Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1562 · Visa register
Förordning (1996:1562) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1996-12-19
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1026
Upphävd: 2010-08-01
1 § Statligt stöd lämnas i mån av tillgång på medel till företag som tillhandahåller avbytartjänster inom jordbruket och som har godkänts av Statens jordbruksverk. 2 § Stöd kan lämnas i form av bilersättning för 1. den del av en avbytares körsträcka som under en dag överstiger 50 kilometer, och 2. en avbytares hela körsträcka de första 10 dagarna av en period för vilken det varit nödvändigt att anlita avbytaren på grund av sjukdom eller annan liknande omständighet. 3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om 1. vilka förrättningar som berättigar till stöd enligt 2 §, 2. stödbeloppens storlek, 3. den utbildning eller de kunskaper i övrigt som en avbytare skall ha, och 4. övriga villkor för stödet. 4 § Som villkor för stöd gäller att Jordbruksverket får genomföra den kontroll av stödmottagaren som behövs. 5 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av Jordbruksverket. 6 § I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet med undantag av 2, 4 och 8 §§. 7 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av stödet. Övergångsbestämmelser 1996:1562 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1994:1832) om stöd till avbytarverksamhet inom jordbruket skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller fortfarande i fråga om stöd som avser tid före ikraftträdandet.