna fastställs av verket. Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5 och 11-14 §§. Myndighetens ledning 5 § Generaldirektören är chef för verket. Rådet och dess uppgifter 6 § Vid verket finns ett råd som består av högst tolv personer. Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande. 7 § Rådet skall ge generaldirektören de råd han behöver för att kunna bedriva verksamheten effektivt och enligt syftet med verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten. Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket. Anställning m.m. 9 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. 10 § Bestämmelsen i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver inte tillämpas vid anställning i verket.