Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:114 · Visa register
Förordning (1996:114) med instruktion för Flygtekniska försöksanstalten
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1996-02-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1017
Ikraft: 1996-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1074
Upphävd: 2001-01-01
Uppgifter 1 § Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av flygtekniken inom landet. Förordning (1998:1533). 2 § Flygtekniska försöksanstalten skall särskilt 1. mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet, 2. bedriva forskning med beaktande av krav på relevans och vetenskaplig kvalitet, 3. verka för samverkan mellan civil och militär forskning samt nationell och internationell forskning, 4. följa utvecklingen av den flygtekniska forskningen i länder som har en ledande ställning inom området, 5. samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och andra rön inom sitt verksamhetsområde. Anstalten skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1999:1017). 3 § Ersättning för forsknings- och försöksverksamhet som anstalten utför åt någon annan skall tas ut enligt taxa som fastställs av anstalten. 3 a § Flygtekniska försöksanstalten skall, inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. Förordning (1999:1017). 3 b § Flygtekniska försöksanstalten skall, samtidigt som den lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) ge in kopior av samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig natur som anstalten ingått under året. För varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (1999:1017). Myndighetens ledning 4 § Flygtekniska försöksanstalten leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Anstaltens generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. När generaldirektören inte är i tjänst sköts uppgifterna av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Flygtekniska försöksanstalten med undantag av 3, 6, 12, 23 och 30 §§. Vad som sägs i 7 § 3 och 9 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Personalföreträdare 6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Flygtekniska försöksanstalten. Förordning (1996:512). Anställning 6 a § En anställning som beslutas av Flygtekniska försöksanstalten får tidsbegränsas att gälla tills vidare, dock längst sex år, om den som skall anställas är yrkesofficer i Försvarsmakten. Om den anställde endast har en kortare tid till dess han eller hon skall gå i pension eller deltar i ett pågående projekt eller om det i övrigt finns synnerliga skäl får en sådan anställning förlängas med högst två år. Förordning (1999:1017).