Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:282 · Visa register
Förordning (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1996-04-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:7
Ikraft: 1996-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:860
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens haverikommission gör undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. 2 § Haverikommissionen skall 1. följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet, 2. samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet. Verksförordningens tillämpning 3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på haverikommissionen med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30, 33 och 34 §§. Förordning (2007:7). Haverikommissionens ledning och organisation 4 § Haverikommissionens generaldirektör är chef för myndigheten. 5 § Vid haverikommissionen skall finnas haveriutredare. Förordning (2007:7). 6 § Generaldirektören och minst en av haveriutredarna skall vara jurist och ha domarerfarenhet. I övrigt skall det finnas haveriutredare med - flygoperativ sakkunskap, - flygteknisk sakkunskap, - sjöoperativ sakkunskap, - sjöteknisk sakkunskap, - sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt - allmän teknisk sakkunskap. En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2001:1146). 7 § För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 § anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga. Handläggningen av kommissionens undersökningar 8 § En undersökning som avses i 1 § leds av generaldirektören eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2001:1146). 9 § När kommissionen skall göra en undersökning som avses i 1 § tillkallar den som leder utredningen de experter och sakkunniga som behövs för undersökningen. 10 § Bestämmelser om handläggningen av undersökningar som avses i 1 § finns i -- lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, -- förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor. 11 § Vid undersökningar som avses i 1 § är kommissionen beslutför när den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är närvarande. 12 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en haveriutredning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Överklagande 13 § Haverikommissionens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas endast om det 1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223), eller 2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2006:1338) Övergångsbestämmelser 2006:1338 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet. 2007:860 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.