Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:705 · Visa register
Lag (1995:705) om arbetsplatsintroduktion
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1995-06-08
Ikraft: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1781
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
1 § Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetsplatsintroduktion skall inte anses som arbetstagare när han eller hon deltar i verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall deltagaren dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1--9 §§, 3 kap. 1--4 och 7--14 §§, 4 kap. 1--4 och 8--10 §§ samt 7--9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet för arbetsplatsintroduktion. 2 § Regeringen får föreskriva att anordnare som tillhandahåller arbetsplatsintroduktion i vissa fall skall betala finansieringsbidrag. 3 § har upphävts genom lag (1997:1270). Övergångsbestämmelser 1998:1781 Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om de personer som har anvisats till verksamhet enligt förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion och förordningen (1997:1277) om arbetslivsutveckling.