Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1598 · Visa register
Förordning (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1996-12-20
Omtryck: SFS 1999:1347
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1027
Ikraft: 1997-01-01
Vem som ska få statsbidrag 1 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till regionala och lokala kulturinstitutioner i de län som inte omfattas av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Statsbidrag får ges till 1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive länsmusikverksamhet, 2. regionala museer, 3. länsbibliotek, 4. verksamhet med länskonstnärer, 5. regionala konsulenter för mångkultur, 6. regionala arkivinstitutioner, och 7. regionala resurscentrum för film och video. Statsbidrag lämnas till regionala och lokala institutioner som regeringen har förklarat berättigade till sådant stöd. Förordning (2010:2013). 2 § Statsbidrag lämnas endast till regionala och lokala institutioner som också får bidrag från en region, en kommun eller någon annan huvudman. Statsbidrag till verksamhet med länskonstnärer och till regionala resurscentrum för film och video lämnas endast om bidrag från en region, en kommun eller någon annan huvudman uppgår till minst motsvarande det statliga stödbeloppet. Förordning (2019:1027). Ändamålet med statsbidraget 3 § Statsbidraget till teater-, dans- och musikinstitutioner skall syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet. 4 § Statsbidraget till regionala museer skall syfta till att stödja museerna i deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt. Bidraget skall ge museerna möjlighet att ta det ansvar för kulturmiljöarbetet som vilar på dem. 5 § Statsbidraget till länsbibliotek syftar till att ge varje medborgare en god tillgång till böcker och information genom att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning samt specialtjänster. Förordning (1997:1207). 6 § Statsbidraget till verksamhet med länskonstnärer skall syfta till att sprida, stimulera och öka kunskapen om konst och kultur, framför allt bland barn och ungdom, och att höja kvaliteten inom amatörkulturen. 6 a § Statsbidraget till regionala konsulenter för mångkultur skall syfta till att stimulera en utveckling som tar till vara det mångkulturella samhällets skiftande uttrycksformer. Förordning (2001:1053). 7 § Statsbidraget till regionala arkivinstitutioner skall syfta till att främja regional arkivverksamhet och att bättre integrera arkivområdet i den regionala kulturpolitiken. 8 § Statsbidraget till regionala resurscentrum för film och video skall syfta till att främja regional och lokal filmverksamhet, framför allt med och för barn och ungdom. Förordning (2005:1147). Bidragets storlek 9 § Statsbidrag lämnas i form av stödenheter. Förordning (2005:1147). 10 § Regeringen fastställer årligen en stödenhets storlek. Fördordning (2005:1147). 11 § Statsbidraget skall bestämmas utifrån kostnaderna för verksamheten, exklusive lokalkostnader. Vid bestämmande av bidrag till länsmusikverksamhet får dock lokalkostnader räknas in. Förordning (2005:1147). Utvecklingsbidrag 12 § Till teater-, dans- och musikinstitutioner, regionala museer och länsbibliotek får särskilda utvecklingsbidrag lämnas under högst tre år. Förordning (2005:1147). 13 § Utvecklingsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner skall ges för arbete med att nå nya publikgrupper, turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer. Förordning (2005:1147). 14 § Utvecklingsbidrag till regionala museer skall ges för arbete med att nå nya publikgrupper och att granska museernas samlingar. Förordning (2005:1147). 15 § Utvecklingsbidrag till länsbibliotek skall ges för arbete med att utveckla den regionala biblioteksverksamheten. Förordning (2005:1147). Ansökan 16 § Ansökan om statsbidrag ska göras hos Statens kulturråd. För statsbidrag till regionala arkivinstitutioner ska dock ansökan göras hos Riksarkivet. För statsbidrag till regionala resurscentrum för film och video ska ansökan göras hos Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Ansökan ska lämnas vid den tidpunkt som fastställs av Statens kulturråd, Riksarkivet respektive Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Förordning (2010:2013). 17 § Ansökan om statsbidrag ska innehålla en verksamhetsplan. Till ansökan ska även bifogas ett yttrande från den region, kommun eller annan huvudman som avser att lämna bidrag till kulturverksamheten. Förordning (2019:1027). Fördelningen 18 § Riksarkivet ska fördela stödet till regionala arkivinstitutioner. Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska fördela stödet till regionala resurscentrum för film och video. Statens kulturråd ska fördela stödet mellan övriga stödberättigade kulturinstitutioner, men när det gäller de regionala museerna ska beslut om fördelning fattas efter samråd med Riksantikvarieämbetet. Förordning (2010:2013). 19 § Statens kulturråd, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska i sina beslut om fördelning av stöd ange villkoren för stödet. Förordning (2010:2013). 20 § Har upphävts genom förordning (2009:736). Avrapportering 21 § Kulturinstitutionerna ska årligen rapportera till Statens kulturråd hur de har använt de statliga medlen. Regionala arkivinstitutioner ska årligen rapportera till Riksarkivet. Regionala resurscentrum för film och video ska årligen rapportera till Stiftelsen Svenska Filminstitutet hur de har använt de statliga medlen. Förordning (2010:2013). Återbetalning 22 § Upphör en kulturinstitution med verksamhet som den fått statsbidrag för enligt denna förordning och har den inte helt förbrukat statsbidraget, ska den betala tillbaka den del av stödet som återstår och göra det på det sätt och inom den tid som Statens kulturråd bestämmer. I fråga om regionala arkivinstitutioner bestämmer Riksarkivet om återbetalning av statsbidraget. I fråga om regionala resurscentrum för film och video bestämmer Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Om verksamhet med länsbibliotek läggs ned, beslutar Statens kulturråd om huruvida litteratur och annat material som det lämnats statsbidrag för ska föras över till något annat bibliotek. Förordning (2010:2013). Bemyndigande 23 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Statens kulturråd efter samråd med Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Förordning (2005:1147). Överklagande 24 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2005:1147). Övergångsbestämmelser 1996:1598 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 då förordningen (1974:451) om statsbidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner och förordningen (1977:547) om statsbidrag till regionala museer skall upphöra att gälla. 1997:1207 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Föreskrifterna i 11, 12 och 19 §§ förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet skall tillämpas på länsmusikverksamhet från och med den 1 januari 2000. 2010:2013 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.