Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1502 · Visa register
Förordning (1996:1502) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1996-12-12
Omtryck: SFS 1997:633
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:633
Ikraft: 1997-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:276
Upphävd: 1998-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Statligt stöd lämnas till särskilda satsningar på utbildning av vuxna under fem år från den 1 juli 1997 enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1997:633). 2 § Statligt stöd lämnas i den utsträckning som det finns medel. Förordning (1997:633). 3 § Stöd lämnas till kommuner och, i fråga om gymnasial utbildning, även till statens skolor för vuxna. Vad som sägs i denna förordning om en kommun skall också tillämpas i fråga om statens skolor för vuxna. Förordning (1997:633). Stöd för gymnasial utbildning av vuxna Villkor för stöd m.m. 4 § Stöd lämnas för gymnasial vuxenutbildning som anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna och förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna. Stöd lämnas också för orienteringskurser inom komvux och statens skolor för vuxna. Stöd lämnas vidare för basår inom komvux och statens skolor för vuxna. Med basår menas gymnasial vuxenutbildning under högst ett år som 1. anordnas enligt en individuell studieplan för en studerande som har grundläggande behörighet för grundläggande högskoleutbildning, och 2. syftar till att ge den studerande den särskilda behörighet som kan vara föreskriven för en viss grundläggande högskoleutbildning. Av 11 kap. 6 § skollagen följer att en kommun kan uppdra åt andra att anordna komvux. Förordning (1997:633). 5 § Stöd lämnas även för vuxenutbildning på gymnasial nivå som anordnas av en folkhögskola som en folkhögskolekurs, om folkhögskolan anordnar utbildningen efter överenskommelse med en kommun. 6 § Utbildningsverksamheten skall planeras och anordnas så att utbildningens inriktning och omfattning kan bestämmas med utgångspunkt i den studerandes önskemål, behov och förutsättningar. Den skall medverka till att stärka hans eller hennes ställning på arbetsmarknaden. För varje studerande skall det i samråd med den studerande upprättas en individuell studieplan. Om det behövs skall studieplanen revideras under utbildningen. Förordning (1997:633). 7 § Statligt stöd kan lämnas till 1. utbildningskostnader, 2. kostnader för vägledning och andra åtgärder som syftar till att rekrytera deltagare i utbildningen, och 3. andra kostnader som är direkt relaterade till en utbildningssatsning. 8 § En kommun skall redovisa 1. hur den offentliga arbetsförmedlingen i kommunen samt företrädare för arbetsgivare och arbetstagare deltar i planeringen, 2. hur samarbetet med arbetsförmedlingen avses bli utformat, 3. hur insatser för vägledning och rekrytering av deltagare i utbildningen avses bli utformade, 4. hur kommunen värderar olika utbildningsanordnares förmåga och lämplighet att utföra aktuella uppgifter, och 5. hur kommunen planerar att utvärdera utbildningen och säkerställa utbildningens kvalitet. Behörighet och urval m.m. 9 § Behörig att delta i en gymnasial utbildning enligt denna förordning är den som är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning. Förordning (1997:633). 10 § Vid intagning till en gymnasial utbildning enligt denna förordning skall i den ordning som anges i punkterna 1-3 företräde ges sökande som saknar eller har brister i sådana kunskaper som krävs för slutbetyg från en treårig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning och sökanden 1. är arbetslös eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver, 2. är arbetstagare, om arbetsgivaren genom en överenskommelse med den berörda lokala arbetstagarorganisationen har åtagit sig att för arbete i minst samma omfattning som utförts av sökanden anställa någon som är långtidsarbetslös och som anvisas av den offentliga arbetsförmedlingen, 3. är uppsagd från sitt arbete eller annars hotas av arbetslöshet. I fråga om urval mellan sökande inom någon av de grupper som anges i första stycket eller mellan övriga sökande skall bestämmelserna om urval i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning eller i förordningen (1992:601) om statens skolor för vuxna tillämpas. Förordning (1997:633). 11 § Efter det att en folkhögskolekurs enligt 5 § har slutförts skall ett studieomdöme utfärdas. 12 § Avgift enligt förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet får inte tas ut om en deltagare i en utbildning enligt denna förordning genomgår särskilt anordnad prövning. Förordning (1997:633). Beräkning av stöd 13 § Det statliga stödet för gymnasial utbildning beräknas för ett år i taget enligt bestämmelserna i 14-18 §§. Första gången som stöd beslutas beräknas det för arton månader från den 1 juli 1997 och för tiden därefter för varje budgetår. Förordning (1997:633). 14 § Beräkningen görs med utgångspunkt i kommunens andel av antalet personer som är arbetslösa eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och som saknar treårig gymnasial utbildning samt med beaktande av omfattningen av kommunens åtagande. 15 § Vid beräkningen kan behovet av insatser i en kommun i samband med omfattande strukturförändringar på arbetsmarknaden beaktas. 16 § Stödet kan ökas om en utbildningssatsning innefattar åtgärder som särskilt syftar till att 1. bryta upp könssegregering på arbetsmarknaden, 2. rekrytera sådana deltagare i utbildningen som annars inte hade sökt sig till vuxenutbildning, 3. förnya utbildningens organisation, arbetsformer, innehåll och pedagogik mot bakgrund av utvecklingen av arbetsorganisation och kompetenskrav i arbetslivet, och 4. i övrigt utveckla vuxenutbildningen. 17 § Stödet kan ökas om det i en utbildningssatsning ingår särskilt kostnadskrävande aktiviteter, såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen, uppsökande verksamhet eller vägledning. 18 § Det statliga stödet minskas om den planerade omfattningen av den av kommunen finansierade gymnasiala vuxenutbildningen understiger den nivå som Statens skolverk har beräknat som medeltal för denna verksamhet i kommunen läsåren 1993/94, 1994/95 och 1995/96. Ansökan 19 § Statligt stöd för gymnasial utbildning lämnas efter ansökan. Förordning (1997:633). 20 § har upphävts genom förordning (1997:633). Beslut om stöd m.m. 21 § Regeringen beslutar om statligt stöd efter förslag av Delegationen för kunskapslyftet. Statens skolverk betalar ut stödet utan rekvisition. Stödet betalas ut med en fjärdedel av det belopp som belöper sig på tolv månader före utgången av var och en av månaderna juli, oktober, januari och april. Förordning (1997:633). Stöd för grundläggande vuxenutbildning Villkor för stöd m.m. 21 a § Stöd lämnas för grundläggande vuxenutbildning som anordnas enligt 11 kap. skollagen (1985:1100) och förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning. Förordning (1997:633). 21 b § Stöd lämnas endast för grundläggande vuxenutbildning som anordnas för personer som är långtidsarbetslösa och som fyller 25 år senast det halvår då utbildningen påbörjas. Förordning (1997:633). 21 c § Vad som sägs i 6 och 12 §§ skall också tillämpas i fråga om grundläggande vuxenutbildning. En individuell studieplan för grundläggande vuxenutbildning skall också innefatta en planering för fortsatta studier på gymnasial nivå. Förordning (1997:633). 21 d § Stöd till grundläggande vuxenutbildning lämnas med ett belopp per årsstudieplats. Regeringen beslutar särskilt om beloppets storlek. Förordning (1997:633). 21 e § Stöd för grundläggande vuxenutbildning får lämnas för den verksamhet som anordnas utöver 110 procent av kommunens basorganisation. Stöd får dock lämnas högst för så stor omfattning av genomförd utbildning som motsvarar hälften av basorganisationen. Med basorganisation menas i denna paragraf ett för varje kommun beräknat medeltal för omfattningen av den grundläggande vuxenutbildning som kommunen finansierat under läsåren 1993/94, 1994/95, 1995/96 och 1996/97. Förordning (1997:633). 21 f § Regeringen bestämmer, efter förslag av Delegationen för kunskapslyftet, om en turordning, enligt vilken kommuner kan komma i fråga för stöd, med beaktande av följande kriterier: 1. antal arbetslösa personer i kommunen, 2. antal invandrare i kommunen, 3. utbildningsnivån hos innevånarna i kommunen, och 4. omfattningen av den grundläggande vuxenutbildning som kommunen finansierar i förhållande till behovet. Förordning (1997:633). Utbetalning 21 g § Statens skolverk beslutar om utbetalning av stöd för genomförd utbildning. Stödet utbetalas i efterskott i slutet av varje budgetår efter rekvisition. Förordning (1997:633). Gemensamma bestämmelser om tillsyn m.m. 22 § Verksamhet som anordnas med statligt stöd enligt denna förordning står under tillsyn av Statens skolverk. 23 § En kommun som har tilldelats statligt stöd skall medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Vid redovisning av verksamheten enligt första stycket skall dess omfattning anges med verksamhetspoäng. Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas en verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom grundläggande vuxenutbildning och orienteringskurser beräknas 21 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier. Vid deltidsstudier reduceras antalet verksamhetspoäng i motsvarande mån. Förordning (1997:633). 24 § En kommun som har fått statligt stöd enligt denna förordning skall senast den 15 november 1997 och den 1 maj 1998 till Delegationen för kunskapslyftet redovisa en prognos för medelsförbrukningen under det pågående verksamhetsåret. Förordning (1997:633). 25 § Statligt stöd för gymnasial utbildning kan återkrävas, om en kommun i väsentlig utsträckning underlåter att genomföra den verksamhet, för vilken stödet lämnats. Förordning (1997:633). 26 § Beslut av Statens skolverk om utbetalning av stöd får inte överklagas.