Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:610 · Visa register
Förordning (1996:610) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:139
Ikraft: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1132
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens institutionsstyrelse är central förvaltningsmyndighet för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem). 2 § Statens institutionsstyrelse skall särskilt svara för 1. planering, ledning och drift av samt tillsyn över de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen, 2. anvisning av platser till hemmen, 3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll, 4. metodutveckling, forskning och utvecklingsarbete. Statens institutionsstyrelse fastställer årligen avgifter enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2001:945). 3 § Statens institutionsstyrelse får mot avgift utföra uppdrag åt kommuner och landsting i samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §. Statens institutionsstyrelse får också mot avgift tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §. Storleken på avgifterna enligt första stycket bestäms av Statens institutionsstyrelse. Förordning (2003:139). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens institutionsstyrelse med undantag av 32 och 35 §§. Myndighetens ledning 5 § Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens ordförande. Personalföreträdare 6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens institutionsstyrelse. Anställningar 7 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Chefer vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen anställs av Statens institutionsstyrelse. Annan personal vid sådana hem anställs av chefen för hemmet. Annan personal anställs av Statens institutionsstyrelse. Förordning (2003:139). Överklagande 8 § Beslut som fattats av chefen för ett särskilt ungdomshem eller av chefen för ett LVM-hem i ärenden som rör anställningar får överklagas hos Statens institutionsstyrelse, vars avgörande i ett sådant ärende inte får överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (2003:139).