Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:761 · Visa register
Lag (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 1996-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:548
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller regler för beräkning av inkomst enligt inkomstskattelagen (1999:1229), avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader samt mervärdesskatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) i fall då aktiebolag upplösts genom avregistrering enligt punkt 5 eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385). Lag (1999:1294). 2 § Lagen tillämpas om verksamheten i ett sådant aktiebolag som avses i 1 § tas över av en fysisk person, delägare i ett enkelt bolag, ett dödsbo, ett handelsbolag, en ekonomisk förening eller ett aktiebolag (övertagaren) under förutsättning att 1. aktiebolaget sedan ingången av år 1995 i mer än obetydlig omfattning har bedrivit näringsverksamhet som avsågs i 21 § den upphävda kommunalskattelagen (1928:370), 2. övertagaren har tagit över aktiebolagets hela verksamhet och fortfarande bedriver denna vid utgången av det beskattningsår då den övertagna verksamheten skall redovisas första gången, och 3. aktiebolaget har upprättat en balansräkning med anledning av övertagandet. Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller vidare att den eller de personer som har tagit över aktiebolagets verksamhet ägde aktierna i bolaget, direkt eller indirekt, vid utgången av år 1995. Är det fråga om flera personer, krävs dessutom att de skall ha ägt lika stora andelar vid utgången av år 1995 som vid övertagandet. Skillnader som beror på arv, testamente eller bodelning med anledning av en makes död utgör dock inte hinder för lagens tillämpning. Lag (1999:1294). Befrielse från eller uppskov med skatt 3 § har upphävts genom lag (1999:1294). 4 § har upphävts genom lag (1999:1294). 5 § har upphävts genom lag (1999:1294). 6 § Övertagaren inträder i aktiebolagets ställe vad gäller rättigheter och skyldigheter enligt mervärdesskattelagen om övertagaren blir skattskyldig dels vid samma tidpunkt som aktiebolagets skattskyldighet upphör, dels i samma omfattning som aktiebolaget. Lag (2000:503). Värdering av tillgångar och skulder 7 § har upphävts genom lag (1999:1294). 8 § Om aktiebolaget i sin balansräkning redovisar pensionsskuld eller avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller i en sådan delpost som avses i 8 a § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m., skall övertagaren ta upp disponibla pensionsmedel som intäkt under det beskattningsår då verksamheten tas över. Intäkten får i stället fördelas mellan detta beskattningsår och de fyra närmast följande beskattningsåren på det sätt som övertagaren önskar. Vid tillämpning av lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel och lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader anses aktiebolaget och övertagaren utgöra en skattskyldig. 9 § Vid tillämpningen av reglerna i 2 kap. 3 § och 3 kap. 24 § mervärdesskattelagen (1994:200) skall aktiebolaget och övertagaren anses utgöra en skattskyldig. Bestämmelserna i 8 kap. 16 f § första meningen mervärdesskattelagen skall tillämpas även vid överföring av varor enligt denna lag. Reserveringar m.m. 10 § Har aktiebolaget gjort avsättning enligt lagen (1990:663) om ersättningsfonder eller enligt lagen (1993:1538) om periodiseringsfonder, får en sådan fond övertas. Fonderna skall anses avsatta under det år då avsättningen har skett hos aktiebolaget. 11 § Övertagaren övertar aktiebolagets rätt till avdrag enligt lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet med de begränsningar som följer av andra stycket. Har aktiebolaget genomgått en ägarförändring inom fem år före det beskattningsår då övertagandet sker har övertagaren rätt till avdrag för gammalt underskott först vid taxeringen för det sjätte beskattningsåret efter ägarförändringen. Detta gäller om 1. övertagaren är ett annat aktiebolag eller en ekonomisk förening, 2. övertagaren vid tiden för övertagandet även bedriver annan verksamhet eller 3. övertagaren är ett handelsbolag som helt eller delvis ägs av ett företag som avses i 3 § första stycket lagen om avdrag för underskott av näringsverksamhet. Fysiska personer får inte dra av underskott enligt 62 kap. 2 och 3 §§ inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1294). 12 § har upphävts genom lag (1999:1294). 13 § har upphävts genom lag (1999:1294). 14 § har upphävts genom lag (1999:1294). 15 § Vid tillämpning av lagen (1993:1540) om återföring av skatteutjämningsreserv anses aktiebolaget och övertagaren som ett företag. Övriga bestämmelser 16 § Har upphävts genom lag (1999:1294). 17 § Övertagaren svarar solidariskt med de personer, som enligt punkt 5 eller 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) svarar för bolagets förpliktelser, för sådana aktiebolagets skatter och avgifter som anges i 1 § den upphävda lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. Lag (2003:548). 18 § Termer och uttryck som används i denna lag och i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämpningsområde som i den lagen. Lag (1999:1294). Övergångsbestämmelser 1996:761 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas i fråga om aktiebolag som avregistrerats efter ikraftträdandet. På begäran av övertagaren eller, om övertagandet görs av flera personer, samtliga övertagare tillämpas lagen även i fråga om aktiebolag som avregistrerats under perioden den 1 januari 1996-den 30 juni 1996. 1999:1294 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. 2000:503 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser om återföringsskyldighet gäller fortfarande då överlåtelse skett före ikraftträdandet.