Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:933 · Visa register
Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1996-09-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1373
Ikraft: 1997-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:80
Upphävd: 2017-04-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser för verksamhetschef som anges i 29 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 2 § Verksamhetschefen skall ansvara för 1. att någon närstående omedelbart underrättas när en patient avlider eller en patients tillstånd allvarligt försämras, 2. att den som varit intagen på sjukhus på begäran avgiftsfritt får intyg om orsaken till intagningen och om tiden för intagningen och utskrivningen, 3. att överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas behöva god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett förvaltaruppdrag bör upphöra, 4. att om en patient som lämnar eller avser att lämna sjukhuset är farlig för någon annans personliga säkerhet eller sitt eget liv, någon närstående till patienten omedelbart underrättas och att, om patienten är farlig för viss person, även denna samt, om det behövs, lämplig myndighet omedelbart underrättas. 3 § Verksamhetschefen ska utse en eller flera läkare att ha det ansvar som avses i 7 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Förordning (2010:1373).