Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1996:283 · Visa register
Förordning (1996:283) med instruktion för Kommunikationsforskningsberedningen
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1996-04-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:1084
Ikraft: 1996-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:1132
Upphävd: 2001-01-01
Uppgifter 1 § Kommunikationsforskningsberedningen har till uppgift att planera, initiera, stödja och samordna övergripande forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet som rör transporter, trafik, trafiksäkerhet, post- och telekommunikation samt kommunikationernas betydelse för miljön och den regionala utvecklingen. I Kommunikationsforskningsberedningens uppgifter ingår också att svara för information och dokumentation inom forskningsområdet. Kommunikationsforskningsberedningen skall inom sitt verksamhetsområde främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Förordning (1997:6). 2 § Kommunikationsforskningsberedningen skall särskilt 1. kartlägga forskningsbehoven och verka för att forskningsinsatserna samordnas, 2. utarbeta program för forskning och utveckling, 3. besluta om statligt stöd till forskning, utveckling och demonstrationsprojekt och utvärdera den forskning till vilken Kommunikationsforskningsberedningen har fördelat medel, 4. i samverkan med andra forskningsstödjande organ dels undersöka vilka forskningsuppgifter som är av gemensamt intresse, dels besluta om avgränsningen mellan Kommunikationsforskningsberedningen och övriga forskningsstödjande organ i fråga om sådana forskningsuppgifter, 5. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete, 6. främja den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid institut och högskolor, 7. informera om forskningen och samordna dokumenteringen samt i övrigt främja spridningen av vetenskapliga metoder och resultat. Kommunikationsforskningsberedningens ledning 3 § Kommunikationsforskningsberedningen leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Den består av högst nio personer, generaldirektören medräknad. En av ledamöterna är ordförande. Generaldirektören är under styrelsen chef för Kommunikationsforskningsberedningen. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Verksförordningens tillämpning 4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kommunikationsforskningsberedningen: -- 15 § om revisionsberättelse, -- 16 § om medverkan i EU-arbetet, -- 18 § om interna föreskrifter, -- 26 § om arbetsordning, -- 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter, -- 29 § om inhämtande av uppgifter, -- 31 § om myndighetens beslut, -- 32 och 33 §§ om anställningar. Organisation 5 § Vid Kommunikationsforskningsberedningen finns 1. ett kansli, som leds av generaldirektören, 2. ett vetenskapligt råd som består av ledande utländska forskare. Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation. Det vetenskapliga rådet 6 § Ledamöterna i det vetenskapliga rådet utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid. 7 § Det vetenskapliga rådet skall bistå styrelsen med råd och synpunkter beträffande forskningens internationella anknytning och uppföljningen av forskningens kvalitet. Ärendenas handläggning 8 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 9 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde. 10 § Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller till någon annan som tjänstgör hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. 11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras. Bisysslor 12 § Besked om bisyssla enligt 12 § anställningsförordningen (1994:373) lämnas av Kommunikationsforskningsberedningen även i fråga om generaldirektören. Överklagande 13 § Kommunikationsforskningsberedningens beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av 1. lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, 2. lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller 3. andra föreskrifter. Kommunikationsforskningsberedningens beslut i andra ärenden får överklagas endast om det 1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223) eller 2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (1998:1084).