Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:565 · Visa register
Förordning (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1996-06-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:858
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:736
Upphävd: 2016-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till de huvudmän inom skolväsendet som tar emot utlandssvenska elever för utbildning i sin skola. Av 29 kap. 7 § skollagen (2010:800) framgår att med utlandssvensk elev avses en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska elever ska göras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och ska gälla hela skolgången i årskurserna 7–9 i grundskolan eller grundsärskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden. Förordning (2011:523). 2 § För utlandssvenska elever som väljer att få sin utbildning i Sverige lämnas statsbidrag till respektive huvudman för elevens skolgång i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bidraget lämnas för utbildning från och med årskurs 7 i grundskolan eller grundsärskolan till och med gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Förordning (2011:523). 3 § Statsbidrag beräknas för ett bidragsår i sänder. Bidragsåret utgörs av ett kalenderår. 4 § För elever i grundskolan eller grundsärskolan lämnas bidrag för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev som beslutas särskilt av regeringen. Förordning (2011:523). 5 § Bidrag lämnas för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Bidraget beräknas terminsvis och uppgår till hälften av det belopp per elev och läsår för respektive program och i förekommande fall inriktning som Statens skolverk har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) eller, i de fall ett särskilt belopp har beslutats enligt 16 kap. 51 § tredje stycket eller 55 § andra stycket skollagen (2010:800), hälften av det beloppet. Bidrag för elever på introduktionsprogram lämnas med ett belopp per elev och bidragsår som beslutas särskilt av regeringen. Bidrag för elever i vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år lämnas för varje bidragsår med ett belopp per termin och elev som uppgår till hälften av det belopp som lämnas till en huvudman enligt 11 kap. 6 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning. Förordning (2014:858). 6 § Bidrag för höstterminen lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 september. Bidrag för vårterminen lämnas för den som är elev i utbildningen den 15 februari. 7 § Bidraget för ett bidragsår söks hos Statens skolverk senast en månad före bidragsårets utgång. Skolverket skall snarast möjligt besluta om och betala ut bidraget. 8 § Statens skolverks beslut enligt 7 § får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1996:565 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. 2. Det första bidragsåret efter denna förordnings ikraftträdande skall omfatta tiden den 1 juli-31 december 1996. 2002:397 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas första gången i fråga om bidrag för kalenderåret 2003. 2011:523 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas därefter. 2. För utbildning som har påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas. 2014:858 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014. 2. Bestämmelserna i 5 § tredje stycket tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2015.