Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:102 · Visa register
Förordning (1996:102) med instruktion för Fortifikationsverket
Departement: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 1996-02-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:1243
Ikraft: 1996-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:758
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål (ändamålsfastigheter). 2 § Fortifikationsverket skall förvalta ändamålsfastigheterna på ett sätt som --innebär god hushållning och hög ekonomisk effektivitet, --innebär att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor, --långsiktigt tar till vara ändamålsfastigheternas värden. Fortifikationsverket skall vidare på uppdrag av regeringen genomföra byggnadsföretag för statens räkning. 3 § Fortifikationsverket skall på uppdrag av Försvarsmakten lämna underlag för inriktningen av fortifikatoriska utvecklingsprojekt och medverka i sådana. 4 § Fortifikationsverket får inom sitt verksamhetsområde utföra även andra uppdrag än sådana som anges i 1-3 §§. Verket får ta ut avgifter för sin verksamhet. Avgifternas storlek bestäms av verket. Myndighetens ledning 5 § Fortifikationsverket leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Verkets generaldirektör är chef för myndigheten och ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Verkförordningens tillämpning 6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Fortifikationsverket med undantag av 3, 6 och 12 §§. Vad som sägs i 7 § 3 och 9 § verksförordningen om myndighetschefens ansvar skall i stället gälla för styrelsen. Internrevision 6 a § Fortifikationsverket skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1243). Personalföreträdare 7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Fortifikationsverket. Anställningar m.m. 8 § Har upphävts genom förordning (2004:200). 9 § I fråga om anställning vid Fortifikationsverket av en militär tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).