Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:1071 · Visa register
Förordning (1996:1071) om tillämpning av en tillämpningsöverenskommelse den 3 oktober 1996 till konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-10-31
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Den tillämpningsöverenskommelse till konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Sverige och Chile som har undertecknats den 3 oktober 1996 skall gälla som förordning här i landet. Överenskommelsen bifogas i svensk och spansk text denna förordning som bilaga. Bilaga -------------------------------------------------- TILLÄMPNINGSÖVERENSKOMMELSE TILL KONVENTIONEN OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN CHILE Med stöd av artikel 19 a) i konventionen om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile, som undertecknades i Stockholm den 13 mars 1995, nedan kallad "konventionen", har de behöriga myndigheterna i de båda staterna träffat följande överenskommelse angående konventionens tillämpning. AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Begreppsbestämningar De i konventionens artikel 1 definierade uttrycken har i denna överenskommelse samma innebörd som enligt nämnda artikel. Artikel 2 Förbindelseorgan 1. Förbindelseorgan enligt konventionens artikel 19 b) är a) i Chile: a) En Chile:för personer anslutna till det nya pensionssystemet, Tillsynsmyndigheten för pensionsfondsförvaltarna för personer som omfattas av de system som administreras av Institutet för social välfärd, Tillsynsmyndigheten för social trygghet, b) i Sverige: för sjuk- och arbetsskadeförsäkring, folkpension och försäkring för tilläggspension, Riksförsäkringsverket för arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd, Arbetsmarknadsstyrelsen. 2. De behöriga myndigheterna kan genom överenskommelse utse andra förbindelseorgan. 3. Förbindelseorganen kan träda i omedelbar förbindelse såväl med varandra som med berörda personer eller deras ombud. 4. Förbindelseorganen skall framställa de formulär som behövs för tillämpningen av konventionen och denna överenskommelse. AVDELNING II TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING Artikel 3 Behörig institution för förvärvsverksamma personer som inte är bosatta i Sverige En person som är förvärvsverksam i Sverige utan att vara bosatt i Sverige skall tillhöra lokalkontoret hos den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde han regelmässigt tillbringar dygnsvilan. Artikel 4 Utsända arbetstagare 1. I fall som avses i konventionens artikel 7. 1 skall på begäran av arbetsgivaren eller arbetstagaren intyg utfärdas att utsändningsstatens lagstiftning om social trygghet skall fortsätta att gälla för arbetstagaren, som om han fortfarande var anställd där. Intyget skall utfärdas a) i Chile: av det förbindelseorgan som svarar mot den institution som arbetstagaren är ansluten till b) i Sverige: av försäkringskassan 2. Intyg enligt föregående punkt skall lämnas till arbetstagaren, som skall behålla det för att kunna styrka sin status med avseende på social trygghet i mottagandestaten. AVDELNING III TILLÄMPNING AV SÄRSKILDA BESTÄMMELSER PÅ OLIKA SLAG AV FÖRMÅNER KAPITEL 1 SJUKVÅRD Artikel 5 Sjukvårdsförmåner för pensionstagare 1. I fall som avses i konventionens artikel 9 skall pensionstagaren för ettdera av de chilenska förbindelseorganen visa upp ett intyg utfärdat av Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen, som utvisar att han har svensk pension, vilket datum pensionen beviljats samt dess aktuella belopp. 2. Det chilenska förbindelseorgan för vilket intyg enligt föregående punkt uppvisats skall omräkna pensionsbeloppet till nationellt myntslag och föra in uppgifterna på ett för ändamålet fastställt formulär, varmed pensionstagaren kan erlägga sin sjukvårdsavgift hos respektive organ. KAPITEL II FÖRMÅNER VID ÅLDERDOM, INVALIDITET OCH TILL EFTERLEVANDE Artikel 6 Ingivande och handläggning av pensionsansökningar För ingivande och handläggning av pensionsansökningar enligt konventionen skall följande förfarande gälla: A) I Chile: 1. Personer bosatta i Chile som ansöker om pension uteslutande enligt svensk lagstiftning kan inge ansökan till något av de chilenska förbindelseorganen eller direkt till Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen. Har ansökan ingivits till ett chilenskt förbindelseorgan, skall detta i möjligaste mån kontrollera att sökandens uppgifter är riktiga. 2. Ansökan om pension enligt båda ländernas lagstiftning skall inges till den chilenska behöriga institutionen, som genom respektive förbindelseorgan skall vidarebefordra den till den svenska behöriga institutionen med uppgift om datum för ingivandet. Till ansökan skall vidare fogas ett intyg över försäkringsperioder som har fullgjorts enligt chilensk lagstiftning. B) I Sverige: 1. Personer bosatta i Sverige som ansöker om pension uteslutande enligt chilensk lagstiftning skall inge ansökan till den svenska behöriga institutionen, som för vidare handläggning skall översända den till det chilenska förbindelseorgan som svarar mot den institution som sökanden är ansluten till. Till ansökan skall fogas allt underlag som behövs för den chilenska behöriga institutionens beslut. 2. Ansökan om pension enligt båda ländernas lagstiftning skall inges till den svenska behöriga institutionen, som för vidare handläggning skall översända den med uppgift om ansökningsdatum till det chilenska förbindelseorgan som svarar mot den institution till vilken sökanden är ansluten. Den svenska behöriga institution, som översänder ansökan, skall bekräfta försäkringsperioder som har fullgjorts enligt den egna lagstiftningen. Artikel 7 Läkarundersökningar 1. Läkarutlåtanden i anledning av ansökan om pension, som har ingetts i endera fördragsslutande staten enligt dess lagstiftning, liksom resultat av medicinska och tekniska undersökningar avseende sökandens arbetsförmåga skall översändas till den andra fördragsslutande statens institution i original eller kopia. 2. När institutionen i det land där den försäkrade inte är bosatt finner ytterligare medicinska undersökningar nödvändiga för att kunna fastställa sökandens invaliditet, skall dessa utföras av institutionen i det land där denne är bosatt. 3. När en person med invaliditetspension enligt ena fördragsslutande statens lagstiftning är bosatt eller vistas i den andra staten, kan den behöriga institutionen i den fördragsslutande staten som utbetalar pensionen begära läkarundersökning av pensionstagaren för att fastställa eller ompröva dennes medicinska status. 4. Begäran om läkarundersökning skall göras hos den andra fördragsslutande statens behöriga institution, vilken har att besluta om verkställighet enligt den lagstiftning, som gäller för att fastställa nedsatt arbetsförmåga, och snarast möjligt underrätta den behöriga institutionen i den stat som begärt läkarundersökningen om undersökningsresultaten. 5. Läkarundersökningar och läkarutlåtanden skall finansieras enligt konventionens artikel 11. Artikel 8 Bistånd och information 1. De fördragsslutande staternas förbindelseorgan och behöriga institutioner skall underrätta varandra om alla omständigheter av betydelse för tillämpningen av varandras lagstiftning, som kommer till deras kännedom. De skall även bistå berörda personer som önskar klaga på beslut meddelade av den andra fördragsslutande staten. 2. Förbindelseorganen skall delge varandra årliga statistiska uppgifter om utbetalningar som gjorts enligt konventionen i den andra fördragsslutande staten. Artikel 9 Utbetalning av förmåner 1. Chilenska eller svenska förmåner skall av betalningsansvarig institution i det ena landet utbetalas direkt till förmånstagare bosatta i det andra landet. 2. Förmånsbelopp skall utbetalas då de förfaller till betalning enligt den lagstiftning som gäller för den betalningsansvariga institutionen. Artikel 10 Behöriga institutioner De fördragsslutande staternas behöriga institutioner skall vara följande: A) I Chile: 1. när det gäller pensioner: för personer anslutna till det nya pensionssystemet, pensionsfondsförvaltarna för personer anslutna till de gamla systemen för social trygghet, Institutet för social välfärd 2. när det gäller fastställande av invaliditet: för personer anslutna till det nya pensionssystemet, medicinska kommissionen vid Tillsynsmyndigheten för pensionsfondsförvaltarna för personer anslutna till de gamla systemen för social trygghet som är bosatta i Chile, respektive kommission för förebyggande medicin och invaliditet, eller, för personer anslutna till dessa system, som inte är bosatta i Chile, samt för dem som inte är anslutna till något system i Chile, kommissionen för förebyggande medicin och invaliditet vid Centrala hälso- och sjukvårdsbyrån. 3. när det gäller betalning av sådan sjukvårdsavgift som föranletts av tillämpning av artikel 9 i konventionen: institutionerna för allmän hälso- och sjukvård och Nationella hälso- och sjukvårdsfonden B) I Sverige: 1. för personer som är bosatta i Sverige, försäkringskassan på bosättningsorten, 2. för personer som arbetar i Sverige utan att vara bosatta i landet, den försäkringskassa inom vars område dygnsvilan regelmässigt tillbringas. 3. För personer som inte är bosatta eller arbetar i Sverige, utlandsavdelningen vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa. Artikel 11 Ikraftträdande Denna överenskommelse träder i kraft och upphör samtidigt med konventionen. Utfärdad i Santiago de Chile den 3 oktober 1996 i två originalexemplar på svenska och spanska språken, vilka båda texter äger lika vitsord. För den behöriga myndigheten i Sverige: Madeleine Ströje-Wilkens För den behöriga myndigheten i Chile: Jorge Arrate ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE SUECIA Y LA REPUBLICA DE CHILE En virtud de lo dispuesto en el art¡culo 19 letra a) del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de Suecia y la Rep£blica de Chile suscrito en Estocolmo el 13 de marzo de 1995, que en adelante se denominar "El Convenio"; Las Autoridades Competentes de ambos Estados, han establecido el siguente Acuerdo Administrativo para la aplicaci¢n del Convenio: TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Articulo 1o Definiciones Los términos y expresiones definidos en el art¡culo 1o del Convenio, tendrn en este Acuerdo el mismo significado que en dicho art¡culo se les asigna. Articulo 2o Organismos de Enlace 1. En cumplimiento de 1o dispuesto en el art¡culo 19 letra b) del Convenio, se establecen los siguientes Organismos de Enlace: La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, para los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, y La Superintendencia de Seguridad Social, para los imponentes de los reg¡menes administrados por el Instituto de Normalizaci¢n Previsional. b) En Suecia: Respecto al seguro de enfermedad y el seguro de accidentes del trabajo y enfermedad profesional, la pensi¢n bsica y el seguro de pensi¢n suplementaria: La Administraci¢n Na cional de la Seguridad Social, Respecto al Seguro de Desempleo y la Ayuda en Efectivo del Mercado de Trabajo, La Administraci¢n Nacional de Trabajo. 2. Por mutuo acuerdo, las Autoridades Competentes pueden designar otros Organismos de Enlace. 3. Los Organismos de Enlace pueden comunicarse directamente entre s¡, as¡ como con las personas interesadas o con sus representantes. 4. Los Organismos de Enlace de ambos Estados debern preparar los formularios necesarios para la implementaci¢n del Convenio y de este Acuerdo. TITULO II APLICACION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE Articulo 3o Instituci¢n Competente Para Trabajadores no residentes en Suecia Las personas que realicen actividades laborales en Suecia sin tener su residencia en dicho Estado, estarn sujetas a la Oficina Local de la Caja de la Seguridad Social, en cuyo mbito geogrfico tengan su descanso diario. Articulo 4o Trabajadores desplazados 1. En los casos mencionados en el art¡culo 7o prrafo 1 del Convenio se extender, a requerimiento del empleador o del trabajador, un certificado en el que conste que este £ltimo continuar sujeto a la legislac¡on sobre Seguridad Social del pa¡s que lo env¡a, como si estuviera a£n empleado en él. Dicho certificado ser extendido: a) En Chile: Por el Organismo de Enlace que corresponda a la instituci¢n de afiliaci¢n del trabajador. b) En Suecia: Por la Caja de la Seguridad Social. 2. El certificado referido en el prrafo anterior ser entregado al trabajador, quien deber mantenerlo en su poder para acreditar su situaci¢n previsional en el pa¡s de acogida. TITULO III APLICACION DE DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A PRESTACIONES VARIAS CAPITULO I SALUD Articulo 5o Prestaciones de salud para pensionados 1. En la situaci¢n prevista en el art¡culo 9 del Convenio, la condici¢n de pensionado en Suecia se acreditar presentando ante cualquiera de los Organismos de Enlace chilenos un certificado extendido por el Departamento de Asuntos Exteriores de la Caja de la Seguridad Social de la provincia de Estocolmo, en el que se consignar la fecha de otorgamiento de la pensi¢n y su monto actual. 2. El Organismo de Enlace chileno ante el cual se presente el certificado referido en el prrafo anterior, efectuar la conversi¢n del monto de la pensi¢n a moneda nacional, registrando dicha informaci¢n en un formulario especialmente diseado para tal efecto, con el cual el interesado podr enterar la cotizaci¢n para salud ante el Organismo respectivo. CAPITULO II PRESTACIONES DE VEJEZ, INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA Articulo 6o Presentaci¢n y tramitaci¢n de las solicitudes de pensiones La presentaci¢n y tramitac¡¢n de solicitudes de pensiones en aplicaci¢n del Convenio, se ajustar al siguiente procedimiento: A: En Chile: l. Las personas que residan en Chile y soliciten una pensi¢n exclusivamente de acuerdo con la legislaci¢n sueca, podrn presentar la solicitud respectiva ante uno de los Organismos de Enlace chilenos o bien, directamente ante el Departamento de Asuntos Exteriores de la Caja de la Seguridad Social de la provincia de Estocolmo. Cuando la solicitud se presente ante un Organismo de Enlace chileno, éste verificar, en tanto sea posible, la efectividad de la informaci¢n proporcionada por el solicitante. 2. Cuando se trate de una solicitud de pensi¢n de acuerdo con la legislaci¢n de ambos Estados, ésta ser presentada ante la Instituci¢n Competente chilena, la que deber remitirla a la Instituci¢n Competente sueca, a través de su respectivo Organismo de Enlace, indicando la fecha de su presentaci¢n. A dicha solicitud se adjuntar adems, un certificado en el cual se acrediten los per¡odos de seguro cumplidos en conformidad a la legislaci¢n chilena. B: En Suecia: l. Las personas que residan en Suecia y soliciten una pensi¢n exclusivamente de acuerdo con la legislaci¢n chilena, presentarn la solicitud respectiva ante la Instituci¢n Competente sueca, la que deber remitirla al Organismo de Enlace chileno correspondiente a la instituci¢n de afiliaci¢n del trabajador para su tramitaci¢n. Dicha solicitud deber ser acompaada de todos los antecedentes necesarios para que la Inst¡tuci¢n Competente chilena adopte su resoluci¢n. 2. Cuando se trate de una solicitud de pensi¢n de acuerdo con la legislaci¢n de ambos Estados, ésta deber presentarse ante la Instituci¢n Competente sueca, la que deber remitirla al Organismo de Enlace chileno correspondiente a la instituci¢n de afiliaci¢n del trabajador para su tramitaci¢n indicando la fecha de su presentaci¢n. La Instituci¢n Competente sueca que remite la solicitud, deber confirmar los per¡odos de seguro cumplidos en conformidad a su legislaci¢n. Articulo 7o Exmenes Médicos l. Los informes médicos emitidos a ra¡z de una solicitud de pensi¢n presentada en uno de los Estados Contratantes de acuerdo con su propia legislaci¢n, y los resultados de los exmenes médicos y técnicos sobre la capacidad laboral del solicitante, se remitirn a la Instituci¢n del otro Estado Contratante ya sea en original o copia. 2. Cuando la Instituci¢n del pa¡s en que no reside el asegurado considere necesaria la realizaci¢n de nuevos exmenes médicos para determinar la invalidez que afecta al interesado, éstos sern realizados por la Instituci¢n del pa¡s de residencia del trabajador. 3. Cuando una persona pensionada por invalidez en conformidad a la legislaci¢n de uno de los Estados Contratantes, reside o permanece en el territorio del otro, la Instituci¢n Competente del Estado Contratante que paga la pensi¢n puede solicitar la realizaci¢n de exmenes médicos al pensionado, con el fin de determinar o revisar su condic¡¢n médica. 4. Las solicitudes de exmenes médicos sern presentadas a la Instituci¢n Competente del otro Estado Contratante, la que dispondr su realizaci¢n conforme a la legis-laci¢n vigente para su calificaci¢n de incapacidad y notificar el resultado de los exmenes a la Instituci¢n Competente del Estado que solicit¢ dichos exmenes, tan pronto sea posible. 5. Los exmenes médicos e informes sern financiados en la forma que seala el art¡culo 11 del Convenio. Articulo 8o Asistencia e Informaci¢n 1. Los Organismos de Enlace y las Instituciones Competentes de los Estados Contratantes se informarn mutuamente de todas las circunstancias de que tengan conocimiento, que sean relevantes en relaci¢n con la aplicaci¢n de sus legislaciones. Asimismo, asistirn al interesado cuando éste desee formular una reclamaci¢n en contra de una resoluci¢n adoptada por el otro Estado Contratante. 2. Los Organismos de Enlace se comunicarn anualmente datos estad¡sticos sobre los pagos que se hayan efectuado en aplicaci¢n del Convenio, en el territorio del otro Estado Contratante. Articulo 9o Pago de Prestaciones Las prestaciones chilenas o suecas sern pagadas directamente a los beneficiarios residentes en un pa¡s, por las instituciones deudoras del otro pa¡s. 2. El pago de las cantidades devengadas de dichas prestaciones tendr lugar en las fechas de vencimiento previstas por la legislaci¢n del pa¡s que la instituci¢n deudora deba aplicar. Articulo 10 Instituciones Competentes Las Instituciones competentes de los Estados contratantes sern las siguientes: A: En Chile l. Respecto de las Pensiones: Las Administradoras de Fondos de Pensiones para los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, y El Instituto de Normalizaci¢n Previsional para los afiliados a los antiguos reg¡menes previsionales. 2. Respecto de la calificaci¢n de invalidez: Las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, para los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, y Las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez que correspondan, para los afiliados a los antiguos reg¡menes previsionales que residan en Chile y la Comisi¢n de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Central, para aquellos afiliados a esos reg¡menes que no residen en Chile, as¡ como para aquellos que no registren afiliaci¢n en este pa¡s. 3. Respecto del pago de la cotizaci¢n de salud a que se refiere el art¡culo 9 del Convenio: Las Institutiones de Salud Previsional, y El Fondo Nacional de Salud B: En Suecia 1. La Caja de Seguridad Social del lugar de residencia, para las personas que residan en Suecia. 2. La Caja de Seguridad Social en cuyo mbito geogrfico tengan su descanso diario, para las personas que trabajan en Suecia sin tener residencia en el pa¡s. 3. El Departamento de Asuntos Exteriores de la Caja de Seguridad Social de la Provincia de Estocolmo, para las personas que no residen ni trabajan en Suecia. Articulo 11 Entrada en vigor Este acuerdo entrar en vigor y cesar su aplicaci¢n en la misma fecha que el Convenio. HECHO en Santiago, Chile, a tres d¡as del mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, en dos ejemplares en los idiomas sueco y espaol, siendo ambas versiones igualmente auténticas. Por la autoridad competente Sueca Madeleine Ströje-Willkens Por la autoridad competente Chilena Jorge Arrateó Övergångsbestämmelser 1996:1071 Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996 och skall tillämpas från konventionens ikraftträdande den 1 januari 1996.