Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:571 · Visa register
Förordning (1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-05-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1516
Ikraft: 1996-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1019
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd prövar ärenden enligt 7 kap. 1 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Nämnden skall genom sin verksamhet medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Förordning (1998:1516). Verksförordningens tillämpning 2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden med undantag av 3-5, 10 och 12 §§, 13 § 4, 14, 17, 19-25, 27, 28 och 32-34 §§. Det som gäller för styrelsen enligt 11 § och 13 § 1-3 verksförordningen skall gälla för generaldirektören. Bestämmelserna i 26, 29 och 35 §§ verksförordningen tillämpas dock endast i fråga om administrativa ärenden. Organisation 3 § Nämnden består av ordförande eller ställföreträdare för ordföranden samt ledamöter eller ersättare enligt vad som anges i 7 kap 2 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. I övrigt bestämmer myndighetens chef nämndens organisation. Förordning (1998:1516). 4 § Ordföranden i nämnden är generaldirektör och chef för myndigheten. En ställföreträdare för ordföranden är också ställföreträdande myndighetschef. 5 § Generaldirektören skall hålla övriga ledamöter i nämnden informerade om verksamheten. Handläggning av ärenden enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område Handläggning enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 6 § Bestämmelser om beslutförhet, jäv och omröstning samt om handläggning av ärenden enligt lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns i 7 kap. 3-20 §§ nämnda lag. Förordning (1998:1516). 7 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut anges vem som skall vara föredragande. 8 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad. 9 § Generaldirektören och ställföreträdaren får begära in förklaringar, upplysningar och yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Generaldirektören får utse andra tjänstemän vid kansliet att fullgöra dessa uppgifter. 10 § Generaldirektören eller ställföreträdaren skall underrätta Socialstyrelsen om innehållet i en anmälan, när det kan ha betydelse för styrelsens verksamhet att ha kännedom om anmälan, samt om innehållet i de slutliga beslut som nämnden meddelar. Anställningar m.m. 11 § I 7 kap. 2 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område finns bestämmelser om hur ordförande och ledamöter i ansvarsnämnden utses samt om hur ställföreträdare och ersättare för dessa utses. Av ansvarsnämndens ledamöter utses en efter gemensamt förslag av Landstingsförbundet och Svenska Kommunalförbundet, en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation och en efter förslag av Sveriges Akademikers Centralorganisation. De fyra återstående ledamöterma utses bland personer som kan anses särskilt företräda allmänhetens intresse. Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna. Har förslag till ledamot eller ersättare inte lämnats, skall tillräckligt antal ledamöter och ersättare ändå utses. Förordning (1998:1516). 12 § Generaldirektören utses av regeringen. Annan personal vid nämnden anställs av generaldirektören. Ställföreträdaren för myndighetschefen utses för viss tid.